Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Ontology-driven diagnostic modeling
EN
The paper presents a concept of diagnostic network models. This class of models consists of statement networks in which nodes represent statements concerning an object. The advantages of such models were enumerated and, in particular, their usefulness in collaborative research on knowledge acquisition was emphasized. Furthermore, not only the significance of dictionaries of statements contents, but also the purposefulness of supporting the development process of the models in question through definition of ontology referring to the studied objects was discussed.
2
Content available remote Conditional contradictions in diagnostic knowledge bases
EN
A recognition of the actual technical state of an object is possible by means of diagnostic expert systems. Knowledge bases of such systems are collected by teams of experts and unfortunately they are not free from errors. Identification of errors, and in particular identification of conditional errors is a very hard task. The paper introduces a measure called disagreement level and enabling identification of erroneous data as well as errors in models represented by means of diagnostic knowledge bases.
EN
This study presents results of a research on the development of methods for supporting design processes of diagnostic systems. One major challenge during the process is the precise description of goals or, in other words, determining the planned functionality of the developed diagnostic system given financial as well as technology constraints. The goals can be presented in the form of a set of requirements that the developed system should meet. Also, one critical task that occurs during the process of requirement acquisition is an appropriate management of the process. Nowadays, methods for requirement management are under intensive development in the field of software engineering in particular. However, their application in the process of diagnostic system design requires an additional treatment in order to account for the domain knowledge on technical diagnostics as well as diagnosed objects. As a solution the authors propose multimodal statement networks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z poszukiwaniem metod wspomagania procesu projektowania systemów diagnostycznych. Zwrócono w nim uwagę na fakt, ze trudnym etapem tego procesu jest dokładne opisanie potrzeb czyli określenie oczekiwanej funkcjonalności projektowanego systemu diagnostycznego przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń np. kosztowych czy też technologicznych. Potrzeby te mogą być przedstawiane w postaci zbioru wymagań stawianych projektowanemu systemowi. Ważnym zadaniem występującym w procesie gromadzenia takich wymagań jest odpowiednie zarządzanie tym procesem. Metody zarządzania wymaganiami są intensywnie rozwijane w inżynierii oprogramowania. Ich zastosowanie w procesie projektowania systemów diagnostycznych wymaga jednak dodatkowych działań pozwalających na uwzględnienie wiedzy dziedzinowej dotyczącej diagnostyki technicznej oraz diagnozowanego obiektu. W celu rozwiązania tego zadania autorzy zaproponowali wykorzystanie wielomodalnych sieci stwierdzeń.
4
Content available Acquisition of requirements for diagnostic systems
EN
Defining the expected functionality of a designed diagnostic system is the most critical stage of the development process. In general, needs that describe such system can be determined by means of a requirement set pursued by the designed system. One important task during the requirement acquisition process is the problem of requirement management. Specific requirements can be defined based on information from multiple sources, and the acquisition process is reduced to that of a negotiation between a customer and a contractor. However, an immediate application of many well-known software engineering methods is impossible in the case of diagnostic systems. Issues arise due to difficulties in defining a customer in the negotiation process. The proposed approach relies on considering a technical object as a virtual customer in the negotiation process. The customer is represented by an expert system with a knowledge base in the form of a multimodal statement network.
PL
Jednym z najtrudniejszych fragmentów procesu projektowania systemu diagnostycznego jest etap definiowania oczekiwanej funkcjonalności takiego systemu. Potrzeby opisujące taki system mogą być określane za pomocą zbioru wymagań stawianych projektowanemu systemowi. Ważnym zadaniem pojawiającym się w procesie gromadzenia wymagań jest odpowiednie zarządzanie tym procesem. Poszczególne wymagania mogą być definiowane na podstawie wielu źródeł a sam proces ich pozyskiwania zazwyczaj sprowadza się do negocjacji pomiędzy klientem a potencjalnym wykonawcą projektu. Bezpośrednie zastosowanie jednej z wielu znanych metod, rozwijanych w ramach inżynierii oprogramowywania, jest jednak w tym przypadku niemożliwe. Spowodowane jest to przede wszystkim trudnościami w zdefiniowaniu klienta dla procesu negocjacji. Zaproponowano sposób postępowania polegający na rozpatrywaniu obiektu technicznego jako wirtualnego klienta w procesie negocjacji. Klient ten reprezentowany jest przez system doradczy z bazą wiedzy w postaci wielomodalnych sieci stwierdzeń.
