Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie awaryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono unikalny system zasilania awaryjnego opartego na sześciu zespołach prądotwórczych dużej mocy stanowiących element zasilania gwarantowanego dla potrzeb procesu technologicznego w jednej z największych polskich firm produkcyjnych przemysłu ciężkiego. Zaprezentowany układ automatyki i sterowania pracą zespołów jest uznawany za jedno z najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań w Europie. Stopień trudności związany z realizacją tego zadania i koordynacją kilkudziesięciu firm pracujących przy tym projekcie należał do najwyższych w Polsce.
EN
The article presents a unique Emergency Power System based on six high-power generators which is dedicated for the needs of the technological process in one of the largest Polish heavy industry manufacturing companies. The presented automation and control system of six genset is regarded as one of the most technically advanced solutions in Europe. The degree of difficulty associated with the implementation of this task and coordination of dozens of companies working on this project belonged to the highest in Poland.
PL
W artykule omówiono kwestie emisji hałasu i odprowadzania ciepła podczas eksploatacji zespołów prądotwórczych.
EN
The article discusses the problem of noise and heat dissipation during operation of power generator.
PL
Typowy zasilacz UPS w pierwszej kolejności dostarcza napięcie z sieci elektroenergetycznej. W przypadku zaniku napięcia sieciowego wewnętrzne podzespoły zasilacza mają za zadanie nadal dostarczyć energię elektryczną do odbiorników. Ważne jest przy tym szybkie przełączenie zasilania, tak aby nie doszło do przerwy w pracy zasilanych urządzeń.
PL
Wiele regionów kraju a szczególnie obszary wiejskie, narażonych jest na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wynika to głównie z przestarzałej infrastruktury energetycznej oraz występujących przeciążeń w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W celu zapewnienia podstawowego funkcjonowania gospodarstwa domowego w awaryjnych warunkach, coraz częściej stosuje się systemy dodatkowego zasilania, w tym także oparte na energii promieniowania słonecznego. W pracy przedstawiono koncepcję mikroinstalacji fotowoltaicznej z układem magazynowania energii w akumulatorach pozwalającej na awaryjne zasilanie podstawowych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Na podstawie przyjętych założeń i wymaganego zapotrzebowania energetycznego, dobrano podstawowe elementy instalacji, określono koszty inwestycyjne oraz obliczono prosty okres zwrotu SPBT.
EN
Many regions of the country and especially rural areas are exposed to power outages. This is mainly due to outdated energy infrastructure and occurring overloads in periods of peak demand for electricity. In order to ensure the basic functioning of a households in emergency conditions, additional power systems based on solar energy are used. The work presents the concept of photovoltaic micro-solar system with energy storage in batteries that allows for emergency supply of basic electrical appliances in the household. Based on the adopted assumptions and the required energy demand, the basic elements of the installation were selected, the investment costs were determined and the simple payback time (SPBT) was calculated.
PL
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej jest jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie nowoczesnych instytucji. Zasilanie awaryjne odgrywa ogromną rolę w współczesnej gospodarce. Szybki rozwój systemów IT, dla których chwilowa przerwa w dostawie energii powoduje utratę zysków na skutek braku ich funkcjonowania oraz rozwijająca się automatyzacji i robotyzacja przedsiębiorstw spowodowały znaczny rozwój systemów zasilania awaryjnego. Współcześnie systemy zasilania awaryjnego występują nie tylko w budynkach, w których konieczne jest montowanie układów zasilania awaryjnego: banki, centra przetwarzania informacji, szpitale, komendy policji, straż pożarna, obiekty wojskowe, ale również w większości firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. W artykule przestawiono informacje na temat zasilania awaryjnego oraz jego rolę w współczesnym świecie, przeanalizowano kategorie zasilania odbiorników energii elektrycznej.
EN
The security of electricity supply is one of the most crucial factors affecting the functioning of modern institutions. Emergency power supply plays a significant role in the modern economy. The rapid development of IT systems, for which even a momentary interruption in the energy supply causes loss of profits due to a lack of the system functioning, as well as developing automation and robotisation of enterprises have contributed to the improvement of emergency power supply systems. Nowadays, emergency power supply systems are present not only in the buildings where their installation is necessary like banks, information processing centres, hospitals, police stations, military objects but also in the majority of production, trading companies and trade. In the article information about emergency power supply and its role in the modern world as well as categories of electrical energy receivers are being presented and analysed.
PL
Większość budynków zasilana jest w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. W Polsce działa wielu dostawców tej energii, ale większość odbiorców zaopatrywana jest przez kilka dużych przedsiębiorstw. Obszary ich działania ilustruje mapa przedstawiona poniżej na rysunku.
