Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Computerized texture analysis characterizes spatial patterns of image intensity, which originate in the structure of tissues. However, a number of texture descriptors also depend on local average image intensity and/or contrast. This variations, known as image nonuniformity (inhomogeneity) artefacts often occur, e.g. in MRI. Their presence may lead to errors in tissue description. This unwanted effect is explained in this paper using statistical texture descriptors applied for MRI slices of a normal and fibrotic liver. To reduce the errors, correction of image spatial nonuniformity prior to texture analysis is performed. The issue of sensitivity of popular texture parameters to image nonuniformities is discussed. It is illustrated by classification examples of natural Brodatz textures, digitally modified to account for inhomogeneities – modeled as smooth variations of image intensity and contrast. A set of texture features is identified which represent certain immunity to image inhomogeneities.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących estymacji map ukrwienia i napowietrzenia płuc człowieka na podstawie analizy sekwencji obrazów 2D rezonansu magnetycznego (RM). Wyniki omówiono na przykładzie obrazów RM płuc w pozycji koronalnej. Opracowano algorytm wyznaczania transmitancji wąskopasmowych filtrów użytych do rozdzielenia informacji o ukrwieniu i napowietrzeniu płuc, w oparciu o analizę sekwencji obrazów RM. Zaproponowano ilościową miarę jakości estymowanych map ukrwienia i napowietrzenia.
EN
The paper presents results of research on the estimation of lungs perfusion and ventilation by analysis of 2D magnetic resonance (MR) lung images sequence. The results are presented for lung images in coronal view. An algorithm based on an analysis of lung images sequence, for determining narrow band filters used to separate the perfusion and ventilation information, was elaborated. In this work, a quantitative measure of the quality of the estimated perfusion and ventilation was proposed.
EN
The paper describes Student Connectivity Module (SCM), a networked information processing system supporting student international exchange between European universities. The SCM was developed as a part of European Educational Connectivity Solution project under 7. EC Framework Programme. The SCM architecture and operation was presented along with trials of the prototype system performed by staff and students of Technical University of Lodz and Waterford Institute of Technology, Ireland.
PL
Artykuł opisuje Student Connectivity Module (SCM), sieciowy system przetwarzania informacji wspomagający międzynarodową wymianę studencką. System został zrealizowany jako część projektu European Educational Connectivity Solution, wykonywanego w latach 2009- 2011 w ramach 7 EC Framework Programme. Omówiono architekturę i działanie systemu oraz wyniki testów prototypu przeprowadzonych przez grupę pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej oraz Waterford Institute of Technology z Irlandii.
PL
W artykule przedstawiono skonstruowany prototyp systemu rejestracji, rekonstrukcji oraz prezentacji dotykowej rzeczywistych scen trójwymiarowych. Składa się on z kamery aktywnej czasu przelotu (SR3000), która służy do rejestracji sceny, komputera przenośnego oraz interfejsu dotykowego (Falcon Novint). Program komputerowy przetwarza mapę głębi dostarczoną przez kamerę. Segmentacja ma na celu znalezienie obiektów i płaszczyzn w scenie oraz określenie ich rozmiarów i położenia. Przed umiejscowieniem przeszkód w wirtualnej scenie zostają one zastąpione przez prostopadłościany o wymiarach proporcjonalnych do ich rozmiarów. Następnie generowana jest wirtualna scena. Podłączony do komputera manipulator dotykowy pozwala poczuć kształty i określić położenie wirtualnych obiektów bez używania zmysłu wzroku. System zaprojektowano i zbudowano w celach wykorzystania do wspomagania nawigacji osób niewidomych i słabowidzących.
