Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article is devoted to the development of an information system for automating business processes of a modern enterprise with ensuring stability and reliability, which are implemented by the applications developed by the authors. Goal is to develop improvements to the core digitalization processes of enterprises for sustainable functioning. The authors carried out a deep analysis and described the main stages of the enterprise digitalization process: the process of document approval, business processes of personnel management, etc. The architecture of the information system, a description of business processes and the principles of reliability and fault tolerance of the system being developed have been developed. The developed desktop-client application provides connection to the information system with the help of working computers of the enterprise through a local network with access to the application server. This allows you to reduce damage from accidental or deliberate incorrect actions of users and administrators; separation of protection; a variety of means of protection; simplicity and manageability of the information system and its security system.
PL
Artykuł poświęcony jest opracowaniu systemu informatycznego do automatyzacji procesów biznesowych nowoczesnego przedsiębiorstwa z zapewnieniem stabilności i niezawodności, które są realizowane przez opracowane przez autorów aplikacje. Celem jest rozwijanie usprawnień podstawowych procesów cyfryzacji przedsiębiorstw dla zrównoważonego funkcjonowania. Autorzy przeprowadzili dogłębną analizę i opisali główne etapy procesu cyfryzacji przedsiębiorstwa: proces akceptacji dokumentów, procesy biznesowe zarządzania personelem itp. Zostały opracowane architektura systemu informatycznego, opis procesów biznesowych oraz zasady niezawodności i odporności na błędy tworzonego systemu. Opracowana aplikacja typu desktop-client zapewnia połączenie z systemem informacyjnym za pomocą pracujących komputerów przedsiębiorstwa poprzez sieć lokalną z dostępem do serwera aplikacji. Pozwala to na ograniczenie szkód wynikających z przypadkowych lub celowych nieprawidłowych działań użytkowników i administratorów; rozdzielenie ochrony; różnorodność środków ochrony; prostotę i łatwość zarządzania systemem informatycznym i jego systemu zabezpieczeń.
PL
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne aspekty wyboru zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem. Kwestia opracowania dobrego zapytania ofertowego jest bardzo istotna w procesie przebiegu przetargu, którego efektem ma być zakup zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem. Celem autora było pokazanie wybranych mechanizmów zachodzących w tym procesie zwracając uwagę na kluczowe czynniki, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Autor celowo nie wymieniał żadnych konkretnych zintegrowanych systemów informatycznych ze względu na chęć przedstawienia w sposób obiektywny omawianej problematyki. Przedstawione wybrane aspekty praktyczne wynikają z kilkunastoletniego doświadczenie biznesowego, które autor posiada.
EN
he article presents selected practical aspects of choosing an integrated IT system for enterprise management. The issue of developing a good request for proposal is very important in the process of conducting the tender, the effect of which is to be the purchase of an integrated IT system for enterprise management. The author's goal was to show selected mechanisms taking place in this process, paying attention to the key factors that are necessary to achieve success. The author intentionally did not mention any specific integrated IT systems due to the willingness to present the discussed issues in an objective manner.The presented selected practical aspects result from several years of business experience that the author has.
PL
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne aspekty wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego jest bardzo trudnym i złożonym projektem informatycznym obarczonym dużym ryzykiem niepowodzenia. Celem tego artykułu jest pokazanie praktycznych aspektów mogących zminimalizować potencjalne ryzyko występujące w tego typu projektach. Ważnym aspektem jest czynnik ludzki, który jest nieprzewidywalny i bardzo złożony. Autor celowo nie wymieniał żadnych konkretnych zintegrowanych systemów informatycznych ze względu na chęć przedstawienia w sposób obiektywny omawianej problematyki. Przedstawione wybrane aspekty praktyczne wynikają z kilkunastoletniego doświadczenie biznesowego, które autor posiada.
EN
The article presents selected practical aspects of implementing an integrated IT system for enterprise management. The implementation of an integrated IT system is a very difficult and complex IT project with a high risk of failure. The purpose of this article is to show the practical aspects that can minimize the potential risk in this type of project. An important aspect is the human factor, which is unpredictable and very complex. The aspects of lean manufacturing that have a significant impact on the management of a manufacturing enterprise by an integrated information system will be discussed.The author intentionally did not mention any specific integrated IT systems due to the willingness to present the discussed issues in an objective manner. The presented selected practical aspects result from several years of business experience that the author has.
