Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 234

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Unmanned vehicles occupy more and more space in the human environment. Mobile robots, being a significant part thereof, generate high technological requirements in order to meet the requirements of the end user. The main focus of the end users both in civil, and so called “defense and security” areas in the broadly defined segments of the construction industry should be on safety and efficiency of unmanned vehicles. It creates some requirements for their drive and control systems being supported among others by vision, communication and navigation systems. It is also important to mention the importance of specific design of manipulators to be used to fulfill the construction tasks. Control technologies are among the critical technologies in the efforts to achieve these requirements. This paper presents test stations for testing control systems and remote control system for work tools in the function of teleoperator using the CAN bus and vehicles which use hydrostatic drive systems based on the Controller Area Network (CAN) standard. The paper examines the potential for using a CAN bus for the control systems of modern unmanned ground vehicles that can be used in construction, and what limitations would possibly prevent their full use. It is exactly crucial for potential users of unmanned vehicles for construction industry applications to know whether their specific requirements basing on the tasks typical in construction [9] may be fulfilled or not when using the CAN bus standard.
PL
W artykule przedstawiono sterownik przeznaczony do sterowania przełączalnymi maszynami reluktancyjnymi (SRM). System sterowania został zaprojektowany w układzie programowalnym FPGA z rodziny Artix-7 oraz zaimplementowany w module prototypowym Nexys 4 DDR firmy Digilent. Opracowany układ pozwala na sterowanie maszynami posiadającymi od 2 do 6 pasm z rozdzielczością kątową wyznaczania położenia wirnika do 0,25°, przy wykorzystaniu enkodera inkrementalnego o rozdzielczości 360 imp./obr. System wyposażono w interfejs użytkownika posiadający wyświetlacz LCD i klawiaturę czteroprzyciskową. Interfejs ten umożliwia programowanie parametrów zasilania oraz sterowanie pracą maszyny. Dodatkowo podstawowe parametry pracy, takie jak prędkość obrotowa wirnika, wartość napięcia zasilania oraz prądów pasm wyświetlane są na 8 wyświetlaczach siedmiosegmentowych.
EN
In the work is described a control system for a reluctance switch machine. The controller was designed and made based on the programmable FPGA of the Artix-7 family, which is placed on the Nexys 4 DDR board designed and manufactured by Digilent. The designed control system enables powering 2 to 6 band SRM machines. The controller determines the position of the rotor with an accuracy of 0,25° using an incremental encoder with a resolution of 360 impulses per revolution. The system enables operation of the user interface equipped with an LCD display and a four-button keyboard, with the help of which it is possible to set the operating parameters and control the drive. In addition, support was provided for eight seven-segment displays displaying current values of currents, voltages and speeds.
EN
This report addresses selected methodological aspects of proactive reliability, functional safety and cyber security management in life cycle of industrial automation and control systems (IACS) in hazardous plants and oil port critical installations based on the analysis of relevant hazards / threats and evaluation of related risks. In addition the insurance company point of view has been also considered, because nowadays the insurer, interested in decreasing risks to be insured, offers the expertise how to limit effectively risks in life cycle from the design conceptual stage of hazardous plant, through its reliable and safe operation, until decommissioning. Therefore, the risk evaluation model for insurance related decision making for the period considered, e.g. one year, should be plant specific with some predictive properties due to changing environment and business conditions, and usually considerable uncertainty involved. The objective is to evaluate and mitigate risks, and control them proactively, through undertaking appropriate activities within a process based management system according to elaborated policy and strategy that includes organisational and technical aspects, including preventive maintenance activities of sensitive equipment and updating in time the training programmes. Careful evaluating and controlling risks is also crucial for the insurance company. Basic activities of the risk engineers and underwriters in the insurance process are outlined in the context of identified hazards/threats and defined factors that significantly influence risks to be considered in evaluating the insurance premium in the context of terms and conditions specified.
PL
W artykule w sposób przeglądowy przedstawiono stosowane sposoby sterowania oświetleniem ulicznym. Wymieniono charakterystyczne cechy poszczególnych rodzajów sterowania oraz ich wpływ na oszczędność energii.
