Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geographic information system (GIS)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote The analysis of traffic safety on the intersections of roadways and tram tracks
EN
Ensuring high standard of service of public transport is among the most important goals of sustainable mobility. One of the most promising subsystems of public transport in this respect is the tram transport. Trams are eco-friendly and able to transport large numbers of passengers. However, in order to shape an efficient tram system, it is important to minimize the possibility of occurrence of incidents involving trams and road vehicles at intersections of roadways and tram tracks. The paper presents a proposition of a method of analysis of incidents in such locations. For ensuring a comprehensive approach to safety problem, the analysis encompasses two aspects: temporal and spatial. The proposed method has been presented on the example of tram network of the Metropolis GZM (Metropolitan Association of Upper Silesia and Dąbrowa Basin) area. The analysis has enabled identification of causes of incidents for the two most hazardous intersections of roadways and tram tracks. For each of these locations, proposed solutions to improve the level of safety have been determined.
PL
Jednym z najbardziej obiecujących podsystemów transportu publicznego w zakresie zrównoważonej mobilności jest komunikacja tramwajowa. Tramwaje mogą przewozić dużą liczbę pasażerów i są przyjazne środowisku. W celu kształtowania sprawnego systemu tramwajowego konieczne jest jednak zminimalizowanie możliwości występowania zdarzeń z udziałem tramwajów i pojazdów kołowych na skrzyżowaniach tras tramwajowych z ruchem kołowym. W artykule przedstawiono propozycję metody analizy zdarzeń w takich miejscach. Dla zapewnienia kompleksowego podejścia do problemu bezpieczeństwa, analiza obejmowała dwa aspekty zagadnienia: czasowy i przestrzenny. Proponowana metoda została przedstawiona na przykładzie sieci tramwajowej obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Analiza umożliwiła identyfikację przyczyn zdarzeń na dwóch najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach tras tramwajowych z ruchem kołowym. W przypadku każdego z tych miejsc określono propozycje rozwiązań poprawiających poziom bezpieczeństwa.
EN
The study of groundwater resources in relation to topography is important. Clearly, in different topography, depth of the water level is different. Therefore, the aim of this study is the determination of the relationship between landform classes with compound topographic index (CTI) and depth of the water for the Maharlou- Bakhtegan watershed, Fars Province, Iran. In order to evaluate the depth of the water for the study area, CTI and geomorphology (landforms) were derived from a Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) digital elevation model (DEM). The results of landform classes extracted using topographic position index (TPI) showed that the largest landform is open slope, while the smallest are plains. It was found that CTI and depth of the water values are high in plain classes, while they are low in local ridges. High depth of the water were found to be mostly confined to the pit regions in the plain landform, because groundwater recharge occurs in the zones where standing water remains for sufficient long period of time and has favourable condition for recharge.
PL
Badanie zasobów wodnych w stosunku do topografii jest istotne, ponieważ głębokość lustra wody jest różna w warunkach różnego ukształtowania terenu. Dlatego celem przedstawionych badań było ustalenie zależności między różnymi klasami form terenu o złożonym indeksie topograficznym (CTI) a głębokością wody w zlewni Maharlou-Bakhtegan (prowincja Fars, Iran). Do oceny głębokości wody w badanym obszarze pozyskano dane o CTI i geomorfologii z Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) cyfrowego modelu wysokości (DEM). W wyniku analizy klas form ukształtowania terenu otrzymanych z użyciem topograficznego indeksu pozycji (TPI) stwierdzono, że największą część zajmowały otwarte stoki, a najmniejszą – równiny. Stwierdzono, że wartości CTI i głębokości wody były duże w klasie równin i niewielkie na lokalnych wzniesieniach. Duże głębokości wody były ograniczone głównie do regionów zagłębień w formach równinnych, ponieważ zasilanie wód podziemnych występuje w strefach, gdzie wody stojące utrzymują się wystarczająco długo i mają sprzyjające warunki do zasilania wód gruntowych.
