Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration damper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Due to the constantly growing competition on the market, enterprises are looking for a way to improve the quality of their products and services. The quality of the product is largely dependent on the number of defects present, so efforts should be made to minimize them. The article presents a method of limiting the formation of defective products, in this case, vehicle components – vibration dampers. The method was developed using selected quality management methods and tools.
PL
Artykuł przybliża znaczenie urządzeń tłumiących drgania dla bezpieczeństwa stalowych kominów przemysłowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie dwóch kominów H =120 m, dla których autorzy wykonali modernizację systemu tłumienia drgań. Awaria urządzenia tłumiącego zabudowanego na jednym z kominów spowodowała bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. W artykule przedstawiono opis dosyć unikatowej konstrukcji omawianych kominów oraz szczególne cechy ich charakterystyki dynamicznej. Na podstawie badań dynamicznych porównano skuteczność działania urządzeń tłumiących starego i nowego typu.
EN
The article presents the importance of the vibration damping devices for the safety of steel industrial chimneys. Considerations will be conducted on the example of two chimneys H = 120 m for which the authors have recently done a modernization of the system of dampers. The failure of one of the dampers resulted in direct danger of construction disaster. The paper presents a quite unique design of the chimneys and their specific dynamic characteristics, as well as both dampers used before and after modernization. The effectiveness of both old and new type of damping devices will be compared based on dynamic tests.
PL
Artykuł porusza problem wyznaczania rzeczywistych charakterystyk dynamicznych stalowych kominów przemysłowych wyposażonych w tłumiki drgań. Dokonano przeglądu metod pomiarowych oraz omówiono ich wady i zalety pod kątem zastosowania w diagnostyce dynamicznej budowli wysokich. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów charakterystyk dynamicznych wykonanych podczas regulacji tłumików drgań na rzeczywistym obiekcie. Trzy instrumenty pomiarowe typu naziemny radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany oraz akcelerometr typu MEMS zostały poddane ocenie w zakresie stopnia zgodności otrzymanych wyników pomiaru charakterystyk dynamicznych.
EN
The article focuses on determination of the actual dynamic characteristics of steel chimneys equipped with vibration dampers. A review of measurement methods was made, together with a discussion of their advantages and disadvantages for use in the dynamic diagnosis of high structures. Examples of dynamic measurements, performed while adjusting the dampers on the real object, were presented. Three measuring instruments were assessed in terms of compliance of dynamic characteristics obtained as a result of measurement. They are: ground-based interferometric radar, robotic total station and MEMS accelerometer.
PL
W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych przekładek podszynowych kształtowych używanych w torach PKP PLK S.A. oraz nowszych rodzajów przekładek. Porównano sztywność pionową węzła przytwierdzenia według metodyki opisanej w PN-EN 13146-4:2003, różnych typów i rodzajów przekładek podszynowych nowych i wyjętych z toru po określonym czasie eksploatacji. Omówiono przydatność eksploatacyjną części amortyzujących z tworzyw sztucznych oraz trendy w rozwoju tych wyrobów.
EN
Results of laboratory tests of shaped rail pads used for the PKP PLK S.A. tracks as well as of the pads of newer type are presented in this paper. Vertical rigidity of attachment points of various types and kinds of rail pads - brand new or removed after certain period of service, was compared according to the methodology described in PN-EN 13146-4:2003. Suitability of plastic shock cushioning plastic elements for service was discussed as well as current trends in the development of such products were presented.
PL
Na przykładzie pięciu wolno stojących kominów stalowych, przedstawiono zastosowanie środków zapobiegających drganiom kominów wywoływanym odrywaniem się wirów powietrza podczas wiatru. Omówiono zaobserwowane drgania i zastosowane środki zapobiegawcze, którymi były, z jednym wyjątkiem, turbulizatory spiralne wykonane z okrągłych prętów stalowych o średnicach 6 i 8 mm. Oceniono skuteczność przyjętych rozwiązań.
EN
The paper deals with the cross wind vibrations of five free standing steel chimneys. Such vibrations arising due to vortex shedding called as vortex excitation, are characterized by large amplitudes of chimney's top. Observed vibrations and preventive measures against them, used for those chimneys, have been presented. With one exception they were spiral.
