Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podziemne magazyny gazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W referacie zostanie przedstawione modelowanie i rozwój usług opartych na infrastrukturze gazowej (terminale LNG, podziemne magazyny gazu, tłocznie gazu, gazociągi) zarządzanej przez niezależnego operatora systemu przesyłowego, jakim jest GAZ-SYSTEM S.A. W prezentacji zostanie również przedstawiony wpływ ciągle zmieniającej się sytuacji na światowym rynku gazu na bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak i pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej.
EN
The paper will present the modeling and development of the services based on natural gas infrastructure (LNG terminals, underground gas storages, gas compressor stations, pipeline system), managed by GAZ-SYSTEM S.A., an independent transmission gas system operator. The impact of constantly changing situation occurring on the global gas market on the energy security of Poland and other Central-Eastern Europe countries will be presented as well.
PL
Zdolności magazynowe, udostępnione dla uczestników rynku gazowego na transparentnych i niedyskryminacyjnych zasadach, stanowią podstawę gwarancji dostaw paliwa gazowego zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców. Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem paliwem gazowym mogą optymalizować zakupy gazu ziemnego, mając możliwość bilansowania swoich dostaw do klientów. W przypadku podmiotów zajmujących się obrotem paliwem gazowym z zagranicą, oferujemy możliwości tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Aktualna oferta OSM przewyższa zapotrzebowanie rynku na te usługi, a prowadzone inwestycje umożliwiają rozszerzenie usług magazynowania zarówno w celu wywiązania się z obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego, jak i udostępnienia elastycznych usług o charakterze szczytowym w celach komercyjnych. Zmiany zasad udostępniania usług magazynowania paliwa gazowego mają na celu dostosowanie portfela tych usług do oczekiwań zmieniającego się rynku gazowego w Polsce.
EN
Storage capacity provided to natural gas market participants on transparent and non-discriminatory terms underpin the security of gas supply according to customer demand. Gas supply companies can optimise their natural gas purchases using the available solutions to balance their suppliers to customers. For players engaged in cross-border gas trade, we offer the option to create and maintain the mandatory stocks of natural gas. The capacity currently offered by the SSO exceeds the market demand for the services and the investment projects being underway will enable further development of storage services with a view to both meeting the obligations to maintain mandatory stocks and to provide flexible peak services for commercial purposes. The changes in the terms of gas storage services are aimed at adapting the service portfolio to the expectations of the rapidly changing gas market in Poland.
EN
Baker Hughes delivers state-of-the-art technologies that advance reservoir performance. Our products and services portfolio is designed to characterize the reservoir, lower costs, reduce risk, and improve productivity during activities related to oil and gas exploration, development, and production. The following Technology Talking Points present our most important products and services in Underground gas storage “UGS” application, especially completion standards and trends these days. We explain how each of these technologies/products creates value for our customers. Today we will give you a brief overview so you can see the benefits and opportunities for your upcoming projects. From high-rate deep water wells, to multistage shale completions, to solutions for conventional oil and gas applications, Baker Hughes reliable completions systems create value from the pay zone by increasing efficiency, reducing risk, and improving recovery. Our completions technology and services help customers understand their reservoir, connect to the reservoir, enhance productivity, and efficiently conduct hydrocarbons from the pay zone to the surface. Our upper completion solutions include liner hangers, packers, and safety systems as well as workover wellbore intervention products that control flow and ensure well integrity in any operating environment. Lower completion solutions maximize recovery with advanced perforating systems, sand control and frac-pack systems, and inflow control technology. European Underground gas storage standards (functional recommendations) are taken into consideration during Baker Hughes’s development phase for new products, and even upgrade these standards to meet customer requirements. Baker Hughes is intensively implementing ISO 14310 