Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korzyści ekonomiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study of the paper aims to present a solar power plant performances and economic benefits of 16.28 kWp grid-tied solar PV systems under the real outdoor conditions of Ghardaïa, located in semi-arid area of the Algeria desert. The main goal of this study is to investigate the effectiveness, suitability, feasibility and reliably of these plants on the level of desert areas and under the influence of harsh conditions (desert environment) in the first part. In the second part, the contribution of solar PV plant to conventional networks in the arid and semi-arid environment to assess the rate of integration. Based on experimental measurement data, the paper also shows economic benefits of three photovoltaic plants. It was found that from the first January to last August 2019, the total produced energy by all PV arrays was 171.422 MWh which supplied to the internal grid and while, the consumed energy by the URAER unit was 159,094 kWh. Approximately 10, 95 % of the 159,094 MWh energy consumed in the whole year is provided from the generated PV solar energy that is 17,422 MWh. The total energy fed to the internal grid has grown from 27 MWh in 05/04/2018 to a maximum of 67.28 MWh recorded in 31/10/2019. The rate of integration of solar energy by all PV arrays in the internal network of the URAER varied between 6, 60% in January and 22, 96% in April. The integration of this renewable energy generation into the local grid in the URAER unit considered satisfactory over this period of operation. From the first January to last August 2019, the cost of electrical energy produced by solar plants is 2090,64 euro(277706,68 Algerian dinars) while the cost of energy consumed by the Applied Research Unit in renewable energies is 4772,82 euro(664853,826 Algerian dinars).
EN
Possibilities of use of degassing and carbon gas in industry. Degassing gas represents a waste during coal mining so far and this issue is not effectively solved in Ostrava region up till now Ecological aspects, safety, economic aspects. Coal deposits represent a special case in which the deposit is both a source of coal and reservoir of gas. For the thing is that, in the process of coalification of plant residue, coal bed gas came into being of which the main component is methane. Gas from mining degassing can be used as a substitute fuel for the blowing of blast furnaces. This would not only make it possible to reduce the specific consumption of coke, but also contribute to a better blast furnace. An economic effect is also negligible if we characterize degassing gas as waste gas.
EN
Electromagnetic radiation is one of the possible harmful factors that occur in the work environment. The subject of the issue of the exposure of people working on ships to electromagnetic fields has so far mainly focused on the sources located on military units [18, 22, 23, 24]. On the basis of many years of experience related to the operation of the Maritime Institute in Gdansk, a laboratory that performs measurements of electromagnetic radiation for the purposes of occupational health and safety in this study is characterized briefly, sources of electromagnetic radiation that may occur on vessels.
PL
Rejsy luksusowymi wycieczkowcami stały się bardzo istotną częścią turystyki morskiej. W ostatnich latach ta forma turystyki uważana jest za jedną z najprężniej rozwijających się form działalności gospodarczej o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu i kraju. Europejski rynek turystyki rejsowej jest jednym z największych w świecie, ustępujący pod względem przychodów jedynie rynkowi północnoamerykańskiemu. Przejawem dynamicznego rozwoju turystyki rejsowej jest zwiększająca się systematycznie liczba nowych pasażerów odbywających rejsy na pokładach wycieczkowców. Europejski rynek wycieczkowców stanowi około jednej czwartej globalnego rynku turystyki rejsowej. Udział ten jest coraz większy. W ostatnich latach liczba pasażerów zwiększa się nie tylko na głównych rynkach turystyki rejsowej, takich jak basen Morza Śródziemnego, przez który przewija się około dwóch trzecich łącznej liczby pasażerów wycieczkowców w UE, lecz również na rynkach drugorzędnych, takich jak Morze Bałtyckie. Z roku na rok wzrasta liczba pasażerów wybierających rejsy po Morzu Bałtyckim. W 2017 r. 80 wycieczkowców reprezentujących 37 wycieczkowych linii żeglugowych odwiedzało 29 bałtyckich portów.
PL
W artykule przedstawiono analizę praktycznego zastosowania gazowych pomp ciepła i wysokosprawnej mikro ko-generacji gazowej w modernizowanym obiekcie sportowo-rekreacyjnym. Opisano zmiany dokonane w obiekcie, zapotrzebowanie na energie elektryczną i ciepło przed i po modernizacji oraz aspekty techniczne i ekonomiczne modernizacji obiektu.
