Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koksownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu parametrów technologicznych wsadu węglowego, takich jak: stopień rozdrobnienia (%<3,15mm) i zawartość wilgoci całkowitej (Wtr,%) na gęstość (ρ, kg/m3) i wytrzymałość mechaniczną (Sc, kPa) nabojów przygotowanych metodą prasowania hydraulicznego. Stwierdzono, że wzrost ciśnienia prasowania powoduje wzrost gęstości wsadu węglowego. Gęstości wsadu zbliżone do aktualnie stosowanych w przemyśle dla systemu ubijanego uzyskano stosując ciśnienie prasowania na poziomie ok. 3,0-4,7 MPa. Wzrost zawartości wilgoci we wsadzie od 4 do 12% powoduje wzrost gęstości wsadu o ok. 10%. Obniżenie stopnia rozdrobnienia z ok. 95 do 75%<3,15 mm skutkuje wzrostem gęstości wsadu o ok. 45-48 kg/m3 w przeliczeniu na stan suchy. Obniżenie stopnia rozdrobnienia powoduje spadek wytrzymałości mechanicznej wsadu na ściskanie. Optymalna zawartość wilgoci, dla której wsad węglowy osiąga najwyższą wytrzymałość mechaniczną na ściskanie wynosi 8%, niezależnie od stopnia rozdrobnienia.
EN
The influence of coal charge technological parameters (crushing fineness, moisture content) on pressed coal cake density and mechanical strength has been presented. An increase of compaction pressure increases the density of coal cake. The densities similar to stamp charging industrial practice are obtained for compaction pressure of 3,0-4,7 MPa. Increase in coal charge moisture content from 4 to 12% causes the wet density increase of c.a. 10%. Reduction of crushing fineness from 95 to 75% below 3,15 mm causes the dry density increase of 45-48 kg/m3 and deterioration of compressive strength. Despite of crushing fineness, the optimum moisture content in aspect of its maximum compressive strength is 8%.
PL
Przedstawiono wyniki testów przemysłowych, których celem było określenie wpływu gęstości ubitego naboju węglowego oraz zawartości w nim węgla typu 34 na wskaźniki jakości koksu (M40, M10, CRI i CSR). Testy przeprowadzono w skali skrzynkowej. Koksowano wsady czteroskładnikowe o zmiennej zawartości (20, 30 i 40 %) węgli typu 34 z KWK „Knurów” i KWK „Marcel”. Poszczególne wsady koksowano przy trzech gęstościach: 1000, 1050 i 1100 kg/m3 (st. roboczy). Wyniki badań wykazały, że: wzrost udziału we wsadzie węgla typu 34 powoduje obniżenie parametrów jakościowych koksu wyrażonych wskaźnikami CRI i CSR. Wyniki badań są podobne dla obydwu węgli typu 34. Nie odnotowano istotnego wpływu na wartość wskaźnika(M40 i M10. W badanym zakresie gęstości wsadu wystąpiła niewielka tendencja wzrostu wskaźnika CSR. Nie odnotowano istotnych zmian wskaźników CRI, M 40 i M40.
EN
The results of industrial test have been presented, the aim of which was the evaluation of the influence of coal charge density and semi soft coal content on coke quality parameters (M40, M10, CRI and CSR). The tests were conducted in a box scale. The object of the study were four-component coking blends with various content (20, 30, 40 %) of coal type 34 from “Knurów” and “Marcel” coal mines. Particular charges underwent coking process at three densities (1000, 1050 and 1100 kg/m3 – wet basis). The results of the studies have shown that increasing amount of type 34 (semi soft) coal in a blend leads to deterioration of coke quality parameters CRI and CSR The results of the studies are similar for both coals of type 34. No significant impact on the value of M40 and M10 indexes was observed. For the studied range of coal charge density a minor tendency of CSR index increase was observed. No essential changes in CRI, M40 and M10 indexes have been noted.
PL
W artykule przedstawiono szczególne przesłanki uzasadniające wdrożenie technologii podsuszania wsadu w warunkach polskich koksowni eksploatujących baterie zasypowego systemu napełniania komór. W obecnej sytuacji na rynku występuje niedobór węgli ortokoksowych i nadwyżka węgli gazowo-koksowych. Od lat utrzymuje się korzystna różnica cen tych węgli, która powoduje, że zwiększenie udziału węgli gazowo-koksowych w mieszance jest czynnikiem kreowania znacznej wartości dodanej i korzyści dla koksowni. Rozważono dwa warianty inwestycji podsuszania wsadu dla modelowej baterii koksowniczej w podziale na 4 scenariusze. Pierwszy wariant zakłada przyrost zdolności produkcyjnej baterii o 6 % po zastosowaniu operacji podsuszania wsadu (efekt wzrostu gęstości nasypowej). Jest on charakterystyczny dla istniejących baterii koksowniczych, dla których nie jest możliwe skrócenie czasu trwania operacji maszyn piecowych. Wariant ten charakteryzuje się bardzo korzystnymi efektami finansowymi. Nie powinien być realizowany wyłącznie w przypadku skrajnie niekorzystnego scenariusza, zakładającego brak możliwości zwiększenia udziału węgli gazowo-koksowych w mieszance. Wariant II zakłada wzrost zdolności produkcyjnych baterii koksowniczej o 12 % po zastosowaniu operacji podsuszania wsadu (efekt wzrostu gęstości nasypowej oraz skrócenia czasu koksownia). Wariant ten charakteryzuje się wyjątkowo wysokim bezpieczeństwem dla inwestora, ponieważ nawet w przypadku skrajnie niekorzystnego scenariusza, zakładającego brak możliwości zwiększenia udziału węgli gazowo-koksowych w mieszance, posiada pozytywne NPV. Jest to właśnie efektem znacznego wzrostu zdolności produkcyjnej baterii koksowniczej. Sama dodatkowa produkcja zapewnia rentowność projektu. Przeprowadzona analiza wrażliwości wskazuje, że projekt posiada pozytywną NPV w szerokim zakresie zmienności 5 badanych zmiennych.