EN
The article is devoted to the development of a multicomponent adaptive strategy for managing Russian high-tech enterprises in modern crisis conditions. Adaptability and flexibility are considered as the most important indicators of the efficiency of structures, their ability to ensure sustainable operation and effective innovative development of high-tech enterprises. A significant place in the article is devoted to possible approaches and methods of adaptive management of the enterprise in crisis, with the help of which changes in the internal and external environment are monitored, which can be expected and random, make current operational decisions that contribute to the achievement of pre-set goals based on correction of certain tasks. The questions about the quality of adaptation, adaptive characteristics of the structure and their consistency with the level and quality of adaptation of other elements of the enterprise, conjugation of adaptability and flexibility and pace of changes are considered. A number of modern techniques related to the development of strategies for the development of high-tech enterprises in crisis conditions are analyzed. The necessity of conducting a comprehensive accounting of the crisis as the main factor associated with the uncertainty of the external environment at the stage of strategic analysis is substantiated. There is an option, in which it is possible to include the crisis and its main characteristics into the strategic three competence model of the enterprise, as an additional controlled parameter. There is a general specificity of the formation of the strategy of a high-tech enterprise in conditions of risk and uncertainty.
PL
Niniejszy artykuł porusza tematy z zakresu analizy biznesowej, będącej podstawowym elementem funkcjonowania współczesnych organizacji. Celem tej publikacji jest przedstawienie i ocena czterech wybranych narzędzi do modelowania diagramów biznesowych w notacji BPMN. W ramach wprowadzenia do tematu scharakteryzowano procesy biznesowe, zdefiniowano ich analizę, a także przybliżono czytelnikowi notację BPMN i badane narzędzia. Zdefiniowano też metodykę badań i ich przebieg. Następnie przeprowadzone zostały badania zgodnie z przyjętą metodyką. Rezultatem tych prac były wyniki badań razem z analizą. Na koniec podsumowano przeprowadzone pomiary łącznie z wnioskami.
EN
This article discusses topics in the field of business analysis, which is the basic element of the operation of modern organizations. The aim of this publication is to present and evaluate four selected tools for modeling business diagrams in BPMN notation. As part of the introduction to the topic, business processes were characterized, their analysis was defined, and the reader was introduced to the BPMN notation and the tested tools. The research methodology and its course were also defined. Then, the research was carried out in accordance with the adopted methodology. The conclusion of this work was the result of the research together with the analysis. Finally, the conducted experiments were summarized together with conclusions.
EN
The approach to applications integration for World Data Center (WDC) interdisciplinary scientific investigations is developed in the article. The integration is based on mathematical logic and artificial intelligence. Key elements of the approach – a multilevel system architecture, formal logical system, implementation – are based on intelligent agents interaction. The formal logical system is proposed. The inference method and mechanism of solution tree recovery are elaborated. The implementation of application integration for interdisciplinary scientific research is based on a stack of modern protocols, enabling communication of business processes over the transport layer of the OSI model. Application integration is also based on coordinated models of business processes, for which an integrated set of business applications are designed and realized.
7
Content available Eco-design processes in the automotive industry
EN
Every year approximately 70 million passenger cars are being produced and automotive industry is much bigger then just passenger cars. The impact of automotive industry on the environment is tremendous. From extracting raw materials through manufacturing and assembly processes, exploitation of the vehicle to the reprocessing irreversible, extensive environmental damage is done. The goal of this study is to show how implementing eco-design processes into supply chain management can reduce the impact of automotive industry on the environment by e.g. reducing the use of the fuel, increasing the use of recycled materials. Focus is on evaluation of current state, environmental impacts and potential improvements for design, raw materials, manufacturing and distribution and end-of-life phase.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono autorskie zestawienie metodyczne i aplikacyjne dwóch zyskujących na popularności technologii z zakresu informatyki stosowanej – Blockchain i Low-code, które wg organizacji analityczno-badawczej Gartner Inc., specjalizującej się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii i zarządzania technologią, stanowią czołówkę światowych rozwiązań informatycznych z tego zakresu. Zarówno technologia Blockchain, jak i Low-code znajdują swoje zastosowanie jako samodzielne technologie informatyczne, natomiast ich synergia stanowi innowacyjne połączenie informatyczne, które jest realną odpowiedzią na globalne wyzwania rynku z zakresu zarządzania procesami w danym łańcuchu wartości. Wychodząc z powyższego, niniejszy artykuł zawiera opis autorskiej koncepcji rozwiązania z zastosowaniem technologii Blockchain i Low-code do holistycznego zarządzania procesami w przemyśle ciężkim, z wyszczególnieniem pełnej obsługi łańcucha dostaw.