5
Content available remote Network knowledge bases for technical diagnostics
EN
The paper briefly discusses the application of a multilayer statement network as a qualitative model of a diagnosed object and a model of a diagnostic knowledge base. The reasoning process in statement networks is based on searching for an equilibrium state of the network.
PL
Omówiono zwięźle możliwość zastosowania wielowarstwowej sieci stwierdzeń jako jakościowego modelu diagnozowanego obiektu oraz jako modelu diagnostycznej bazy wiedzy. Wyjaśniono, że proces wnioskowania w sieciach stwierdzeń polega na poszukiwaniu stanu równowagi sieci.
6
Content available Platforma do budowania sieci stwierdzeń
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań związanych z zastosowaniem metod i technik sztucznej inteligencji w obszarze diagnostyki technicznej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość budowania systemów doradczych opartych na wielowarstwowych sieciach stwierdzeń. Przedstawiono ogólną koncepcję platformy do budowania sieci stwierdzeń. Nakreślono plan prac związanych z rozwojem platformy, który umożliwi stosowanie różnego typu sieci w ramach jednego modelu oraz integrację z innymi systemami.
EN
This paper deals with the results of studies relevant to the methods and techniques of artificial intelligence in the field of technical diagnostics. At the beginning, the basic concepts, such as the statement and statement network, are described. Then, the concept of a multilayer statement network (Fig. 1) which is generalization of a single-layer statement network is presented. Special attention is paid to possibility of using the multilayer statement networks for development of multi-scale statement networks. Next, the general concept of a platform for development of the multilayer statement network and description of the main classes of objects resulting from using the platform are given. The choice of R environment for development of the platform is justified and its advantages are emphasized. The data exchange with other systems using XML format and the file structure is described. The process of construction of the multilayer statement network is discussed based on an example of the two-layer network shown in Fig. 2. The obtained results show the correctness of the platform operation. Finally, the main advantages of platforms, such as possibility of development of multilayer statement networks or commenting of the particular objects are discussed. The schedule of the development of platforms, including e.g. extension of the learning process of the network structure and tuning the network parameters basing on the available data sets or extension-training opportunities to construct multilayer network models with different types of networks on a different layers is also presented.
7
PL
Artykuł dotyczy badań porównawczych wielomodalnych sieci stwierdzeń. Przedstawiono definicje sieci stwierdzeń oraz sieci wielomodalnej. Pokazano, że szczególną wersją sieci stwierdzeń może być sieć przekonań lub sieć warunków koniecznych i dostatecznych. Prezentowane sieci wielomodalne zostały opracowane w szkieletowym systemie doradczym MMNET i dotyczą diagnozowania stanu technicznego obiektu stanowiącego fizyczną miniaturyzację instalacji przemysłowej stosowanej, np. w przemyśle chemicznym. Przeprowadzone badania porównawcze pozwoliły określić zalety i wady badanych sieci.
EN
The paper deals with comparative studies of multimodal statement networks. Section 1 contains description of the concept of a multimodal network and a statement. A belief (Bayesian) network as well as a network of necessary and sufficient conditions (exact and approximate) are briefly described in Section 2. Section 3 is the most important part of the paper. It shows that the considered networks can be constructed by means of the MMNET system [4]. Fig. 3 presents the considered technical object which exemplifies a physical miniaturization of an industrial installation used, e.g. in a chemical or food industry. The object operation is illustrated in Fig. 4. It was decided to consider 12 possible technical states of the object including so-called complex states, i.e. the cases when at least 2 elements of the object were faulty. Active diagnostic experiments were conducted in order to obtain sets of data necessary for identification of the examined networks (diagnostic models). Comparison was performed on the basis of the results obtained from the identified models (e.g. Tabs. 2, 3 and 4). In consequence, it was possible to determine advantages and disadvantages of the networks. Tab. 5 shows that comparison. Belief networks are used in many different domains also in technical diagnostics. It seems that multimodal statement networks exemplify an interesting alternative because they have got many advantages especially a possibility of constructing models as a result of integration of independently identified component networks and a possibility of reasoning on the basis of inaccurate and partly contradictory data.
8
Content available Tuning Of Belief Network-Based Diagnostic Model
EN
This paper presents a multi-stage diagnostic Belief Network Based Model (BNBM). Proposed model allows for application of acquired knowledge from data training, domain experts and domain literature. This feature is its special advantage. A general model structure, selected issues with its identification and application were shown as well. Described BNBM model consists of three stages: preliminary data processing, equalization and balance of additional variables and belief network. Tuning of BNBM model with using memetic algorithm as global optimization method with local optimization was proposed.