PL
Agregaty prądotwórcze odgrywają istotną rolę w miejscach, do których nie jest możliwe dostarczanie energii elektrycznej z sieci. Urządzenia tego typu niejednokrotnie są używane jako źródła zasilania awaryjnego. Oferta rynkowa agregatów prądotwórczych jest bardzo obszerna, a w nowoczesnych urządzeniach tego typu zastosowanie znajduje szereg przydatnych rozwiązań.
PL
Kontynuując tematykę artykułów o zasilaniu awaryjnym instalacji przedstawiamy informacje dotyczące wydzielenia odbiorów, priorytetów w zakresie zasilania awaryjnego, kwestii bezpieczeństwa i pewności funkcjonowania układu.
PL
W poprzednim numerze czasopisma „Elektroinstalator” omówiono aspekty składające się na tzw. pewność zasilania, powody zaniku napięcia oraz najczęściej spotykane konfiguracje zasilania. Kontynuując cykl o zasilaniu awaryjnym instalacji, przedstawiam dostępne na rynku rozwiązania, z których można korzystać na wypadek braku zasilania zewnętrznego.
PL
W artykule przedstawiamy praktyczne informacje dotyczące doboru parametrów urządzeń, które mają zasilać odbiorniki znajdujące się w budynku. Doradzamy też w zakresie obsługi zasilania awaryjnego oraz jego monitoringu.
PL
W artykule przedstawione zostały podstawowe założenia techniczne pracy układu napędowego drzwi kabinowych dźwigu osobowego przy zasilaniu ze źródła rezerwowego. Podstawowym wymogiem jest umożliwienie otwarcia drzwi dźwigu po wykonaniu zjazdu awaryjnego z możliwie jak najmniejszą mocą przy wykorzystaniu tylko jednego akumulatora rezerwowego. Aby umożliwić poprawną pracę układu przy obniżonych parametrach zasilania konieczne jest opracowanie specjalnego algorytmu sterowania uwzględniającego charakterystykę pracy silnika synchronicznego. Opracowana procedura została przetestowana w laboratorium Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych i zostanie wdrożona do praktyki przemysłowej w nowym układzie napędowym drzwi kabinowych.
EN
The article presents the basic assumptions of technical operation of the propulsion system of a passenger elevator cabin door powered by emergency battery. It is highly reccomended for electric driver system of the lift doors, to open and close several times when supplying by the emergency battery. It is necessary to develop a control algorithm of synchronous motor operation to provide proper operation of the system performance at lower power. The developed procedure has been tested in the laboratory of the Department of Electrical Machines and Drives, and will be implemented into industrial practice in the New cabin door drive system.
PL
Elastyczne moduły PV (Photovoltaic) są coraz częściej oferowane przez producentów z branży fotowoltaicznej. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję wykonania quasi-elastycznych mozaikowych baterii słonecznych w oparciu o krzemowe ogniwa produkowane przez IMIM PAN w Krakowie. Omówiono sposób cięcia pojedynczych ogniw o wymiarach 10x10 cm2 na małe elementy, wybór elastycznego podłoża, rozmieszczenia płytek i oraz rozwiązanie metody wykonania połączeń pomiędzy ogniwami. W oparciu o powstałe baterie zaproponowano wykonanie dwóch demonstratorów technologii: mata PV oraz taśma PV.
EN
The paper presents the concept of quasi-flexible mosaic solar modules. Presented concept of flexible solar battery based on silicon solar cells produced by IMMS of PAS. One way to obtain flexible solar module is structure based on small crystalline cells placed in a flexible material. With reference to the first experimental works authors proposed how to cut individual cells (an area of 10x10 cm2) for small cells. The choice of a flexible substrate, cells placement and methods of the connections between the cells were presented. Finally two technology demonstrators PV-mat and PV-tape were proposed.
PL
Podczas eksploatacji różnego typu instalacji np. wodnych, klimatyzacji czy obsługujących odnawialne źródła energii, zależy nam na możliwie bezawaryjnej i niezawodnej ich pracy. Słabym punktem może się jednak okazać zewnętrzne zasilanie w energię elektryczną, bez której współczesne instalacje nie mogą się już obejść.
PL
Niejednokrotnie zastosowanie zasilania z dwóch niezależnych linii elektroenergetycznych jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego. W niektórych przypadkach stanowi on jedyne źródło zasilania odbiorników elektrycznych. Na rynku dostępne są zespoły o mocach od kilku kVA do 6 MVA przeznaczone do różnych sposobów eksploatacji oraz do zabudowy w pomieszczeniu lub zabudowane w wolno stojącym kontenerze. Sposób eksploatacji zespołu prądotwórczego ma wpływ na szereg czynników, takich jak: żywotność, ekonomiczność, niezawodność pracy itp. W związku z tym przed podjęciem decyzji o zakupie zespołu prądotwórczego należy uzgodnić z producentem sposób jego eksploatacji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.