Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  próchnica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Search for Hidden Particles (SHiP) experiment is a new general-purpose fixed target facility proposed at the CERN Super Proton Synchrotron (SPS) accelerator to search for long-lived exotic particles associated with Hidden Sectors and Dark Matter. This paper reports on the structural design of SHiP’s decay volume, a > 2000 m3 conical vessel under vacuum that should host several large particle physics detector systems. In the field of structural and seismic engineering, the design study in a very multidisciplinary international collaboration has represented a stimulating research challenge. The goal of the design of the decay is to produce a structure as light and as slim as possible to stay within the geometrical envelop determined in the physics simulations. A complete study has been performed with all the steps from the conceptual design, including the interaction with other components and the plant systems, to the assembly procedures for the decay volume realization. The complexity of the case study has been driven by the need of finding the appropriate compromise between the physics performance, the structural aspects, the executive, constructive and operational issues, and the economical constraints. The assembly strategy, the welding techniques, and the expected construction time are discussed in view of the extremely complex installation phase. Building Integrated Model (BIM) methodology is also proposed as an essential tool to coordinate the entire process of designing and managing not only the decay volume but the entire project.
PL
Próchnica korzenia jest chorobą cementu korzeniowego występującą zazwyczaj u osób starszych. Przyczyną jest odsłonięcie cementu korzeniowego i zalegająca płytka nazębna. Odsłonięcie następuje poprzez obniżenie przyczepu nabłonkowego w wyniku recesji lub choroby przyzębia. Czynnikami ryzyka próchnicy korzenia są zła higiena, dieta bogata w węglowodany, zaburzenia wydzielania śliny. Zasadnicze leczenie polega na eliminacji czynników ryzyka, profilaktyce fluorkowej, leczeniu odtwórczym. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się ozonoterapię oraz opracowywanie chorobowo zmienionych tkanek przy pomocy lasera erbowo-yagowego.
EN
The root caries is a root’ cement disease that usually occurs in older people. The cause is the exposure of the root cement and residual plaque. Exposure occurs by lowering the epithelial attachment as a result of recession or periodontal disease. Risk factors for root caries are poor hygiene, a carbohydrate-rich diet, salivary flow disorders. The basic treatment consists in the elimination of risk factors, fluoride prophylaxis and restorative treatment. Currently, the ozone therapy and the erbium-yag laser are more often used in root caries treatment.
EN
Presented below is the natural fibrous waste, which so far has not been fully utilized in agricultural techniques, with inherent physicochemical properties ideal for processing into a new kind of fibrous organic plant soil improvers, friendly for water and soil ecosystems. Detailed below are types of fibrous waste, which properties and technical equipment directly relate to product specific processing.
PL
Celem pracy było określenie wpływu siedliska leśnego na zróżnicowanie jakościowe substancji humusowych w poziomach próchnic nadkładowych gleb leśnych tworzących się w pobliżu starodrzewu Quercus robur (200 – 600 lat). Analizowane gleby były zlokalizowane na terenie obszaru chronionego krajobrazu – w Borach Niemodlińskich i Lasach Stobrawsko-Turawskich. Badane gleby reprezentowały 15 profili zaliczanych do bielic, gleb brunatnych właściwych i kwaśnych. Specyfika i troficzność siedliska leśnego wpłynęły na ukształtowanie właściwości fizykochemicznych i chemicznych analizowanych gleb leśnych, co wyrażało się przede wszystkim w ich kwaśnym odczynie, zróżnicowanym zasoleniu jak i właściwościach optycznych substancji humusowych. Jednocześnie stwierdzono ilościowe zróżnicowanie materii organicznej w analizowanych poziomach gleb wyrażone wartością współczynnika zmienności (V) równą 61%. Uzyskane wyniki analiz chemicznych i wartości indeksów A2/4, A2/6, A4/6, ΔlogK oraz współczynników korelacji wskazują, iż w badanych glebach procesy transformacji materii organicznej prowadzą do wytworzenia substancji humusowych o niskim stopniu humifikacji i ilościowym zróżnicowaniu w profilach. Zmienność analizowanych właściwości charakteryzujących jakość substancji humusowych wskazuje, iż transformacja materii organicznej poziomów ektohumusowych zależy w dużym stopniu od jakości siedliska, w tym od rodzaju dopływającej materii organicznej.