EN
The article show methods of street light control. The features of various types of this control and their impact on energy saving were listed.
PL
W artykule przedstawiono analizę spadków napięć w instalacjach elektrycznych czterech ciągników. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku coraz większej liczby odbiorników prądu włączonych do standardowego źródła zasilania i instalacji elektrycznej konieczne staje się przeprowadzenie wstępnych pomiarów dotyczących spadków napięć. Poprawność działania systemów mechatronicznych w przypadku dwóch przebadanych ciągników wymaga wymiany akumulatora lub doposażenia instalacji w zabezpieczenia przed spadkami napięć.
EN
The article presents analysis of voltage drops in electrical installations of four tractors. The tests have shown that in the case of an increasing number of current receivers connected to a standard power source and electrical installation, it is necessary to carry out preliminary measurements regarding voltage drops. The correct operation of mechatronic systems in the case of two tested tractors requires replacement of the battery or retrofitting the installation with protection against voltage drops.
EN
Nowadays almost every industry tries to improve their production efficiency by implementing automated production and intralogistics processes according to Industry 4.0 concept. One of many possibilities is to improve efficiency by implementing industrial mobile robots. This paper briefly describes issues related to design, deployment and operation of AGV (Automated Guided Vehicle) mobile robots type in industrial environment with particular emphasis on navigation methods. The advantages and disadvantages of most popular methods of local path planner algorithms have been described with most common ones briefly presented. In the next part the paper presents the performed simulation of example AGV system with simplified robot model. At the end conclusions from performed simulation are pointed out and the heading of future works in term of developing new kind of local path planning method that is able to optimize AGV energy consumption are described.
PL
W dzisiejszych czasach wiele zakładów przemysłowych dąży do zwiększania wydajności produkcyjnej poprzez wdrażanie zautomatyzowanych procesów produkcyjnych oraz intralogistycznych zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Jedną z wielu możliwości jest usprawnienie procesów poprzez zastosowanie przemysłowych robotów mobilnych. W artykule przedstawiono problematykę projektowania, wdrażania oraz funkcjonowania pojazdów typu AGV (z ang.: Automated Guided Vehicle) w środowisku przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania metod nawigacji. W pracy opisano wady i zalety najpopularniejszych metod planowania ścieżki lokalnej dedykowanej dla przemysłowych robotów mobilnych. Na przykładzie systemu transportu logistycznego opartego na robotach AGV zaprezentowano środowisko symulacyjne VREP umożliwiające prototypowanie i testowanie algorytmów sterowania. Wyniki symulacji dynamicznej przeanalizowano w kontekście opracowywania nowej metody generowania ścieżki lokalnej robota opartej na zależnościach energetycznych.
7
Content available remote System synchronizacji napędów urządzenia do laserowo-mechanicznego gięcia rur
PL
Opisano system sterowania napędami w przyrządzie do gięcia rur cienkościennych, wykonanym na potrzeby badań prowadzonych w ramach projektu NCBR PBS/A5/47/2015. Przedstawiono projekt układu mechanicznego oraz krótko scharakteryzowano system sterowania. Zwrócono uwagę na wady i zalety rozwiązania. Zaproponowano możliwe modyfikacje układu w celu poprawy jego funkcjonalności.
EN
The drives control system of bending equipment for thinwalled pipes has been presented. The design of the mechanical system was presented and the control system was briefly characterized. The advantages and disadvantages of the presented solution are discussed. Possible modifications of the system have been proposed in order to improve its functionality.
8
Content available remote Diagnostyka systemów sterowania blokiem energetycznym
PL
W artykule opisano działanie układów regulacji bloku energetycznego. Zwrócono szczególną uwagę na rozwiązanie techniczne stosowane w energetyce konwencjonalnej oraz w układach odnawialnych źródeł energii. Scharakteryzowano blok energetyczny jako wielowymiarowy obiekt regulacji. Przedstawiono koncepcję systemów diagnostycznych realizujących procedury diagnostyczne w trybie on-line. Na podstawie dwóch układów regulacji t.j.: układu regulacji turbiny parowej oraz układu regulacji poziomu wody w walczaku kotła zaprezentowano koncepcję układów tolerujących uszkodzenia torów pomiarowych.
