Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki kompleksowych badań ruchu przeprowadzonych na terenie województwa małopolskiego w ramach prac nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz działania podejmowane przez Województwo, w celu osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego. Mieszkańcy Małopolski mieli możliwość oceny publicznego transportu zbiorowego, a także przedstawienia swoich preferencji dotyczących funkcjonowania poszczególnych gałęzi transportu. Zebrane informacje są wykorzystywane przez Województwo Małopolskie do realizacji zadań organizatora określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto Autorzy przedstawili działania podejmowane przez Województwo Małopolskie mające na celu podniesienie jakości w przewozach pasażerskich, takie jak rozwój systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, zakup nowoczesnego taboru kolejowego oraz wprowadzanie systemów wspomagających zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.
EN
The article shows some results of Complex Traffic Survey of the development of Transport Plans for Malopolskie voivodeship and the actions aimed to achieve the sustainable transport system. The citizens of Malopolskie voivodeship were asked to evaluate the public transport system and to present their preferences concerning the operation of particular transport branches. The collected information are used by Malopolske voivodeship to carry out tasks, specified in the Act on the Public Transport. Moreover, the authors presented the actions undertaken by the Malopolskie voivodeship and aimed at improving the quality of passenger services, such as the development of Szybka Kolej Aglomeracyjna, purchase of modern rolling stock and the implementation of systems focused on the support of public transport system management.
PL
Szybki rozwój technologiczny sprawia, że najistotniejszym celem transportu pasażerskiego jest oferowanie usług na jak najwyższym poziomie, aby potrzeby przewozowe społeczeństwa były maksymalnie zaspokojone. Skutecznym rozwiązaniem problemów wynikających z dynamicznego rozwoju gospodarczego, a także rozwoju motoryzacji może być zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony system transportowy to taki, którego funkcjonalność jest międzypokoleniowa i opiera się na równowadze ze środowiskiem przyrodniczym. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w 2010 i 2012 roku przedstawiono ocenę poziomu jakości usług komunikacji autobusowej na terenie województwa małopolskiego. W artykule porównano ogólny poziomu zaspokojenia potrzeb przewozowych pasażerów oraz 11 cech jakościowych w komunikacji autobusowej. Ankietowani w badanych latach ocenili ogólny poziom satysfakcji z funkcjonowania komunikacji autobusowej jako dobry, również te same postulaty uznano za najlepiej i najsłabiej realizowane w transporcie zbiorowym. Najwyżej oceniono połączenia bezpośrednie, pewność odbycia podróży oraz bezpieczeństwo osobiste, natomiast najniżej oceniono informację w pojazdach i na przystankach oraz możliwość wyboru różnych połączeń. Należy zauważyć, że w regularnych podróżach do pracy czy do szkoły istotne jest, aby pasażer miał możliwość wyboru przy planowaniu podróży, dlatego należy dążyć do likwidacji barier w przestrzeni publicznej i transporcie zbiorowym oraz do poprawy dostępności codziennych usług, dzięki tym działaniom można zweryfikować poziom jakości świadczonych usług komunikacyjnych.
EN
The most important goal of the passenger transport in the situation of rapid technological development is to offer passenger transport services the highest possible level. An effective solution to the problems effected from the rapid economic development and the development of the automotive industry can be a concept of sustainable development. In the sustainable transport system functionality is intergenerational and based on a balance with the natural environment. The general level of inhabitants’ satisfaction on quality of bus public transport, based on surveys conducted in 2010 and 2012, as well as 11 quality characteristics of bus public transport in the Małopolska voivodeship are presented in the article. In the analyzed years respondents considered general level of satisfaction of quality of bus public transport as good. The same evaluation applies to the public transport. The best mark is for direct connections, reliability of travel and personal security, and the lowest appraisal was given to the information in vehicles and at bus stops as well as to the possibility of choice different connections. It should be noted that in regular services to work or to school, passengers need to have opportunity to choose among various options of the trip, so barriers in public space and public transport should be eliminated and availability of daily services should be improved. Thanks those activities quality level of communication services might be verified.
4
Content available remote A family of sequences of binomial type
EN
For a delta operator aD – bDp+1 we find the corresponding polynomial sequence of binomial type and relations with Fuss numbers. In the case of D – 1/2D2 we show that the corresponding Bessel-Carlitz polynomials are moments of the convolution semigroup of inverse Gaussian distributions.We also find probability distributions vt, t > 0, for which {yn(t)}, the Bessel polynomials at t, is the moment sequence.