V0-V6 grading qualification for its products which is key norm giving guidance for qualifying particular products (completion and wellbore intervention products portfolio) for particular applications (UGS, HP/HT, H2S, CO2, Deepwaters, Offshores). As the majority of current Underground gas storage portfolio within Europe (especially Central and East part) is built on former depleted oil and gas reservoirs, UGS operators are facing problems related to previous hydrocarbons production as well as obsolete standards in wellbore construction, like sand production, wellbore stability, hydrates building, and well integrity issue and well site location too. We would like to touch on these topics, too introduce our new products, materializing new technology standards, especially applicable in Underground gas storage applications: – Safety valves & Reservoir Isolation valves system (Onyx series valves, HALO Valves, ORBIT Valve based on API, ISO, and other unique requirements), – Production Packers meeting ISO standards from V0-V6 (PremierTM Packer V0), – Sand Face Lower Completion (premium Sand control screens with inflow or selective control devices, unconventional Sand control products including Excluder2000 ICD (Equalizer), Excluder2000 SelectaFlow, GeoFORM, ExPRESS), - Workover well integrity products (rated and tested according to ISO 14310 as CAPSTONE™ V0). - Briefly looking into the current new completion technology trends to be presented by Baker Hughes are going to give you an idea what kind of technology is accessible in these days with regards to combining low risk, higher efficiency, lower cost and high performance in one tool body and still keeping the highest safety and environmental protection standards.
PL
W prezentacji zostały przedstawione najnowsze rozwiązania technologiczne stosowane w wyposażeniu wgłębnym odwiertów eksploatacyjnych występujących w podziemnych magazynach gazu ziemnego. Przedstawiciele firmy Baker Hughes prezentują rozwiązania technologiczne, stosowane na PMG zlokalizowanych w Europie i USA związane z: – systemami bezpieczeństwa , – wyposażeniem wgłębnym odwiertów eksploatacyjnych, – rekonstrukcją odwiertów.
PL
Głównym celem artykułu było ukazanie zmian, które miały miejsce na krajowym rynku gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych zmian w zakresie liberalizacji rynku i jego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Analizę rozpoczęto od przybliżenia istotnych dla budowy konkurencyjnego rynku gazu regulacji na poziomie UE oraz kraju, w tym m.in. III pakiet energetyczny, nowelizację ustawy Prawo energetyczne, a także rozporządzenie SOS, ustawę o zapasach i jej nowelizację, jako podstawowe regulacje w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego w obszarze gazu ziemnego. Przestawiono główne uwarunkowania rynku gazu ziemnego w Polsce, podkreślono jego wysoką dynamikę wzrostu w ostatnich latach, w porównaniu do krajów UE. Następnie porównano za pomocą wybranych wskaźników postęp w zakresie liberalizacji rynku gazu w latach 2010–2013. Pomimo pewnego postępu krajowy rynek gazu ziemnego jest na początkowym etapie tworzenia rynku konkurencyjnego. Z analizy przedstawionych regulacji prawnych wyłania się brak spójnego podejścia do zagadnienia liberalizacji rynku gazu ziemnego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie gazu ziemnego. Na uwagę zasługuje fakt, że część regulacji krajowych nie jest spójna z przepisami UE.
EN
The paper mainly aims at presenting the changes that occurred in the domestic natural gas market, and focuses in particular on these changes with regard to market liberalisation and its impact on the energy security of Poland. The analysis starts with an insight into EU and Poland's regulations relevant for creating a competitive natural gas market at EU and domestic level, including, inter alia, the Third Energy Packet, the amendments to the Energy Law as well as the security of supply regulation, the act on reserves and its amendments, and which are key regulations for energy security in the gas sector. Main conditions for the natural gas market in Poland have been presented with particular emphasis on its high growth dynamics in recent years, compared to EU countries. Then, with the use of selected indices, a progress made towards natural gas market liberalisation has been compared from 2010 to 2013. Despite certain progress, the domestic natural gas market is at an early stage of creating a competitive market. From the analysis of legal regulations emerges the lack of a coherent approach to natural gas market liberalisation and enhancing energy security of the country as far as natural gas in concerned. The fact should also be stressed that a subset of national regulations are inconsistent with EU legislation.
