Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 415

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
The limited supply of fossil fuels, constant rise in the demand of energy and the importance of reducing greenhouse emissions has brought about the adoption of renewable energy sources for generation of electrical power. In this paper, the impact of renewable energy generation in Nigeria is explored. A review of renewable deposits in Nigeria with a focus on Solar, Biomass, Hydropower, Pumped Storage Hydro and Ocean energy is detailed. The impact of renewable energy-based generation is assessed from three different dimensions: Economic Impact, Social Impact and Environmental Impact. In accessing economic impact; the conditions are employment and job creation, gross domestic product (GDP) growth and increase in local research and development. To analyze the social impact; renewable energy education, renewable energy businesses, ministries and institutes, renewable energy projects and investments as well as specific solar and wind projects across Nigeria were considered. Also, environmental issues were discussed. Similarly, policy imperatives for renewable energy generation in Nigeria was provided. This paper would be useful in accessing the successes Nigeria has experienced so far in the area of sustainable development and the next steps to achieving universal energy for all in Nigeria in 2030.
PL
Ograniczona podaż paliw kopalnych, stały wzrost zapotrzebowania na energię oraz konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pociągnęły za sobą konieczność stosowania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej. W artykule zbadano wpływ wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Szczegółowy przegląd zasobów energii odnawialnej w Nigerii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, biomasy, energii wodnej i elektrowni szczytowo-pompowych i energii oceanicznej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych została przeanalizowana w trzech różnych wymiarach: wpływ na gospodarkę, wpływ na społeczeństwo i wpływ na środowisko. W aspekcie wpływu na gospodarkę wzięto pod uwagę: zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy, wzrost produktu krajowego brutto (PKB) oraz wzrost lokalnych badań i rozwój. Analiza wpływu społecznego objęła: edukację w zakresie energii odnawialnej, przedsiębiorstwa, ministerstwa i instytuty zajmujące się energią odnawialną, projekty i inwestycje w zakresie energii odnawialnej, a także konkretne projekty dotyczące energii słonecznej i wiatrowej w całej Nigerii. Omówiono również kwestie środowiskowe. W podobny sposób przedstawiono imperatywy polityczne dotyczące wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Ten artykuł wskazuje na istotny dla Nigerii cel zrównoważonego rozwoju, jakim jest odnawialna energia dla wszystkich. Celem jest osiągnięcie w tym kraju powszechnej odnawialnej energii dla wszystkich w 2030 r.
EN
Solar collectors are used increasingly in single-family housing. Their popularity depends on many factors, including the price-to-productivity ratio, which in turn results from the development of solar collector technology as well as entire systems. This development consists of many aspects, including those related to the modernization of control systems and measuring of solar collector systems. Currently used systems offer, among others, the ability to determine the approximate solar heat gains using the sensors necessary for normal control of the sensor system. The paper analyzes, on the example of one facility, how such installations work in Polish conditions. An installation consisting of 3 solar collectors has been selected for analysis, supporting the preparation of hot utility water for a single-family residential building. The detailed analysis concerned days with high heat gains compared to the average heat demand for hot water preparation in the building. The temperature verification method (TVM) of the calculated solar heat gains by the solar system controller has been proposed. Then, differences in measurements according to two methods (controller and TVM) have been presented at various characteristic moments of the installation’s operation (start- -up, stop) and during continuous operation. It has been shown that during the day gains measured by the controller can be 15% lower than gains measured by the TVM method. The check has been carried out at a daily sunlight value higher than 4.8 kWh/m2 measured on a horizontal plane. The ratio of heat energy supplied to the domestic hot water storage tank to the measured insolation has been 34%. The sum of annual solar heat gains measured by the controller and TVM differed by 5.2%.