EN
The paper describes operation of control systems in power unit. Particular attention has been paid to technical designs used in conventional power engineering and in renewable energy systems. A power unit has been characterised as multidimensional control system. Conception of diagnostic systems operating in on-line mode has been presented. Idea of fault tolerant control systems (tolerance related to failures in measurement circuits) has been illustrated by two examples: steam turbine control system and boiler drum water level control system.
9
Content available remote Diagnostic of Control Systems for Power Unit
EN
The paper describes operation of control systems in power unit. Particular attention has been paid to technical designs used in conventional power engineering and in renewable energy systems. A power unit has been characterised as multidimensional control system. Conception of diagnostic systems operating in on-line mode has been presented. Idea of fault tolerant control systems (tolerance related to failures in measurement circuits) has been illustrated by two examples: steam turbine control system and boiler drum water level control system.
PL
W artykule opisano działanie układów regulacji bloku energetycznego. Zwrócono szczególną uwagę na rozwiązanie techniczne stosowane w energetyce konwencjonalnej oraz w układach odnawialnych źródeł energii. Scharakteryzowano blok energetyczny jako wielowymiarowy obiekt regulacji. Przedstawiono koncepcję systemów diagnostycznych realizujących procedury diagnostyczne w trybie on-line. Na podstawie dwóch układów regulacji t.j.: układu regulacji turbiny parowej oraz układu regulacji poziomu wody w walczaku kotła zaprezentowano koncepcję układów tolerujących uszkodzenia torów pomiarowych.
EN
The paper subject is the concept of a system for monitoring the operation of a pipeline transport network using telematics for the needs of the oil industry on a selected example. Transport telematics allows to deliberately influence the proces of moving cargo/ data using the elaborated deliberate decisions, as a result of the prior analysis of information and knowledge obtained using a dispersed system of sensors associated with means of pipeline transport, infrastructure, environment and man. The concept of the process of monitoring the technical condition of pipelines for the purpose of ensuring the required efficiency of the transport system and decisions regarding the process of their operation using a dedicated distributed monitoring system of selected operational parameters will be presented. In particular, the paper will focus on the location and categorization of pipe damages.
EN
The article presents the adaptation of the setpoint calculation algorithm with limitation using the double cross method, known from the fuel-air regulation systems, in the system for mixing two sorts of lime, enabling the start of the process line without additional start-up procedures. The authors modified the standard double cross algorithm in order to enable the start of the system without special start-up procedures, while maintaining all the features of the algorithm. The results of the tests of the modified algorithm in the lime milling and mixing system are also presented.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie budowę górniczych systemów eksploatacji pomp głębinowych z uwzględnieniem ich budowy oraz zastosowania [1, 2, 4]. Podkreślono znaczenie właściwego doboru głębinowych agregatów pompowych do często trudnych warunków eksploatacyjnych, jak również zwrócono uwagę na właściwą technicznie i energetycznie ich eksploatację [2]. Nakreślono rolę diagnostyki pracy głębinowych agregatów pompowych w zarządzaniu ich eksploatacją z uwzględnieniem najnowszych, patentowanych rozwiązań w tym zakresie [5, 6]. Pokazano w zarysie funkcjonowanie specjalistycznego systemu zarządzania i sterowania eksploatacją pomp [6, 7].
EN
The article presents an overview of the construction of the mining systems of the maintenance of submersible pumps, including their structure and application [2, 4]. The significance of the proper selection of submersible pump aggregates for often difficult mining conditions has been highlighted while attention has been paid to their adequate technical and energy maintenance [2]. The role of the diagnostics of the operation of submersible pump aggregates in the management of their maintenance has been outlined, including the latest patented solutions in this field [5, 6]. The functioning of a specialized system of the pumps management and maintenance has been presented in general terms [6, 7].
EN
The article presented here described the design of a test stand for hydraulic active heave compensation system. The simulation of sea waves is realized by the use of hydraulic cylinder. A hydraulic motor is used for sea waves compensation. The hydraulic cylinder and the hydraulic motor are controlled by electrohydraulic servo valves. For the measurements Authors used displacement sensor and incremental encoder. Control algorithm is implemented on the PLC. The performed tests included hydraulic actuator and hydraulic motor step responses.