EN
This paper investigated issues around sustainable development in light of the assessment of the geochemical state of an aquatic environment, focussing on the accumulation of contaminants in sediments. The analysis was carried out on the concentrations of nine metals: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn. Classification of results was based on geochemical criteria. The results relate to the background geochemical values characterised by natural conditions without human interference. Using GIS, maps were compiled which highlighted the spatial distribution of the contaminants, namely for the selected heavy metals (Ba, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn). These maps enabled the relationships between these elements to be studied. Analysis of sediments contaminated by heavy metals is an important tool in environmental monitoring. The study showed that potential contamination in sediments can reach significant levels. Therefore, systematic monitoring of metal concentrations in the sediment should encompass the greatest number of reservoirs possible. This will enable ecological equilibrium to be maintained in aquatic environments. This will help to identify, eliminate, and prevent the negative effects of human economic activities which will improve the rational utilisation of environmental resources, important from the sustainable development point of view.
PL
W pracy podjęto problematykę zrównoważonego rozwoju w świetle oceny geochemicznego stanu środowiska wodnego, koncentrując się na zanieczyszczeniach kumulujących się w osadach dennych. Analizę przeprowadzono w kontekście zawartości dziewięciu metali (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn). Klasyfikację pozyskanych wyników badań przeprowadzono na podstawie kryteriów geochemicznych. Rezultaty analiz odniesiono do wartości tła geochemicznego charakteryzującego warunki naturalne bez piętna antropopresji. Wykorzystując system GIS opracowano mapy przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń wybranymi metalami ciężkimi (Ba, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn), które pozwoliły na zaobserwowanie zależności pomiędzy badanymi elementami. Analiza zanieczyszczeń osadów dennych metalami ciężkimi jest istotnym narzędziem do monitoringu środowiska. Przedstawione badania wykazały, że potencjalny poziom zanieczyszczeń w osadach dennych może osiągnąć znaczący poziom. Systematyczną kontrolą zawartości metali w osadach warto objąć jak największą ilość zbiorników wodnych. Umożliwi to zachowanie równowagi ekologicznej w ekosystemie środowisk wodnych. Działanie to pomoże w identyfikacji, likwidacji i zapobieganiu negatywnych skutków działalności gospodarczej człowieka, co poprawi istotne z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego racjonalne użytkowanie zasobów środowiska naturalnego.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania systemów informacji przestrzennej do tworzenia baz danych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dostępność darmowego oprogramowania pozwala połączyć mapę ze zgromadzonymi informacjami i efektywniej nimi zarządzać. Umożliwia również szybką analizę i reakcję na jakiekolwiek zmiany przyczyniające się do wadliwego funkcjonowania sieci.
EN
The article analyzes the possibility of using geographic information systems in the creation of plumbing networks databases. The availability of free software allows to connect map with information acquisition and effectively manage them. It also enables faster overview and react to any changes that contribute to the defective functioning of the network.
EN
Priority wise channelization of resources is the key to successful environmental management, especially when funds are limited. The study in hand has successfully developed an algorithmic criterion to compare hazardous effects of Municipal Solid Waste (MSW) dumping sites quantitatively. It is a Multi Criteria Analysis (MCA) that has made use of the scaling function to normalize the data values, Analytical Hierarchy Process (AHP) for assigning weights to input parameters showing their relevant importance, and Weighted Linear Combination (WLC) for aggregating the normalized scores. Input parameters have been divided into three classes namely Resident’s Concerns, Groundwater Vulnerability and Surface Facilities. Remote Sensing data and GIS analysis were used to prepare most of the input data. To elaborate the idea, four dumpsites have been chosen as case study, namely Old-FSD, New-FSD, Saggian and Mahmood Booti. The comparison has been made first at class levels and then class scores have been aggregated into environmental normalized index for environmental impact ranking. The hierarchy of goodness found for the selected sites is New-FSD > Old-FSD > Mahmood Booti > Saggian with comparative scores of goodness to environment as 36.67, 28.43, 21.26 and 13.63 respectively. Flexibility of proposed model to adjust any number of classes and parameters in one class will be very helpful for developing world where availability of data is the biggest hurdle in research based environmental sustainability planning. The model can be run even without purchasing satellite data and GIS software, with little inaccuracy, using imagery and measurement tools provided by Google Earth.