EN
The aim of this work was to determine the diversity of qualitative humic substances in the ectohumus horizon of the forest soil profiles. The analyzed soils were located in protected landscape areas and nature parks – Bory Niemodlińskie and Lasy Stobrawsko-Turawskie, and occurred under the tree stands of trees which were 200 – 600 years old – Quercus robur. The analyzed soils represent 15 soil profiles belonging to Podzols, Cambisols and Dystric Cambisols. Properties of forest habitat specificity influenced the physicochemical and chemical properties of the analyzed soils. We observed particularly strong expressions of acidity, pH and salinity, and a diversity of chemical and optical properties of humic substances. The content of organic matter in the analyzed soil horizons showed considerable variation, as indicated by a coefficient of variation (V) equal to 61%. The composition of humic substances of forest litter is characterized by a gradual change of functional groups that usually consists in the decrease of carbohydrates, the relative increase of carboxyl and alkyl carbon, and decay of lignin. In the investigated soils, we observed that the transformation processes of organic matter led to humic substances which were predominantly humus with a lower level of humification, as evidenced by the indexes: A2/4, A2/6, A4/6, ΔlogK. Therefore, variation of the observed properties of humic substances indicates a different direction in the transformation process of organic matter. Such a transformation depends very much on the habitat and nature of supplied organic matter.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu wielkości nawożenia mineralnego i naturalnego w różnych technologiach upraw na bilans NPK i próchnicy w glebie. Badania przeprowadzono dla upraw gatunków roślin, które potencjalnie mogą zostać wykorzystywane do produkcji bioenergii. Dane zaczerpnięto z kart technologicznych z wybranych ankietowanych gospodarstw rolniczych. Zbadano 8 technologii upraw zróżnicowanych pod względem łącznej ilości dawek azotu, fosforu i potasu w zastosowanych nawozach mineralnych i naturalnych. Za pomocą – opracowanego w zakresie i dla potrzeb badań – programu komputerowego obliczono bilans NPK oraz próchnicy w środowisku glebowym, w zależności od gatunku rośliny i jej zapotrzebowania pokarmowego, rodzaju gleby oraz wysokości osiągniętego plonu. Spośród przeanalizowanych technologii upraw, największe ubytki w ilości badanych pierwiastków (NPK) odnotowano dla uprawy buraka cukrowego (tech. 2W). Wynosiły one odpowiednio: azotu 157,00 kg·ha-1, fosforu 93,00 kg·ha-1, potasu 385,00 kg·ha-1 1. Uprawa prowadzona w tej technologii zubożyła glebę w próchnicę o 1,54 t·ha-1. Wysokie, dodatnie wartości bilansu otrzymano dla uprawy żyta na zielonkę (tech. 3M). Zawartość azotu w glebie wzrosła o 202,60 kg·ha-1, fosforu o 235,20 kg·ha-1, potasu o 154,20 kg·ha-1. Obliczenia wykazały - również w przypadku tej technologii – przyrost na najwyższym poziomie w ilości próchnicy o 4,38 t·ha-1. Na postawie wyników można stwierdzić, że w przypadku tych technologii należałoby skorygować dawki i rodzaj zastosowanych nawozów.
EN
The paper presents results of analysis of the size of mineral and natural fertilization in various cultivation technologies on NPK and humus in soil balance. The research was carried out for cultivation of plant species, which may be possibly used for production of bio-energy. Data was collected form operation sheet of the selected surveyed agricultural farms. 8 technologies of cultivations, varied on account of total number of nitrogen, phosphorus and potassium doses in the applied mineral and natural fertilizers were investigated. With the use of the computer programme, developed within the scope and for the research need, NPK and soil humus balance were developed in relation to plants species and its nutrition demand, soil type and the amount of the obtained crop, was calculated. From among the analysed cultivation technologies, the biggest losses in the amount of the researched elements (NPK) were reported for sugar beet cultivation (tech. 2W). They were respectively: nitrogen 157.00 kg·ha-1, phosphorus 93.00 kg·ha-1, potassium 385.00 kg·ha-1. Cultivation carried out in this technology depleted soil in humus by 1.54 t·ha-1. High, positive values of the balance were obtained for cultivation of rye for green forage (tech. 3M). Content of nitrogen in soil decreased by 202.60 kg·ha-1, phosphorus by 235.20 kg·ha-1, potassium by 154.20 kg·ha-1. Calculations proved - also in case of this technology, - increase in the amount of humus at the highest level by 4.38 t·ha-1. Based on results, one may state that in case of these technologies, doses and type of the applied fertilizers should be verified.
