Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewóz osób
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Tematyka poruszana w artykule dotyczy przyszłości transportu widzianej w innowacyjnych projektach o działaniu autonomicznym. Rozpoczęcie rzeczywistego wdrażania środków lokomocji sterowanych w inny sposób niż przy wsparciu osoby kierującej, stanowi wyzwanie zarówno dla świata inżynierów jaki przyszłych potencjalnych pasażerów. Prócz przedstawienia teorii działania oraz kategoryzacji funkcjonalności pojazdów autonomicznych, zaprezentowane zostaną obecne etapy realizacji przykładowych projektów na całym świecie z różnych rodzajów przewozów dóbr i osób. Pracę uwieńczy syntetyczne zestawienie pozytywnych i negatywnych aspektów wdrażania innowacji widziane w głównej części oczami ekspertów.
EN
The main problem raised in the article is about future of transport seen in innovations, autonomous projects. Starting the implementation of new vehicle controlled in a different way than is known is a challenge for both the world of engineers and future potential passengers. In addition will be presented present stages of implementing autonomous solutions all around the world in personal and cargo transport. At the end it will be placed a synthetic table with positive and negative sites.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z podstawowych zdań ustawowych postawionych przed Policją. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego dowożonych do placówek oświatowych, policjanci garnizonu mazowieckiego od października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. przeprowadzili działania pod nazwa "GIMBUS". Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. Są one istotnym instrumentem działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w Polsce, zmniejszenia kosztów wypadków drogowych oraz urzeczywistnienia celów europejskiej polityki transportowej. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.
EN
Ensuring road safety is one of the basic saturatory tasks set against the Police. Out of concern for the safety of the youngest road users, brought to educational institutions, the policemenn of the Masovian Police from October 2017 to the end of June 2018 carried out activities under the name „GIMBUS”. These activities consisted nainly of checking the technical condition of vehicles and the sobriety and working time of drives. They are an important instrument of actions aimed at improving the state of road safety in Poland, reducing the costs of road accidents and achieving the objectives of European transport policy. This article presents the results of the control activities carried out.
PL
Artykuł jest poświęcony prawnym aspektom przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Problemy z tym związane dostrzegł prawodawca unijny. W celu zapewnienia takim osobom możliwości podróżowania porównywalnego z innymi pasażerami, wydał wiele rozporządzeń, w których przyznał tej grupie pasażerów szczególne uprawnienia (prawo do informacji w określonych formach, prawo do pomocy, prawo do pełnego odszkodowania za wózki inwalidzkie i inny sprzęt do poruszania się). Jednocześnie, kierując się zasadą niedyskryminacji, wyartykułował zakaz odmowy dokonywania rezerwacji czy sprzedaży biletów na przejazd takim pasażerom oraz zakaz odmowy zabrania ich na pokład środka transportowego tylko ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową. W artykule zasygnalizowano również problemy związane z dochodzeniem przez ww. pasażerów roszczeń w związku z naruszeniem przysługujących im praw.
EN
The paper deals with the legal aspects of the transport of disabled persons and persons with reduced mobility. The problems connected with the transport of such persons have been noticed by the EU legislator. In order to ensure them the possibility to travel on similar terms as other passengers, a few regulations have been issued, in which such persons are granted with particular rights (right to information in prescribed form, right to assistance, right to compensation for wheelchairs and other mobility equipment). At the same time, driven by the non-discrimination rule, the EU legislator also prohibited refusing to accept a reservation or to sell a ticket for such passengers, as well as to embark them for reasons connected with their disability or reduced mobility. Some attention has been also drawn to the issues connected with the possibility to pursue claims regarding the violation of these rights.
PL
Przedmiotem artykułu jest odpowiedzialność przewoźnika w różnych gałęziach transportu z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia pasażera. Autor porównuje regulacje zawarte polskich przepisach o czynach niedozwolonych i w konwencjach międzynarodowych mających zastosowanie w poszczególnych gałęziach transportu, także w odniesieniu do znacznej części przewozów krajowych. Postuluje wprowadzenie stosownej regulacji do prawa polskiego, wskazując, że stosowanie w tym zakresie przepisów o czynach niedozwolonych nie zawsze zapewnia właściwą ochronę pasażerom i im bliskim. Wzorcem mogłoby być unormowanie zawarte w CIV. Postuluje wprowadzenie zasady solidarnej odpowiedzialności przewoźnika umownego i przewoźnika faktycznego za szkody spowodowane przez przewoźnika faktycznego oraz możliwość bezpośredniego dochodzenia roszczeń także od przewoźnika faktycznego. W zakresie rodzaju szkód podlegających wynagrodzeniu, wystarczające byłoby odesłanie do przepisów art. 444–447 i 449 k.c. Konieczne jest także wprowadzenie szczególnego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu szkód na osobie pasażera.