EN
The article presents a methodological and application comparison of two increasingly popular technologies in the field of applied computer science – Blockchain and Low-code. According to the analytical and research organization Gartner Inc., specializing in the issues of strategic use of technology and technology management, they are at the forefront of global IT solutions in this field. Both technologies Blockchain and Low-code is used as a stand-alone IT technologies and their synergy is an innovative combination of IT, which is a viable response to global market challenges in the management of processes in every value chain. Proceeding from the above, this article describes the author’s concept of using technology solutions Blockchain and Low-code for a holistic process management in heavy industry, detailing the full supply chain.
9
Content available remote Towards trustworthy horizontal integration in Industry 4.0 based on DLT networks
EN
In recent years, Industry 4.0 has promoted the enhanced horizontal integration of value chain participants, aiming to improve the efficiency and effectiveness of Cross-Organizational Business Processes. In this paper, we discuss transparency and data privacy challenges that occur with the introduction of a high level of horizontal integration. Private, permissioned Distributed Ledger Technology systems and smart contracts can be used to address these challenges and enhance the integration of business processes across the entire value chain. To make this possible, we propose a creation of a Model-Driven Software Development approach based on a Domain-Specific Modeling Language that would enable automatic generation of smart contracts. Generated smart contracts could then be used by collaborating parties to supervise the state of production and contract fulfillment in a trustworthy and secure way.
EN
The approach to applications integration for World Data Center (WDC) interdisciplinary scientific investigations is developed in the article. The integration is based on mathematical logic and artificial intelligence. Key elements of the approach - a multilevel system architecture, formal logical system, implementation - are based on intelligent agents interaction. The formal logical system is proposed. The inference method and mechanism of solution tree recovery are elaborated. The implementation of application integration for interdisciplinary scientific research is based on a stack of modern protocols, enabling communication of business processes over the transport layer of the OSI model. Application integration is also based on coordinated models of business processes, for which an integrated set of business applications are designed and realized.
PL
Dla wielu współczesnych przedsiębiorstw, budowanie konkurencyjności modelu biznesowego opierającego się na przestrzeganiu zasad CSR (Corporate Social Responsibility) staje się normą. Wiele z nich szczyci się przynależnością do Respect Indeksu, jednocześnie nie mając obiekcji przed obniżaniem np. kosztów produkcji niejednokrotnie naruszając standardy ekologiczne. W artykule wykorzystano dane firmy, wyniki własnych badań koncernu oraz literaturę przedmiotu z zakresu konkurencyjności, modeli biznesowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu ukazania, że wdrażanie działań z zakresu CSR korzystnie wpływa na konkurencyjność modelu biznesowego.
EN
For many modern enterprises, building the competitiveness of a business model based on compliance with CSR (Corporate Social Responsibility) rules is becoming the norm. Many of them pride themselves on belonging to the Respect Index, while they have no objection to lowering eg production costs, often violating environmental standards. The article uses the company's data, the results of the company's own research and the subject literature on competitiveness, business models and corporate social responsibility, in order to show that the implementation of CSR activities has a positive impact on the competitiveness of the business model.
12
EN
Value creation is the element and the crucial attribute of business model, enabling business entitles to be competitive and to set the development direction. In the paper a comparative analysis of three business model was presented. Selected companies for the research represent the transportation sector, manufacturing/service sector for business market and business services for energy sector. In the analysis we considered social architecture, technical architecture as well as business processes that create the structures of business models. Significant changes in the business models’ structure corresponding to new value for the clients and organizations were indicated. The method of Balanced Scorecard was used to measure created value in the business model.
PL
Tworzenie wartości jest elementem i atrybutem modelu biznesu Umożliwia przedsiębiorstwu konkurowanie i rozwój. W artykule przedstawiono analizę porównawczą tworzenia wartości przez modele biznesu przedsiębiorstw: transportowego, usługowo-produkcyjnego inżynierskich usług energetycznych. Analizowano architekturę społeczną, techniczną procesy biznesowe tworzące strukturę tych modeli. Wskazano zmiany w strukturze badanych modeli biznesu jakie są potrzebne do generowania nowej wartości dla klientów i organizacji. Do pomiaru wartości kreowanej przez modele biznesu zastosowano metodę Strategicznej Karty Wyników.