5
Content available remote Zastosowanie metody statystycznej do prognozowania wydobycia gazu z PMG
PL
Opracowanie zawiera opis metod wykonywania prognoz wydobycia gazu z PMG z wykorzystaniem statystycznego szacowania niepewności parametrów modelu oraz uzyskanych rezultatów. Wyniki prognoz (dobowe wielkości odbioru gazu w jednostkach objętościowych) wyliczane są w postaci rozkładów prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Przykładowe obliczenia wykonano dla jednego z PMG na terenie Polski. Opracowane algorytmy zaimplementowano w postaci procedur arkusza kalkulacyjnego Excel.
EN
The study contains a description of the methods used to forecast the recovery of natural gas from UGS using the statistical estimation of the uncertainty of model parameters and obtained results. The results of forecasts (daily production volumes presented in volumetric units) are calculated in the form of probability distributions of the random variable. Sample calculations were performed for one of the Polish underground gas storage. Case study algorithms were implemented as Visual Basic procedures in the form of an EXCEL spreadsheet.
PL
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena systemu magazynowania gazu ziemnego w państwach Unii Europejskiej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw tego surowca oraz perspektywy rozwoju tego elementu łańcucha dostaw.
EN
The main objective of this paper is to analyze and evaluate the system of natural gas storage in European Union countries in the context of security ensuring for this resource supply and the perspectives for the development of this element in supply chain.
PL
Zapisy przyjęte w dyrektywie o emisjach przemysłowych 2010/75/EU (IED) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 skutkować będą na początku spadkiem, a następnie wzrostem popytu na pojemności magazynowe na zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w Polsce. Jednocześnie normy, jakie powinny spełniać instalacje magazynowe, w których przechowywane będą te zapasy, faworyzują pod względem możliwości technicznego odbioru podziemne magazyny gazu ziemnego w kawernach solnych. Dodatkowym czynnikiem stymulującym popyt na pojemności magazynowe w strukturach solnych będzie rozwój rynku gazu ziemnego i powstanie giełdy gazu posiadającej istotne znaczenie dla tworzącego się rynku gazu ziemnego.
EN
The provisions adopted in Directive 2010/75/EU on industrial emissions (IED) and Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 994/2010 will result first in a drop and then an increase of the demand for the natural-gas mandatory-reserve storage capacity in Poland. At the same time, the standards to be met by storage facilities that hold such stocks will favour in this respect underground storage of natural gas in salt caverns. An additional factor stimulating the demand for storage capacity in salt structures will include the development of the natural gas market and the establishment of gas exchange that will have a significant impact on the natural gas market.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów cementowych o wysokiej elastyczności kamienia cementowego przeznaczonych do uszczelniania rur okładzinowych w wysadach solnych na podziemnych magazynach gazu. Zaczyny cementowe opracowywane były w Instytucie Nafty i Gazu oraz w Serwisie Cementacyjnym w Wołominie w latach 2009-2012. INiG posiada odpowiednią aparaturę służącą do badania kamienia cementowego w warunkach solnych (formy do badania przyczepności kamienia do soli i rury stalowej oraz przyrząd do badania przepuszczalności dla gazu). Badania laboratoryjne były wykonywane zgodnie z normami PN-EN 10426-2 „Przemysł naftowy i gazowniczy” - Cementy i materiały do cementowania otworów oraz API SPEC 10 „Specification for materials and testing for well cements”. Receptury opracowanych w INiG zaczynów mogą być z powodzeniem zastosowane podczas cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wierconych dla potrzeb podziemnych magazynów gazu. Zaczyny te zostały wykorzystane m.in. podczas cementowania na PMG w otworach Z15, Z16 i Z17 oraz K1-K5. Powstałe po związaniu zaczynów kamienie cementowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz brakiem przepuszczalności dla gazu. Kamienie cementowe posiadają również dużą odpornością na cykliczne zmiany temperatury oraz na obciążenia mechaniczne w czasie wieloletniej eksploatacji podziemnych magazynów gazu.