EN
This document describes a prototype system which allowed for real scenes to automatically appear in a virtual reality (by means of a time-of-flight 3D camera) and to be accessed in the haptic form. The prototype consists of an active time of flight camera (SR3000), a laptop and a Falcon Novint haptic interface. The camera provides information about the distance by calculating the time of flight of the emitted light. A 2.5D depth map and an amplitude image are calculated at the output. The camera is connected to the remote computer. On a laptop, the depth map is segmented in order to extract all obstacles from the acquired scene. This process allows gathering information (i.e. objects' location and sizes) that is used to create a virtual scene. The Falcon Novint haptic game controller is used for presentation of the virtual scenario. In a virtual reality, the real obstacles are substituted by 3D boxes whose sizes' and locations' correspond to the ones of real objects'. Using her/his sense of touch the blind user accesses information about the content of the observed scenes.
EN
This work is an attempt to identify causes of the widely observed fact that performance of Brain-Computer Interface systems based on Steady-State Visual Evoked Potentials varies between different users. The efficient LED-produced alternate stimulus systems are taken into account. The effect of stimulus color and flickering frequency on measured SSVEP response at first and second harmonics is investigated for 10 women and 11 men. The experimental setup is described, measurement procedure, signal processing and analysis algorithms are outlined. The results are presented and discussed. One of the early conclusions drawn from this extensive research is that the promising strategy of SSVEP-based BCI system optimization for best performance can be through stimulus adjustment to each individual user.
PL
Podjęto problematykę projektowania i konstruowania urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dokonano przeglądu nowoczesnych urządzeń elektronicznych oraz systemów teleinformatycznych nawigacji osobistej w terenie miejskim.
EN
The paper concerns with the design and construction of technical aids for visually impaired people and covers a review of teleinformatic systems and electronic devices for personal navigation in urban area.
EN
A short survey of scene depth estimation methods is presented. 3D reconstruction is a very complex problem and presents technical and computing challenges. This assessment is made in order to decide which method or a hybrid of methods can be utilized to build a system prototype for guiding blind pedestrians with special focus for the time-of-flight (TOF) and stereovision. Main restrictions are pointed out and measurements described. Results of preliminary experiments are also presented.
PL
W publikacji przedstawiony został krótki przegląd metod rekonstrukcji głębi. Rekonstrukcja trzeciego wymiaru jest zagadnieniem skomplikowanym ze względu na implementację sprzętową oraz złożone algorytmy obliczenie. Artykuł ma na celu ocenę metod rekonstrukcji głębi i wybór najbardziej użytecznej do budowy autonomicznego systemu nawigacji osób niewidomych. Autorzy skupiają się na dwóch technikach: stereowizji oraz czasu przelotu (TOF), opisując ich możliwości i ograniczenia oraz prezentują wstępne wyniki badań.
PL
W pracy przedstawiono wyniki bada ń dotyczących trójwymiarowych metod analizy obrazów 3D rezonansu magnetycznego naczyń krwionośnych mózgu. Scharakteryzowano sekwencje sygnałów skanera MM (rezonansu magnetycznego) wykorzystywane do uzyskania obrazów angiograficznych mózgu. Przedstawiono również wyniki segmentacji drzewa naczyń z wykorzystaniem filtracji wieloskalowej oraz elementów morfologii matematycznej. Przedstawiono kierunki przyszłych badań prowadzących do opracowania połączenia między analizą makro- i mikronaczyń, celem uzyskania dokładniejszych modeli układu krwionośnego.
EN
The paper presents the analysis c f 3 0 ToF-SWI magnetic resonance images of brain vessels. T h e MR (magnetic resonance) sequences of ToF (Time of Flight) and SWI (Susceptibility Weighted Imaging) used for acquisition of vasculature images, were characterized. The segmentation results of vessel images, based on muitiscale filtering and mathematical morphology methods, were presented and discussed. Finally, more precise and accurate brain vasculature model, was introduced.