PL
Celem artykułu jest uzasadnienie celowości wykorzystania metod jakie daje controlling operacyjny w kreacji strategii rozwoju współczesnych organizacji opartych o wiedzę, innowacyjność i szerokie kompendium informacji zarządczych. Są to źródła zasilania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania wspomagających realizację tak wielu procesów zarządczo - decyzyjnych współczesnych organizacji. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych stwarza nowe możliwości zastosowania tych rozwiązań we współczesnych metodach i technikach zarządzania takich jak Business Process Reengineering, Business Intelligence i Data mining czy Business Process Management. Pozwala to na efektywne wykorzystanie repozytoriów informacji zarządczych a w nich pełną integrację informacyjną tak niezbędną dla menedżerów w zakresie tworzenia wielowymiarowych analiz i bieżącego raportowania. Aby zapewnić efektywne ich wykorzystanie, współczesne organizacje mają do dyspozycji różnorodność metod zarządzania procesami biznesowymi. Jedną z nowocześniejszych metod zarządzania, umożliwiającą szybkie reagowanie na zmiany otoczenia i antycypacje jest koncepcja controllingu operacyjnego. Controlling, który jest zorientowany na przyszłość jest jednym z instrumentów nowoczesnego zarządzania a zarazem źródłem informacji zarządczych dla kierownictwa. Różnorodność oraz bogactwo tych informacji wymaga stosowania nowoczesnych metod ułatwiających tworzenie repozytoriów danych ułatwiających i przyspieszających analizę informacji zarządczej i dostarczanie na określone centra decyzyjne. Trudno jest zatem dziś mówić o efektywnie funkcjonującej organizacji, a w niej controllingu jako instrumentu oceny i tworzenia przyszłej strategii bez analizy procesów i wspomagających ich realizację systemów informacyjnych. Dlatego też tak istotne jest wykorzystanie funkcjonalności hurtowni danych jako centralnego repozytorium danych zarządczych wraz z metodyką Business Process Management jako instrumentu wspomagającego controlling. Jej wykorzystanie może być więc efektywnym czynnikiem w automatyzacji i mapowaniu procesów controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie.
EN
The subject article aims to prove the importance of new methods in operational controlling, stimulating corporate strategy creation, based on innovation and extended management information. These two are key factors for various kinds of integrated management systems of today’s organizations. The dynamic technology development in few recent years, covering also integrated management systems, discovered new effective solutions for real time corporate governance, such as Process Reengineering, Business Intelligence, Data Mining or Business Process Management. All these stands for fully integrated and harmonized IT ecosystem that is highly required by corporate managers for any Big Data analysis, reporting and decisioning processes. The concept of controlling is a key element in proper and effective business management and financial governance. It significantly helps organizations in real-time decisioning and risk mitigation. At the same moment the critical element for successful decision is cleanness of data sets, central repository and data warehouse configuration. Corporate Governance should have solid data process management policy, highly educated data analysts and correctly applied Business Process Management methods. All above significantly improves operational controlling appliance, controlling process mapping and process automation in modern enterprises. We should consider then Business Process Management as key element for corporate growth within competitive markets.
EN
Dynamically changing environment, progressive globalization, increasing intensity of competition and threats of crisis phenomena require the development, improvement and implementation of innovative management systems. Throughout the world, as well as in Poland, there is an increasing significance of enterprises in the area of social responsibility. Building a business model based on compliance with CSR (Corporate Social Responsibility) rules is becoming the norm. The article uses data from selected metallurgical enterprises and the subject literature in the field of business models and corporate social responsibility, in order to show that the implementation of CSR activities is an important element of the business model and positively affects the company’s social image.
PL
Dynamicznie zmieniające się otoczenie, postępująca globalizacja, wzrastające natężenie konkurencji i zagrożenia zjawiskami kryzysowymi wymagają opracowywania, doskonalenia i wdrażania nowatorskich systemów zarządzania. Na całym świcie, jak i również w Polsce obserwuje się wzrost znaczenia działań przedsiębiorstw w obszarze odpowiedzialności społecznej. Budowanie modelu biznesowego opierającego się na przestrzeganiu zasad CSR (Corporate Social Responsibility) staje się normą. W artykule wykorzystano dane wybranych przedsiębiorstw hutniczych oraz literaturę przedmiotu z zakresu modeli biznesowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu ukazania, że wdrażanie działań z zakresu CSR jest istotnym elementem modelu biznesowego oraz pozytywnie wpływa na wizerunek społeczny firmy.