EN
Ensuring security in a harbor requires research into its infrastructure using spatial environmental data. This paper presents a methodology that defines the design of a graph for modeling the interactions between surface currents and moving objects. Combining this graph with port charts that integrate electronic navigation charts with coastal orthophotographs allows us to perform a multidimensional analysis. In addition, the complete information about navigation and harbor infrastructure allows us to predict the effects of currents on objects that are moving in the dock. The capabilities of this application were tested in the Gdynia harbor and the defined graph is based on sea currents generated by the numerical hydrodynamic model M3D.
EN
Considering growing intensity of navigation on Northern Sea Route and of continuous exploration and development of Arctic shelf, problems of maritime situation monitoring in Arctic become particularly important. Firstly, complex operational informational support of activities in Arctic is needed. Secondly, constant access to actual and valid information about hydro-meteorological, navigational and ice situations is required. Solution of stated problems entails integration, processing and analysis of large amounts of heterogeneous data. Consequently, development of unified system for situation monitoring and intellectual support is essential. Such system allows to execute operational monitoring of dangerous situations of different sort (natural or anthropogenic) that influence safety of objects in Arctic region, and to perform intellectual analysis of such situations and prompt provision of suitable recommendations.
PL
W artykule przedstawiono projekt cyfrowej dokumentacji stanu dziedzictwa industrialnego Wrocławia. Efektem podjętych działań będzie stworzenie bazy danych do przechowywania i udostępniania danych służących popularyzacji wiedzy na temat obiektów przemysłowych z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej. Opisano stan aktualny baz danych o zabytkach w Polsce oraz najistotniejsze elementy projektu. Najważniejszym założeniem jest umożliwienie gromadzenia szczegółowych danych przestrzennych i historycznych na temat obiektów przemysłowych w kontekście przemian czasowych (przebudowy, rozbudowy, rozbiórki). W pierwszej kolejności zostanie wykonany model stanu aktualnego z możliwością dołączenia materiałów archiwalnych oraz dokumentacji fotograficznej. Bazy i mapy zasobów dziedzictwa przemysłowego stworzone w projekcie będą dotyczyły trzech okresów historycznych: przed 1945 r., lat 1945-1989, lat 1990 r. do stanu aktualnego.
EN
The paper presents the project of geospatial digital documentation of industrial heritage in Wrocław. A database for storing and sharing data presenting the knowledge about industrial buildings with the use of geographical information system will be the result works undertaken within the project. The current state of the monuments databases in Poland and the most important elements of the project were described in the paper. The most important proposition is to gather detailed spatial and historical data about industrial heritage in the context of spatiotemporal changes (reconstruction, extension, demolition). First, the model of the actual state will be developed with the possibility of attaching archival materials and photographic documentation. Databases and maps of the industrial heritage created in the project will refer to three historical periods: before 1945, 1945-1989, 1990 to the current state.
9
Content available Modelowanie cienia w obszarach zurbanizowanych
PL
Światło i promieniowanie słoneczne są czynnikami, które od dawna wywierały znaczny wpływ na proces projektowania środowiska życia człowieka. Zapewnienie prawidłowego oświetlenia przestrzeni otwartych i wnętrz mieszkalnych wymaga uwzględnienia zjawiska zacienienia. Szczególnie ważne okazuje się to na terenach zurbanizowanych, gdzie gęsta zabudowa ogranicza w znacznym stopniu dostęp do światła słonecznego. Wykorzystując komputerowe narzędzia do symulacji można jednak przewidzieć miejsce i czas wystąpienia cienia. W niniejszej pracy zaprezentowano metodę modelowania zjawiska zacienienia przy wykorzystaniu danych z lotniczego skaningu laserowego oraz narzędzi GIS. Zastosowano proste narzędzia do modelowania budynków w oparciu o sklasyfikowaną chmurę punktów oraz numeryczny model pokrycia terenu. Dedykowana aplikacja programu ArcGIS o nazwie Sun Shadow Volume, pozwoliła na budowę bryłowego modelu zacienienia. Umożliwiło to ocenę wpływu zabudowy na ograniczenie dostępu do światła słonecznego na wybranym obszarze badawczym w Warszawie, co przedstawiono za pomocą mapy (rys. 4) i zestawienia tabelarycznego (tab. 2). Dla badanego terenu stwierdzono, że jedynie 11% jego powierzchni spełnia warunki optymalnego nasłonecznienia. Wyniki mogą pomóc w reorganizacji sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenu przez mieszkańców okolicznych wieżowców.