PL
W artykule opisano wielostopniowy model diagnostyczny bazujący na sieci przekonań. Przedstawiono ogólną strukturę modelu oraz omówiono problemy związane z jego identyfikacją oraz strojeniem. Szczególną zaletą proponowanego modelu jest to, że pozwala on na stosowanie wiedzy pozyskanej zarówno z danych uczących jak i artykułowanej bezpośrednio przez specjalistów i literaturę rozpatrywanej dziedziny. Opisany model diagnostyczny składa się ze stopnia wstępnego przetwarzania, stopnia uzgadniania oraz stopnia w postaci sieci przekonań. Dla przyjętej ogólnej postaci modelu omówiono procedurę strojenia z użyciem algorytmu genetycznego. Z uwagi na wady i zalety tego algorytmu dokonano modyfikacji procedury strojenia poprzez zastosowanie algorytmu memetycznego. Określono kierunki dalszych prac badawczych.
9
Content available remote Mechanical analogy of statement networks
EN
The paper demonstrates briefly the reasoning capabilities in condition monitoring offered by systems based on statement networks. The usefulness of the networks considered results among others from possibilities of their optimization related to the minimization of contradictions between rules acquired from different knowledge sources. A mechanical analogy of such networks introduces an interpretation of statements as material points that are able to move. Dependencies between statements are considered as approximate necessary and approximate sufficient conditions, which are represented by unilateral constraints imposed on the introduced material points. A model of a dynamic statement network can be obtained out of the network consisting of statements represented by material points with assigned masses, where the inertia of statements may be taken into account. The paper introduces a measure of conditional contradictions of statements, which can be used for monitoring knowledge bases in running expert systems.
10
Content available Sieci stwierdzeń w diagnostyce technicznej
PL
Opisano zwięźle główne klasy systemów bazujących na wiedzy, które mogą być stosowane do wnioskowania w diagnostyce technicznej. Ich szczególne znaczenie jest związane z możliwościami oferowanymi przez systemy stosujące sieci stwierdzeń. Omówiono wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem bardzo obiecujących sieci stwierdzeń dynamicznych. Wydaje się, że będą one mogły skutecznie wspomagać między innymi rozwiązywanie zadań diagnostycznych dla obiektów działających w warunkach przejściowych.
EN
Paper discusses shortly main classes of knowledge based systems applied for reasoning in technical diagnostics. Their considerable importance is connected with possibilities delivered by systems basing on statement networks. Selected details related to the application of very promising dynamic statement networks are also discussed. It seems that they can effectively aid solving diagnostic tasks for objects running in transient conditions.
11
Content available remote Wieloaspektowe modele diagnostyczne
PL
Wiedza dotycząca eksploatacji obiektów pochodzi z różnych dziedzin. Celem pracy jest wskazanie możliwości gromadzenia tej różnorodnej wiedzy we wspólnej, sformalizowanej postaci. Opracowanie dotyczy systemów wspomagających wnioskowanie o stanie obiektu oraz o ryzyku związanym z jego eksploatacją. Omówiono istotę systemów doradczych oraz możliwość ich budowania ze stwierdzeń zestawianych w postaci sieci przekonań. Szczególną uwagę zwrócono na systemy bazujące na modelu obiektu. Pokazano możliwość znacznego rozszerzenia stosowanych aktualnie klas modeli. Omówiono ogólną koncepcję systemów stosujących modele wieloaspektowe. Stwierdzono, że systemy te będące aktualnie przedmiotem intensywnych badań, staną się dogodnym narzędziem do reprezentowania i stosowania wiedzy eksploatacyjnej i diagnostycznej, pochodzącej z różnych źródeł.
EN
The task of building diagnostic systems for complex objects, consisting of numerous cooperating units, which are maintained in varying conditions, is difficult. A particularly complicated part of this task is to adopt a proper, general form of knowledge representation. Knowledge concerning the maintenance of technical objects derives from several domains. The goal of the paper is to point out possibilities of gathering the diverse knowledge in the shared formalized form. The paper discusses the essence of the systems designated for recognition of a state of the object and for evaluation of the risk related to its maintenance. It presents shortly the conception of expert systems. A particular feature of such systems is the possibility of explanation of formulated conclusions. To generalize different approaches to expert systems, one can notice that their operation mostly consist in the transformation of values of statements. The paper explains the possibility to design a knowledge base for expert systems by means of statements collected in the form of Bayesian networks. Particular attention was paid to the systems basing on models of considered objects. Possibilities of significant extending of presently applied classes of input-output models, with an application of UML schemata, were shown. A general guiding idea of hybrid multi-aspect systems, which exemplify a tool for representing, aggregating and applying diverse knowledge derived from different sources, was introduced. In order to build a diagnostic system basing on UML models one should determine a way how to estimate a degree of their compatibility with considered object and its operation. Results of such comparison may be recorded in the form of statements which are gathered up into belief network. The network determines conclusions and makes their explanation available to the user.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania obrazów cech sygnałów diagnostycznych na przykładzie danych otrzymanych z symulatora turbozespołu energetycznego. Omówiono sposób wyznaczania klas stanu dla potrzeb tej metody. Pokazano przykłady otrzymanych wyników.