PL
W budownictwie jednorodzinnym coraz częściej stosuje się kolektory słoneczne. Ich popularność zależy od wielu czynników, w tym stosunku ceny do wydajności, co z kolei wynika z rozwoju technologii kolektorów słonecznych, a także całych systemów. Na rozwój ten składa się wiele aspektów, w tym związanych z modernizacją układów sterowania i pomiarami systemów kolektorów słonecznych. Obecnie stosowane systemy oferują m.in. możliwość określenia przybliżonych uzysków ciepła słonecznego za pomocą czujników niezbędnych do normalnego sterowania układem pracy systemu. W artykule przeanalizowano, na przykładzie jednego obiektu, jak takiego typu instalacje działają w polskich warunkach. Do analizy wybrano instalację składającą się z 3 kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Szczegółowa analiza dotyczyła dni z dużymi uzyskami ciepła w porównaniu ze średnim zapotrzebowaniem na ciepło do przygotowania ciepłej wody w budynku. Zaproponowano metodę weryfikacji temperatury (TVM) obliczonych zysków ciepła słonecznego przez regulator systemu solarnego. Następnie przedstawiono różnice w pomiarach prowadzonych dwiema metodami (sterownik PLUM i TVM) w różnych charakterystycznych momentach pracy instalacji (rozruch, zatrzymanie) oraz podczas pracy ciągłej. Wykazano, że w ciągu dnia uzyski ciepła mierzone przez kontroler mogą być o 15% niższe niż uzyski mierzone metodą TVM. Sprawdzenie zostało przeprowadzone przy dziennej wartości nasłonecznienia wyższej niż 4,8 kWh/m2 mierzonego w płaszczyźnie poziomej. Stosunek energii cieplnej dostarczonej do zasobnika ciepłej wody użytkowej do zmierzonego nasłonecznienia wyniósł 34%. Suma rocznych uzysków ciepła słonecznego mierzonych przez regulator i TVM różniła się o 5,2%.
EN
The most important contribution of this article is the use of four metaheuristic approaches to tackle the problem of economic dispatching, with the goal to study the influence of the injection of a renewable energy source on the electricity cost in the Algerian network, and minimizing the production cost of electrical energy while accounting for transmission losses. A Genetic Algorithm (GA) (a real coding) and Egyptian Vulture Optimization Algorithm (EVOA), as well as two hybridizations between the metaheuristics: Classic and Modern hybridization (C.H.GA-EVOA, M.H.GA-EVOA), are presented in this work. These techniques are used to address optimization difficulties of two Algerian electricity networks. The first has three system units, whereas the second has fifteen system units. The second electricity network is connected to a solar energy source. The findings obtained are compared with other techniques to validate the high performance of the suggested methods for addressing the economic dispatch issue. This study demonstrates that EVOA and C.H.GA-EVOA provide trustworthy results, and that M.H.GA-EVOA surpasses them.
PL
Na polskim rynku energii fotowoltaika staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna, wzbudzając rosnące zainteresowanie społeczeństwa. W niniejszym artykule zawarto podstawowe informacje na temat fotowoltaiki, a więc innowacyjnej technologii konwersji światła słonecznego na energię elektryczną. Ukazano oraz opisano główne elementy składowe instalacji fotowoltaicznej, a także jej wady i zalety.
EN
In the Polish energy market, photovoltaics has become increasingly popular in recent years, arousing growing interest among the public. This article contains basic information about photovoltaics, i.e. an innovative technology for the conversion of sunlight into electricity. The main components of a photovoltaic installation are shown and described as well as its advantages and disadvantages.
EN
The knowledge on office building in the past and present, how the workspace evolved to incorporate contemporary technological breakthroughs, was in this paper combined with goals of sustainable building in a “smart” office building design in Belgrade, Serbia, taking local factors into consideration to create a comfortable space for the employees in a dense urban matrix with a minimal environmental footprint, and considering the workflow of contemporary office spaces, it’s multidirectional input and increasingly horizontal work hierarchy. Issues of proper inputs for building today in the 21st century are thoroughly considered in this paper and respective building’s design features as shown here: how to deal with location, position and orientation of the building, organization of both formal and informal areas, natural ventilation, green glazed surfaces, solar energy, wind turbines, rainwater utilization measures, surrounding vegetation, lighting and appliances, and piezoelectric paving.
PL
W artykule omówiono podstawowe rozwiązania techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych stosowane w wolnostojących budynkach mieszkalnych. Przedstawiono projekt koncepcyjny instalacji solarnej i fotowoltaicznej oraz przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań. Zbadano możliwości ich finansowania z funduszy proekologicznych.
EN
The article discusses the basic technical solutions of solar and photovoltaic installations used in detached residential buildings. A conceptual design of a solar and photovoltaic installation are presented, and a technical and economic analysis of the proposed solutions are carried out. The possibilities of financing them from ecological funds were examined.