EN
The article deals with the issue of liability of the carrier for death, personal injury or health disturbance of the passenger in various transport sectors. The Author compares the Polish tort regulations with the international provisions governing particular transport sectors, which are also applied in significant part of domestic carriages. He also proposes to introduce the appropriate regulation to Polish law system, at the same time stressing that the application of the existing tort regulations in many situations does not ensure the sufficient level of protection for the passengers and their relatives. The regulations of CIV conventions may be used as a model. The author also advocates the joint and several liability of the contracting carrier and the performing carrier for the damage caused by the performing carrier, as well as the possibility to pursue the claims directly from the performing carrier. In respect of the amount of the claims the reference to articles 444–447 and 449 of Polish Civil Code would be sufficient. It is also necessary to introduce the regulations regarding the period of limitation for the claims based on the personal injury of the passenger.
PL
Autorka omawia uchwałę SN z 17 marca 2017 roku, III CZP 111/16, wktórej SN opowiedział się za stosowaniem rocznego terminu przedawnienia roszczeń, wynikającego z art. 778 k.c., do roszczeń z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 o zryczałtowane odszkodowanie za odwołanie lotu, odmowę przyjęcia na pokład, opóźnienie w przewozie. Glosatorka aprobuje tezę uchwały SN, wskazując jednocześnie na niedostatki jej argumentacji. W szczególności jako właściwe należy jej zdaniem uznać stanowisko SN co do kontraktowego charakteru odpowiedzialności przewoźnika z omawianego tytułu nawet w sytuacji, gdy pasażera nie wiąże z przewoźnikiem bezpośredni stosunek prawny. Glosatorka odwołuje się tu do konstrukcji umowy na rzecz osoby trzeciej. Wskazuje także na obowiązującą w prawie lotniczym zasadę bezpośredniej odpowiedzialności przewoźnika faktycznego. Aprobuje wybór art. 778 k.c. pomimo istnienia „odrębnych przepisów” w zakresie umowy przewozu lotniczego, o których mowa w art. 775 k.c. Jednocześnie wskazuje na niemożliwość stosowania do roszczeń, o których mowa, art. 77 ustawy - Prawo przewozowe.
EN
The author discusses the judgement of the Polish Supreme Court of 17th March 2017 (III CZP 111/16), in which the Supreme Court advocated the application of 1-year limitation period from art. 778 of Polish Civil Code for the claims arising from art. 7 of Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights. The author approves the view of the Supreme Court, but she also points out the shortcomings of the argumentation. In particular, the author agrees with the Supreme Court’s opinion regarding the contractual nature of the carrier’s liability, even if the passenger is not bound by any direct legal relationship with the carrier. The glossarist refers to the structure of the third-party beneficiary contract. She also invokes the principle of direct liability of the performing carrier existing in aviation law. She approves the choice of the art. 778 of Polish Civil Code, despite the existence of “separate regulations”, to which the art. 774 of Polish Civil Code refers to. At the same time she points out that it is impossible to apply the regulations of art. 77 Polish Transport Law Act.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia logistyki występujące w procesie eksploatacji samochodów oraz rolę jaką spełniają działania logistyczne w zabezpieczeniu prawidłowego użytkowania pojazdów.
EN
The article presents basic logistical issues occurring in the process of operation of cars and the role fulfilled by logistical actions in ensuring correct car usage.
Logistyka
|
2016
|
nr 3
226--232, CD1
PL
Transport drogowy realizowany pojazdami samochodowymi jest niewątpliwie częścią gałęzi, która ostatnia została dopuszczona do świadczenia usług publicznych w zakresie przemieszczania osób. Rola jego w ostatnim okresie, co dokumentują przywoływane liczby prowadzonych statystyk ulega obniżeniu. Ujawnia się sprzeczność w zakresie przedstawianych rozwiązań i kreowania zasadności dokonywanych wyborów gospodarczych. Prezentowane w opracowaniu dane liczbowe i przeprowadzone rozliczenia pozwalają na wyciągniecie stosownych wniosków.