EN
In the article an analysis of implementation of gas heat pumps GHP and high efficient micro co-generation MCHP XRGI in renovation of the recreation and sport center is presented. Changes made to the center, energy demands before and after renovation as well as economic and technical aspects are described.
PL
Zużycie energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa w Polsce w stosunku do zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach gospodarki kształtuje się na poziomie około 30%. Termoizolacja przegród zewnętrznych, wykonana w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię do ogrzewania jest ekonomicznie uzasadniona. Stąd nowelizacja uregulowań prawnych w zakresie zmniejszania wartości współczynnika przenikania ciepła różnych elementów budynku jest jak najbardziej pożądana. W artykule sprawdzono korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające ze zmian wartości współczynnika przenikania ciepła w uregulowaniach prawnych. Wartości normatywne tego współczynnika przewidziane do wdrożenia na rok 2017 są jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie w warunkach polskich. Okresy zwrotu kosztów ekonomicznych związanych z większymi grubościami termoizolacji (z wymagań na 2014 rok do wymagań od roku 2017) następują w granicach 2-8 lat, a kosztów ekologicznych w granicach 1-5 lat, w zależności od stosowanego źródła ciepła w budynku.
EN
Final energy consumption in the residential sector in Poland in relation to final energy consumption in all sectors of the economy stands at about 30%. The thermal insulation of building walls, constructed in order to reduce the energy demand of buildings for heating is economically justified. Hence the amendment of legislation in reducing the heat transfer coefficient of various elements of the building is most desired. The paper examined the economic and environmental benefits arising from changes in the value of heat transfer coefficient in the legislation. Normative values of this coefficient to be implemented in 2017 are justified economically and ecologically in Polish conditions. The payback periods of economic costs related to larger thicknesses of thermal insulation (from the requirements for 2014 to the requirements since 2017) emerge within 2-8 years, and environmental costs in the range of 1-5 years, depending on the heat source used in the building.
PL
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnych układach mikrokogeneracyjnych jest sporym wyzwaniem ze względu na wyczerpujące się zasoby paliw pierwotnych oraz ochronę środowiska. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń rocznego rozkładu zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną, wymaganej mocy cieplnej zainstalowanego źródła mikrokogeneracyjnego, oszczędności eksploatacyjnych oraz prostego czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych w dwóch wariantach : z dofinansowaniem i bez dofinansowania inwestycji.
EN
Efficient production and use of electricity and heat in high efficient co-generation devices is a significant challenge due to exhausting resources of primary fuels and environmental protection. The article presents result of calculation of annual heat demand layout and annual electricity demand layout for various objects, required capacity of micro-cogeneration source installed, economic benefits, simply return of investment both without and with financial support.
PL
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnych układach mikrokogeneracyjnych jest istotnym wyzwaniem ze względu na wyczerpujące się zasoby paliw pierwotnych oraz ochronę środowiska. W artykule omówiono dobór układów kogeneracyjnych na potrzeby wybranych obiektów oraz metodologii wyznaczania zapotrzebowania na energię tych obiektów.
EN
Efficient production and use of electricity and heat in high efficient co-generation devices is a significant challenge due to exhausting resources of primary fuels and environment protection. The article refers to choice of micro-cogeneration units for particular buildings as well as to calculation of their energy demands.
PL
Istotnym elementem w procesie eksploatacji obiektów technicznych jest system utrzymania - bieżący i prewencyjny. Z uwagi na możliwości zwiększenia efektywności tego procesu oraz ograniczania niepożądanych zdarzeń w trakcie realizacji funkcji użytkowych obiektu, system utrzymania prewencyjnego wydaje się mieć większe znaczenie, a szczególnie z uwzględnieniem koncepcji optymalnej wymiany. Złożoność obliczeniowa w trakcie opracowywania systemu utrzymania z optymalnym czasem wymiany może świadczyć o niskim stopniu jego powszechnego funkcjonowania w eksploatacji obiektów technicznych. Istnieje również niewielka świadomość dostępności narzędzi komputerowego wspomagania w zakresie projektowania systemu utrzymania, które znacznie ułatwiają prowadzenie tego procesu. W niniejszej pracy przedstawiono praktyczne zastosowanie idei optymalnej wymiany na przykładzie prostego obiektu technicznego i udowodniono, że jej wprowadzenie przynosi założone korzyści - techniczne i ekonomiczne.