EN
Sewage sludge is considered as a biomass due to its biodegradability. Legal conditions in the European Union prohibit sewage sludge storage. Therefore, there is a need to develop thermal methods for sewage sludge treatment. The most common way to date has been combustion. However, this process has a lot of disadvantages associated primarily with environmental harmfulness and the immediate need to use the heat produced. Pyrolysis and gasification are considered the most promising methods of sludge management. They have many advantages over combustion. However, it is difficult to tell which method is more likely to be widely used. Therefore, the paper presents a critical comparison of the solar pyrolysis process and gasification in the fixed bed of municipal sewage sludge. The analysis of the process parameters and combustible properties of the gaseous fuels obtained was analysed.
PL
Osady ściekowe są uważane za biomasę ze względu na swą biodegradowalność. Warunki prawne w Unii Europejskiej zabraniają składowania osadów ściekowych, dlatego istnieje potrzeba rozwoju termicznych metod wykorzystania osadów ściekowych. Dotychczas najczęstszym sposobem jest spalanie. Proces ten ma jednak wiele wad związanych przede wszystkim ze szkodliwością dla środowiska i natychmiastową potrzebą wykorzystania wytworzonego ciepła. Piroliza i zgazowanie są uważane za najbardziej obiecujące metody zagospodarowania osadów. Mają wiele zalet w porównaniu do spalania. Trudno jednak stwierdzić, która metoda będzie częściej stosowana, dlatego w artykule przedstawiono porównanie procesu pirolizy słonecznej i zgazowania w złożu nieruchomym komunalnego osadu ściekowego. Przeanalizowano wpływ parametrów procesu na właściwości palne otrzymanych gazów procesowych.
EN
The analysis of a solar installation operation was conducted on the example of a detached house in the Lesser Poland province in Poland. A gas boiler and three flat-plate collectors are located inside the house, which are used for heating water in the hot water tank with a volume of 220 dm3. The installation was established in 2012. The heat measured system (for solar gains) was added in 2014. In 2015–2019 solar heat gains measured per area of absorber were higher than 340 kWh/m2. During a two-week period in June 2015, the insolation on the horizontal plane and the temperature were measured in 4 different points of the hot water tank. On this basis, heat losses from the storage tank were determined, i.e. a decrease in temperature during periods with and without the consumption of hot water by the residents. During this period, a temperature higher than 80°C was observed several times in the hot water tank. In two parts of the hot water tank, rhe determined temperature decreases were used to obtain the heat loss amount. In the analyzed period (2 weeks), 9 days were observed with solar heat gains higher than 9 kWh/day. For these days, the value of heat loss from the solar hot water tank was estimated at over 6 kWh/day. This data corresponds to the actual heat demand for hot water preparation in the building at 7.3 kWh/day. The correlation between daily solar heat gains and solar hot water tank heat losses were also determined. In addition, based on the amount of heat losses, the value of the tank loss coefficient was estimated. The obtained value was compared with the manufacturer’s data and reference data.
PL
Analiza aspektów pracy instalacji solarnej została przeprowadzona na przykładzie domu jednorodzinnego w województwie małopolskim w Polsce. W analizowanym budynku jednorodzinnym znajduje się kocioł gazowy i instalacja solarna złożona z trzech płaskich kolektorów słonecznych. Urządzenia te odpowiadają za przygotowanie ciepłej wody użytkowej magazynowanej w zasobniku o pojemności 210 dm3. Instalacja powstała w 2012 roku, w 2014 roku została opomiarowana pod kątem uzysków solarnych. W latach 2015–2019 mierzono uzyski solarne, były one wyższe niż 340 kWh/m2 powierzchni absorbera. Podczas dwutygodniowego okresu w czerwcu 2015 roku mierzono także natężenie promieniowania słonecznego na płaszczyźnie poziomej i temperaturę w 4 różnych punktach zasobnika ciepłej wody. Na tej podstawie określono straty ciepła z zasobnika, tj. spadek temperatury w zasobniku w okresach z i bez poboru ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców. W tym okresie zanotowano temperaturę wyższą niż 80°C w zasobniku tylko przez kilka stosunkowo krótkich okresów. Wyznaczone spadki temperatury w dwóch częściach zasobnika ciepłej wody użytkowej użyto do określenia ilościowych strat ciepła. W analizowanym okresie (2 tygodnie) zaobserwowano 9 dni z uzyskami solarnymi wyższymi niż 9 kWh/dzień. Dla tych dni oszacowano wartości strat ciepła z zasobnika na poziomie powyżej 6 kWh/dzień. Dane te korespondują z rzeczywistym zapotrzebowaniem na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku na poziomie 7,3 kWh/dzień. Określono także zależności między dziennymi uzyskami solarnymi a stratami ciepła z zasobnika (korelacja). Ponadto bazując na wielkościowych stratach ciepła, oszacowano wielkość współczynnika strat ciepła z zasobnika. Uzyskaną wartość porównano z danymi producenta i danymi referencyjnymi.