EN
The article presents the test results of cement slurries with high flexibility of cement stone for sealing casing in salt plug in underground gas storages. Cement slurries were prepared at the Institute of Oil and Gas in 2009-2012. The Oil and Gas Institute has appropriate equipments for the study of cement stone in salt conditions (forms to study adhesion cement stone to salt and steel pipes and device for testing gas permeability). Laboratory tests were performed at the Department of Drilling Technology according to PN-EN 10426-2 “Petroleum and natural gas industries” - Cements and materials for cementing the holes” and API SPEC 10 “Specification for materials and testing for well cements.” The slurries formulas developed in the Oil and Gas Institute can be successfully applied for cementing casing in the holes drilled for underground gas storage. These slurries were used, i.e. during cementation of the PMG in the holes Z15, Z16 and Z17 and K1-K5. Cement stones are characterized by high compressive strength and gas impermeability. Cement stones also have high resistance to cyclic temperature changes and mechanical stress during long-term exploitation of underground gas storage.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów cementowych o wysokiej elastyczności kamienia cementowego przeznaczonych do uszczelniania rur okładzinowych w wysadach solnych na podziemnych magazynach gazu. Zaczyny cementowe opracowywane były w Instytucie Nafty i Gazu w latach 2009-2012. INiG posiada odpowiednią aparaturę służącą do badania kamienia cementowego w warunkach solnych (formy do badania przyczepności kamienia do soli i rury stalowej oraz przyrząd do badania przepuszczalności dla gazu). Badania laboratoryjne były wykonywane zgodnie z normami PN-EN 10426-2 Przemysł naftowy i gazowniczy— Cementy i materiały do cementowania otworów oraz API SPEC 10 Specification for materials and testing for well cements. Receptury opracowanych w INiG zaczynów mogą być z powodzeniem zastosowane podczas cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wierconych dla potrzeb podziemnych magazynów gazu. Zaczyny te zostały wykorzystane m.in. podczas cementowania na PMG w otworach Z15, Z16 i Z17 oraz Kl-K5. Powstałe po związaniu zaczynów kamienie cementowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz brakiem przepuszczalności dla gazu. Kamienie cementowe posiadają również dużą odporność na cykliczne zmiany temperatury oraz na obciążenia mechaniczne w czasie wieloletniej eksploatacji podziemnych magazynów gazu.
EN
The article presents the test results of cement slurries with high flexibility of cement stone for sealing casing in salt plug in underground gas storages. Cement slurries were prepared at the Institute of Oil and Gas in the years 2009-2012. The Oil and Gas Institute has appropriate equipments for the study of cement stone in salt conditions (forms to study adhesion cement stone to salt and steel pipes and device for testing gas permeability). Laboratory tests were performed at the Department of Drilling Technology according to PN-EN 10426-2 Petroleum and natural gas industries — Cements and materials for cementing the holes and API SPEC 10 Specification for materials and testing for well cements. The slurries formulas developed in the Oil and Gas Institute can be successfully applied for cementing casing in the holes drilled for underground gas storage. These slurries were used e.g. during cementation of the PMG in the holes Z 15, Z 16 and Z 17 and Kl -K5. Cement stones are characterized by high compressive strength and gas impermeability. Cement stones also have high resistance to cyclic temperature changes and mechanical stress during long-term exploitation of underground gas storage.