PL
W artykule przedstawiono strukturę sprzętu i programu komputerowego do sterowania i wizualizacji prototypu robota mobilnego poruszającego się wzdłuż linii napowietrznych średniego i wysokiego napięcia. Komunikacja z robotem poprzez protokół TCP / IP umożliwia sterowanie ruchem robota oraz oględziny przewodów linii na podstawie obrazu z kamery zamontowanej na robocie. Wykonane próby na poligonie doświadczalnym na odcinku linii 110 kV potwierdziły poprawną pracę robota w warunkach silnego pola elektrycznego. Konstrukcja robota ma charakter otwarty. Robot może być wyposażony w dodatkowe czujniki umożliwiające pomiar interesujących użytkownika parametrów np. zakłóceń radioelektrycznych lub temperatury przewodu.
EN
The article presents the structure of hardware and computer application to control and visualization of the prototype of a mobile robot moving along overhead lines of medium and high voltage. Before building, the robot was designed in the Autodesk Inventor Professional 2012 environment to eliminate potential errors in structure. The mechanical construction is divided into three parts: the base contained electrical parts, trolley drive and robot arms. All the main components are made of aluminum sheet with a thickness of 4 mm, so that the weight of the robot does not exceed 20 kg. Small size and low weight of the robot allows for handling by a single person. Robot contains over 300 parts including construction elements, screws, washers and nuts. The motor driving the robot is positioned above the wire, so dirt doesn’t pollute it. Belt transmit drive to the rollers. Robot arms are moved by helical gear. The electronic parts are placed in the base box (IP65). Microcontroller STM32F4 is a central control unit of the robot. Motors are powered by PWM signal. The robot has two sonar preventing collisions with any obstacle, and a camera that can be used for wire inspection or control of the robot work. The robot communicates with a host computer wirelessly via Ethernet. The control application allows connecting with the robot using TCP/IP protocol and: control device (starting and stopping robot, changing the speed of movement smoothly, changing direction of movement, raising and lowering arms of robot); viewing the status of the robot (battery status, travelled distance, the state of ultrasonic sensors). Operator can also view the video from the camera mounted on the robot. Robot presented in this article is a prototype that has been tested on the experimental field of Energa SA company in Straszyn near Gdansk. Unit placed on the air line moved properly. Communication and wireless control worked also fully properly. All tests were successful. In this regard it should be noted that the presented device can be a powerful tool for remote inspection of medium and high voltage power transmission lines (when will be equipped with a suitable set of sensors).
PL
Artykuł jest przeglądem możliwości i rozwiązań, jakie oferują systemy wizyjnej kontroli jakości i sterowania. Zaprezentowano w nim przykłady implementacji przemysłowych, jak również rozwiązania potencjalne. Przedstawione przykłady zaczerpnięte są z projektów i wdrożeń, które obecnie funkcjonują w zakładach produkcyjnych w Europie i Polsce. Celem artykułu jest przekonanie czytelnika do wszechstronności i wartości płynącej z rozwiązań wizyjnych.
EN
The article is an overview of the potential and possibilities offered by the machine vision systems for quality inspection and control. The article also presents the examples of industrial implementation and also potential solutions. Examples described in the article are taken from the projects and implementations that are currently working in factories in Europe and Poland. The aim of this article is to convince the reader about the versatility and value that comes from vision solutions.
PL
W artykule przedstawiono testową instalację zarządzania obiektem szklarniowym. Jako jednostkę sterującą wybrano sterownik PLC zarządzający procesami podlewania, zraszania, przewietrzania wentylacji oraz przepuszczalności świetlnej szkła z folią PDLC. Jako dodatkowe funkcje rozbudowujące układ dodano zdalny rozruch agregatu prądotwórczego, pełniącego rolę zapasowego źródła zasilania. Zdywersyfikowano również źródło nawadniania. Priorytet uzyskał zbiornik wody deszczowej. Dopiero po jego wyczerpaniu sterownik dokonuje przełączenia na wodę miejską. Regulacja nasłonecznienia szklarni realizowana jest za pomocą folii PDLC. Ma na celu możliwość sterowania ilością energii słonecznej wpadającej do szklarni. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest sterowanie procesem wzrostu roślin. Eliminuje to również klasyczny system cieniujący oparty na systemach przesłon i żaluzji.