EN
This paper presents specific reasons justifying the implementation of coal blend pre-drying operation in condition of Polish coking plants operating top charging coke oven batteries. In the current market there is a shortage of hard coal and an oversupply of semi-soft coals. For years remains favorable price differential between the two kinds of coals. This situation causes that the increase in the share of semi-soft coal in the coking coals blend is a factor in creating significant added value and benefits for coking plants. Two options of the investment in scope of the coal blend pre-drying for model coke oven battery were considered. The first option assumes increase of the production capacity ca 6% as a result of pre-drying operation implementation (result of bulk density increase). This option is specific to the existing coke oven batteries for which it is not possible to shorten the duration of the operating time of the equipment serving the oven operations. This variant is characterized by very favorable financial effects. There is only one case when the investment should not be implemented. this case is an extremely pessimistic scenario which assumes lack of the possibility to increase of the semi-soft coal share in the blend. The second option assumes increase of the production capacity ca 12 % as a result of pre-drying operation implementation (result of bulk density increase and coking time shortening). This variant is characterized by an extremely high level of security for the investor because it has a positive NPV even in the extremely adverse scenario with no possibility of increasing the share of semi-soft coal in the blend. That is a result of significant coke oven battery production capacity increase. The additional production capacity alone is sufficient to ensure the profitability of the project. Sensitivity analysis indicates that the project has a positive NPV in a wide range of variation of 5 variables studied.
PL
Polityka zrównoważonego rozwoju, wzrost świadomości społeczeństw oraz wynikające stąd ambitne cele w zakresie polityki energetycznej w Unii Europejskiej z jednej strony zmuszają, a z drugiej inspirują przedsiębiorstwa do poprawiania sprawności energetycznej stosowanych technologii. Przemył koksowniczy w Polsce i całej Europie także poszukuje dróg optymalnego rozwoju technologicznego, pozwalającego na poprawę efektywności energetycznej, a przez to także zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Koksownictwo krajowe poszukuje również technologii pozwalających w jeszcze większym stopniu na korzystanie z krajowych zasobów węgli, a przez to z renty geograficznej (Ozga-Blaschke 2012; Kasztelewicz 2012). Jednym z bardziej atrakcyjnych kierunków rozwoju dla polskich koksowni, spełniającym łącznie wszystkie te postulaty, jest wdrożenie operacji podsuszania wsadu. Skojarzenie tej technologii z instalacją suchego chłodzenia koksu sprawia, że obie te technologie stosowane łącznie znacznie podnoszą sprawność energetyczną procesu koksowania, a jednostkowe zużycie gazu koksowniczego może spaść o 12,6%. W artykule przeprowadzono analizę wyników w zakresie poprawy efektywności energetycznej procesu koksowania po wdrożeniu operacji podsuszania wsadu niezależnie oraz w skojarzeniu z instalacją suchego chłodzenia koksu. W pierwszym rozważanym przypadku możliwe jest ograniczenie zużycia ciepła koksowania o 2,8%. Natomiast skojarzenie tych dwóch technologii, poza innymi pozytywnymi efektami, znacząco zwiększa skalę oszczędności do 12,6%. Całkowite ciepło potrzebne dla skoksowania wsadu wynoszące 2600 MJ/t wsadu wilgotnego, zmniejsza się do 2527,5 MJ/t wsadu wilgotnego w przypadku wdrożenia operacji podsuszania samoistnie, a w przypadku skojarzenia tej instalacji z technologią suchego chłodzenia koksu do 2273,6 MJ/t wsadu wilgotnego. Skojarzenie obu tych technologii zdaje się być szczególnie atrakcyjne w aspekcie energetycznym, ponieważ pozwala wykorzystać entalpię fizyczną gorącego koksu z bardzo wysoką sprawnością. W końcowej części przedstawiono porównanie podstawowych parametrów energetycznych procesu koksowania dla różnych układów technologicznych, obejmujących podsuszanie wsadu i/lub suche chłodzenie koksu.
EN
The policy of sustainable development, increasing societal awareness, and as result the ambitious targets of European Union energy policy are both forcing and inspiring companies to improve the energy efficiency of applied technologies. The coke making industry in Poland and Europe as a whole have been doing so by looking for optimal technological development leading to improved energy efficiency, and as consequence to higher profitability. Poland’s domestic coke making industry is also searching for a technology which will allow for even more intensive exploitation of domestic coals, thus making it possible to benefit from geographical rent. One of the more interesting development opportunities for Polish coke plants, meeting all the existing demands, is the implementation of the coal blend pre-drying operation. Associating this technology with a coke dry quenching installation significantly improves the effectiveness of the coke making process. The unit consumption of coke oven gas could be decreased by as much as 12.6%. This article provides an analysis of improvements to energy efficiency in the coke making process after the implementation of a pre-drying operation – both independently and in conjunction with a dry quenching installation. In the first case, it is possible to decrease coke making heat consumption by 2.8%, while combining these two technologies, apart from other positive effects, leads to higher savings of up to 12.6%. Total coking heat of approximately 2,600MJ/t wet coal blend needed to perform the coking of a coal blend decreases to about 2,527.5 MJ/t wet coal blend in the case when only the pre-drying operation is being applied. Applying this installation in conjunction with dry quenching technology will allow for a decrease in integral coking heat to 2,273.6 MJ/t wet coal blend. Combining both technologies seems to have significant potential, especially from the point of view of energy consumption. It allows for the use of hot coke physical enthalpy with a very high level of efficiency. The final part of the article presents a comparison of coke making process energy parameters for different technological systems with coal blend pre-drying and/or dry coke quenching.