PL
Podziemny magazyn gazu Strachocina powstał w 1982 roku w sczerpanym złożu gazu ziemnego Strachocina, które było eksploatowane od 1928 roku. W latach 1982-2011 magazyn był eksploatowany w systemie bezsprężarkowym, co znacznie ograniczało możliwości magazynu. Magazyn oddawał do sieci w zależności od sezonu od 26 do 147 mln m3 gazu w czasie nawet do 152 dni. W 2007 roku podjęto decyzję o rozbudowie magazynu do pojemności czynnej 330 mln m3 możliwej do odebrania w 120 dni; z tego względu w projekcie uwzględniono również instalację sprężarek. Rozbudowa magazynu objęła zarówno część podziemną (wiercenie 8 otworów horyzontalnych), jak napowierzchniową, w ramach której wybudowano całkowicie nową instalację napowierzchniową magazynu wraz z gazociągami. Rozbudowa magazynu wraz z wierceniem nowych odwiertów została przeprowadzona w latach 2009-2011. Magazyn został oddany do eksploatacji w czerwcu 2011 roku i w nowych warunkach został już przeprowadzony 1 cykl zatłaczania i odbioru gazu, i trwa następny cykl zatłaczania. W związku z tym możliwa jest już w tej chwili wstępna ocena przyjętych założeń projektowych i rzeczywistych osiągniętych parametrów magazynowania. Właśnie tej kwestii poświęcony jest poniższy tekst.
EN
Strachocina's underground gas storage, which was founded in 1982 in Strachocina's natural gas deposit, had been exploited since 1928. Between 1982-2011 UGS was operated in a naturally-aspirated system, which considerably limited the possibility of the storage. Storage gave to the network depending on the season from 26 to 147 million m3 of gas at the time, even up to 152 days. In 2007 it was decided to expand the UGS to the working capacity of 330 million m3 which was to be completed in 120 days, therefore, the project included also the installation of compressors. Enlargement of the magazine covered the underground drilling 8 horizontal wells and in the framework of the luminaries with the scope of building a completely new installation of luminaires in the warehouse with the pipelines. This process of expanding the UGS along with the drilling of new wells was carried out in 2009-2011. UGS was put into operation in June 2011 and what follows the new conditions has been made. They reflected on the series of injection and the gas collection and the next cycle of injection is in progress. Therefore, it is possible to make a preliminary assessment of the project's assumptions and the actual performance of achieved storage. The following text is fully devoted to this issue.
11
Content available UGS wells in depleted fields
EN
The Underground Gas Storage (UGS) facilities are mainly built in hydrocarbon reservoirs (depleted oil and gas fields), in aquifers and also in salt caverns using proven techniques based on the best use of geology and geophysics. From the international perspective, Slovakia plays an important role in the European gas industry. Transporting one-fifth of the natural gas consumed in western European countries, it is one of the largest natural gas transit countries. Before the end of its path across Slovakia, the transported natural gas reaches the Lab UGS facility in the Slovakia. This paper describes oil and gas depleted reservoirs and techniques that apply in the UGS field.
PL
Podziemne magazyny gazu (PMG) lokalizowane są głównie na sczerpanych złożach węglowodorów lub w kawernach solnych z wykorzystaniem sprawdzonych technik bazujących na osiągnięciach geologii i geofizyki. W niniejszej pracy opisano czerpane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego oraz techniki stosowane w PMG na Słowacji.
12
EN
Underground space is used in a number of ways, e.g. for transport infrastructure, public utility objects, for waste disposal and storing of various substances and fuels. Underground space is used for activities or facilities which cannot be realized on surface because they would be too difficult to perform or environmentally hazardous or expensive. Offices, stores, warehouses, cultural and recreation objects as well as city or intercity subways are located very shallow under the surface. At greater depth storages, tunnels and car parkings could be located. At ca. 250-3000 m of depth underground space is employed for storing natural gas, energy, fuels, carbon dioxide and radioactive waste. Underground disposal sites and storages are made in abandoned workings and pore space. The shallow part of underground space has been utilized only to a small degree in Poland. Deeper zones are used for non-tank natural gas storages in rock mass, in that in abandoned workings, underground oil, fuel and waste storages, in rock mass and in abandoned workings. At present four underground waste disposal sites are operational in Poland; there are eight underground gas storages: five in closed mine and one in a salt dome. Storing in pore space has best perspectives in Poland.