EN
Light and solar radiation are the factors which have a big impact on the design process of the human environment. Providing proper lighting for open spaces and households requires considering phenomenon of shading. It is particularly important in urban areas, where the high density of housing limits access to sunlight. Nowadays the man can predict place and time of the shadow by using computer tools. This paper presents a shadow modelling method by using data Airborne Laser Scanning data and GIS tools. Simple three dimensions modelling tools were used in order to create virtual buildings models. It was achieved by means of classification of a lidar point cloud and the result of point interpolation expressed by the digital surface model (DSM). A special ArcGIS software apliaction called Sun Shadow Volume was used in order to generate the shadow solid model. The effect of the analysis was the assessment of the impact of buildings on the limiting access to sunlight in selected green sites in Warsaw what was presented in graphical and tabular forms (Fig. 4, Tab. 2). Calculations show that only 11% of the total area meets the requirements of the optimal solar illumination. The results may help to reorganize the land use and land management ways of the analysed areas.
10
Content available GIS in the Studies of Soil and Water Environment
EN
GIS with the geostatistics are more frequently-used technique in environmental studies. Providing spatial information creates a possibility to place the results in space. Spatial information significantly affects the credibility and quality of research projects. It can be useful in determining certain relationships between monitoring and reclamation of degraded areas and to minimize and evaluate the costs related to environmental pollution. On the basis of practical and scientific examples, potential methods of applications of GIS and geostatistical methods in the study of water and soil environment was presented.
EN
The aim of this research was an attempt at selecting areas suitable for economic activity in the Wieliczka district (powiat) that would meet specific exclusion criteria and then to carry out an analysis of their investment attractiveness. Economic activity in this study includes investment objects that could negatively impact the environment and human health. A spatial database consisted of 39 thematic layers divided into 12 groups. Digital maps were taken from the Digital Library of Małopolska. Spatial delimitation was carried out with the use of Geographic Information System (GIS) and the MapInfo Professional 8 software. The analysis allowed to choose two areas suitable for economic activity in the Gdów and Wieliczka municipalities. The results of the study suggest that economic activity can be located in the selected area because it equipped with rich investment infrastructure enhancing its attractiveness for investors.
PL
Celem niniejszej pracy była próba wyznaczenia obszarów predysponowanych do lokowania działalności gospodarczej w powiecie wielickim w oparciu o przyjęty zestaw kryteriów wykluczających oraz analiza ich atrakcyjności inwestycyjnej. Działalność gospodarcza obejmuje swym zagadnieniem obiekty inwestycyjne, mogące negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. Zastosowany zestaw cech przestrzennych wynikał z dostępności pozyskanego materiału i obejmował 39 warstw tematycznych, podzielonych merytorycznie na 12 grup. Dane w postaci map cyfrowych pozyskano z Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Delimitacji przestrzennej jednostek dokonano za pomocą Systemu Informacji Geograficznej (GIS), w programie MapInfo Professional 8. W wyniku przeprowadzonej delimitacji otrzymano dwie lokalizacje obszarów predysponowanych w obrębie gmin: Gdów i Wieliczka. Uznano, że istnieje możliwość lokowania działalności gospodarczej na wyodrębnionych terenach a wyróżnione lokalizacje charakteryzuje bogata infrastruktura inwestycyjna, świadcząca o ich atrakcyjności gospodarczej.
PL
"Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać” w dzisiejszym świecie funkcjonowania każdego przedsiębiorstw maksyma ta nabiera szczególnego znaczenia. Podejmowanie decyzji coraz silniej opiera się na dostępie do informacji. Do podejmowania trafnych decyzji potrzeba informacji o niespotykanej dotąd jakości oraz wiedzy bardziej dogłębnej niż do niedawna W przedsiębiorstwie i jego otoczeniu coraz więcej obszarów nabiera krytycznego znaczenia. Wraz z dokonującymi się zmianami gospodarczymi powstaje potrzeba informatyzowania systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z takich systemów jest system informacji geograficznej uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne, tzw. GIS. Jest to system informatyczny, zawierający różnorodne procedury postępowania (tj. przechowywanie, analizowanie, przetwarzanie, aktualizację i edycję danych przestrzennych), które są uzależnione od odpowiedniego oprogramowania i sprzętu oraz właściwie przeszkolonego personelu. GIS znajduję szerokie zastosowanie w firmach zarządzających infrastrukturą sieciową. System poza ewidencją danych pozwala na integrację różnych danych pochodzących z kilku systemów, zapewniając tym samym wspólną platformę dostępu dc informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji.