EN
Binding heavy metals by humus compounds decreases these elements availability to plants, their leaching from soil and causes their partial detoxication. Organic matter supplied to the soil with composts may significantly affect heavy metal availability to plants, therefore the investigations conducted on the basis of a two-year pot experiment aimed at determining the effect of fertilization with composts prepared from plant and other biodegradable wastes and from mixed municipal wastes on zinc, cadmium and lead binding by soil humus. In order to compare the analyzed features, the treatments on which swine manure and nitrogen, phosphorus and potassium in mineral forms were applied, were used. The contents of Zn, Cd and Pb in combination with humus compounds were extracted from the soil by means of 0.025 mol dm–3 NH4EDTA solution using sequential chemical extraction developed by Zeien and Brümmer. In the obtained extracts the contents of Zn, Cd and Pb were assessed using the ICP-AES method. Significantly lower acidification was assessed in the soil fertilized with manure and composts than in the soil with a supplement of mineral salts or in unfertilized soil, both after the first and second year of the experiment. Compost fertilization caused an increase in organic carbon content in soil in comparison with organic C assessed in the soil with added mineral salts. The highest total contents of Zn and Pb were determined in the soil with an admixture of municipal waste compost. The contents of lead and zinc bound to humus compounds revealed a positive relationship with organic carbon content and were the highest in the soil receiving organic materials. The biggest contents of cadmium total forms after the first year of the research were assessed in the soil of treatments where the composts and swine manure were used, whereas after the second year contents of Cd in soil did not differ significantly depending on the applied fertilization. An admixture of manure or composts to the soil did not affect significantly the changes of cadmium contents in the combinations with humus compounds.
PL
Wiązanie metali ciężkich przez związki próchniczne zmniejsza dostępność tych pierwiastków dla roślin, ich wymywanie z gleby oraz powoduje częściową ich detoksykację. Materia organiczna wprowadzona do gleby wraz z kompostami może w znaczący sposób wpływać na dostępność metali ciężkich dla roślin, stąd też celem badań przeprowadzonych w oparciu o dwuletnie doświadczenie wazonowe było określenie wpływu nawożenia kompostami z odpadów roślinnych i innych biodegradowalnych oraz z niesegregowanych odpadów komunalnych na wiązanie cynku, kadmu i ołowiu przez próchnicę glebową. Dla porównania analizowanych cech do schematu doświadczenia wprowadzono obiekty, w których zastosowano obornik od trzody chlewnej oraz azot, fosfor i potas w formie mineralnej. Zawartość Zn, Cd i Pb w połączeniach ze związkami próchnicznymi wyekstrahowano z gleby roztworem NH4EDTA o stężeniu 0,025 mol dm-3 według sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej opracowanej przez Zeiena i Brümmera. W uzyskanych ekstraktach zawartości Zn, Cd i Pb oznaczono metodą ICP-AES na aparacie JY 238 Ultrace. W glebie nawożonej obornikiem oraz kompostami stwierdzono istotnie mniejsze zakwaszenie niż w glebie z dodatkiem soli mineralnych oraz w glebie nienawożonej zarówno po pierwszym, jak i po drugim roku badań. Nawożenie kompostami spowodowało zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie w porównaniu do zawartości C organicznego oznaczonej w glebie z dodatkiem soli mineralnych. Największe ogólne zawartości Zn i Pb oznaczono w glebie z dodatkiem kompostu z niesegregowanych odpadów komunalnych. Zawartości ołowiu i cynku związane ze związkami próchnicznymi wykazywały dodatnią zależność z zawartością węgla organicznego i były największe w glebie z dodatkiem materiałów organicznych. Największe ogólne zawartości form po pierwszym roku badań oznaczono w glebach z obiektów, w których zastosowano komposty i obornik, zaś po drugim roku zawartość Cd w glebie nie różniła się istotnie ze względu na zastosowane nawożenie. Dodatek do gleby obornika lub kompostów nie powodował istotnych zmian zawartości kadmu w połączeniach ze związkami próchnicznymi.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich badań wpływu nawozów organicznych na żyzność gleb i produktywność pastwisk z runią o różnym składzie botanicznym. Stosowanie nawozów organicznych przyczyniło się do zwiększenia plonowania wieloletnich pastwisk (użytkowanych w ciągu 64 lat) o 51 i 71% w warunkach nawożenia obornikiem co 4 lata w ilości 10 i 20 t·ha-¹ i o 75% nawożonej runi wysokotrawiastej, użytkowanej przez 10 lat. Nawożenie znacznie zwiększało podstawowe wskaźniki żyzności gleby - zawartość próchnicy, azotu, fosforu i potasu.