EN
Corrective and preventive maintenance systems are important parts in the operation of technical objects. Due to the possibility of increasing the efficiency of the maintenance process and reducing undesirable events during realization of utility functions of the object, preventive maintenance system seems to be more important, especially with the regard to the optimum replacement policy. Computational complexity in the process of developing the preventive maintenance system may indicate a low level of it general functioning in the operation of technical objects. There is also a little awareness of the availability of tools of computer- aided-design systems for maintenance process. In this paper, the practical application of the optimum replacement policy on the example of simple technical object is presented. It is also proved that the application of the optimum replacement policy brings technical and economical benefits.
PL
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej oraz ciepła jest bardzo ważne ze względu na wyczerpujące się zasoby paliw pierwotnych oraz ochronę środowiska naturalnego. Artykuł odnosi się do technologii mikrokogeneracji, która umożliwia lokalne wykorzystanie zalet kogeneracji i związanych z nią oszczędności. Opisano w nim technologię gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI zastosowaną do produkcji ciepła i energii elektrycznej a także zasady doboru mocy układu kogeneracji do potrzeb obiektu. Ponadto przedstawiono kalkulację oszczędności eksploatacyjnych i prosty czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych dla wybranego obiektu.
EN
Efficient production and use of electricity and heat is very important due to the exhausting resources of primary fuels and protection of the environment. The article refers to micro-cogeneration technology, which enables local use of the advantages of cogeneration and related savings. The technology of CHP XRGI gas micro-cogeneration used for the production of heat and electricity is described as well as the principle of cogeneration system power selection according to the needs of an object. Additionally, the paper includes calculation of the operational savings and simple payback time for the investment of the selected object.
PL
Artykuł przedstawia główne fakty z historii rozwoju ciepłowniczego projektu geotermalnego na Podhalu, efekty działalności Spółki PEC Geotermia Podhalańska SA w ostatnich pięciu latach oraz perspektywy rozwoju. Celem jest pokazanie możliwości wykorzystania źródła geotermalnego oraz wykazanie korzyści dla środowiska naturalnego oraz dla odbiorców ciepła geotermalnego.
EN
The paper presents the main facts from the history of the Podhale geothermal heating project development, the effects of PEC Geotermia Podhalańska SA’s activities in the last five years as well as development prospects. Its purpose is to show the possibility of using geothermal energy source, and to demonstrate the benefits to the environment and to consumers of geothermal heat.
EN
A former military air base of the Warsaw Pact era serves now several purposes of broadly defined national security of Poland. With EU help, regional and local self-government and the national government together converted the base into the new civil Warsaw/Modlin Airport. The article identifies twelve reasons for, and benefits from, the establishment of the second international civil airport in the Warsaw Metropolitan Area, besides the old Warsaw Chopin Airport: 1. Diversification, resilience and invulnerability of the aviation infrastructure as part of the critical infrastructure of Poland, NATO and the EU; 2. Stability of air transportation – including government and military flights – between the capital of Poland and the rest of Europe and the world; 3. A strong and resilient system of airports also for commerce and pleasure, including private business travel, tourism, mail and cargo; 4. Assured connections to the rest of Poland, Europe and the world for non-government and non-military flights, including mail and cargo ones; 5. A closer access to air transportation for the part of the region located far from the Warsaw Chopin Airport; 6. Prospects for further growth of the aviation infrastructure thanks to a large reserve of space in Modlin; 7. Economic benefits from the specialization of airports; 8. Cheaper air travel thanks to the increased presence of low-cost airlines and their competition; 9. Local and regional economic growth, development and modernization with a prospect for an “Airport City” of advanced economy in Modlin; 10. An economically beneficial conversion of no longer needed military property for civil use; 11. A better quality of life in Warsaw and the part of the Warsaw Metropolitan Area surrounding the Warsaw Chopin Airport, thanks to diversification of air traffic and associated road traffic; 12. Protection of the environment thanks to geographic diversification of air operations and to a railroad line between the two airports and Warsaw that will replace a large share of automobile traffic associated with air travel, mail and cargo. In addition, the nearby Modlin Fortress of a great architectural and historic value may attract more interest, visitors, care and investment, contributing to national security of Poland and its allies and partners through education.