PL
W artykule przedstawiono wagę problemu jakim jest proces paszportyzacji obiektów sieci elektroenergetycznej wraz z ich parametrami. Na przykładzie Systemu Informacji Geograficznej - GIS przedstawiono nowoczesne techniki paszportyzacji. Zaprezentowano model sieci elektroenergetycznej dla potrzeb systemu GIS oraz zamieszczono przykład paszportyzacji przy wykorzystaniu Systemu Facil - Plus. System ten jest dedykowany dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w celu dokumentowania i analizowania sieci elektroenergetycznych.
EN
The article presents the importance of the problem which is the process of Inventory objects power network together with their parameters. For example, Geographic Information System - GIS presents the modern techniques of passporting. Presented model of the grid for the GIS system and is an example of using the Inventory System Facil - Plus. This system is dedicated to the Distribution System Operators to document and analyze power grid.
EN
Currently, Maritime safety is the best issue in the world. International Maritime organization (IMO) have recommended FSA methodology to enhance maritime safety. In this paper, the research conducted in the Malacca Strait. Malacca Strait is an area that has a high risk for shipping navigation. Many accidents occur in the area are like collision, fire, grounding and so on. Therefore a study on improving safety in this area is very important. it is to produce an output that can be used to provide input to the master and multiple stakeholders to improve safety on board at the time of sailing. In this study, AIS is used as a data source. Sea condition data collected actual traffic through the Automatic Identification System (AIS) equipment installed at Kobe University, Japan, and Universiti Teknologi Malaysia (UTM) in Johor, Malaysia. The data is applied to define a method with the help of Geographic Information Systems (GIS).
15
Content available Emergency Survey Toolkit for Naval Operations
EN
In order to deliver the minimum safety conditions for movement of the ships towards restricted waters, urgent survey operations are required whenever we deal with natural disasters; unreliable chart information or uncharted areas requires. In recent years, there has been a huge development in positioning and survey technology. Simultaneously, charts production techniques and GIS software are easily accessible. In this circumstance, a research project was made in order to assess the possibility of developing existing capabilities of emergency hydrographic survey. The toolkit was designed to allow the swift production of usable bottom representation and survey of navigational aids, with a focus on navigational safety, rather than bottom contour accuracy.
EN
Network technical systems are complex systems, which include distribution networks with devices and engineering objects supporting their work. These kind of systems are used for media distribution, such as: drinking water, fuel, gas, heat, etc. One of specific features of this system is large territorial dispersion of technical objects within the system. The exploitation specificity of networked technical systems requires a special approach for implementing maintenance and repair work, taking into account the large territorial dispersion of their components and limited access to technical infrastructure. The features pointed above show the difference between networked technical system and the typical industrial technical objects (e.g. available in manufacturing plants). This difference also requires the use of specific IT tools for maintenance management. This article discusses examples of selected tools in this class.
PL
Sieciowe systemy techniczne (SST) to złożone układy, na które składają się techniczne sieci przesyłowe wraz z urządzeniami oraz wspomagającymi ich pracę obiektami inżynierskimi, służące do dystrybucji mediów, takich jak woda pitna, paliwo gazowe, energia cieplna, itp. Cechą charakterystyczną SST jest duże rozproszenie terytorialne obiektów technicznych wchodzących w skład systemu, co dzięki wykorzystaniu ich funkcji przesyłowych, umożliwia dostarczanie dystrybuowanych mediów na znaczne odległości i do wielu różnorodnych grup odbiorców. Odbiorcy z reguły dzieleni są na kategorie, grupujące ich według zapotrzebowania pod względem ilości oraz parametrów jakościowych dostarczanych mediów (gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa komunalne, zakłady usługowe i inne). Specyfika eksploatacyjna SST wymaga zastosowania specjalnego podejścia do realizacji prac obsługowych i naprawczych, uwzględniającego duże rozproszenie terytorialne ich elementów składowych oraz utrudniony dostęp do infrastruktury technicznej. Przywołane powyżej cechy SST stanowią o ich odmienności względem typowych przemysłowych obiektów technicznych, na których realizowane są procesy eksploatacyjne w zakładach produkcyjnych. Ta odmienność wymaga również zastosowania specyficznych narzędzi wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. W artykule omówiono przykładowe narzędzia tej klasy.