PL
W pracy zbadano dokładność metody segmentacji level set stosowanej do analizy trójwymiarowych obrazów fantomów przedstawiających fragmenty naczyń oraz układ drzew krwionośnych. Badano przydatność metody do detekcji cienkich naczyń (o średnicy mniejszej niż rozmiar woksela obrazu) oraz jej odporność na zakłócenia. Oceny metody dokonano za pomocą obiektywnej miary ilościowej opisującej dokładność segmentacji. Metodę level set wykorzystano również do segmentacji rzeczywistych trójwymiarowych obrazów TOF-SWI (Time Of Flight and Susceptibility Weighted Imaging) rezonansu magnetycznego naczyń krwionośnych mózgu wraz z metodą Sato, wykorzystującą filtrację wieloskalową. Wstępne wyniki, w postaci trójwymiarowych modeli naczyń krwionośnych, są obiecujące. W pracy przedstawiono kierunki dalszych badań prowadzących do uzyskania dokładniejszych modeli układu krwionośnego, zwłaszcza dla naczyń o małych średnicach.
EN
The objective of this work is to evaluate performance of the level set approach applied to segmentation of 3D images of computer-simulated blood-vessel phantoms and artificial vascular trees. The segmentation of thin vessels with diameter smaller than voxel size and influence of noise on segmentation results, were studied. Quantitative measures of segmentation accuracy were used for the methods evaluation. The level set technique was also used for segmentation of 3D TOF-SWI MR (Time Of Flight and Susceptibility Weighted Magnetic Resonance Imaging) brain vessels images. Also, the multiscale filtering approach was applied. Preliminary results in the form of 3D vein and artery models are promising. Further work aimed at more accurate modeling of brain vasculature, focused on thin vessels detection is also addressed.
10
EN
This paper addresses the issue of unsupervised texture image classification. This kind of analysis can augment automatic image interpretation and recognition whenever visualized objects surfaces reveal some regular shapes or patterns. The variety of texture models and parameters calculated therein implies the need to select the relevant attributes which allow the best possible texture discrimination. However, it has been observed that the discriminative power of the texture parameters deteriorates if the image dimensions are small relative to the size of a single texture element. In that case, feature vectors corresponding to different textures become less distinguishable. Although this does not constitute a significant impediment to supervised feature selection, the methods which operate in an unsupervised manner and are analyzed in this study perform well only if the images being classified contain a large portion of texture. We illustrate this phenomenon through a series of experiments with natural, Brodatz-album texture images. We also show how to overcome the outlined problem by assessing features saliency using a measure based on the notion of clustering stability.
PL
W artykule przedstawiono prototypowy system komunikacji człowiek-komputer oparty na detekcji wzrokowych odpowiedzi wywołanych przy zastosowaniu naprzemiennej stymulacji pól wzrokowych. Wyniki badań prototypu pokazują że jest on znacznie szybszy od innych systemów tego typu. Określono kierunki dalszych prac i opisano projekt uniwersalnego fotostymulatora, który posłuży do prowadzenia badań nad szybkimi i pojemnymi interfejsami BCI.
EN
In the paper, a prototype SSVEP-based brain-computer interface is presented. The BCI prototype uses a novel method of alternate half-field stimulation. Tests of designed interface show it is much faster than conventional BCI devices based on steady-state visual evoked potentials, reported so far in literature. A new design of universal visual stimulator implemented in FPGA device is described. The stimulator will be used in further work on fast BCI systems.
PL
Przedstawiono przegląd elektronicznych systemów wspomagających osoby starsze i niepełnosprawne oraz monitorujących ich stan psychofizyczny. Scharakteryzowano ideę inteligentnego środowiska, którego użytkownicy są wyposażani w osobiste urządzenia elektroniczne i implanty. Omówiono wybrane systemy zbudowane w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej, m.in. interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą elektrycznych sygnałów mózgowych, interfejsy wizyjne analizujące sekwencje obrazów ust, oczu i dłoni oraz osobisty system "obrazowania akustycznego" otoczenia ułatwiający osobie niewidomej samodzielne poruszanie się.