EN
The capability to store data about Business Process (BP) executions in so-called Event Logs has brought to the identification of a range of key reasoning services (consistency, compliance, runtime monitoring, prediction) for the analysis of process executions and process models. Tools for the provision of these services typically focus on one form of reasoning alone. Moreover, they are often very rigid in dealing with forms of incomplete information about the process execution. While this enables the development of ad hoc solutions, it also poses an obstacle for the adoption of reasoning-based solutions in the BP community. In this paper, we introduce the notion of Structured Processes with Observability and Time (SPOT models), able to support incompleteness (of traces and logs), and temporal constraints on the activity duration and between activities. Then, we exploit the power of abduction to provide a flexible, yet computationally effective framework able to reinterpret key reasoning services in terms of incompleteness and observability in a uniform way.
16
EN
Cloud Computing solutions are nowadays one of the leading issues that small, middle and large enterprises face. The paper presents the benefits of the implementation of cloud solutions in small and medium businesses, factors which can have an influence on the level of the use of cloud systems and appropriate areas in which cloud systems can be used. Moreover, further development of this approach has been described. For academia, the results of the paper can serve as a useful extension for future works in this field. For businessmen, the findings would benefit them in terms of arriving at a decision toward cloud computing implementation and defining better strategies for cloud computing deployments.
PL
Rozwiązania oferowane przez model przetwarzania danych w chmurze stały się obecnie wiodącymi zagadnieniami, którym małe, średnie i duże przedsiębiorstwa muszą stawić czoła. Artykuł prezentuje korzyści z wdrożenia rozwiązań oferowanych przez chmury dla małych i średnich przedsiębiorstw, czynników, które mogą wpłynąć na poziom wykorzystywania systemów przetwarzania danych w chmurze oraz właściwe obszary gdzie takie systemy mogą być wykorzystywane. Ponadto, opisano również dalszy rozwój tego zagadnienia. Dla środowiska akademickiego, wnioski z artykułu mogą służyć do dalszych badań w tym obszarze. Dla przedsiębiorców mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemów przetwarzania danych w chmurze oraz zdefiniowaniu lepszych strategii rozmieszczania takich systemów.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania strategicznej karty wyników do pomiaru konkurencyjności i efektywności procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Zaprezentowano autorską propozycję konstruowania narzędzia SKW. Wskazano, że orientacja procesowa strategicznej karty wyników pozwala w sposób przejrzysty zaprezentować wyniki osiągane przez poszczególne przedsiębiorstwa oraz pozwala na ich porównywanie.
EN
The paper presents the possibility of using the Balanced Scorecard to measure the competitiveness and efficiency of business processes. Presented an original proposal to construct tools BSC. It was pointed out that the orientation process scorecard allows you to transparently present the results achieved by the individual companies and allows them to compare.
PL
W pracy przedstawiono teorię EPC (Enterprise Process Control) jako opis nowego modelu ontologicznego zintegrowanych systemów zarządzania i sterowania bezpośredniego. Pokazano, że model ten, oparty na modelu informacyjnodecyzyjnym procesów biznesowych, można uważać za modyfikację i rozszerzenie znanej ontologii przedsiębiorstw opartej na teorii PSI (Performance in Social Interaction), leżącej u podstaw metodologii DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations).
EN
The paper presents the EPC theory (Enterprise Process Control) as a description of a new ontological model of integrated management and direct control systems. It was shown that this model, based on the information-decision model of business processes, may be regarded as a result of modification and extension of the well-known enterprise ontology based on the PSI theory (Performance in Social Interaction), which underlies the DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations).
19
Content available The Concept of Tracking Confidential Consignments
EN
The article outlines the concept of an extension for innovative e-system for managing the lifecycle of documents at different levels of sensitivity, including the function of continuous tracking of consignments from one protected zone to another. The operations of the module are based on the use of RFID tags for the documents. At particular stages of transport, the tags are read to allow automatic identification of the contents of the shipment. The transported documents are secured in special burglar-proof containers. Additionally, the containers are equipped with GPS and GLONASS location modules. The author also described an IT system which allows to monitor, store and analyze the transport route.
EN
The development of means and systems of industrial automation, taking place along with the widespread use of modern information technologies, makes it possible to identify trends characteristic of this field of science and technology, and to predict the directions by which the most important changes will occur in the near future. It is shown that the main trend is a constant increase in the level of built-in artificial intelligence in control systems. From the standpoint of the most demanded and relevant areas of research and development, the driving forces and trends in the development and improvement of industrial automation systems are analyzed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.