EN
Road transport carried out by motor vehicles is certainly part of the branch, which as the last one been allowed to provide public services for the shipment of people. Its role in the recent period is reduced, which was showed by cited statistics. They show inconsistency between concerned solutions and creating the legitimacy of the economic choices which were made. Presented in the publications figures and calculations allow to draw the appropriate conclusions.
PL
Transport jako element gospodarki narodowej, pełni w niej bardzo ważne funkcje, a usługi komunikacji miejskiej w postaci przewozów regularnych spełniają istotne role i charakteryzują się wieloma specyficznymi cechami. Przede wszystkim zaspakajają codzienne potrzeby ludności. Określa je przy tym powszechna dostępność jak i regularność funkcjonowania w oparciu o opublikowany rozkład jazdy. Problematyka przewozów osób jest bardzo złożona i uwarunkowana przez szereg przepisów. To specyficzny rodzaj transportu, który sprowadza na przewoźnika i organizatora przewozu ogromną odpowiedzialność. Aby wykonywać krajowy przewóz osób należy spełnić szereg obowiązków ustanowionych przez przepisy krajowe i unijne. W artykule omówiono uwarunkowania prawne związane z regularnym przewozem osób.
EN
Transport, as part of the national economy plays very important functions and services of public transport in the form of regular services fulfills important roles and has many specific features. First of all, it satisfies the daily needs of the population. They are characterized by the widespread availability; also important is regularity of the operation based on the published timetable. The issue of passenger transport is very complex and conditioned by a number of provisions. It is specific type of transport, which brings on the carrier and the transport organizer great responsibility. To carry out the national transport of passengers should be fulfilled a number of obligations conditioned by national and EU regulations. The article discusses the legal conditions for the regular transport of passengers.
PL
W artykule scharakteryzowano klastry turystyczne i proces rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych. Wskazano miejsce i rolę usług transportowych w ramach zintegrowanych produktów turystycznych. Dla określenia skali problemu dokonano identyfikacji klastrów turystycznych w Polsce i wskazano ich strukturę. Przedstawiono praktyczne aspekty organizacyjne przewozu osób w klastrach turystycznych przez przewoźnika zewnętrznego i przez przedsiębiorstwo transportowe będące członkiem klastra turystycznego. Wskazano korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstwa transportowego przystępującego do klastra turystycznego
EN
In the paper, we characterize tourism clusters and the process of developing integrated tourism product. In particular, we discuss the place and role of transportation services in the context of such products. Moreover, we investigate the scale of the problem by identifying tourism clusters in Poland and examining their structures. We discuss practical, organizational aspects of transporting people in tourism clusters by external operators and the ones belonging to the cluster. Finally, we show the potential benefits and threats from the perspective of operators wanting to join a tourism cluster.
10
PL
W artykule omówiony został coraz bardziej popularny chociaż nie nowy trend wykorzystywania pojazdów w transporcie osób. Carpooling jest sposobem na podniesienie efektywności przejazdów poprzez maksymalne zapełnienie środka transportu i podział kosztów pomiędzy zainteresowanych. Przyczyną wciąż rosnącej popularności carpoolingu na świecie jest konieczność ochrony środowiska naturalnego, zmniejszenie natężenia ruchu w miastach oraz oszczędność paliwa. W artykule zaprezentowano analizę prawnych uwarunkowań umowy carpoolingu w Polsce oraz perspektywy rozwoju omawianego trendu w najbliższej przyszłości. Artykuł zawiera także gotowy do użycia formularz umowy carpoolingu, który może być stosowany i wykorzystywany w polskim obrocie gospodarczym.
EN
Paper discussed more and more popular at least not the latest trend of using vehicles in the transport of persons. Carpooling is a way to raise the effectiveness of rides through maximum filling the means of transport and the cost allocation between the interested persons. Cause of the still growing popularity of carpooling in the world is a need to protect of the natural environment, reduce the traffic intensity in cities and the fuel economy. Particular attention was paid to the analysis of legal conditioning of the carpooling agreement in Poland and prospects of the development of the discussed trend in closest future. The article contains also a form ready for use of the carpooling agreement which can be applied and used in Polish business trading.