EN
A review of electronic systems for aiding and monitoring the eldery and the disabled is presented. The concept of intelligent environments, in which the users are equipped with personal electronic devices or implants is outlined. Selected systems developed at the Institute of Electronics, the Technical University of Łódź are demonstrated: a brain-computer interface (BCI), vision-based interfaces for analyzing image sequences of lips, eyes or hand gestures, and finally a personal "auditory display" system aiding the blind in independent travel.
13
Content available remote Clustering quality based feature selection method
EN
This paper focuses on the problem of dimensionality reduction for objects described by a large number of features. The emphasis is put on the issues of grouping unlabelled data sets, where information about class-membership of observations is unavailable. Commonly used feature extraction methods for unsupervised classification tasks (such as PCA) are not applicable when information necessary for partitioning of the data set is not represented by the data structure as a whole, but is hidden in a limited number of features only. Thus, we propose a novel technique for choosing the best discriminative data features in an unsupervised manner. Our approach is based on data clustering and on clustering quality measures. The method is straightforward but proved perceptive and efficient. Since the research was primarily motivated by the specific problem of classifying MRI data, performance of the constructed algorithm is studied in application to textured image analysis.
PL
Przedstawiono prototypowy układ akwizycji sygnałów EEG, przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w zakresie rozwoju metod analizy sygnału EEG do zastosowań w interfejsach BCI (brain-computer interface). Układ umożliwia cyfrową rejestrację sygnałów w ośmiu kanałach przy poziomie zakłóceń typowego pomieszczenia laboratoryjnego i jest izolowany galwanicznie od urządzeń współpracujących (np. komputera). Omówiono schemat blokowy skonstruowanego układu i obwody kompensacji zakłóceń.
EN
The aim of this work to design a multi-channel mixed-signal system for EEG signal asquisition in brain-computer interfaces. The paper contains a review of EEG signal analysis methods that are used in human-computer communication systems. Selected systems of this type are described in more detail. A prototype, single-channel sub-system architecture is characterized featuring sufficiently high noise immunity and commonmode rejection to allow EEG signal acquisition. Optical isolation is used for safe circuit operation in a typical office environment.
PL
W artykule zaproponowano użycie sztucznej sieci neuronowej typu "feedforward" do estymacji odległości kamery od sceny na podstawie analizy poziomu rozmycia pojedynczego obrazu testowego. Wykazano, że odpowiednie ograniczenie głębi ostrości układu optycznego zapewnia ciągłą i jednoznaczną zależność nieostrości rejestrowanego obrazu w funkcji odległości kamera-scena. Proponowana metoda umożliwia oceną odległości na podstawie pojedynczego obrazu zarejestrowanego przy użyciu pojedynczej kamery w czasie rzeczywistym. W metodzie tej sieć neuronowa aproksymuje odwzorowanie cech obrazu na odległość kamera-scena. Opisano zasadą działania proponowanej techniki, przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz badań doświadczalnych.
EN
In the paper, the concept of using artificial neural networks for object-to-camera (O-C) distance measurement using a single camera is considered and further developed. The method utilizes the effect of edge blurring that depends on the O-C distance for a given lens adjustments. Thus there exists a multidimensional, non-linear relationship (mapping) between a vector of image samples and the distance sought. Artificial neural network (ANN) is applied for approximation of the mapping. To reduce the dimensionality of the problem, the principal component analysis (PCA) and orthogonal function transfor ms are used. The derived features excite the ANN that estimates the O-C distance. Moreover, the sensitivity of the estimator to additive noise is investigated. It is demonstrated that choosing combinations of the PCA, Walsh or harmonic functions features that maximize the determinant of image samples sensitivity matrix with respect to image model parameters help reduce the noise-induced error of the O-C distance estimates. The results of analytical derivations are confirmed by numerical simulations. Experimental verification of the model of image blurring (using CCD-camera recorder images) and verification of the complete built computer vision system accuracy is presented as well. The method is suitable for real-time O-C distance determination by a single camera e.g. in application to robot navigation.