PL
Spowolnienie gospodarcze obserwowane w Europie w szczególny sposób oddziałuje na tradycyjne sektory przemysłu, do których należy przemysł stalowy i koksownictwo. W szczególnej sytuacji znalazł się przemysł koksowniczy w Polsce. Polskie koksownie są największym producentem koksu w Unii Europejskiej i największym eksporterem koksu na świecie. Celem strategicznym dla polskiego koksownictwa jest taki rozwój technologiczny aktywów produkcyjnych, który pozwoli na utrzymanie lub umocnienie pozycji rynkowej przez produkcję koksu, spełniającego wymagania jego odbiorców oraz spełnienie coraz surowszych wymogów prawnych, przy maksymalizacji wartości dodanej w procesie konwersji węgla do koksu, a w szerszym ujęciu do stali. Naturalnym i efektywnym ekonomicznie kierunkiem rozwoju dla koksownictwa polskiego jest zatem maksymalizacja wykorzystania krajowej bazy węglowej, w której strukturze niewystarczający jest udział najlepszych węgli ortokoksowych. W artykule przeanalizowano obecną i prognozowaną w średnim terminie strukturę bazy zasobowej węgli dla koksownictwa. Przedstawiono najbardziej perspektywiczne dla polskiego koksownictwa kierunki rozwoju technologicznego koksowni, takie jak zmiana technologii napełniania komór z zasypowej na ubijana oraz przeanalizowano możliwości i warunki wdrożenia koksowni dwuproduktowej. Scharakteryzowano także perspektywiczne przedkomorowe operacje technologiczne w zakresie przygotowania mieszanki węglowej, pozwalające zwiększyć jej gęstość nasypową w komorze, takie jak optymalizacja składu ziarnowego, olejowanie, częściowe brykietowanie czy obróbka termiczna wsadu. Rozważono także możliwości modyfikacji lub zmiany technologii systemu chłodzenia koksu, jako źródła kreowania dodatkowej wartości dodanej oraz poprawy efektywności energetycznej. Ze względu na obecne i przyszłe wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i politykę energetyczną w Unii Europejskiej, szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu poprawy efektywności energetycznej, zarówno w ujęciu jednostkowym, dla poszczególnych aparatów i obiektów, jak i w ujęciu całościowym, dla procesu koksowania. Zwrócono uwagę na ogromny potencjał tkwiący w dalszej automatyzacji i mechanizacji, który przynieść może efekty w postaci poprawy wydajności pracy, obniżenia ryzyka zawodowego oraz podniesienia trwałości i niezawodności urządzeń. Przeanalizowano także możliwości tkwiące w obszarze organizacji i zarządzania w koksownictwie. W warunkach niepewności na rynku szczególnego znaczenia nabiera zaangażowanie pracowników i wyzwolenie ich przedsiębiorczości, czemu służyć może angażowanie całych załóg w programy ciągłego doskonalenia.
EN
The economic downturn observed in Europe affects mainly the traditional industry associated with coke and steel. Polish coke plants are the largest coke producers in the European Union and the largest exporters of coke in the world. The strategic goal of the Polish coke-making industry is the technological development of production assets which will allow the business to maintain or strengthen its market position by producing coke which fulfills customer expectations and meets increasingly strict legal requirements. All this has to be done by maximizing the added value of coal conversion into coke, and more generally into steel production. Therefore, a natural end cost-effective direction of development is the maximum use of the domestic coal base which is characterized by an insufficient content of the best, hard type coals. This article analyzes the current and medium term projected coal base structure. It examines, for the Polish cokemaking industry, the most promising directions of the coke plants’ technological development (like changing the ovens’ charging technology from top to stamp charging), and the conditions and possibilities for the deployment of heat-recovery coke plants. Furthermore, the article characterizes the perspective, pre-chamber technological operations in the scope of coal blend preparation leading to an increase in bulk density, e.g. further optimization of grain composition, oiling, partial briquetting, or coal blend thermal processing. It also considers the possibility of changing or modifying the coke quenching system as a source of extra added value and better energy efficiency. Because of current and future requirements in terms of environmental protection and the energy policy of the European Union, particular attention has been given to the improvement of energy efficiency, both in the scope of single units (for particular installations and objects) and for the whole cokemaking process. The article highlights the enormous potential of further automation and mechanization which could result in improved work efficiency, a lower occupational risk, and the improved durability and reliability of equipment. Further analysis suggests potential improvements in the way the organization and management works in the cokemaking industry. Because of the uncertainty in the markets, the involvement and creativity of the employees becomes more important. A way to achieve the above is the participation of the staff in continuous improvement programs.
PL
W ostatnich latach obserwuje się powrót zainteresowania ubijanym systemem obsadzania komór koksowniczych mieszanką węglową. Sytuacja ta spowodowana jest zmniejszającą się podażą i rosnącymi cenami węgli o bardzo dobrych właściwościach koksotwórczych. System ubijany pozwala znacząco zwiększyć gęstość wsadu węglowego, co w efekcie poprawia właściwości mechaniczne koksu, a tym samym pozwala zwiększyć udział w mieszance węglowej węgli o gorszych właściwościach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu i perspektyw rozwoju technologii ubijanego systemu napełniania komór mieszanką węglową.