PL
Do rozwiązywania zadań praktycznych, formułowanych w trakcie projektowania i eksploatacji sieci wodociągowych, wykorzystywane są systemy informacji przestrzennej (GIS). Systemy GIS znajdują praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. Stąd bierze się różnorodność terminów określających systemy przetwarzające informacje geograficzne, jak system informacyjny bazy danych geograficznych, system danych geograficznych, system informacji przestrzennej. Pomimo różnorodności celów przetwarzania, we wszystkich GIS punktem wyjścia są dane związane z lokalizacją obiektów geograficznych. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowej wiedzy o możliwościach systemu informacji przestrzennej (GIS) w dziedzinie wodociągów i kanalizacji, zwłaszcza w zakresie ich utrzymania i eksploatacji. GIS może wspomagać rozwój działań modernizacyjnych, monitoringu i modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
EN
To solve practical tasks that are generated during the design and operation of the network, woterworks used for spatial information systems (GIS). GIS systems are applied in many fields. From here take the diversity of terms defining the geographical information processing systems, as well as geographical database information system, data system, a system of spatial information. Despite the diversity of purposes of processing, all GIS are the starting point of the data relating to the location of the geographic features. The purpose of this article is to provide basic knowledge about spatial information system GIS in the field of water and waste water, especially with regard to their maintenance and operation. GIS can assist in the development of modernization measures, monitoring and modelling of water supply network and sewerage.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę zbiorowisk użytków zielonych (skład florystyczny, bogactwo gatunkowe i różnorodność florystyczną), wykorzystywanych rolniczo, na tle warunków przyrodniczych małej zlewni sudeckiej w Boguszynie. Na podstawie zdjęć fitosocjologicznych wyróżniono zbiorowiska użytków zielonych należących do klasy Molinio-Arrhenatheretea i rzędu Arrhenatheretalia: zespół Arrhenatheretum elatioris oraz dwa zbiorowiska z gatunkiem dominującym - Poa pratensis-Festuca rubra i z Agrostis capillaris. Fitocenozy te charakteryzują się zróżnicowanym bogactwem gatunkowym (50-74 gatunków ogółem). Największą liczbę gatunków stwierdzono na łące użytkowanej kośno-pastwiskowo z dominacją Agrostis capillaris. Wartości wskaźnika H' wyróżnionych zbiorowisk zawierają się w granicach 2,00÷2,37, a największą jego wartość stwierdzono w zbiorowisku Poa pratensis-Festuca rubra. Wyróżnione zbiorowiska wykształciły się na stokach słabo nachylonych, o ekspozycjach w przewadze południowych, o umiarkowanych wartościach nasłonecznienia, głównie na glebach brunatnych właściwych. Większość z tych zbiorowisk to użytki zielone pochodzenia porolnego, co przekłada się na ich skład gatunkowy. Na skład gatunkowy użytków zielonych i ich bogactwo miały wpływ czynniki przyrodnicze, sposób użytkowania oraz ich geneza.