PL
Praca zawiera przegląd technik analizy sygnału EEG (elektro-encefalograficznego) stosowanych do komunikacji człowieka z komputerem i wybranych systemów wykorzystujących te techniki. Opisano w niej również autorski prototypowy system akwizycji sygnału EEG, przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w zakresie rozwoju metod analizy tego sygnału do zastosowań w interfejsach BCI (brain-computer interface). Omówiono schemat blokowy skonstruowanego układu i obwody kompensacji zakłóceń. Przedstawiono wyniki pierwszych eksperymentów przeprowadzonych z użyciem układu prototypowego, potwierdzające jego przydatność do cyfrowej analizy sygnałów EEG, w środowisku typowego laboratorium elektronicznego, bez dodatkowego ekranowania.
EN
The aim of this work is to design a multi-channel mixed-signal system for EEG signal acquisition in brain-computer interfaces. The paper contains a review of EEG signal analysis methods that are used in human-computer communication syste ms. Selected syste ms of this type are described in more detail. A prototype, single-channel sub-system architecture is characterized featuring sufficiently high noise immunity and common-mode rejection to allow EEG signal acquisition. Optical isolation is used for safe circuit operation in a typical office environment. Each channel incorporates 3 integrated-circuit instrumentation amplifiers with a total gain of 80 dB. A single-chip controller is used to work out digital signals to drive 10-bit analog to digital converters. First experimental results are presented, measured using a battery-operated prototype. It is demonstrated that the circuit suppresses very effectively the 50 Hz interference in a typical research laboratory and allows clear detection of alpha-waves via Fourier spectrum analysis of acquired EEG signal, without any special case or shielding. It is expected that the system will be useful to provide a basis for research in the area of development of brain-computer interfaces to technical devices, e.g. as an aid for handicapped persons.
PL
Praca jest przeglądem wybranych metod cyfrowej analizy obrazów dla potrzeb diagnostycznych. Przedstawiono podstawowe techniki akwizycji obrazów, metody przetwarzania i analizy ilościowej. Omówiono zasadnicze etapy przetwarzania mające na celu wydobywanie informacji ilościowej z obrazu oraz syntezę obrazu na podstawie modelu 3D zbudowanego z wykorzystaniem wydobytej informacji. Przegląd zilustrowano przykładami prac wykonanych przez lub pod kierunkiem autora.
EN
The paper is a review of selected methods of digital image analysis for diagnostic purposes. Basic techniques of image acquisition, processing and quantitative analysis are presented. Essential steps in image processing are discussed, aimed at extraction of quantitative information from an image and at image synthesis using a 3D model built using the information extracted. The review is illustrated by examples of research projects - carried out either by the author himself or under his supervision.
PL
W artykule opisano próbę zbadania przydatności transformaty falkowej do wyznaczania cech sygnału mowy w systemach rozpoznawania głosu. Transformatę tę użyto do detekcji segmentów dźwięcznych sygnału i chwil pobudzenia głośni impulsami generowanymi przez fałdy głosowe, a także do wyznaczania cech sygnału. Odstępy czasu pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami znormalizowano uzyskując po zastosowaniu transformaty falkowej obrazy o ustalonych rozmiarach w dziedzinie czas-współczynnik skali. Dla ustalonej głoski i testowanej populacji mówców, obrazy takie poddawano analizie składowych głównych (PCA) w celu redukcji danych. Otrzymane cechy służą do uczenia klasyfikatora neuronowego do rozpoznawania głosu. W odróżnieniu od metod liniowej predykcji, która odwzorowuje w zasadzie tylko właściwości traktu głosowego, proponowana metoda uwzględnia w procesie rozpoznawania mówców także osobnicze właściwości sygnału pobudzenia krtaniowego, dając możliwość poprawy skuteczności rozpoznawania. Przeprowadzono eksperymenty uczenia i testowania klasyfikatora przy użyciu sygnałów z bazy danych CSLU i stwierdzono, dla wybranych głosek dźwięcznych, bardzo małe błędy klasyfikacji - mniejsze od uzyskanych przy użyciu współczynników cepstralnych, uznawanych za najbardziej odpowiednie cechy sygnału mowy w dyskutowanym zastosowaniu.