EN
In recent years renewed interest of stamp charging cokemaking technology observed. This situation is due to decreasing supply and increasing price of pri coking coals. Stamp charging system enables to increase bulk density of c charge. In consequence has positive influence on coke mechanical strength Ł allows to use higher amount of weaker coals in coking blend. The aim of t paper is to present „state of art" and development of stamp charging cokemak technology
PL
Silna i trwająca od lat tendencja wzrostowa oczekiwań odbiorców koksu odnośnie jego jakości związana jest z szerokim stosowaniem w procesie wielkopiecowym jego substytutów. Spełnienie tych oczekiwań jest szczególnie trudne w warunkach krajowych z uwagi na ograniczone zasoby najwyższej jakości węgli ortokoksowych.W tej sytuacji wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi wytwarzanie wysokiej jakości koksu metalurgicznego na bazie mieszanek, zawierających zmniejszony udział węgli ortokoksowych (technologie ubijania, brykietowania, olejowania czy podsuszania wsadu, optymalizacja rozkładu ziarnowego mieszanek wsadowych, suche chłodzenie koksu itp.). Równocześnie krajowe koksownie w coraz większym stopniu wykorzystują importowane węgle koksowe, w tym także zamorskie. Zmiany kapitałowe, których celem było utworzenie zintegrowanej pionowo Grupy Węglowo-Koksowej wiążącej Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z Koksownią Przyjaźń Sp. z o.o. i Kombinatem Koksochemicznym Zabrze S.A. w sposób szczególny ograniczają dostępność koksowni ArcelorMittal Poland S.A. do najlepszych krajowych węgli koksowych typu 35. Nieustannie wzrastające wymagania jakościowe odbiorców koksu jak i konieczność zachowania konkurencyjności cenowej skłoniły Koksownię Zdzieszowice do rozszerzenia swej bazy surowcowej o węgle importowane. W dalszej kolejności rozważa się możliwość zwiększenia w mieszankach wsadowych udziału węgli gazowo-koksowych poprzez wdrożenie znanej, aczkolwiek nie stosowanej w krajowym koksownictwie technologii wstępnej termicznej preparacji wsadu. W zakresie wykorzystania do produkcji wysokiej jakości koksu metalurgicznego importowanych węgli koksowych, szczególnie zamorskich, ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Zdzieszowicach posiada duże już doświadczenie, gdyż od kilku lat jest największym konsumentem takich węgli. M.in. opracowano i wdrożono procedury komponowania mieszanek węglowych oraz bezpiecznego ich przetwarzania w wysokiej jakości koks. Spośród szeregu dostępnych technologii przygotowania wsadu węglowego rozpatruje się możliwość wdrożenia wstępnego podsuszania węgla. Przy zachowaniu dotychczasowej jakości produkowanego koksu winno umożliwić to dalsze ograniczenie udziału deficytowych krajowych węgli ortokoksowych w stosowanych mieszankach wsadowych poprzez ich substytucję węglami gazowo-koksowymi. W artykule będącym kontynuacją tematyczną badań prezentowanych w ubiegłym roku (1), przedstawiono porównanie efektów podsuszania wsadu dla dwóch wariantów mieszanek stosowanych w Koksowni Zdzieszowice, tj. mieszanek skomponowanych wyłącznie z węgli krajowych oraz mieszanek skomponowanych z udziałem węgli importowanych. Jako efekt podsuszania przyjęto możliwość zwiększenia udziału w mieszankach węgli gazowo-koksowych przy zachowaniu dotychczasowej jakości produkowanego koksu.
EN
A strong and permanent upward trend which has been observed for years in the scope of coke quality expectations of its recipients can be referred to the use of its substitutes in the BF process. Meeting those expectations is especially difficult under the domestic conditions which are characterized by limited resources of high quality hard-type coking coals. This situation leads to a growing interest in solutions which enable the production of high quality coke based on coal blends which contain a lower share of hard-type coking coals (stamping technologies, briquetting, oiling or pre-heating of the coal blend, optimization of coal blends grain size distribution, and coke dry quenching). In the meantime, the domestic coke plants are using a permanently growing amount of foreign coking coals, including sea-born coals. Equity changes which aimed at forming a vertically integrated Coal - Coke Group comprising Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Koksownia "Przyjaźń" Sp. z o.o. and Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. are limiting the access of ArcelorMittal Poland S.A. coke plants to the best domestic type 35 coking coals. The steadily increasing coke quality expectations of the coke recipients as well as the necessity to maintain price competitiveness led the Coke Plant Zdzieszowice to extend its raw materials base which now includes also imported coals. Furthermore, an increase in the share of semi-soft type coking coals in the coal blends is considered by implementing a technology already known but not used in the domestic cokemaking industry, i.e. the coal blend pre-heating technology. The ArcelorMittal Poland S.A. Zdzieszowice Plant, as the biggest consumer of foreign coking coals, especially sea-born coals, has a broad experience in using those coals in the production of high quality metallurgical coke. The Site has developed and implemented procedures which enable the composition of coal blends and their safe processing into high quality coke. Among many coal blend preparation technologies, the implementation of coal blend pre-heating technology is considered. By maintaining the quality of the produced coke this solution should enable a further reduction of the domestic hard-type coking coals share in the coal blends by their substitution with semi-soft type coking coals. This article which continues the topic of the tests presented last year (1), concerns the comparison of the effects of coal blend pre-drying executed for two kinds of coal blends used in the Coke Plant Zdzieszowice. One of the coal blends was composed of domestic coals only while the other one included also imported coals. As the effect of the pre-drying the possibility of increasing the share of semi soft type coking coals in the coal blends has been assumed while simultaneously maintaining the previous quality of the produced coke.