PL
Była baza sił powietrznych z czasów Układu Warszawskiego służy dziś wielu celom szeroko zdefiniowanego bezpieczeństwa narodowego Polski. Z pomocą UE samorządy regionalny i lokalny oraz władze państwowe wspólnie przekształciły bazę w nowe cywilne Lotnisko Warszawa/Modlin. Artykuł określa dwanaście powodów i korzyści, dla których utworzono drugie międzynarodowe lotnisko cywilne na Obszarze Metropolitalnym Warszawy obok starego Lotniska Chopina: 1. Dywersyfikacja, wytrzymałość i niewrażliwość na zagrożenia infrastruktury lotniczej jako części infrastruktury krytycznej Polski, NATO i UE; 2. Stabilność komunikacji lotniczej – włącznie z lotami państwowymi i wojskowymi – między stolicą Polski a resztą Europy i świata; 3. Mocny i wytrzymały system lotnisk także na potrzeby gospodarki i wypoczynku, obejmujący podróże biznesowe i turystyczne oraz transport poczty i towarów; 4. Zapewnione połączenie z resztą Polski, Europy i świata dla lotów niepaństwowych i niewojskowych, w tym pocztowych i cargo; 5. Bliższy dostęp do transport lotniczego dla części regionu oddalonej od Lotniska Chopina; 6. Perspektywy dalszej rozbudowy infrastruktury lotnictwa dzięki wielkiej rezerwie terenu w Modlinie; 7. Korzyści ekonomiczne ze specjalizacji portów lotniczych; 8. Tańsza komunikacja lotnicza dzięki zwiększonej obecności i konkurencji linii niskokosztowych; 9. Lokalny i regionalny wzrost gospodarczy, rozwój i modernizacja z perspektywą powstania w Modlinie „miasta lotniczego” zaawansowanej gospodarki; 10. Ekonomicznie korzystne przeznaczenie zbędnego majątku wojskowego na użytek cywilny; 11. Wyższa jakość życia w Warszawie i części Obszaru Metropolitalnego otaczającej Lotnisko Chopina dzięki dywersyfikacji ruchu lotniczego i związanego z nim drogowego; 12. Ochrona środowiska przez geograficzną dywersyfikację operacji lotniczych i budowę łączącej dwa lotniska i Warszawę linii kolejowej, która zastąpi dużą część ruchu samochodowego, towarzyszącego podróżom lotniczym i transportowi poczty oraz cargo. Dodatkowo sąsiednia twierdza Modlin o wielkiej wartości architektonicznej i historycznej może uzyskać więcej zainteresowania odwiedzających, opieki i inwestycji, wnosząc wkład do bezpieczeństwa narodowego Polski oraz jej sojuszników i partnerów przez edukację.
12
EN
Background: The air transport market in Poland is undergoing significant changes, which take place both on the demand and supply side. Polish airports have experienced the unprecedented growth of air traffic. However, the increase in the number of airline connections - which benefits airports, passengers, aircraft industry and, indirectly, the whole society - at the same time results in the growth of social costs reflected by the intensification of noise and environmental pollution. The benefits of airport operation are reflected in the generation of employment and income. Existing literature reveals a gap in the knowledge in respect of impact of aviation in countries in transition. Material and methods: This paper investigates the applicability of socio-economic impact of air transport model to country in transition. In particular, it presents the employment and income benefits of airport operation. The input-output model is employed to measure the economic benefits of airport operation. The largest airport in Poland, Warsaw Chopin Airport is used as a case study. Results: The estimation results for the income and employment effects are found to be significant. The operations of Warsaw Chopin Airport contributed to the generation of 527.8m EUR in current prices in 2011. Altogether, 19,349 jobs have been generated as the result of the direct, indirect and induced impact of Warsaw Chopin Airport. Conclusion: The size of production in the airport expressed in the number of aircraft operations and the number of passengers and goods serviced is positively correlated with the level of economic impact. The restriction on the development of the airport reflected by the inability to meet transport needs expressed by the society may generate opportunity costs.