EN
The paper presents results of long-term studies on the effect of organic fertilisers on soil fertility and the productivity of pastures with different botanical composition. Organic fertilisers increased the yield of permanent pastures (used for 64 years) by 51 and 71% when applied every fourth year at a rate of 10 and 20 t·ha-¹, respectively, and the yield of tall-grass sward used for 10 years by 75%. Fertilisation markedly increased the content of humus, nitrogen, phosphorus and potassium - basic indices of soil fertility.
PL
Celem niniejszej pracy było dokonanie krytycznego przeglądu roli dotychczasowej fluoryzacji wody w powszechnym zapobieganiu próchnicy zębów. Przez ostatnie 50 lat fluoryzację wody uznawano za kamień milowy w zapobieganiu próchnicy i jeden z głównych środków ochrony zdrowia publicznego XX wieku. Jednakże obecnie przyjmuje się, że główne działanie fluoru występuje po erupcji zębów. Ponadto redukcję próchnicy można przypisać w ostatnich dekadach nie fluoryzacji wody, ale miejscowemu stosowaniu fluoru, co stało się bardziej powszechne, a fluoroza szkliwa została zgłoszona jako problem pojawiający się na obszarach fluorowania wody. L iczne badania statystyczne w skazują, że fluorowanie wody może być zbędne w zapobieganiu próchnicy.
EN
The aim of this paper was to critically review the current role of community water fluoridation in preventing dental caries. For the past 50 years community water fluoridation has been considered the milestone of caries prevention and as one of the major public health measures of the 20th century. However, it is now accepted that the primary cariostatic action of fluoride occurs after tooth eruption. Moreover, the caries reduction directly attributable to water fluoridation have declined in the last decades as the use of topical fluoride had become more widespread, whereas enamel fluorosis has been reported as an emerging problem in fluoridated areas. Several studies conducted in fluoridated and nonfluoridated communities suggested that this method of delivering fluoride may be unnecessary for caries prevention.
EN
The article details the processes accompanying transformations of organic substances in the compounds of humus rhizosphere area of Epilobium parviflorum Schr. The functions of the root organ together with root hair system were developed. The ion functions in the inert filter bed (made of porous clay) with phosphorus sorption were described and the dependence between C:P in the phosphorus mineralization was demonstrated. The important role of porous clay in the inert filter bed for biochemical transformations was justified, in particular, for phosphorus. In the analysis of humic transformations, it was emphasized that nitrogen compounds present in domestic wastewater and filter bed solution are important. The relation of C:N was defined describing the mineral origin of humic substances in the rhizosphere humus. These results were related to the results obtained from Phragmites communis Trin.
PL
W pracy przedstawiono procesy towarzyszące przemianom substancji organicznej w związki próchnicowe w ryzosferze Epilobium parviflorum Schr. Przedstawiono funkcje organu korzeniowego i systemu włośnikowego w tworzeniu ryzosfery. Opisano udział jonów w tworzeniu kompleksów organicznych z metalami, w złożu inertnym wypełnionym keramzytem. W krótkim rysie przedstawiono formy kwasów huminowych i fulwowych oraz mechanizm tworzenia helatów w ryzosferze. Podkreślono znaczenie związków azotowych w tworzeniu organicznej substancji próchnicowej ryzosfery. Dokonano analizy zależności wynikających z ilorazu C:N oraz C:P. Opisano istotność tych ilorazów dla określenia pochodzenia związków organicznych w próchnicy ryzosfery jak i miejsca związania organicznego bądź mineralnego fosforu. Otrzymane wyniki z analizy odniesiono do innych badań tematycznych, części dotyczącej azotu, przytoczono wyniki Pempkowaka i.in. (2008,2009) oraz w części dotyczącej fosforu, powołano się na podobieństwo wyników do badań Barana i Bielińskiej (2008). We wnioskach końcowych odniesiono się do rezultatów badań uznając azotolubną roślinę Epilobium parviflorum Schr. za interesującą alternatywę uzupełniającą redukcję biogenów na oczyszczalniach roślinnych typu nitrofitowego bądź makrofitowego.