EN
The method of images determination of diagnostic signals features based on data being a result of simulation researches of turbine model was presented in the paper. The manner of state classes identification for the need of this method was discussed. The examples of obtained results were shown.
PL
W referacie przedstawiono problem automatycznego porównywania trajektorii ruchu środka czopa dla potrzeb identyfikacji modeli diagnostycznych. Przedstawiono problem porównywania kształtów dwóch trajektorii i analizy stacjonarności trajektorii. Omówiono zagadnienia związane z grupowaniem trajektorii podobnych takie, jak wybór algorytmu i kryterium grupowania. Pokazano przykład uzyskanych wyników.
EN
A problem of automatic comparison of shaft-neck trajectories for the purpose of diagnostic model identification is presented in the paper. The task of shape comparison of two trajectories and analysis of trajectory stationarity is discussed. Choice problems of algorithm and criterion of clustering are described in the paper. The example of received results is shown.
PL
Opracowanie dotyczy konstruowania klasyfikatorów diagnostycznych. Jego celem jest zwrócenie uwagi na celowość dekompozycji złożonych modeli diagnostycznych oraz pokazanie oryginalnego sposobu identyfikacji cech relewantnych, na podstawie danych uczących występujących w postaci zbioru przykładów. Wskazano możliwość zastosowania kryterium bazującego na zgodności wyników grupowania w nowej ograniczonej przestrzeni z wynikami klasyfikacji wzorcowej.
EN
The paper deals with design of diagnostic classifiers. The main goal is to present the usefulness of diagnostic model decomposition and to illustrate an original way of identification of useful signal features on the basis of learning data prepared as a set of examples. One indicated some possibilities of application of a criterion based on the expectation that results of unsupervised clustering in a new limited space should be compatible with results of classification of learning data.
15
Content available remote Rozwój metodologii pozyskiwania wiedzy w projektowaniu i eksploatacji maszyn
PL
Pozyskiwanie wiedzy stało się obecnie bardzo ważnym zagadnieniem, zarówno w dziedzinie projektowania jak i eksploatacji maszyn. Od wielu lat w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej prowadzone są badania w tym zakresie, które zaowocowały opracowaniem metodologii pozyskiwania wiedzy w projektowaniu i eksploatacji maszyn. Wiedza pozyskiwana może być zarówno od specjalistów, ale także z baz danych. W przypadku pozyskiwania wiedzy z baz danych prowadzone są prace w zakresie uczenia maszynowego jak również automatycznego odkrywania zależności w bazach danych - tzw. odkrywania wiedzy. Aby proces pozyskiwania był bardziej efektywny, a pozyskana wiedza była uogólniona, dane zgromadzone w bazach danych przetwarza się wstępnie, redukując ilość informacji, którą niosą dane, a także dokonując selekcji tej informacji. Pozyskana wiedza może zostać zastosowana w bazach wiedzy systemów doradczych, nad rozwojem których również prowadzone są prace. Jednym z osiągnięć jest także opracowanie metodologii diagnozowania złożonych obiektów technicznych z zastosowaniem tzw. odwrotnych modeli diagnostycznych. W referacie przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn w ramach omawianych zagadnień.
EN
Knowledge acquisition becomes an important problem in both machinery design and exploitation domains. In the Department of Fundamentals of Machinery Design, Silesian University of Technology, from many years there has been conducted research concerning the problem. As a result of the research a methodology of knowledge acquisition in the design and exploitation of machinery was developed. Knowledge could be acquired from two sources: experts and databases. In the case of knowledge acquisition from databases, there are conducted researches concerning machine learning methods and also the so-called knowledge discovery - discovery of dependencies in databases. To make the knowledge acquisition process more effective, and to make the knowledge more general, the collected data are preprocessed. The preprocessing consist of two main stages: a reduction of information and its selection. The acquired knowledge could then be used in a knowledge base of an expert system. One of the achievements is also the development of a methodology of diagnosis of complex technical object using inverse diagnostic models. In the paper there are presented the most important achievements of the Department of Fundamentals of Machinery Design within a framework of above mentioned problems.