PL
Władze lokalne i regionalne posiadają narzędzia, przy pomocy których mogą wspomagać integrację transportu miejskiego. Można wymienić tu: finansowanie transportu zbiorowego, ustanawianie taryfy oraz biletów w transporcie miejskim, rozwiązania instytucjonalne oraz inwestycje w infrastrukturę. W artykule przybliżono problem integracji taryfowo-biletowej. Integracja taryfowo-biletowa umożliwia pasażerom zakup jednego biletu, który obowiązuje w środkach transportu dwóch lub większej liczby przewoźników (organizatorów). Dodatkową korzyścią jest możliwość przemieszczania się na podstawie wspólnego biletu różnymi rodzajami środków transportu zbiorowego, np. autobusem regionalnym, koleją podmiejską, miejskim tramwajem czy metrem. Dzięki temu pasażerowie korzystający z usług komunikacji miejskiej nie muszą martwić się o znajomość taryf poszczególnych przewoźników, zakupu poszczególnych biletów czy też ich skasowanie. Działania w kierunku integracji mają za zadanie wzmocnić rolę transportu publicznego poprzez poprawę jakości przewozów oraz zwiększenie konkurencji względem transportu indywidualnego. Autorka przedstawia sposób funkcjonowania zintegrowanych biletów w czterech miastach Polski - Krakowie, Wrocławiu, Warszawie oraz Metropolii Zatoki Gdańskiej. Szczegółowo zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w aglomeracji łódzkiej mające na celu wprowadzenie zintegrowanego biletu na tym obszarze. Badania przeprowadzono na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku. Pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej i kolei pytano o codzienne podróże na określonych trzech tra-sach, bilety z jakich korzystają oraz zainteresowanie wspólnym biletem. W wyniku działań integracyjnych na obszarze określonego regionu powinien powstać system transportu zbiorowego, który będzie uwzględniał przede wszystkim oczekiwania pasażerów.
EN
Local and regional authorities have instruments thanks which may support integration of urban transport. One can mention some of them: financing the public transport, establishing of the tariff and tickets in urban public transport, institutional solu-tions and infrastructure investment. In the article, the problem of tariff and ticket integration has been described. Tariff and farę integration enables to buy one ticket which is valid for two or morę carriers (organizers). Possibility to travel on the common ticket by various public transport means e.g. regional bus, commuter rail, tram or metro is an additional benefit. Thanks to that, passengers using public transport sendces do not have to take care about information on the tariffs of vari-ous carriers, purchase or punch few tickets. Integration activities are to strengthen the meaning of public transport by improving the quality of services and to increase competitiveness in relation to individual transport. The author presents the functioning of integrated fares in four Polish cities - Kraków, Wrocław, Warszawa and Gdańsk Bay Metropolis. Also the results of a survey conducted in Łódź agglomeration in order to implement an integrated ticket for that area have been presented. The study was carried out in late July and early August 2011. Passengers using public transport and railways were asked about daily travels on selected three routes, tickets they buy now and potential interest in a common ticket.
PL
Metoda badań i analiz. Preferencje i satysfakcja pasażerów w zakresie jakości przewozów. Ogólny poziom zadowolenia mieszkańców z jakości przewozów. Porównanie preferencji i satysfakcji mieszkańców gminy małej (Skawina) i dużej (Kraków).
EN
Methodology of reasearches and analysis. Passengers' preferences and satisfaction concerning transport quality. General level of inhabitants' satisfaction on quality of public transport. Comparison of preferences and satisfaction of inhabitants of small town (Skawina) and big city (Kraków).
7
Content available remote Analiza jakości przewozów w komunikacji autobusowej w gminie Skawina
PL
Funkcjonowanie transportu zbiorowego jest ważnym aspektem jakości życia w mieście. W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji i satysfakcji transportu autobusowego na terenie gminy Skawina. Pasażerów korzystających z usług przewozowych wykonywanych przez MPK Kraków oraz prywatnych przewoźników pytano o preferencję w zakresie 10 cech jakości oraz o ocenę tych cech. Przestawiono również analizę ogólnego zadowolenia osób podróżujących komunikacją autobusową wykonywaną przez MPK Kraków na terenie gminy Skawina.
EN
The functioning of public transport is an important aspect of quality of life In the city. The paper present the results of preferences and satisfaction among passengers of bus transportation in Skawina region Passengers using transport services provided by MPK Krakow and private carriers were asked to preferences about ten quality factors and to evaluate those features. Presents an analysis of the general satisfaction level among those who use bus transportation provided by MPK Krakow in Skawina region.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.