9
Content available remote Dolnośląskie koksownictwo w latach 1776-1913
EN
In Lower-Silesian Coal-Field, where one can find embers of coal gas nature, the first attempt at coking was made in 1776 by dint of experiments that had been made in this field in western Europe, and particularly in Great Britain. Referring to the archival sources and bibliography, in the article was presented a short epitome of the attempts , coking the coal since the 16th century, and the development of Lower-Silesian carbonization from the very beginning to the full and significant development of the brewing interest on the turn of the 19th century. A special attention was paid to the technologic, progress that could be noticed in the discussed period. A charcoal kiln method of producing coke was not good enough because of the considerable morselling the coal output, so since 1791 a Lower-Silesian coal was coked only in the stoves. Till the half of the 19th century these were sintez and beehive stoves that were still improved and imitated the innovations introduced in other European countries. However, also home methods were worked out. As the changes in Prussian legislation from the fifties and sixties of the 19th century resulted in liberalizing the economy and improving on the development of the mining and coal gas trade, in Lower-Silesian coal basin again one could observe a kind of enlivening of carbonization. In the second half of the 19th century a result of intensive improvements on the stoves' thermal efficiency and possibility of using the coals of the weaker coke properties was constructing the stoves of diaphragm heating the coal gas stalls. The stoves built in the system of Appolt, François-Rexroth, Coppée, Gobie, Wintzek, Ruhm, and in the best system of Koppers from the beginning of the 20th century, were used in Lower-Silesian coking plants very last. The first stoves with regenerators constructed by G. Hoffmann in Lower Silesia in 1882 were a significant contribution to technological progress in the field of carbonization. Since then, it was possible to use coal gas rationally and to produce the derivatives of coal. An unfavourable geographic location and a lack of iron stones and metallurgic industry, which is the main recipient of coke, brought about the difficulties with a market. Because of the lack of local stock a small smelting works Vowärts turned out to be a inappropriate investment and after over twenty years crashed. At last, a production of gas, which provided the receivers within a radius of 100 kilometres, and a production of the derivatives of coal from the turn of the 19th century resulted in a rapid development of coal gas industry. The outbreak of World War I and the new political and economic situation put an end to the above-described period and the development of Lower-Silesian coal gas industry.
PL
Wzrastające wymagania odbiorców koksu odnośnie jego jakości przy ograniczonej podaży węgli ortokoksowych z krajowych kopalń zmusza polskie koksownie do rozszerzenia swej bazy surowcowej o węgle pochodzące z importu. Zakłady Koksownicze Zdzieszowice od kilku już lat są największym konsumentem takich węgli. W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę stosowanych dotychczas w tej koksowni węgli amerykańskich, australijskich, kolumbijskich, czeskich i rosyjskich. Charakterystyka ta obejmuje wyniki standardowych analiz laboratoryjnych (analiza techniczna, ocena własności koksotwórczych) jak również ocenę parametrów jakościowych koksu produkowanego z tych węgli w instalacji doświadczalnej Karbotest. Przedstawiono także wyniki oceny koksu wyprodukowanego podczas prób komorowych przeprowadzonych w bateriach napełnianych systemem zasypowym oraz ubijanym. Próby takie przeprowadzono zarówno dla pojedynczych węgli importowanych jak też dla mieszanek skomponowanych z węgli importowanych i węgli krajowych. Na podstawie wspomnianych wyników autorzy dokonali klasyfikacji technologicznej importowanych jak też krajowych węgli koksowych stosowanych dotychczas w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice.
EN
Increasing quality requirements for coke, accompanied by a limited supply of hard-type coking coals from domestic coal mines, make it necessary for Polish coking plants to import coals in order to broaden their raw materials basis. The Zdzieszowice Coking Plant has been the biggest consumer of imported coking coals for several years. The paper presents a thorough characteristics of American, Australian, Columbian, Czech and Russian coals applied so far at this coking plant. The characteristics includes results of standard laboratory tests, an evaluation of quality parameters of coke produced from these coals in the Karbotest experimental device as well as in coke-oven batteries of both, top charging and stamp charging type. Also, the paper contains results of quality evaluation of coke produced from blends of domestic and imported coals. On the basis of these results, the authors have classified both the domestic and the imported coking coals.
PL
Omówiono problematykę związaną z realizacją zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb na media energetyczne w koksowni w okresie ograniczonej produkcji koksu, spowodowanej kryzysem światowego rynku stalowniczego. Wskazano na specyfikę gospodarki energetycznej, ściśle związanej z procesem technologicznym produkcji koksu a w szczególności z technologią Suchego Chłodzenia Koksu (ISCHK). Zaprezentowano podjęte działania techniczno-technologiczne i organizacyjne oraz ich efekty w zakresie energetycznym i ekonomicznym
EN
The paper concerns problems relating to performance of tasks aimed at satisfying the needs for energy carriers in the Coke Plant in a period of limited coke production resulting from the crisis on the global steel market. It indicates specific character of energy management, closely connected to the process of coke production and especially to Coke Dry Quenching Technology (CDQ Installation). It presents technical, processing and organizational actions that were made as well as their results in terms of energy and economics
PL
Koksownia Przyjaźń produkuje koks w oparciu o technologię suchego i mokrego chłodzenia koksu. Dla obu tych technologii porównano operacyjne koszty eksploatacji poszczególnych technologii z uwzględnieniem istotnych różnic, dotyczących: funkcjonowania gospodarki energetycznej, stosowanych mieszanek węglowych oraz jakości produkowanego koksu. Wskazano na istotne różnice w zakresie wielkości kosztów oraz osiąganych pożytków. Przyjęta metodyka oceny jest porównawcza, oparta na rzeczywistych kosztach funkcjonowania poszczególnych technologii poniesionych w 2008 roku W oparciu o nie, dokonano porównania technologii pod względem technologicznym i ekonomicznym. Wyliczono wskaźniki techniczno-technologiczne i ekonomiczne w odniesieniu do 1 Mg schłodzonego koksu. Posłużyły one do wyliczenia kosztów funkcjonowania dwóch wariantów koksowni przerabiających te same ilości wsadu węglowego, z zastosowaniem jednak różnych technologii schładzania koksu.