EN
The paper presents the characteristics of natural grassland communities (floristic composition, species richness and floristic diversity) used for agriculture, located in the basin of the Sudety (142 ha), the edge of Klodzko Valley in Boguszyn, on the background of natural conditions. To accomplish this task we used cartographic data, which was converted to digital form and after that placed into GIS (Geographic Information System). Soil conditions were obtained from agricultural soil maps on a scale of 1:5000. Digital Terrain Model was obtained by interpolation and conversion of elevation data derived from the basic map scale of 1:1000, topographic maps at a scale of 1:10 000 and tacheometric image. The current map of land use has been developed base on the cadastral map of land and buildings, on local observations and data obtained from the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. Result of the cartographic attribute transformation base on Śtružka method is total solar radiation map, allowing parameterized slopes with regard of insolation. The resulting cartographic data and their derivatives obtained by the transformation of the model were compared with the result of floristic and phytosociological research conducted on grassland, used for agricultural purposes. The resulting material was used to distinctions of meadow communities and assessing their species richness and floristic diversity (index H'). On the basis of phytosociological relevés made with the Braun-Blanquet method, communities of the studied grasslands were ascribed to the Molinio-Arrhenatheretea and the order Arrhenatheretalia: Arrhenatheretum elatioris association and two communities with dominating species - Poa pratensis-Festuca rubra and Agrostis capillaris. Phytocoenoses are characterized by diverse species richness (50-74 species in total). The greater number of species were found in the meadow used mown-grazed with Agrostis capillaris domination. The index of floristic diversity varied between 2.00 and 2.37, with the highest one observed in Poa pratensis-Festuca rubra community. Distinguished grassland communities have developed on the slopes weakly sloping, the exposures in predominantly southern sunshine and mild values of insolations, on mainly cambisoils. Most of these grassland communities is after arable origin. Distinguished on the species composition of grassland communities and their wealth has been influenced by natural factors, usage, and their genesis. Influence on species composition and its abundance of distinguished grasslands has been natural conditions, usage and origin.
EN
This study aims at prospecting copper and gold promising areas in Saveh 1:100,000 sheet, situated in Urumieh-Dokhtar magmatic belt (Central Iran). Geographic information system (GIS) is effective in recognition of probable mineral resources by collecting, processing, exploration layer weighting and integrating thematic maps. As there is no certainty in different geological phenomena, modeling and integrating information layers are used to obtain suitable results for determining potential areas. In this study, index overlay method, which is a combination of software processing and expertise knowledge, was used. The survey layers consist of the lithologic units, geophysical data, mineralization, faults and structures and alteration. [...]
PL
Badanie to ma na celu poszukiwanie miedzi i złota z perspektywicznych obszarów w Saveh na arkuszu 1:100 000, położonego w pasie magmowym w Urumieh-Dokhtar (Centralny Iran). System informacji geograficznej (GIS) jest skuteczny w rozpoznaniu przypuszczalnych zasobów surowców mineralnych poprzez gromadzenie, przetwarzanie warstwy ważenia poszukiwań i integracji map tematycznych. W celu uzyskania właściwych wyników dla potrzeb określenia potencjalnych obszarów do eksploatacji, użyto techniki modelowania i zintegrowanej informacji o warstwach geologicznych. W tym badaniu została użyta metoda wskaźnikowa, która jest kombinacją komputerowego sposobu przetwarzania danych i wiedzy eksperckiej. Badane warstwy geologiczne opisane są pojęciami litologicznymi, danymi geofizycznymi, stopniem mineralizacji oraz zaburzeniami tektonicznymi. [...]
PL
W artykule przedstawiono problematykę ochrony infrastruktury komunalnej, której charakter, a także zakres świadczonych przez nią usług, stanowią kluczowe znaczenie dla gospodarki państwa. Rozważania podjęte przez autorów rozpoczynają się od określenia istoty ochrony obiektów kluczowych dla gospodarki państwa i bezpieczeństwa ludności. Definiują charakter i zasięg skutków wybranego zagrożenia oraz odnoszą się do praktycznych elementów ochrony ludności. Podjęto również próbę wskazania możliwego obszaru zastosowania systemów informacji przestrzennej w zakresie określania zasięgu potencjalnych skutków zagrożenia, w odniesieniu do procesu planowania cywilnego oraz reagowania w sytuacji zagrożenia. W końcowym etapie pracy wskazano rozwiązania związane z organizacją i przeprowadzeniem ewakuacji ludności oraz samoewakuacją.
EN
Following article takes communal infrastructure protection problematic aspects into consideration. Its character and scope of service are crucial for national economy. An exemplification of such object is the Warsaw’s Filtering Station. It could make threats for local communities in case of anthropogenic, technical and natural disturbances. The article presents a relation between the Warsaw’s Filtering Station infrastructure disturbance and its influence for local environment. The attempt of show a potential usage areas of GIS in determining threat zones for civil planning and crisis situation response needs has been taken over. Authors presented solutions connected with mass evacuation proceeding, taking volunteered evacuation into account. The guidelines of subject organization have been gathered.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.