PL
W pracy rozpatrzono zagadnienia napotykane w symulacjach złożowych, wymagające sterowania przebiegiem symulacji w sposób zależny od jej bieżących wyników. Problem rozwiązano wykorzystując narzędzia w jakie wyposażone zostały najnowsze symulatory złożowe, pozwalające na realizację mechanizmów sprzężenia zwrotnego. Stały się one dostępne dzięki możliwościom definiowania w trakcie symulacji wielkości pochodnych od standardowo występujących w tym procesie. W pracy przed-stawiono rozwiązania typowych problemów na przykładach realistycznych modeli złóż krajowych oraz uzyskane w ramach tego wyniki. Praca składa się z dwóch części. W niniejszej, pierwszej części pokazano zastosowanie mechanizmów sprzężenia zwrotnego w problematyce sterowania eksploatacją złóż i PMG.
EN
The paper addresses problems encountered in reservoir simulations that require control depending on concomitant simulation results. The solutions to the problem are presented in the paper that use most recent options of reservoir simulators taking advantage of feed-back mechanisms. They are available by using user-defined parameters being the functions of standard simulations quantities during the simulation processes. The paper includes realistic examples of the solutions applied to the domestic hydrocarbon fields and UGS reservoirs. The paper consists of two parts. In the following, first part of the paper the feed-back mechanisms are applied to the production problems.
PL
Złoże gazu ziemnego Swarzów położone jest w obrębie zapadliska przedkarpackiego. Uwarunkowania lokalizacyjne, struktura i budowa geologiczna złoża umożliwiły utworzenie w obrębie sczerpanego horyzontu mezozoicznego tego złoża podziemnego magazynu gazu o wymaganych parametrach. W artykule przedstawiono warunki geologiczno-inżynierskie w obrębie serii złożowej (chłonnej), nadzłożowej i podzłożowej PMG Swarzów. Badania laboratoryjne wykonano dla próbek skalnych pobranych z otworów wiertniczych Swarzów-24, Oleśnica-2 i Oleśnica-3. Ocena mechanicznych właściwości skał, niezbędna do geomechanicznej charakterystyki masywu skalnego w rozpatrywanym obszarze złoża do magazynowania gazu ziemnego, obejmowała: oznaczenie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie metodą badania próbek foremnych i metodą punktowego obciążania próbek nieforemnych oraz badania wytrzymałości na rozciąganie metodą poprzecznego ściskania. Powyższe parametry zostały następnie wykorzystane do obliczeń ciśnień szczelinowania dla poziomu magazynowego oraz dla serii uszczelniających poziom magazynowy od góry i od dołu w trakcie zatłaczania i odbioru gazu ziemnego w celu wykazania, czy eksploatacja magazynu nie zagraża rozszczelnieniem ośrodka skalnego.
EN
The Swarzów natural gas deposit is located in the Carpathian Foredeep. Its localization and geological structure facilitated the development of underground gas storage with desired parameters within the exhausted Mesozoic natural gas reservoir. The paper presents the results of engineering-geological studies on the rocks, forming the storage horizon, as well as the supra-storage and sub-storage horizons in the Swarzów underground gas storage. The samples for laboratory analyses were collected from the Swarzów-24, Oleśnica-2 and Oleśnica-3 wells. Evaluation of mechanical properties of rocks necessary for geomechanical characterization of rock formations in the gas deposit included: measurements of uniaxial compressive strength on regular samples and point load methods, and tensile strength with the compression method. These parameters were then used for calculations of fracturing pressures for the storage, supra-storage and sub-storage horizons during injection and withdrawal of gas. The calculations aimed to determine if the exploitation of underground gas storage does not cause the fracturing of rock formations.
