Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PDS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Występowanie oraz usuwanie pozostałości leków w środowisku wodnym
PL
Środowisko wodne (woda, ścieki, osad) zawiera wiele metali ciężkich, które przekraczają dopuszczalne limity, wywierają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rolnictwo. Powszechne metody oczyszczania środowiska wodnego nie gwarantują bezpiecznego stosowania produktów oczyszczania bez zagrożenia zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym. Kwestia farmaceutyków i ich metabolitów stopniowo przyciąga szeroką uwagę, a chociaż nie ma przepisów krajowych ani unijnych w tym zakresie, problem ten jest niewątpliwie istotny w wysiłkach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod i wyników badań środowiska wodnego w ww zakresie. Ponadto omówiono szczegółowo skuteczność dostępnych metod oczyszczania osadu i ścieków w świetle usuwania farmaceutyków i ich pozostałości. Ze względu na bardzo dużą różnorodność leków wybrano najczęściej stosowane: ibuprofen, paracetamol, diklofenak i wiele leków weterynaryjnych. Wyniki badań powinny być pierwszym i koniecznym krokiem w kierunku wprowadzenia prawodawstwa, zwłaszcza w związku z powszechnym wykorzystaniem przetworzonego osadu ściekowego w rolnictwie.
EN
The water environment (water, sewage, sludge) contains many heavy metals that exceed the permitted limits, have a very harmful effect on the environment, especially when considering agriculture. Common methods of purifying the aquatic environment do not guarantee the safe use of purification products without the risk of chemical and microbiological contamination. The issue of pharmaceuticals and their metabolites is gradually attracting widespread attention, and although there are no national or EU rules, this problem is undoubtedly important in efforts to protect the environment. The aim of this presentation is to present the methods and results of water environment research. In addition, the effectiveness of available methods for purifying sludge and sewage in the light of the removal of pharmaceuticals and their residues is discussed in detail. Due to the very large variety of drugs, the most common were: ibuprofen, paracetamol, diclofenac and many veterinary medicines. The results of the research should be the first and necessary step towards the introduction of legislation, especially in relation to the widespread use of processed sewage sludge in agriculture.
PL
Ze względu na wzrastającą ilość osadów ściekowych wymagających zagospodarowania nieustannie poszukuje się nowych metod pozwalających na ich lepsze kondycjonowanie. Do takich metod należy zaliczyć różnego rodzaju sposoby dezintegracji osadów. W podjętych badaniach starano się określić wpływ chemicznej dezintegracji przy pomocy termicznie aktywowanego nadsiarczanu sodu (PDS) i mononadsiarczanu potasu (MPS) na wybrane własności sedymentacyjne i fizykochemiczne osadu ściekowego. W badaniach użyto dawek reagentów PDS i MPS: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 i 1% objętościowych, które aktywowano termicznie w temperaturze 60 i 80ºC przez 30 minut. Wpływ analizowanych substancji na osad czynny starano się wykazać na podstawie zmian wybranych parametrów, takich jak: mętność, uwolniona/rozpuszczona materia organiczna (wyrażone jako rChZT), indeks objętościowy osadu (I.O.O.) i indeks gęstości osadu (I.G.O.). Pod wpływem działania PDS i MPS mętność cieczy nadosadowej zmalała odpowiednio o 90 i 85%. Wraz ze wzrostem dawki reagentów zaobserwowano wzrost wartości rChZT, będącego wskaźnikiem uwolnionej w trakcie dezintegracji materii organicznej. Wartość rChZT w cieczy nadosadowej przy zastosowaniu PDS i MPS wzrosła odpowiednio o 41 i 77%. Zaobserwowano również zmniejszenie indeksu objętościowego osadu (I.O.O.) przy zastosowaniu temperatury aktywowania substancji dezintegrujących równej 80ºC oraz dawce tych substancji równej 1%. W przypadku MPS wartość indeksu objętościowego zmniejszyła się z 37,80 do 16,29 cm3/g po 30 minutach sedymentacji. Natomiast dla PDS nastąpił spadek wartości z 39,49 do 24,66 cm3/g w tym samym czasie.
EN
Due to the increasing amount of sewage sludge requiring management new methods which allow improving sludge conditioning are being sought incessantly. Such methods include different types of sludge disintegration processes. In the present study an attempt was made to determine the influence of thermally activated persulfate (PDS) and monopersulfate (MPS) on the sedimentation and physico-chemical properties of the waste activated sludge (WAS). In this study 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1% doses of PDS and MPS were used, and they were activated at the temperature of 60 and 80ºC for 30 minutes. The impact of the analyzed substances on WAS was investigated on basis of changes of the selected parameters such as: turbidity, soluble chemical oxygen demand (rCOD), sludge volume index (SVI). Addition of PDS and MPS to the WAS caused decrease of turbidity of supernatant by 90 and 85%, respectively. When the doses of the reactants increased there was also an increase in the SCOD value, being an indicator of the organic matter released during the disintegration. The SCOD value in the supernatant increased with using PDS and MPS by 41 and 77%, respectively. There was also observed decrease of sludge volume index (SVI) after addition of temperature activated (80ºC) PDS and MPS. For highest dose of MPS, SVI decrease from 37.80 to 16.29 cm3/g after 30 min sedimentation. In contrast, for the PDS there was a decrease from 39.49 to 24.66 cm3/g at the same time.
EN
Real-life data sets sometimes miss some values. The incomplete data needs specialized algorithms or preprocessing that allows the use of the algorithms for complete data. The paper presents a comparison of various techniques for handling incomplete data in the neuro-fuzzy system ANNBFIS. The crucial procedure in the creation of a fuzzy model for the neuro-fuzzy system is the partition of the input domain. The most popular approach (also used in the ANNBFIS) is clustering. The analyzed approaches for clustering incomplete data are: preprocessing (marginalization and imputation) and specialized clustering algorithms (PDS, IFCM, OCS, NPS). The objective of our research is the comparison of the preprocessing techniques and specialized clustering algorithms to find the the most-advantageous technique for handling incomplete data with a neuro-fuzzy system. This approach is also the indirect validation of clustering.
EN
Everyday, a plenty of methane gas is produced in anaerobic sludge digester of sewage treatment plant. Digestive methane is combustible gas and has a high combustion value. It can be used to propel electric generator. Hydrogen sulfide(H2S) in the methane has corrosiveness to the devices, which affects effective utilization of energy seriously. Digestive methane desulfurization can avoid the corrosion of electric generator, also can control the emission of sulfur dioxide. The concentration of hydrogen sulfide in digestive methane depends on the composition of sludge. Electric engine has a higher requirement. It requires that hydrogen sulfide content in methane must below 1150mg/m3. Throughing the investigation to digestive methane desulfurization of GaoBeiDian Sewage Treatment Plant, the principles and methods of digestive methane desulfurization are described in this paper. The investigation for the designation of utilizing jet stream regeneration PDS method to proceed digestive methane desulfurization in GaoBeiDian Sewage Treatment Plant is also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.