PL
Wstęp: Rynek przewozów lotniczych w Polsce ulega zmianom, które odbywają się zarówno po stronie popytu jak i podaży. Polskie porty lotnicze doświadczyły bezprecedensowego wzrostu ruchu lotniczego. Jednak wzrost liczby połączeń lotniczych, który tworzy korzyści zarówno dla portu lotniczego, pasażerów, całego rynku lotniczego oraz pośrednio dla społeczeństwa - w tym samym czasu prowadzi do wzrostu kosztów społecznych, związanych z nasileniem hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Korzyści z funkcjonowania portu lotniczego znajdują odzwierciedlenie w tworzeniu zatrudnienia i dochodów. Istniejąca literatura ujawnia luki w wiedzy w zakresie ekonomicznego wpływu transportu lotniczego w krajach w okresie transformacji. Metody: Badaniu poddano możliwość zastosowania modelu społeczno-ekonomicznego wpływu portu lotniczego w kraju w okresie transformacji. W szczególności badaniu poddano zmiany w dochodach i zatrudnieniu, jakie wynikają z funkcjonowania portu lotniczego. W pomiarze społeczno-ekonomicznych efektów zastosowano model nakładów i wyników. Badanie wpływu portu lotniczego na otoczenie przeprowadzono na przykładzie największego portu lotniczego w Polsce - Warsaw Chopin Airport. Rezultaty: Wyniki badań wskazują na znaczne zmiany w dochodzie i w zatrudnieniu w regionie, które to zmiany są efektem funkcjonowania portu lotniczego. Działalność Warsaw Airport przyczyniła się do generowania 527.8m EUR w cenach bieżących w 2011 roku. Łącznie 19.349 miejsca pracy zależały w sposób bezpośredni, pośredni i indukowany od funkcjonowania warszawskiego portu lotniczego. Wniosek: Wielkość produkcji w porcie lotniczym wyrażona liczbą operacji lotniczych oraz liczbą obsługiwanych pasażerów i towarów jest dodatnio skorelowana z wielkością korzyści społeczno-ekonomicznych generowanych przez ten port. Ograniczenie rozwoju portu lotniczego odzwierciedlająca się w niezdolności do zaspokojenia potrzeb transportowych wyrażonych przez społeczeństwo może generować koszty utraconych korzyści.
PL
Budowa nowej kopalni węgla brunatnego jaką jest kopalnia odkrywkowa na złożu Gubin to inwestycja, która w odbiorze społecznym budzi wiele kontrowersji. Obawy społeczności lokalnej związane są z koniecznością relokacji z terenów złoża, przebudową infrastruktury i zmianą sposobów zagospodarowania terenów. Tymczasem inwestycja górnicza wiąże się z pozytywnymi zmianami, które mają charakter wymiernych korzyści ekonomicznych. W artykule na bazie obowiązujących przepisów przedstawiono prognozę korzyści ekonomicznych dla społeczności oraz dla gmin Gubin i Brody wynikających z projektowanego przedsięwzięcia górniczo-energetycznego.
EN
Construction of a new lignite mine, like the planned openpit mine located on Gubin lignite deposit, is an investment that in society's reception is highly controversial. The local community's fears are related to relocation from the deposit's area, reconstruction of the infrastructure and alteration of previous functions of the land. Meanwhile, the mining investment is associated with positive changes which have the character of measureable economic benefits. Basing on the laws currently in force, a prognosis of economic benefits resulting from the planned mining and energy investment for the community and for Gubin and Brody municipalities has been presented.
PL
W ciągu ostatnich 7 lat ilość zamontowanych pomp ciepła na świecie wzrosła dziesięciokrotnie, mimo to w Polsce pompy ciepła nie są uznawane za odnawialne źródło energii i nie są dotowane w przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej.
PL
Jednym z największych problemów energetyki naszych czasów jest efekt cieplarniany wywołany emisją gazów w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Około 50% emisji gazów to CO2 powstający ze spalania węgla i jego związków.