PL
W Polsce istnieje uzasadniona potrzeba rozwoju technologii i technik transportu paliw, a w szczególności gazu, uwzględniając różnorodność kierunków oraz technologii odbioru ładunku. Pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię stało się jednym z niezbędnych warunków utrzymania zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Do lat 90. ubiegłego wieku sektor energetyczny uważany był przez większość państw europejskich za sektor o znaczeniu strategicznym i jako taki podlegał ścisłej kontroli ze strony władz1. Obecne trendy prywatyzacji i liberalizacji tego sektora ekonomiki spowodowane są wzrostem poczucia bezpieczeństwa poszczególnych krajów. Posiadanie przez dany kraj zaopatrzenia w energię lub brak takiego zaopatrzenia – to ważny czynnik wyznaczający suwerenność i międzynarodową pozycję międzynarodową tegoż kraju. [...]
EN
In energy policy of the Poland, stable alleviating of customers needs in energy is recognized as a one from condition, which increase state’s competitiveness. Possible solution concerning diversification supply of this raw material is taking advantage of new transport technology, the so-called CNG (Compressed Natural Gas) transport. There are two problems to solve at choice of distribution technology of CNG. First problem concerns optimization of CNG-modules transportation to final regional endusers, and second problem – optimization of CNG-modules chain supply. The article shows that the condition of distribution profitability requires conducting precise simulation of function of alternative transportation of gas resources using inland waterways, roadways or railroad transport.
PL
W artykule omówiono typy PMG i ich znaczenie dla systemów gazowniczych. Przedstawiono magazyny obecnie funkcjonujące w świecie, podając ich pojemności magazynowe oraz maksymalne moce odbioru gazu. Przeanalizowano zależności pomiędzy lokalizacjami PMG, kierunkami dostaw gazu oraz wielkością jego zużycia w wybranych krajach.
EN
The article concerns types of UGS and their importance to the natural gas systems. It describes currently operating underground gas storages, giving their storage capacities and maximum peak output. Moreover, the article analyses the relations between UGS's locations, directions of natural gas supplies and the amount of gas consumption in chosen countries.
PL
Projekt rozbudowy PMG Strachocina związany z powiększeniem pojemności czynnej magazynu obejmował odwiercenie i uzbrojenie ośmiu odwiertów poziomych w celu uzyskania odpowiedniej mocy odbioru i zatłaczania gazu. W referacie omówiono problemy oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji czterech odwiertów SH-5,6,7,8 zlokalizowanych na terenie Ośrodka Grupowego nr 2. Odwierty te wyposażono korzystając z unikalnej w warunkach PMG technologii rozszerzania wgłębnych filtrów przeciwpiaskowych. Zaprezentowano także wyniki próbnej eksploatacji wymienionych odwiertów w sezonie 2009/2010.
EN
Project of increasing working capacity of UGS Strachocina demanded drilling and completing of eight horizontal wells in order to provide required production and injection rates. The paper discusses problems encountered and experience gained during execution of four wells SH-5, 6, 7, 8 being part of Production Centre no. 2. The wells were completed with unique - in UGS environment - technology of expandable sand screens. In addition results of test production from those wells in winter season 2009/2010 are presented.
PL
W Instytucie Nafty i Gazu opracowano zaczyny cementowe przeznaczone do uszczelniania rur okładzinowych w PMG z zastosowaniem nowoopracowanego cementu plastycznego CEMPLAST. Zastosowanie CEMPLASTU zapewni szczelne wypełnienie matrycy cementowej, co przyczyni się do zwiększenia elastyczności kamienia cementowego, przyczepności do rur i wytrzymałości na ściskanie. Uzyskany kamień cementowy jest odporny na cykliczne zmiany temperatury, a co się z tym wiąże, jest odporny na obciążenia mechaniczne w czasie wieloletniej eksploatacji podziemnych magazynów gazu.
EN
Oil and Gas Institute developed cement slurries for casing sealing in underground gas storage with use of special plastic cement CEMPLAST. CEMPLAST fills tightly cement matrix, this will permit to increase cement stone elasticity, good bond to the pipe and good compressive strength. Cement stone obtained in this way is resistive to cyclic temperature changes, and because of this, it can resist mechanical loads existing during long time of underground gas storage life.