EN
In this article, a test installation of glass house management system has been presented. A PLC controller has been chosen as a control unit, which manages the processes of watering, sprinkling, ventilation and the transparency of glass with a PDLC film. The system has been enhanced with additional features - remote start power generator, which is an additional power supply. The watering source has also been diversified. Stormwater tank has gained a priority status. After its depletion, the controller switches to municipal water. Sunlight level adjustments are available thanks to the PDLC film. It’s aim is to enable the control of the amount of sunlight falling through the glass house. This is why it is possible to control the process of plant development. It also eliminates the traditional shading system, based on shutters and blinds.
PL
W artykule przedstawiono analizę oraz opisano podstawowe właściwości maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej (MIDZ). Zaprezentowano metody i układy sterowania MIDZ wykorzystywane w układach napędowych oraz generacyjnych, zwłaszcza w energetyce wiatrowej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych.
EN
The article presents the analysis and the basic properties of double fed induction machine (DFIM). There are presented methods of the control of DFIM used in drive and generative systems, especially in wind power plants. There are shown the results of laboratory tests.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie regulatora niecałkowitego rzędu w systemie magazynowym z automatycznym sterowaniem wielkością dostaw. Rozważania oparto na dyskretnym, niestacjonarnym, dynamicznym modelu systemu magazynowego ze zmiennym w czasie opóźnieniem. W układzie sterowania zamówieniami wykorzystano dyskretny regulator niecałkowitego rzędu PDμ, strukturę feedback-feedforward oraz zmodyfikowany predyktor Smitha. Parametry układu regulacji zostały wyznaczone w wyniku optymalizacji z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. W celu oceny jakości regulacji zastosowane zostały wskaźniki jakości bazujące na ocenie zajętości powierzchni magazynowej oraz utraconych korzyści. Przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych dla regulatorów całkowitego oraz niecałkowitego rzędu, co umożliwiło dokonanie analizy porównawczej skuteczności działania obu regulatorów.
EN
In the paper a fractional controller is employed in the automatic control warehouse system. A discrete, non-stationary and dynamic model with variable time delay of the inventory system is assumed. The control system uses a discrete fractional order feedback-feedforward PDμ controller with Smith predictor. The parameters of the control system are determined using numerical optimization – genetic algorithm. In order to assess the control quality a two quality indicators are employed. First one bases on an assessment of occupancy of warehouse space and second one the lost benefits. The simulation results are shown for two controllers: fractional controller and for comparison for classical integer order PD controller.
19
Content available remote Możliwości zastosowania sygnałów bioelektrycznych (EMG) w systemach sterowania
PL
W dobie rozwoju inżynierii biomedycznej, technologie mające dotychczas zastosowanie jedynie w diagnostyce klinicznej zyskują coraz większą popularność w dziedzinach niebezpośrednio związanych z medycyną. W artykule przedstawiono przykłady możliwego zastosowania sygnałów elektromiograficznych (EMG) w systemach sterowania.
EN
In times of rapid development of biomedical engineering, technologies previously used exclusively in clinical diagnostics are becoming increasingly popular and applicable in other fields, less related to medicine. The examples of successful applications of control systems based on electromyographic (EMG) biosignals, are introduced in the article.
PL
W artykule przedstawiono problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówiono architekturę tych systemów, komunikację sieciową oraz technologie i topologie sieciowe w nich stosowane. Przedstawiono urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru oraz rodzaje realizacji. Zwrócono szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów oraz ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.
EN
In this paper, subject matter of monitoring and control systems in substations are shown. Architecture of the systems, net communication, technologies and topologies used in them are discussed. Devices and functionalities of monitoring and control systems and kinds of their executions are shown. Attention is paid to the trends of solutions of the systems and their use in frames Smart Grid.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.