EN
The article examines the trends in the development of renewable energy in Ukraine in accordance with the long-term strategy of the energy sector of the state in the context of the transformation of employment in the energy sector of the country. It is emphasized that investments in renewable energy technologies create more jobs compared to traditional electricity generation technologies. It is defined that in Ukraine there is a significant untapped potential for energy efficiency, which requires accelerating the pace of modernization and development of renewable energy sources and raises the issue of labor supply to the industry. It was emphasized that there are a number of opportunities for the development of the energy sector of Ukraine related to the development of renew- able energy sources. It is underlined that the formation of territorial-industrial clusters in Ukraine for the production of equipment for solar and wind energy with a closed production cycle forms long-term prerequisites for socio-economic stability in the country and stimulates employment. It is substantiated that an important reserve for increasing employment in Ukraine is to ensure the energy efficiency of buildings. At the same time, it was noted that in the field of renewable energy and energy efficiency in Ukraine there is a significant shortage of qualified technicians and specialists in the field of innovative technologies, which confirms the importance of studying the problem of labor support in the industry. It is determined that today the solution of the issue of labor supply of the industry takes place mainly at the level of enterprises that invest in the development of their own staff.
PL
Artykuł analizuje trendy rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie zgodnie z długoterminową strategią sektora energetycznego państwa w kontekście transformacji zatrudnienia w sektorze energetycznym kraju. Podkreśla się, że inwestycje w technologie energii odnawialnej tworzą więcej miejsc pracy w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Na Ukrainie istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał efektywności energetycznej, co wymaga przyspieszenia tempa modernizacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. To powoduje, że pojawia się kwestia możliwości zapewnienia dostępności pracowników w przemyśle. Podkreśla się, że możliwości rozwoju sektora energetycznego Ukrainy są związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Powstanie na Ukrainie klastrów terytorialno-przemysłowych do produkcji urządzeń do energetyki słonecznej i wiatrowej o zamkniętym cyklu produkcyjnym stanowi długoterminową przesłankę stabilności społeczno-gospodarczej kraju i stymuluje zatrudnienie. Wskazano, że ważnym elementem zwiększenia zatrudnienia jest zapewnienie efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie zauważono, że w obszarze energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej na Ukrainie występuje znaczny niedobór wykwalifikowanych techników i specjalistów z zakresu innowacyjnych technologii, co potwierdza istotność badań związanych z problematyką wsparcia rynku pracy w przemyśle. Oceniono, że dziś rozwiązanie problemu podaży pracy w przemyśle następuje głównie na poziomie przedsiębiorstw inwestujących w rozwój własnej kadry.
EN
In Poland an increase in the of number solar thermal collectors is observed in household applications. For economic and ecological profitability the creation of a solar thermal installation design in a proper manner is essential. In order to determine solar installations size, software calculating future solar heat gains is used. SHW software is an examples of such software. The aim of this work was to compare the simulation results with the real results of the solar installation operation. The comparison was performed by an example of a single-family house with flat plate collector installations located in south-east Poland. This installation supports domestic hot water preparation in a house occupied by four people (in two-year period of analyses). The additional heat source in this building is a gas boiler. Solar fraction parameter values were chosen for this comparison. Solar fraction is calculated as a ratio of solar heat gains used in the domestic hot water preparation process to the heat desired for domestic hot water preparation. The real results of Solar Fraction turned out to be higher than the simulation results from May to August (there were many days with Solar Fraction = 1). A difference of 20–50 percentage points was observed (Solar Fraction). Apart from this period no special differences were observed. Additionally analyses of differences between solar heat gains calculated by Get Solar simulation software with real values (for analyzed building) was performed. This simulation analysis was done before process of building installations.