PL
Problematyka zwiększenia udziału gazu ziemnego w krajowej strukturze źródeł energii nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski. W szczególności należy wskazać wymogi, jakie na nasz kraj nakładają pakiet energetyczno-klimatyczny oraz III pakiet liberalizacyjny. Wymagania tych pakietów wskazują na konieczność zmiany sposobu funkcjonowania krajowego gazownictwa. Bez przeprowadzenia zmiany trudne będzie zwiększenie znaczenia tej branży w krajowym sektorze energii. Szczególną rolę w działaniach nakierowanych na zwiększenie znaczenia gazu ziemnego ma doprowadzenie do zwiększenia pewności dostaw gazu ziemnego poprzez racjonalne kształtowanie struktury źródeł dostaw gazu dla krajowych odbiorców oraz przez rozbudowę krajowej infrastruktury gazowniczej, w tym infrastruktury służącej do magazynowania gazu ziemnego. Realizacja tych działań jest warunkiem ograniczenia niepewności przerw w dostawach gazu ziemnego dla krajowych odbiorców oraz wpłynie na zwiększenie znaczenia gazu ziemnego w krajowej strukturze źródeł energii.
EN
The question of an increased share of natural gas in Poland’s structure of energy sources is gaining significance in view of the country’s international commitments. These are in particular the energy and climate package as well as the third liberalization package. The packages necessitate some changes in the functioning of the domestic gas market. Without reform it will be difficult to increase the role of this branch in Poland’s energy sector. In order to boost the use of gas, its supplies need to be guaranteed through a rationally shaped structure of internal sources of delivery and through a development of gas infrastructure which involves natural gas storage facilities. Only when the above conditions aremet, will the threat of interrupted supply be reduced and, subsequently, the role of gas in Poland’s energy structure will increase.
PL
Przystąpienie przez nasz kraj do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło polskim przedsiębiorstwom nowe możliwości w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzyskania wsparcia dla realizowanych inwestycji. PGNiG S.A. realizuje cztery projekty inwestycyjne związane z budową nowych i rozbudową już istniejących podziemnych magazynów gazu (PMG). Dla projektów tych PGNiG S.A. ubiega się o dofinansowanie ze środkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (Działanie 10.1). Środki te są częścią Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i powinny zostać wykorzystane w latach 2007-2013. Głównym celem inwestycji PGNiG S.A. w PMG jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także całej Unii Europejskiej. Akwizycja środków z funduszy UE jest procesem złożonym i długotrwałym, który wymaga współpracy PGNiG S.A. - jako beneficjenta - z wieloma instytucjami o zróżnicowanym statusie prawnym, w tym z Rządem RP. Jako przyszły beneficjent, PGNiG S.A. podjęło także szereg działań, których efektem jest modyfikacja struktury organizacyjnej oraz procedur wewnętrznych w taki sposób, aby formalnie i praktycznie przygotować Spółkę do efektywnego wykorzystania środków UE.
EN
Poland become a member of the European Union in 2004. That fact created for Polish enterprises new opportunities in areas of business activities and in acquiring of financial support for investments. Since 2007 PGNiG S.A. has been realizing four projects connected with modernization of existing underground gas storages (UGS) and building new one. For these projects PGNiG S.A. is trying to obtain financial support from Operational Programme Infrastructure and Environment in Priority Xth Energy safety, diversity of energy sources included (Action 10.1). These funds are a part of European Regional Development Fund and they should be used in years 2007–2013. The main target of PGNiG S.A.' investments on UGS market is to improve energy safety of Poland, and whole of the EU. Absorbing of EU's funds is complicated and long-lasting process. Thus, PGNiG S.A. as a beneficiary, is cooperating with many different institutions and, of course, with Polish Government. PGNiG S.A., as a beneficiary, has undertaken a lot of initiatives aimed to change organizational structure and internal procedures. These changes are designed for better preparation of PGNiG S.A., both – formally and practically, to effective use of EU's financial support.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.