6
Content available remote Double dynamic vibration absorber
EN
The paper presents the analysis of object vibration (a rigid beam) with asymmetrically located central point of mass supported on two elastic springs. In order to eliminate the vibration of the main system the dynamic vibration absorber with two degrees of freedom has been joined. Results of calculation for specific data have been demonstrated on the diagrams.
PL
Przełom w stosowaniu wiskotycznych tłumików drgań skrętnych nastąpił pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, kiedy rozpoczęto produkcję silikonowych olejów nieorganicznych na skalę przemysłową. Obecnie do napełniania wiskotycznych tłumików drgań skrętnych stosuje się stabilizowane oleje silikonowe AK produkowane przez firmę Bayer i Wacker, które zbudowane są z łańcuchów atomów krzemu i tlenu, połączonych grupami metylowymi. Przy doborze optymalnej lepkości oleju silikonowego do danego typu tłumika korzysta się najczęściej z kryterium energetycznego drgań. Praca zawiera wyniki badań zmian lepkości cieczy tłumiącej w wiskotycznych tłumikach drgań, omawia również przyczyny powstawania tych zmian, a także przedstawia metody skutecznego przeciwdziałania im.
EN
A landmark in employment of torsional vibration dampers took place at the end of 50's of the 20th cen-tury, when industrial scale production of silicone inor-ganic oils has been started. Nowadays, viscotic tor-sional vibration dampers are filled by stabilized silicone oils manufactured by Bayer and Wacker. Molecules of these oils are consisted of silicon and oxygen chains joined by methyl groups. In order to select optimum of silicone oil for given type of damper, energetic crite-rion of vibrations is usually applied. Changes of damping liquid viscosity in viscotic vibration dampers have been presented in the paper as well as reasons of these changes and effective methods of counteract them.
8
Content available remote Zagadnienia optymalizacji parametrów wielokrotnych strojonych tłumików masowych
EN
The paper deals with the problem of parameters optimizations of multiple tuned mass dampers (MTMD) for multi-degree-freedom-system. Theoretical considerations have been illustrated by numerical examples.
EN
Mechanical vibration dampers (MVD) can be used for reduction of tower type structures vibrations. A method of determination of optimum parameters of MVD mating with this type of structures was described in [1]. The worked out computational method became the basis for design solutions. Talcing in the consideration the type of the structure (tower), the analysis concerned the amplitude-frequency characteristic |Hn,n| at the top of the structure, because this is the point of maximum displacements corresponding with the first or the second natural frequencies of the structures under consideration. It may however happened that it is necessary to reduce the values of an amplitude-frequency characteristic corresponding with several different natural frequencies of a structure. That kind of result can not be reached by means of only one damper. When one decides to use more than one MVD, he must determine not only the optimum parameters c(t) and k(t) of these dampers, but also to choose their positions. To solve this problem it is not enough to apply the method of optimization described in [1]. In the present paper the authors have checked the possibility of application oj the particle swarm optimization (PSO) method, to solve the present problem. It has been shown, that this method enables to determine the optimum parameters of several MVD mating with a structure. Each of these dampers can be "tuned" to an other natural frequency of the structure. The method allows also to determine the optimum positions of the MVD-s. Presented in the paper examples show, that the method can be practically used. In this way, the scope of the methodic described in [1], has been broadened to the new kind of objects, where it is necessary to apply several MVD-s placed in the different points of a structure.
EN
General description of fluids applied to viscotic torsional dampers are presented in this paper. Results of experimental investigations of fluid viscosity influence on dissipated energy and angle of torsion of crankshaft as well as results of numerical computations are also included.
EN
Cables used in overhead transmission lines and cable-stayed bridges are subjected to large vibrations causing fatigue damages of the cable and assemblies. Wave motion and vibration occur mainly due to vortex shedding, rivulet formation, galloping and buffeting. In the paper the problem of optimal choice of the distributed damping force suppressing the waves traveling along the cable is considered. Parametric optimization of the damping coefficient function for the given objective function - dissipation efficiency - was performed.
EN
The paper presents the collocation method of determination damping coefficients of structural vibration. Moreover, usage of this method for several different building structures have been presented.
13
Content available remote Identyfikacja parametrów lepkosprężystego thimika drgań
EN
In the paper a new method of parameters identification of the three parameters fractional, rheological Kelvin model is presented. The parameters are estimated using results obtained from dynamical tests. The proposed method is simple and effective. Results of example calculation are presented and briefly discussed.