PL
Infrastruktury informacji przestrzennej tworzone przez państwa członkowskie, stanowiące podstawę Infrastruktury Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), mają podlegać dostosowywaniu do wspólnych przepisów wykonawczych, uzupełnianych przez działania na szczeblu Wspólnoty, a także okresowemu (rocznemu) monitorowaniu oraz sprawozdawczości w cyklu trzyletnim. Pierwsze wyniki monitorowania i sprawozdania przekazywane były przez poszczególne państwa członkowskie do 15 maja 2010 r. Sprawozdawczość dotyczy tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury i obejmuje takie zagadnienia, jak (Dyrektywa L 108/1, art. 21, 2007): sposoby koordynowania dostawców z sektora publicznego oraz użytkowników zbiorów danych i usług przestrzennych, oraz organów pośredniczących, a także opis stosunków z osobami trzecimi oraz opis organizacji zapewnienia jakości, wkład organów publicznych lub osób trzecich w funkcjonowanie i koordynację infrastruktury informacji przestrzennej, informacje na temat korzystania z infrastruktury informacji przestrzennej, porozumienia o wspólnym korzystaniu z danych zawieranych pomiędzy podmiotami publicznymi, koszty i korzyści związane z wdrożeniem dyrektywy.
EN
Spatial data infrastructures implemented by each member state, are parts of INSPIRE and must be adjusted to INSPIRE implementing rules and specifications, and activities on the Community level, but also be the subject of periodical monitoring (annual) and reporting (every three year). Reporting concerns establishment, functioning and development of infrastructure and takes into consideration the following matters: coordination and assurance of quality, functioning and usage of infrastructure, costs and benefits aspects. The first results of monitoring and reporting were published by 15 May 2010. In the paper, analyses of benefits of implementing spatial information infrastructures are presented. A few different methods can be distinguished, which allow to assess the economic and social benefits of implementing spatial information infrastructures. Among other things, a spatial information infrastructure can be presented in terms of an IT project and potential benefits of such a project can be determined. The method of economic assessment of an IT project allows to determine the influence of such a project on effectiveness and efficiency of the organization, but also the risk of the IT project. The environmental benefits are fundamental, taking the purpose of INSPIRE into consideration. Also, social impact of the infrastructure is desired, because it proves the multifaceted influence of the infrastructure.
PL
Przedmiotem artykułu jest wyszczególnienie informacji dotyczących korzyści ekonomicznych wynikających ze stosowania energoelektronicznych napędów asynchronicznych. Uwzględniono informacje związane z wykorzystaniem standardowego układu z silnikami prądu przemiennego oraz w wariant z zasobnikiem energii hamowania.
EN
The subject of this article is specification the information concerning the economic advantages resulting from using the power electronic asynchronous drives. It is taken into account the information relevant to using the standard system with the engines of the alternating current and the variant with the dispenser of braking energy.
PL
Wybór źródła ciepła do ogrzewania budynku ma istotny wpływ na późniejsze koszty ogrzewania. W zależności od stosowanego rodzaju paliwa ogrzewanie budynku ma różne oddziaływanie na środowisko. W artykule opisano różne rodzaje źródeł ciepła i przedstawiono analizę LCA oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano korzyści ekonomiczne termoizolacji budynku w zależności od stosowanego źródła ciepła.
EN
Selection of a heat source for building heating has a significant impact on the future heating costs. It has different influence on the environment depending on the type of heating fuel applied. The article describes different types of heat sources including LCA analysis concerning their influence on the environment. The economic benefits of thermal insulation of a building have been analysed depending on the applied heat source.
PL
W pracy przedstawione zostały korzyści wynikające z zastosowania systemów monitoringu w diagnostyce transformatorów. Opisana została analiza statystycznego prawdopodobieństwa wykrycia awarii przez system diagnostyczny oraz oszczędności wynikające z zastosowania systemów monitoringu. Omówione zostały również straty towarzyszące awarii transformatora. Zaprezentowano rozwiązanie w postaci systemu monitorująco – diagnostycznego SMT.
EN
In this paper economical benefits of applying monitoring systems of the state of large power transformers was presented. The analysis of the statistical probability of fault detection by the monitoring system and savings as a consequences of monitoring systems applying were described. Losses associated in large power transformer failure were presented. The monitoring system for large power transformer as a solution to problems described was presented.
20
Content available remote Ekonomiczna i technologiczna ocena filtrów o skokowo zmiennej wydajności
EN
A brief of the literature and theoretical interpretation of filtrate quality obtained in Constant and Variable Declining Rate operation system are presented. The general conclusion is that usually both system produce filtrate of similar quality, with economic profits of VDR systems. Lower capital and operating costs of Variable Declining Rate Filters can be obtained as a result of lower walls, higher total flowrate or longer run cycle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.