11
Content available Bezpieczeństwo osób przewożonych w przyczepach
PL
W publikacji podniesiono problem bezpieczeństwa osób przewożonych w przyczepach. Wskazano uwarunkowania prawne regulujące transport osób z wykorzystaniem przyczep ciągniętych przez ciągniki rolnicze. Przytoczono dwa przykłady zdarzeń drogowych, które dotyczyły przewozu osób w przyczepach oraz wskazano nieprawidłowości kierujących przewożących pasażerów na przyczepach.
EN
This article points out the problem of the safety of persons transported in trailers. Indicated legal conditions governing the transport of persons using trailers pulled by tractors. It quoted two examples of traffic incidents that involved the transport of persons in trailers and identifies irregularities driver’s steering tractors with trailers.
PL
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym reguluje procedury udzielania zamówień oraz zawierania umów o świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu kolejowego. Umowa ta zawierana jest przez organizatora publicznego transportu zbiorowego, najczęściej będącym jednostką samorządu terytorialnego, z operatorem, którym może być albo samorządowy zakład budżetowy albo przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób. Wyboru operatora, organizator dokonuje w trybach przetargowych uregulowanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi albo też, z pominięciem procedur przetargowych, w trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia publicznego uregulowanego. Artykuł przedstawia analizę trybu bezpośredniego udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu kolejowego, w kontekście nie tylko przepisów prawa polskiego, ale także prawa unijnego, z uwzględnieniem konieczności stosowania podstawowych zasad Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zasad z nich wyprowadzonych, w tym zwłaszcza zasady przejrzystości.
EN
The Public Mass Transit Act of 16 December 2010 regulates the procedures applied in awarding tenders and concluding contracts for the provision of public use services in respect of public mass transit, which includes rail transport. Such a contract is concluded between the organizer of public rail transport, which is most often a local governmental authority, and the operator, which can be either a local government budgetary entity or an enterprise licensed to conduct commercial activity involving passenger transport. The selection of an operator is performed by the organizer pursuant to the tender proceedings regulated in the Public Procurement Act of 29 January 2004, as well as the Construction Works and Services Concession Act of 9 January 2009, bypassing tender proceedings and directly awarding a regulated public procurement contract. The article presents an analysis of the regulated public procurement contract mode as relates to the provision of public use services in the form of public rail transport, in the context of EU regulations and with regard to the necessity of applying the fundamental rules of the Treaty on the Function of the European Union and the principles derived from them, with special emphasis on the principle of transparency; Polish regulations will also be included in the analysis.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
468--475, CD 2
PL
Rynek przewozu osób w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat doświadczył wielu zmian legislacyjnych. Miały one uporządkować funkcjonowanie tej branży i zapewnić uczciwą konkurencję. Tymczasem nieudolne posunięcia prawne ukazały bogactwo pomysłów i kreatywność przedsiębiorców. Artykuł przedstawia wybrane aspekty związane z tym rodzajem działalności.
EN
The market of the carriage of persons in Poland has experienced a number of legislative changes in the past few years. They were designed to organize the functioning of this industry and to ensure fair competition. Meanwhile,inept legal moves revealed a wealth of ideas and creativity of entrepreneurs. The article presents some aspects related to this type of activity.
PL
Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych wymusza zmiany w informatycznych rozwiązaniach logistycznych dla firm i przedsiębiorstw transportowych. Bezpieczny i terminowy przewóz osób i towarów, przy minimalnych kosztach i z zachowaniem wymaganego standardu przewozu wymaga odpowiedniego planowania i zarządzania. W pracy wskazano na potrzebę wdrażania nowoczesnych technologii w logistyce i transporcie, które ułatwiają administrowanie zasobami, kompleksowe planowanie, analizowanie ryzyka i efektywności pracy, rozliczenia finansowe, opracowywanie raportów i wizualizację wyników oraz współpracę i wymianę danych z innymi systemami. Duży wpływ na poszerzanie możliwości usprawnienia pracy i podniesienia jej jakości z wykorzystaniem informatycznych systemów logistycznych i transportowych ma dynamiczny rozwój urządzeń mobilnych i łączności satelitarnej. Wprowadzenie efektywnych logistycznych rozwiązań informatycznych jest procesem długotrwałym i wymaga odpowiednich środków finansowych, standaryzacji technologicznych oraz uregulowań prawnych (krajowych, międzynarodowych, lokalnych i sektorowych). Rozwój nowoczesnego rynku transportowego oraz podnoszenie jakości usług transportowych i logistycznych są wspierane przez Inteligentne Systemy Transportowe.