EN
The objective of the study was to evaluate the influence of black locust afforestation adjacent to arable loess soil on its fractional humus composition. Fractional humus composition was assessed according to Boratynski and Wilk. The content of total humus and humus fractions decreased with the distance from black locust afforestation. It was observed the dependance of distance from trees on decrease of humus fractions strictly connected with mineral phase (IV fraction) and humines. Therefore their higher concentrations in the zones adjacent to the trees was an evidence of a beneficial role of black locust on soil organic matter composition. Amount of movable humus fractions content (I fraction) was lower in the field zones close to the trees (15.3 %) than in those 12 m from the afforestation (19.1 %). Average values of the ratio HAC/FAC was a bit higher in the zone 0–12 m away from the trees (1.03) in comparison with the more distant ones (0.91).
PL
Celem badań było określenie wpływu zadrzewień robinii akacjowej sąsiadujących z użytkiem ornym na skład frakcyjny próchnicy lessowej gleby uprawnej. Skład frakcyjny próchnicy okreoelono, stosując metodę Boratyńskiego i Wilka. Zawartość próchnicy i wydzielonych połączeń próchnicznych malała wraz z odległością od zadrzewień. Stwierdzono ujemny wpływ odległości od robinii na zawartość humin oraz substancji próchnicznych ściśle związanych z mineralną fazą gleby (frakcja IV). Wyższa zawartość tych frakcji w strefach sąsiadujących z drzewami jest dowodem korzystnego oddziaływania robinii na skład próchnicy. OErednia wartooeć stosunku CKH/CKF obliczona dla stref oddalonych do 12 m od zadrzewień była większa niż obliczona dla stref bardziej oddalonych od drzew (odpowiednio 1,03 i 0,91).
12
Content available remote Zawartość i skład frakcyjny próchnicy w glebie nawożonej osadami ściekowymi
PL
W wyniku zastosowania osadów ściekowych wzrosło pH gleby. Zawartość węgla organicznego i azotu zależała w większym stopniu od rodzaju nawożenia niż terminu zastosowania. Jesienne nawożenie NPK, obornikiem i osadem z Krzeszowic zwiększyło wskaźnik C:N. W pozostałych obiektach zmniejszyła się wielkość wskaźnika C:N. Podobną prawidłowość zaobserwowano dla wiosennego nawożenia. Zawartość niskocząsteczkowych związków próchnicznych ekstrahowanych z gleby roztworem H2SO4 o stężeniu 0,05 mol-dm 3 kształtowała się na zbliżonym poziomie dla wszystkich terminów stosowania nawożenia. W porównaniu do obiektu z obornikiem obniżyła się zawartość węgla wydzielonego roztworem Na4P2O7 i NaOH we wszystkich obiektach z osadami ściekowymi zarówno jesiennego i wiosennego nawożenia. Osad ściekowy istotnie obniżył zawartości kwasów huminowych, zwłaszcza w jesiennym nawożeniu. Odwrotną prawidłowość stwierdzono dla kwasów fulwowych, których było istotnie więcej przy jesiennym nawożeniu.
EN
The research presented in this work aimed at determining the effect of organic treatment with farmyard manure and sewage sludge on the content of humus compounds in soil. The soil treated with sewage sludge has significantly higher reaction than that fertilised with mineral materials and farmyard manure while organic carbon concentrations depend to a greater degree on the kind of treatment than on the date of its application. A similar dependence was observed for total nitrogen. Mineral fertilisation, treatment with farmyard manure and municipal sludge from Krzeszowice applied in autumn caused an increase in C: N ratio value in comparison with the control soil. In the other objects a decrease in this parameter value was detected. A similar tendency was noted also for the spring fertilisation date. The content of low-molecular humus compounds extracted from soil with 0.05 mol -dm3. H2SO4 solution was small and remained on a similar level between the dates of treatments. In comparison with farmyard manure treatment a decrease was observed in carbon amount extracted by a mixture of Na4P2O7 and NaOH in all objects fertilised with sewage sludge both when applied in autumn and in spring. Fertilisation with sewage sludge caused a notable decline in humic acid content particularly at the autumn date of treatment. A reverse dependence was observed for fulvic acids, the amount of which was far bigger at autumn application date.