PL
W pracy zaprezentowano krótką metodykę projektowania wiskotycznych tłumików drgań skrętnych oraz przedstawiono analizę porównawczą drgań skrętnych wału korbowego silnika bez i z wiskotycznym tłumikiem drgań. Dane wstępne do projektu tłumika otrzymano na podstawie analizy wyników badań drgań skrętnych wału korbowego silnika bez tłumika.
PL
Przedstawiono zadanie optymalizacji i doboru dwóch podstawowych parametrów mechanicznego tłumika drgań, tj. jego tłumienia i sztywności nową metodą roju cząstek. Potwierdzono praktyczną przydatność metody, zwłaszcza w odniesieniu do obiektów inżynierskich, w których jest wymagane zastosowanie kilku tłumików drgań i różnego ich rozmieszczenia na obiekcie. Zamieszczono dwa przykłady obliczeń.
EN
The problem of optimization and selection of the two basic parameters of a mechanical vibration damper, i.e. its damping and stiffness, using particle swarm optimization method is presented. The practical aptitude of the method, particularly in the case of the engineering objects that demand the application of several vibration dampers placed in different points of the object is confirmed. Two calculation examples are incorporated.
EN
The paper discusses the problems of material selection for the components of a vibration damper, i.e. the braids and flexible corrugated tube. Austenitic stainless steels were taken into consideration. The manufacture of braids and corrugated tubes was analysed in industrial conditions. The effect of variable technological parameters on final product quality was investigated, in order to optimize the technology considering the requirements to be met by the product, such as heat resistance, resistance to exhaust gas atmosphere, fatigue strength, high-temperature creep resistance, corrosion resistance or weight and cost minimization. The realized research resulted in starting an industrial scale production of high-quality vibration dampers meeting all specifications, technical and economical requirements.
PL
W artykule omówiono zagadnienia doboru materiału na elementy składowe kompensatorów drgań, czyli oploty oraz cienkościenne rury falowane. Pod uwagę wzięto stale austenityczne na korozję. Dokonano analizy procesów wytwarzania oplotów oraz rur falowanych w warunkach przemysłowych. Zbadano wpływ zmiennych parametrów technologicznych na jakość wyrobu gotowego, celem optymalizacji technologii przy uwzględnieniu wymagań stawianych wyrobom, tj. żaroodporności, odporności na działanie atmosfery spalin, wytrzymałości zmęczeniowej, żarowytrzymałości, odporności na korozję, jak również minimalizacji ciężaru oraz kosztów. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych uruchomiono produkcje na skalę przemysłową wysokiej jakości kompensatorów drgań, spełniających wszelkie wymagania techniczne oraz ekonomiczne.
PL
Przedstawiono ogólne przyczyny powstawania drgań skrętnych wału korbowego silnika oraz jeden ze sposób ich zmniejszania. Praca zawiera krótki opis konstrukcji i zasady działania wiskotycznego tłumika drgań skrętnych. W pracy skoncentrowano się głównie na zaprezentowaniu metodyki projektowania wiskotycznych tłumików drgań, a także przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz wyniki badań doświadczalnych tłumików drgań skrętnych.
EN
There was presented general reasons of torsional vibrations as well as one method of decreasing them. Presented paper contains a short description of construction and principles of operation of viscotic torsion damper. Methodology of viscotic dampers design was presented. Results of numerical simulations of viscotic torsion dampers and also experimental results were shown.
PL
W artykule zaprezentowano rodzaje tłumików drgań skrętnych stosowanych w przemyśle samochodowym. Omówiono ich budowę, wady i zalety, a także przedstawiono analizę porównawczą opartą na wynikach przeprowadzonych badań doświadczalnych.
EN
. In the paper different types of torsional vibrations dampers applied in automotive industry were presented. There were discussed their structure, defects and advantages, and also comparative analysis based on experimental tests.
EN
Presented paper is an initial probe of adaptation of the new "smart" structures, built on the basis of a loose material, encapsulated in a thigh sleeve, where in the next stage, so called underpressure has been generated, for the active (semi-active) damping of vibrations.
20
Content available remote Model elementów sprężysto-tłumiących w mechanicznych tłumikach drgań
EN
Elastic-damping elements are the most important parts of a tuned mass damper. Because of these, an accurate description of their behavior is of fundamental importance. In the paper a numerical model for such an element has been proposed. Static and dynamic calculations have been caried out. The results are interesting, however the model needs further development and experimental verification.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.