EN
The dynamic development of ICT technologies drives changes in logistics IT solutions for companies and transport firms. Safe and timely transportation of people and goods, at a minimum cost and in compliance with the required standard of transport requires proper planning and management. The study points to the need for implementation of modern technology in logistics and transport, to simplify the administration of resources, comprehensive planning, analyzing risk and efficiency, financial accounting, preparation of reports and visualization of results, and cooperation and exchange of data with other systems. Dynamic development of mobile and satellite communications has a big impact on broadening of the possibilities of improving the work and increasing the quality of the use of information systems in transport and logistics. Introduction of effective logistics solutions is a long process and requires adequate financial resources, technological standardization and legal frameworks (national, international, local and sectoral). The development of modern transport market and improving the quality of transport and logistics services are supported by the Intelligent Transportation Systems.
PL
Artykuł omawia regulacje prawa kolejowego odnoszące się do dostępu do infrastruktury. W obecnym modelu funkcjonowania tej branży zarządzający infrastrukturą (w przeważającej jej części są to Polskie Linie Kolejowe) udostępnia infrastrukturę przewoźnikom spełniającym ustawowe wymogi. Dopóki przewoźnicy nie konkurują o możliwość jazdy w tych samych terminach i na tych samych trasach, nie ma większych problemów.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji przewozu pasażerów transportem zbiorowym, głównie autobusami komunikacji miejskiej, na terenie Górnego Śląska. Wydaje się, że po dokończeniu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie największych miast Śląska droga ta może stać sie idealną trasa komunikacyjną łączącą te miasta. Informacje z dalekiego wschodu pokazują, że powstają tam nowego rodzaju środki transportu, czekające na wdrożenie i akceptację społeczną. Artykuł ma pomóc spojrzeć na sytuację przemieszczania się pasażerów na terenie niewielkiego obszarowo, ale bardzo zaludnionego województwa śląskiego właśnie takimi środkami transportu.
EN
Article aims to present the current situation of public transport passengers, mainly urban service buses, in Upper Silesia. It seems that after completing the Ring Road within the largest cities in Silesia the road might become an ideal communication route linking those cities. Information from the Far East show that there are created a new kind of the means of transport, waiting for the implementation and social acceptance. Article is intended to help look at the situation of the movement of passengers in the small-area, but very populated province of Silesia just by such means of transport.
PL
Podstawowym procesem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przewoźników kolejowych jest niewątpliwie wykonywanie samego przewozu (pasażerskiego lub towarowego). Świadczy o tym choćby definicja przewoźnika. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym przewoźnik kolejowy to przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną [1].
18
Content available remote Way forward for urban passenger transportation in Zimbabwe
EN
This paper presents the urban passenger transportation system in Zimbabwe, against a background of the overall transportation system in the country. The paper looks at the history of the urban passenger transportation from Rhodesia era to present day Zimbabwe, after the economic meltdown. The urban passenger transportation sector of the economy has gone through a number have reforms that have changed the quality and capacity of its service. This paper looks at those reforms and the possible way forward.
PL
Scharakteryzowano istniejący system transportowy w Zimbabwe, a na jego tle sektor transportu miejskiego, który jest przedmiotem doskonalenia w kierunku podniesienia jakości obsługi i wydajności. Omówiono podejmowane przedmiotowe reformy i kierunki wymaganych zmian systemowych.
19
Content available Autobusy socjalne i przyczepy autobusowe
PL
W artykule zaprezentowano polskie konstrukcje autobusowe, opracowane dla potrzeb przewozów socjalnych, takie jak: -"Stonka" - pierwszy autobus z Jelcza; - przyczepa autobusowa Jelcz; - Osinobus; - autobus socjalny z JZS; - przyczepa z Sanoka; - Jelcz dla szkół.
PL
W artykule opisano aspekty prawne dotyczące przewozu osób w Polsce i w Unii Europejskiej. Przedstawiono również warunki jakie Unia Europejska określiła w sprawie dostępu do zawodu operatora pasażerskiego i operatora towarowego transportu drogowego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.