EN
"Przyjaźń" Coke Plant produces coke based on dry and wet coke quenching technologies. The paper is a review and comparison of operating costs of both technologies with consideration of significant differences concerning: functioning of energy management, applied coal blends and the quality of produced coke. It shows significant differences in terms of cost levels and obtained benefits. The applied assessment methodology is comparative, based on actual operating costs of individual technologies obtained in 2008. On this basis we have compared the technologies in terms of processing and economics. Technical and technological as well as economical indices were calculated in reference to 1 Mg of quenched coke. The indices were used to calculate operating cost of two coke plants processing the same quantities of coal charge but using different coke quenching technologies. The resulting data confirm that the actual level of cost incurred in relation to functioning of wet quenching coke plant is lower than in the dry quenching coke plant. Superiority of dry quenching technology is related with coke quality and lower costs of energy management functioning.
PL
Przedstawiono strategiczne zagadnienia związane zarówno z rozwojem koksownictwa, jak i przemysłu stalowniczego w kraju i na świecie. W tym ogólnym kontekście omówiono sytuację branży koksowniczej oraz zwrócono uwagę na uwarunkowania jej rozwoju w aspekcie nowych wyzwań technologicznych.
EN
Strategic issues related to the development of cokemaking industry as well as steel industry situation in Poland and in the world were discussed. In this general context the situation of Polish cokemaking industry was evaluated and specific conditions were pointed out that affect its development in aspect of new technological challenges.
PL
Zdolności produkcyjne koksownictwa ponownie osiągnęły poziom zbliżony do roku 1997. Korzystnie zmieniła się struktura wiekowa baterii koksowniczych. Obecnie baterie eksploatowane poniżej 5 lat stanowią już jedną trzecią potencjału produkcyjnego, a w dalszych latach udział ten będzie jeszcze wzrastał, co pozostaje w związku z planowaną realizacją kolejnych inwestycji budowy nowych baterii w poszczególnych koksowniach. Głównym kierunkiem sprzedaży koksu jest eksport, który od roku 1999 systematycznie rośnie i obecnie stanowi około 60 % jego produkcji (6 mln ton/rok). Wzrost eksportu skutkował sukcesywnym zwiększaniem się udziału koksu metalurgicznego w ogólnej produkcji i aktualnie udział ten sięga 82 %. Długoterminowe prognozy utrzymania się dobrej koniunktury na koks zapewniają koksowniom możliwość jego zbytu na międzynarodowym rynku. Problemem, z którym już obecnie borykają się koksownie, będzie dostępność odpowiedniej jakości surowców węglowych. Deficyt krajowego węgla koksowego będzie się pogłębiał, o ile nie zostaną zrealizowane plany inwestycyjne górnictwa związane z pozyskaniem nowych złóż wysokojakościowego węgla koksowego.
EN
Production capacity of coking industry again reached the level of close to that from 1997. The age structure of coking batteries changed for the better. At present batteries exploited less than 5 years constitute as much as one third of production capacity and in oncoming years this share will be increasing what is connected with planned realization of sequent investments of new batteries construction in particular coking plants. Main direction for coke sale is export which from 1999 systematically increases and at this moment is about 60% of its production (6 mln t/year). Export increase entailed bigger metallurgical coke production and at present reaches about 82%. Long term forecasts of good market situation provide a possibility for coke sales on international market. The main problem will consist in good coking coals availability. Domestic coking coal deficit will deepen unless new investments in Polish coal mines connected with opening-up of new high quality coking coal deposits will be accomplished.
PL
W ostatnim okresie pojawiły się w Europie pewne trudności ze zbytem smoły koksowniczej, świadczące o odwróceniu się tradycyjnej sytuacji, charakteryzującej się przewagą popytu nad podażą. Obserwowana zmiana trendu wynika z kilku czynników, wśród których najważniejsze są: nadmiar zdolności przerobowych w stosunku do zapotrzebowania na produkty smołowe w Europie Zachodniej i Środkowej, rosnąca konkurencja na rynku światowym produktów z ChRL oraz utrzymująca się od blisko trzech lat bardzo niekorzystna dla europejskich eksporterów relacja euro do dolara. Europejscy "przeróbkarze" smoły zmuszeni są eksportować około 300 tys. ton rocznie paku elektrodowego. Pak ten znajdował rynek w Rosji, na Środkowym Wschodzie, w Afryce i w Ameryce Południowej. Jednakże, od 2005 roku na rynkach tych pojawił się tani pak z ChRL, oferowany w portach chińskich po cenie niższej niż cena surowej smoły w Europie. Eksport paku elektrodowego z Chin osiągnął w 2007 roku 400 tys. ton. Tracący rynek zbytu europejscy producenci paku nie mają innego wyjścia jak obniżać produkcję. Europejskie zakłady koksownicze, stojące wobec perspektywy braku zbytu smoły, rozważają alternatywne drogi utylizacji tego produktu. Najczęściej wymienianą opcją jest podawanie smoły indywidualnie lub w mieszance z mazutami do wielkiego pieca jako alternatywa do PCI. Autorzy uważają, że utylizacja smoły koksowniczej jako paliwa jest ostatecznością. Zamiast tego, sugerują rozważenie możliwości budowy w Europie Środkowej instalacji produkcji koksu pakowego metodą zwolnionego koksowania. Jednostka taka rozwiąże równocześnie problem nadmiaru smoły na rynku i problem ostrego niedoboru koksu elektrodowego, jaki prognozowany jest po roku 2010.