PL
W Polsce obserwuje się wzrost liczby kolektorów słonecznych w zastosowaniach domowych. Dla opłacalności ekonomicznej i ekologicznej ważne jest właściwe zaprojektowanie instalacji solarnej. W celu ustalenia wielkości instalacji słonecznych stosuje się oprogramowanie do obliczania przyszłych zysków ciepła słonecznego. Program SHW jest jednym z przykładów takiego oprogramowania.Celem pracy było porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi wynikami pracy instalacji solarnej. Porównanie przeprowadzono na przykładzie domu jednorodzinnego (z instalacją płaskich kolektorów słonecznych) położonego w południowo-wschodniej Polsce. Instalacja solarna obsługuje przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w domu zamieszkanym przez cztery osoby (w dwuletnim okresie analizy). Dodatkowym źródłem ciepła w tym budynku jest kocioł gazowy. Do porównania wybrano wartości parametru Solar Fraction. Solar Fraction jest obliczany jako stosunek zysków ciepła słonecznego wykorzystywanych w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej do ciepła pożądanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rzeczywiste wyniki frakcji słonecznej (w skali miesięcznej) okazały się wyższe od wyników symulacji w okresie od maja do sierpnia (było wiele dni z Solar Fraction = 1). Maksymalna różnica wyniosła 20–50 punktów procentowych (Solar Fraction). Oprócz tego okresu nie zaobserwowano żadnych szczególnych różnic. Dodatkowo przeprowadzono analizę osiągniętych różnic między zyskami ciepła słonecznego obliczonymi przez oprogramowanie symulacyjne Get Solar a wartościami rzeczywistymi (dla analizowanego budynku). Symulacja ta została wykonana przed procesem budowy instalacji.
EN
The presented article examines aspects of a PV module testing using natural sunlight in outdoor conditions. The article discusses the physical sense of indexes: atmosphere purity, diffused component content, beam clear sky index. Procedures for their determination are given in relation to both instantaneous and daily values. Their close connection with the values of solar irradiance spectral distribution such as Average Photon Energy and Useful Fraction is demonstrated, as well as their usefulness in module testing in outdoor conditions. Their influence on the conversion of modules made from various absorbers and various technologies is demonstrated.
12
Content available remote Przegląd wybranych koncepcji konstrukcji energoaktywnych
PL
Artykuł stanowi przegląd wybranych koncepcji konstrukcji energoaktywnych, przystosowanych do czynnego pozyskiwania, transportu i akumulacji energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Z uwagi na efekt cieplarniany, a także kończące się złoża energii nieodnawialnej oraz związany z tym wzrost cen energii elektrycznej temat konstrukcji energoaktywnych jest ważny i stanowi podstawę nowoczesnego i świadomego budownictwa.
EN
The paper is a review on selected concepts of energy-active structures, adapted to the active acquisition, transport and accumulation of heat and electricity from solar radiation. An increase in electricity prices is related to the greenhouse effect and close end of deposits of non-renewable energy. The topic of energy-efficient constructions is important and forms the basis of modern and conscious constructing.
13
Content available Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej
PL
Wyczerpywanie paliw kopalnych i degradacja środowiska prowadzą do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w pokryciu zużycia energii, przynajmniej do czasu opanowania innych możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych. Istnieje bowiem powszechne przekonanie, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie narusza ekosystemu planety, a wielkość zasobów wydaje się uzasadniać nadzieję na zaspokojenie większości potrzeb energetycznych. Według [97] znane są jednak liczne ograniczenia tych możliwości, ponieważ wykorzystanie energii odnawialnych wiążę się również z wieloma problemami ekologicznymi, innymi niż występujące przy zagospodarowaniu tradycyjnych paliw kopalnych, powodujące jednak istotne ograniczenia możliwości ich wykorzystania.
EN
Depleting conventional energy resources are forcing the world to search for new and renewable energy resources. Solar energy is one of the potent and abundant energy resource .To use the solar energy to its fullest along with conventional technology has specific limitations. These limitations can be eliminated by use of Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). DSSC can be seen as promising future technology. It is advantageous over Silicon (Si) based Photovoltaic (PV) cell in terms cost, easy manufacturing, stability at higher temperature, aesthetics, etc. Also it works in indoor conditions i.e. diffused sunlight which nearly not feasible with conventional PV cells. Now Research and Development Departments of many countries like Japan, Germany, USA, Switzerland, India, China and many firms like G-Cell, Oxford PV, Sony, TATA-Dyesol are working on DSSC to improve its various aspects so as to make it more applicable in various conditions. The paper will discuss the concept, construction, working of DSSC. Also it will illustrate current applications of DSSC.