EN
The work presents results obtained in 36th year of long-term static field experiment at Czarny Potok. Accumulation of organic substance in soil of permanent grasslands is a well-known phenomenon. Therefore it seems justified to learn the influence of Ibis soil component on heavy metal bioavailability and the role of humus in retaining these elements over a long period of time. Changes in content total heavy metal and organic fractions of these elements depended to a greater extent on liming and to a lesser degree on applied mineral fertilization. Humus compounds in the studied soil were the main component binding lead and copper. Cadmium was as strongly bound in soil of the unlimed series. Zinc and nickel were more weakly bounded by humus compounds in the experimental soil. Heavy metal binding by humus compounds should be regarded as a positive phenomenon, which may prevent their excessive concentration in soil solution, particularly in acid soils. Formation of stable humus compounds with copper, which is an important microelement playing a vital role in plant quality may cause poor effectiveness of soil fertilization with this element salts.
PL
Przedstawiono wyniki badań uzyskane w 36 roku statycznego wieloletniego doświadczenia polowego w Czarnym Potoku. Kumulacja substancji organicznej w glebach trwałych użytków zielonych jest zjawiskiem znanym. Wydaje się, więc zasadne poznanie wpływu tego składnika gleby na dostępność metali ciężkich oraz roli, jaką odgrywa próchnica w zatrzymywaniu tych pierwiastków w długim okresie czasu. Zmiany zawartości ogólnych form metali ciężkich oraz frakcji organicznej tych pierwiastków zależały w większym stopniu od wapnowania, a w niewielkim od stosowanego nawożenia mineralnego. Związki próchniczne badanej gleby były głównym składnikiem wiążącym ołów i miedź. Równie silnie był wiązany kadm w glebie serii niewapnowanej, cynk i nikiel były słabiej wiązane przez związki próchniczne badanej gleby. Wiązanie przez związki próchniczne metali ciężkich należy uznać za zjawisko korzystne, które może zapobiegać nadmiernej ich koncentracji w roztworze glebowym, zwłaszcza w glebach kwaśnych. Tworzenie trwałych połączeń próchnicy z miedzią, która jest ważnym mikroelementem odgrywającym dużą rolę w jakości roślin, może spowodować małą skuteczność nawożenia doglebowego solami tego pierwiastka.
14
Content available remote Żyzna gleba nie wymaga nawożenia
PL
Przedstawiono zalety nowoczesnej technologii użyźniania gleby przez Efektywne Mikroorganizmy opracowane przez T. Higę (Japonia). Preparat EM to żywe kultury bakteryjne, które wprowadza się w wilgotne środowisko glebowe. Efektywne Mikroorganizmy zapobiegają gniciu i uruchamiają pożądane procesy przemiany materii. Nawozy zielone, resztki pożniwne, słoma, obornik, gnojowica, torf, organiczne odpady komunalne, przekompostowane z dodatkiem preparatu mikrobiologicznego stają się źródłem próchnicy w glebie. Zastosowanie preparatów mikrobiologicznych pozwala na rezygnację z nawożenia azotem, fosforem i potasem.
EN
The high technology advantages of soil fertilizing through Effective Microbes (EM) application are presented below. The EM was elaborated by T.Higa (Japan). The EM preparation is composed of living bacterial cultures which fertilize the humid soil. The EM is anti-rotting and starts desirable metabolism processes. The source of humus may be: green manure, crop residue, straw, manure, liquid manure, peat only after composting with EM preparation additive. EM application allows not use the nitrogen, phosphorus and potassium in fertilization.