EN
Quite recently some of European cokemakers observe certain problems with sales of crude coal tar, what may be an evidence of a reversal of a traditional situation characterized by an excess in demand. Decreasing demand for tar in Europe results from several reasons, the most important of them being distillation overcapacity in Western and Central Europe, the growing competition on the world market by coal tar products from China, and prevailing for three years already unfavorable for European exporters $/Euro exchange rate. European coal tar processing companies have to export about 300 kT of electrode pitch annually. This pitch used to find its place on the market in Russia, Middle East, Africa and South America. However, since 2005 a growing quantity of cheap electrode pitch from China arrives on those markets. In 2007 Chinese pitch was offered at FOB position at a price which was lower than the price of crude coal tar in Europe then. Export of electrode pitch from Peoples Republic of China has reached 400 kT in 2007. European producers of pitch who lost the market due to competition from China have not other choice than to cut production. European cokemakers who face a perspective of decreasing demand for coal tar consider alternative routes of its utilization. The most often proposed one is injection of tar alone or in a mixture with heavy fuel oil into the blast furnace as an alternative to PCI. The authors opinion is that utilization of crude coal tar as a fuel should be considered as a solution of the last resort. Instead, the authors suggest reconsidering construction somewhere in Central Europe of a pitch coke plant using well developed delayed coking technology. Such a plant would solve the tar oversupply problem and, at the same time, strong electrode coke undersupply problem forecasted after 2010.
PL
Dokonano syntetycznej oceny szans dalszej działalności światowego i krajowego koksownictwa w okresie najbliższych dwudziestu – trzydziestu lat. Analizowano elementy warunkujące popyt na koks, takie jak: perspektywy technologii wielkopiecowej i wielkości produkcji surówki żelaza oraz zmiany wskaźnika jednostkowego zużycia koksu. Przedstawiono również szacunkową wielkość produkcji koksu, związaną z prognozami odnośnie: dostępnej bazy węgli koksowych, zdolności produkcyjnej baterii koksowniczych oraz uwarunkowań środowiskowych. W najbliższych dekadach przy prowadzeniu intensywnych działań inwestycyjnych oraz badawczych i wdrożeniowych polskie koksownie mają szansę rocznej produkcji koksu rzędu 8-9 mln t, z czego połowa byłaby eksportowana do krajów Unii Europejskiej.
EN
Herein, are appraised prospects for the international and Polish coke industries in the upcoming 20-30 year period of time. Included in the analysis are the essential factors behind the coke demand such as the outlooks for blast-furnace technology, projected levels of pig iron production, and recent trends in the coke consumption in blast-furnaces. Also, evaluated is the potential volume of coke manufacturing based on the availability of coking coals, capacity of existing coke oven batteries, and environmental restrictions. In the next couple of decades, provided that appropriately intensive investments, research, and development measures are implemented, the Polish coke plants are well positioned to cope with coke outputs of the order of 8-9 million metric tons per year, half of which could be exported to EU countries.
PL
Obiektem analizy była czterobateryjna koksownia produkująca koks wielkopiecowy wysokiej jakości. W scenariuszu bazowym (scenariusz 0) założono technologię suchego chłodzenia wytwarzanego koksu, analizując w stosunku do niego scenariusz 2, zakładający wyłącznie mokre gaszenie koksu oraz dwa następne scenariusze (1 oraz 3), w których dla każdej z wymienionych wcześniej wersji chłodzenia koksu uwzględniono dodatkowo podsuszanie wsadu węglowego do zawartości wilgoci całkowitej 6%. Do oceny scenariuszy alternatywnych wykorzystano miernik efektywności uwzględniający zmianę wartości pieniądza w czasie - przyrostową zdyskontowaną wartość netto (NPV). Miernik ten obliczany był na podstawie ustalonych różnic w przepływach pieniężnych (z działalności operacyjnej i inwestycyjnej) dla analizowanego scenariusza alternatywnego oraz scenariusza bazowego. Analizowanymi czynnikami były: wielkość stopy dyskontowej, wysokość nakładów inwestycyjnych potrzebnych dla modernizacji koksowni, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, relacje cenowe koks - węgiel wsadowy oraz cena sprzedaży gazu koksowniczego. Zaproponowana metodyka oceny projektów inwestycyjnych w koksownictwie, poprzez pogłębioną analizę wrażliwości stwarza przesłanki do podejmowania trafnych decyzji i stanowi ważny element, uzupełniający ocenę efektywności ekonomicznej działań modernizacyjnych.
EN
The object of analysis was a four-battery cokery producing high-quality blast furnace coke. In the basic scenario (scenario No 0) dry quenching technology was accepted. We were analyzing it in comparison to scenario No 2 which adopts wet quenching technology only, and another two scenarios (No 1 and No 3) in which, for each of the above-mentioned versions of coke quenching, coal blend drying up to the total moisture content of 6% was additionally taken into account. For the valuation of alternative scenarios we have used standard efficiency measure NPV. The NPV measure was calculated on the basis of fixed differences between capex and opex basic and alternative scenarios. The factors used in sensitivity analysis were: discount rate, investment cost, capacity utilization, price relations between coking coal - coke and coking gas prices. The methodology, which we suggested for valuation of coke-making industry investment projects through intensified sensitive analysis, is an important element of the decision process which completes risk valuation.