16
Content available Modele odwrotne i modelowanie diagnostyczne
PL
Praca dotyczy ogólnej metodologii badań diagnostycznych, Wskazano podejścia bazujące na biernych i czynnych eksperymentach diagnostycznych. Zaproponowano podejście mieszane, w którym stosowane są modele odwrotne współdziałające ze szczególnymi układami wnioskującymi wykonanymi z zastosowaniem sieci przekonań. Opracowanie zawiera ogólne wprowadzenie do modeli odwrotnych oraz do sieci przekonań.
EN
The paper deals with a general methodology for diagnostic investigations. It presents basic approaches connected with passive as well as active diagnostic experiments. It suggests a mixed approach making use of inverse models followed by a particular diagnostic reasoning done by means of belief networks. The paper contains a basic introduction to the inverse models and to belief networks.
17
Content available remote Monitoring and diagnostic system for high power turbine units
EN
The paper presents new design of monitoring and diagnostic system for steam turbine unit. The system is designed as modular and can be relatively easy extended with new hardware and software modules. The system has distributed architecture based on computer network information simultaneously. The system is equipped with high end expert system based on artificial intelligent algorithms. Performance has been tested on 200 MW turbine unit and it operates successfully at Kozienice power plant for longer then 5 years.
PL
W artykule przedstawiono system diagnostyczny o nazwie DT200-1 zainstalowany w Elektrowni Kozienice. Szczegółowo omówiono jego zadania, takie jak: ocena stanu technicznego, wnioskowanie oraz podejmowanie decyzji eksploatacyjnych. Zaprezentowano pracę tego systemu w elektrowni.
EN
The work presents a diagnostic system named DT200-1, installed in Power Plant of Kozienice. A validation study of its characteristics and work tasks went very well, also with reference to making conclusions and operating decisions. Besides, there is also showed functioning and operation use of the system in the computer structure of the power plant.
PL
Celem referatu jest pokazanie przykładu zastosowania odwrotnych modeli diagnostycznych. Zapobieganie wypadkom w elektrowniach jądrowych, w szczególności przypadkom uszkodzenia rdzenia, gdzie ryzyko uwolnienia produktów radioaktywnych jest największe, jest sprawą priorytetową dla bezpieczeństwa. W celu analizy potencjalnie możliwych wypadków, jak również w celu ich zapobiegania oraz zarządzania nimi, stworzono wiele programów symulacyjnych oraz systemów wspomagających podejmowanie decyzji (Computerized Decision Support Systems - CDSS) przez operatorów. Bazują one na metodach deterministycznych i probablistycznych. W przypadku reaktorów jądrowych rozwój szybkich narzędzi symulacyjnych daje możliwość zastosowania metod diagnostycznych bazujących na przykładach. Przedstawione tutaj lokalne modele odwrotne są przykładem takiego właśnie podejścia.
EN
Aim of this paper is to present example of application inverse diagnostic models. Accident prevention in nuclear plants, in particular in case of the core damage, where the risk of release radioactive products is the highest, is the priority cause for safety. In order to analyze potentially possible accidents and also to prevent and to manage them, a lot of simulation codes and Computerized Decision Support Systems (CDSS) was implemented. They base on deterministic and probabilistic methods. In case of nuclear reactors, recent progress of very fast simulation tools opens possibility of applying case-based diagnostic methods. The method described in the paper, which uses local inverse models, is an example of such approach.
20
Content available remote Real-time diagnostic expert systems
EN
The aim of the paper is to point out the most important factors that should be taken into account during the designing of expert systems for technical diagnostics and advanced condition monitoring. The first such factor is the proper design of unified databases. It was assumed that discussed system consists of a network of coexisting and related nodes containing active statements looking for an equilibrium state. Such network represents a diagnostic model. Diagnostic models describe the relations between observed symptoms and their causes, i.e. the technical states of the object. Direct specification of such models is difficult due to the complex nature of state-symptom relations. An interesting idea is connected with example based inverse diagnostic models. Suggested solutions simplify the development and reduce maintenance costs for the whole system. A very important benefit for industrial application is the opportunity to arrange an incremental development of the final diagnostic expert system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.