EN
The subject of the study is the analysis of the energy self-sufficiency of a single-family house, equipped with an on-grid photovoltaic plant and electric heating system. The study is based on 3-year tests of a real plant located in southwestern Poland. The main aim of the research was to determine the conditions for full balancing of the energy produced and returned from the grid in relation to the legal system in Poland. The climate conditions and trends of their changes at the location of the house, as well as the impact of the angle of inclination and orientation of the modules on energy yield were analyzed. The annual and monthly balances of energy produced, fed into the electricity grid and consumed during the period of 2017–2019, were presented. The monthly and annual variability of generated energy was subject to statistical evaluation. The payback time and the value of the avoided CO2 emissions were calculated. The final effect of the research was to determine the energy, economic and ecological profits of the analyzed installation. It was shown that in the “net-metering” system in force in Poland, it is possible to fully cover the energy demand just by using solar energy, and the reimbursement for a photovoltaic plant will take place after approx. 8 or 12 years, depending on the electricity tariff chosen.
EN
The pressing need for reducing the global warming effects from the emission of greenhouse gases necessitates the use of renewable energy where possible. Solar distillers are devices with a promising future. In this work, an experimental setup (solar distiller) was constructed and equipped with a mirror, basin, glass cover, compressor, sensors and controllers to study the partial evacuation effects on different solar distillation parameters and the production capacity under the Jordanian climate. The test rig was tested for three different water levels (1, 2 and 3 cm), and four pressure values (1, 0.9, 0.8 and 0.7 atm) under the Jordanian climate. The detailed experimental results strongly correlate with the results previously published in literature. The modifications performed on the system doubled the previously attained efficiency. These improvements in the solar distiller will favor the application of the vacuum pressure principle in many different applications, such as the water extraction from the atmospheric air.
EN
An accurate short-term global solar irradiation (GHI) forecast is essential for integrating the photovoltaic systems into the electricity grid by reducing some of the problems caused by the intermittency of solar energy, including rapid fluctuations in energy, management storage, and the high costs of electricity. In this paper, the authors proposed a new hybrid approach to forecast hourly GHI for the Al-Hoceima city, Morocco. For this purpose, a deep long short-term memory network is trained on a combination of the hourly GHI ground measurements from the meteorological station of Al-Hoceima and the satellite-derived GHI from the neighbouring pixels of the point of interest. Xgboost, Random Forest, and Recursive Feature Elimination with cross-validation were used to select the most relevant features, the lagged satellite-derived GHI around the point of interest, as input to the proposed model where the best forecasting model is selected using the Grid Search algorithm. The simulation and results showed that the proposed approach gives high performance and outperformed other benchmark approaches.
19
Content available Use of Solar Energy in Power Equipment
EN
A clean environment is essential for people's health and quality of life. Developing sectors that help to meet the needs and comfort, have a negative impact on the quality of the environment we live in. The use of natural resources without care to meet the needs of humans leads to the destruction of the environment. Climate change, erosion, increasing the amount of carbon dioxide in the air we breathe, are the result of meeting other needs such as food, heat, transport, comfort in our own home, etc.
PL
Czyste środowisko jest niezbędne dla zdrowia ludzi i jakości życia. Rozwijające się sektory, które pomagają zaspokoić potrzeby i komfort, mają negatywny wpływ na jakość środowiska, w którym żyjemy. Wykorzystywanie zasobów naturalnych bez troski o potrzeby ludzi prowadzi do niszczenia środowiska. Zmiany klimatu, erozja, zwiększenie ilości dwutlenku węgla w powietrzu, którym oddychamy, są wynikiem zaspokojenia innych potrzeb, takich jak jedzenie, ciepło, transport, komfort w naszym domu.
EN
In this present paper we will study an assembly of two systems for collecting solar energy at the unit of SME (Salins Merouane El Meghaier) located in southeastern Algeria, by the development of a black grid floating in the brine and a reflection mirror of the solar radiation directed towards the evaporating surface in the test pan P4 and also a witness pan P0 which helps us to illustrate the influence of these two systems, results will be obtained suggest an increase in the evaporation-crystallization rate of P4 compared to that of P0 which is due to the improvement of the annual production of SME unit.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano zastosowanie dwóch systemów do wykorzystania energii słonecznej w jednostce SME (Salins Merouane El Meghaier) zlokalizowanej w południowo-wschodniej Algierii, poprzez wdrożenie czarnej siatki unoszącej się w solance i lustrzanego odbicia światła słonecznego. Promieniowanie skierowano na powierzchnię lustrzaną P4, i na powierzchnię doskonale czarną P0, co pozwoliło porównać oba rozwiązania. Uzyskane wyniki sugerują wzrost szybkości parowania i krystalizacji P4 w porównaniu z P0, który ocenioną analizując wyniki rocznej produkcji jednostek MŚP.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.