EN
This paper describes an effort to investigate the usefulness of wavelet transform as a feature-extraction tool for speaker recognition systems. The transform has been used for detection of voiced portions of speech signal and location of time moments in which the vocal tract is excited by acoustic pressure pulses generated by vocal folds, as well as for feature extraction. The time periods between consecutive pulses were normalized such that the wavelet transform produced fixed-size 2D images in time-scale space. For every selected voiced phoneme and speaker population tested, the principal component analysis was applied to the images for data compression. The features thus obtained were used for training of an artificial neural network classifier applied for speaker recognition. Unlike the standard linear prediction coding which takes into account the vocal tract properties only, the proposed method of feature extraction takes account of the individual properties of the excitation signal, which potentially leads to superior performance of speaker recognition system. Experiments were carried out using pre-segmented speech signals from the CSLU database. They showed, for selected voiced phonemes, very small misclassification errors - smaller than those obtainable from a system using cepstral coefficients that are believed as most appropriate ones in the application discussed.
PL
W artykule przedstawiono techniki analizy obrazów z zastosowaniem deformowalnych modeli. Przedstawiono model aktywnego konturu służący do wyznaczania linii brzegowych i segmentacji obrazu oraz deformowalny wzorzec, model służący do wyznaczania położenia i rozpoznawania obiektów przedstawionych w obrazie cyfrowym. Omówiono również oryginalne modyfikacje modeli wprowadzone przez pierwszego z autorów. W dalszej części przedstawiono oryginalny program komputerowy „Siatki". Program ten jest narzędziem analizy obrazów wykorzystującym modele aktywnego konturu i deformowalnego wzorca. Opisano jak obsługiwać program oraz jak prowadzić analizy obrazów z jego wykorzystaniem. Prace nad deformowalnymi modelami są wspomagane przez KBN — projekt nr 8T11C02017.
EN
This article presents techniques for image analysis with deformable models. The active contour model for image edges detection and image segmentation is presented. Also, a deformable grid is introduced, a model for finding object position within the image and for object recognition. Furthermore, first author original modifications to these models are presented. Finally, an original computer program "Siatki" is introduced. "Siatki" is a tool for digital image analysis with active contour model and deformable grid. It is described how to operate and how to perform an image analysis with the program. Research into deformable models is supported by the grant KBN no. 8T11C02017.
PL
Artykuł ten porusza problem wyboru cech (parametrów) do klasyfikacji tekstur w obraziach cyfrowych. Klasyczne, opisane przez Haralicka, cechy obliczane na podstawie macierzy zdarzeń (MZ) zostały użyte do klasyfikacji przykładowych par tekstur pochodzących z katalogu Brodatz 'a. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmniejszenia liczby poziomów jasności obrazu na zdolność cech do dyskryminacji analizowanych tekstur. Odkryto, że niektóre klasyczne cechy są nieprzydatne do klasyfikacji tekstur, oraz że występuje pewien zbiór cech MZ, dla którego zmiana liczby bitów opisujących piksel obrazu nie wpływa na zdolność dyskryminacji tekstur. Omówione badania wykonano w ramach projektu Europejskiego COST Bil zmierzającego do opracowania efektywnych technik analizy obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego.
EN
This paper deals with the problem of feature (parameter) selection for digital image texture classification. Haralick's classical cooccurrence matrix derived (CO) features are used to classify pairs of sample textures from the standard Brodzatz database. The effect of reduced number of greyscale levels on feature ability to discriminate textures is investigated. It was found that some of the classical features are useless for texture classification, and there is a set of CO features whose discriminative power is not affected by the reduced number of bits per pixel. The results obtained contribute to European COST project aimed at development of efficient techniques of magnetic resonance image analysis.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.