18
Content available remote Pozycja Polski jako eksportera koksu - stan obecny i perspektywy
PL
Światowa produkcja koksu w roku 2004 wynosiła około 398 mln ton. Czołową rolę na światowym rynku koksu odgrywają Chiny. Polska ze swoim potencjałem produkcyjnym około 10 mln ton produkuje zaledwie 2,5 % światowej produkcji tego produktu. Rok 2004 był rokiem przełomowym w światowym koksownictwie ze względu na olbrzymi wzrost produkcji stali, popytu na koks z jednej strony, a wprowadzeniem ograniczeń w wydawaniu licencji na eksport koksu z Chin, z drugiej strony. Rok ten został nazwany rokiem "kryzysu koksowego". Polska, eksportując około 5 mln ton koksu rocznie, zajmuje drugie miejsce po Chinach na światowym rynku, wynoszącym w roku 2004 około 28 mln ton. Głównymi importerami koksu są Niemcy, USA, Brazylia, Indie i Japonia. Dramatyczny wzrost cen koksu, dochodzących w II kwartale 2004 do 450 USD/Mg FOB, a wynikający ze zwiększonego popytu i wprowadzenia ograniczeń eksportowych w Chinach, spowodował istotne zmiany na światowej mapie koksu. Przejecie przez grupę Mittal w listopadzie 2003 r. Polskich Hut Stali spowodowało także przejęcie 51,5 % polskich zdolności produkcyjnych koksu przez tę grupę. Nowy właściciel wpłynął istotnie na zmianę kierunków sprzedaży koksu z Polski. Rok 2004 wpłynął także istotnie na decyzje inwestycyjne w sektorze koksowniczym na świecie i w Polsce. Na początku roku 2005 na świecie projektów inwestycyjnych w koksownictwo było na łączną ilość produkcji około 192 mln ton koksu rocznie. W Polsce Koksownia Zdzieszowice po uruchomieniu baterii 7, 8 przystąpiła do budowy baterii 11, a koksownia Przyjaźń do budowy baterii 5. Inne polskie koksownie także realizują projekty inwestycyjne. Połowa roku 2005 przyniosła nieoczekiwany spadek zapotrzebowania na koks. To ograniczenie popytu na koks według wielu analityków z całego świata oceniane jest jako przejściowe, gdyż długoterminowe analizy rynku stali, a także rynku koksu, wskazują na wzrostową tendencję. Polscy producenci koksu wykorzystując geograficzne położenie bliskości dostawców węgla koksowego i rynków zbytu w Europie Zachodniej mają szansę w przyszłości wykorzystać swoje możliwości rynkowe. Powiększenie tej szansy dla dużej grupy polskich koksowni stworzy powstanie grupy węglowo-koksowej i jej późniejsza, planowana na rok 2006, prywatyzacja.
EN
The world coke production in 2004 amounted to ca. 398 Mt. It is China who plays the top role on the world coke market while Poland with its production capacity of ca. 10 Mt has barely a 2,5 % of the market share. With the huge increase in steel production and coke demand accompanied by the restrictions in Chinese EL issuance last year was a breaking point in the world coke industry. 2004 was named as a "coke crises " year. Exporting ca. 5 Mt annually Poland has a second, right after China, position on the world market which in 2004 amounted to ca. 28 Mt. Germany, US, Brazil, India, Japan are the main coke importers. The dramatic coke price increase up to 450 USD/t FOB in the 2nd quarter 2004 which resulted from higher demand and restrictions on Chinese EL was the source of fundamental changes on the world coke map. Mittal acquisition of PHS in November 2003 brought about the group acquisition of 51,5 % of Polish coke production capacity. The new ownership had a considerable impact on the change in Polish coke sales directions. 2004 had also a big effect on investment decisions in coke industry both in the world as well as in Poland. At the beginning of 2005 the worldwide projects announced for investments in coke production amounted to ca. 192 Mt coke annually. In Poland Zdzieszowice Coke Plant, after heating up batteries no 7,8 started the construction of battery no 11, while Przyjaźń Coke Plant started building battery no 5. There are also investment projects implemented in the other Polish coke plants. Mid 2005 brought an unexpected decline in coke demand. As the long term steel and coke market analysis point to an upward trend the current reduction in coke demand is - according to many experts in the world- estimated as a temporary one. The Polish coke producers taking advantage of the close geographical location of the coking coal producers and Western European market stand a good chance for making the best of their market capacity. Those chances will be increased for a group of Polish coke plants by the foundation of the coal and coke group and its further (2006) privatization.
EN
Samples of soils were taken from sites of closed coking plant "Knurów", coal mine KWK "Knurów" and adjoining region so-called Old Knurów. Object of research were elements recognized as hazardous: arsenic, mercury and selenium. For interpretation of results programme "Surfer" was applied. The Kriging method was used, which enable determination of space distribution of arsenic, mercury and selenium contents. Realization of research work brings data, which permit to assess degree of contamination of soils by arsenic, mercury and selenium around coking plant.
20
Content available remote Polskie koksownictwo - szanse i zagrożenia
PL
Dokonano analizy szans i zagrożeń przed jakimi stoi polskie koksownictwo, koncentrując się na: popycie na koks ma rynkach krajowym i międzynarodowym, wielkości bazy wytwórczej polskich koksowni i jej stanie technicznym, węglowej bazie surowcowej, uwarunkowaniach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
EN
An analysis was carried out on the opportunities and threats the Polish coke-making industry is faced with. In particular, the following points were focused on: the demand for coke on the domestic and international markets, the production capacity of Polish coking plants and their technical conditions, source of raw materials for coke production, current ecological requirements resulting from Polish environmental regulations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.