PL
W pracy omówiono przyczyny, które negatywnie oddziaływają na proces tworzenia próchnicy, takie jak: stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów, zbyt głęboka orka, stosowanie monokultury, ograniczenie chowu bydła na dużych obszarach. Opisano narzędzia uprawowe, które poprawiają strukturę gruzełkowatą gleby, m.in. pług do orki dwuwarstwowej, pług spulchniający, obsypnik.
EN
The causes hampering humus creating process are discussed in the work. These causes are as follows: using chemical fertilizers and pesticides, too deep ploughing, monocultures cultivation and cattle grazing limitation on large areas. Further in the work described are the tillage tools which improve soil granular structure, that is among other things such tools as: the plough for two layer ploughing, the loosening plough andthe ridger.
16
PL
Metoda ilościowej fluorescencji wzbudzanej laserami (LIF) stanowi nową diagnostyczną technikę oceny próchnicy szkliwa i monitoringu mineralnych zmian w początkowych schorzeniach. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy metody, aparaturę i jej kliniczne zastosowania. Pomiary charaktery styk emisyjnych szkliwa miały na celu znalezienie optymalnego źródła wzbudzenia fluorescencji. Badania przeprowadzone na 87 zębach wykazują przydatność i zalety metody z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego (407 nm) jako źródła wzbudzenia. Poziom auto fluorescencji zmian próchnicowych w obszarze 480-600 nm jest znacznie niższy niż w zdrowym szkliwie, co spowodowane jest zmianami współczynnika rozpraszania światła.
EN
Quantitative laser-induced fluorescence (LIF) is anew diagnostic technique for assessment of dental enamel caries and for monitoring mineral changes in incipient lesions. This paper presents theoretical principles, apparatus and applications of LIF. An investigation of the emission characteristics of the enamel was aimed at finding tlie optimum light source for its fluorescence excitation. Those studies perfomed on 87 teeth demonstrate the advantages of the method with semiconductor blue laser (407 nm) as excitation source. The auto fluorescence level of caries in the region 480-600 nm was found to be remarkable lower than the sound enamel, which is resulted by changes in the scattering coefficient of light.
17
Content available remote Niektóre właściwości optyczne kwasów fulwowych, hymatomelanowych i huminowych
PL
Badania przedstawione w niniejszej pracy nawiązują do tematyki badań nad substancjami próchnicznymi rozpuszczalnymi w alkaliach. Celem pracy jest znalezienie różnic we właściwościach optycznych alkalicznych roztworów rozpuszczalnych frakcji próchnicznych. Poszczególne frakcje próchniczne otrzymano poprzez zastosowanie ekstrakcji próbki glebowej odpowiednimi roztworami, a pomiary absorbancji wykonano na aparacie GBC UV-VISible Cintra 10/20/40.
EN
The researches presented in this paper are related to the topic of researches on decay substances soluble in basies. The object of these researches is to find the differences in optical properties of the alkaline solutions of decay substances soluble fractions. Extraction using adequate solutions was performed to obtain separate fractions of decay substances. The absorbance was measured on GBC UV-VISible Cintra 10/20/40 apparatus.
18
Content available remote Techniczno-ekologiczne aspekty utylizacji słomy pozostawionej na polu
PL
Opisano znaczenie i możliwości ekologicznego wykorzystanie słomy pokombajnowej przeznaczonej do przyorania. Przedstawiono metody i technikę oraz wymagania agrotechniczne jakości rozdrobnienia, rozrzutu i przyorania słomy. Podano wyniki badań dotyczące jakości rozdrabniania i rozrzutu słomy pokombajnowej rozdrabniaczami zwieszanymi na kombajnie, jak również rozdrabniaczami zaczepianymi współpracującymi z ciągnikiem. Wskazano wpływ słomy przyoranej na ekologiczne użyźnianie gleby (odtwarzanie próchnicy, ograniczanie nawożenia mineralnego).Przytoczono czynniki sprzyjające procesowi rozłożenia słomy w glebie.
EN
The importance and possibilities of ecological utilizing combine harvested cereal straw left in the field for ploughing were discussed. Method, technique and agrotechnical requirements regarding disintegration, spreading and ploughing up of the straw were described. Investigation results on the quality of disintegration and spreading of combine harvested straw with the shredders mounted on a combine harvester as well as with the separate, tractor drawn shredders were given. The effects of ploughing up the straw on ecological soil fertilization (humus reproduction, limitation of mineral fertilizer use) as
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.