Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 175

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The structural scheme of the model and the simulator for constructing the raster transformation characteristics of different screen ruling on the basis of the normalized raster transformation of the elements of a circular shape have been developed. The given results of simulator, and the characteristics of raster transformation have been constructed, their properties have been analyzed.
PL
Na podstawie znormalizowanej transformacji elementów rastra o kształcie koła opracowano schemat modelu oraz symulator tworzenia charakterystyki transformacji rastrów dla różnej ich liniatury. Opracowano wyniki symulacji i stworzono charakterystykę transformacji rastrów. Dokonano analizy ich właściwości.
PL
Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej zakłada, że region, w którym znajdują się kopalnie węgla brunatnego i elektrownie, do 2040 r. osiągnie neutralność klimatyczną, a do 2030 r. nastąpi zaprzestanie eksploatacji węgla oraz jego wykorzystania w elektroenergetyce i ciepłownictwie.
3
Content available Australia’s green energy development strategy
EN
Today green energy agenda is in the lead position in the media space and scientific community. The countries have put forward ambitious strategies for green energy development: cut CO2 emissions, introduce new financial instruments. Australia is no exception. The country is trying to start a massive green energy transformation, but its effect on the economy of Australia is dubious, especially taking the losses of profit from coal exports into account. The article aims at answering the main question: is massive green transformation necessary for Australia and the ones, which follow it, namely, how can green energy transformation be conducted in the country, what sources of renewable energy are preferable in the country and how does the green energy transition influence the Australian economy? The key findings include: the proof of the non-necessity of massive green energy transformation in Australia, the proof that solar and wind power are the most effective renewable energy resources in the country and the proof that Australia should slow down the green energy transformation if it wants to preserve its economic prosperity.
PL
Dziś programy dotyczące zielonej energii zajmują wiodącą pozycję w przestrzeni medialnej wśród społeczności naukowej. Kraje przedstawiają ambitne strategie rozwoju zielonej energii: ograniczenie emisji CO2, wprowadzenie nowych instrumentów finansowych. Australia nie jest w tym obszarze wyjątkiem. Kraj próbuje rozpocząć masową transformację w kierunku zielonej energii, ale jej wpływ na gospodarkę Australii jest wątpliwy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę utratę zysków z eksportu węgla. Artykuł ma na celu dać odpowiedź na podstawowe pytania: czy w Australii konieczna jest masowa zielona transformacja, oraz w jaki sposób można przeprowadzić transformację w kierunku zielonej energii w kraju, jakie źródła energii odnawialnej są preferowane i w jaki sposób przejście na zieloną energię wpłynie na australijską gospodarkę? Kluczowe ustalenia są następujące: wykazano brak konieczności masowej transformacji w kierunku zielonej energii w Australii; wykazano, że energia słoneczna i wiatrowa są najskuteczniejszymi odnawialnymi źródłami energii w kraju oraz udowodniono, że Australia powinna spowolnić transformację w kierunku zielonej energii, jeśli chce zachować dobrobyt gospodarczy.
4
PL
Transformacja cyfrowa jest obecnie jednym z najczęściej używanych pojęć, które opisują obserwowane przez nas przemiany niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Pozornie wydawać się może, że powinna ona dotyczyć tylko stosunkowo wąskiej grupy specjalistów i inżynierów związanych z technologiami IT, jak np. informatyków czy automatyków. Okazuje się jednak, że ponieważ towarzyszy ona wręcz epokowemu przejściu naszego społeczeństwa z ery industrialnej do ery informacji, to musiała pojawić się również w branży budowlanej. Podstawą transformacji cyfrowej jest oczywiście powszechna komputeryzacja, dzięki której informacja, a zwłaszcza dostęp do niej i skuteczność jej przetwarzania, stały się globalnymi czynnikami stymulującymi dalszy rozwój.
PL
Prawo elektryczne w połowie 2021 r. staje się w Polsce tematem o krytycznym znaczeniu, zarówno teoretycznym jak i praktycznym. W ujęciu teoretycznym dlatego, że potrzebuje ono doktryny prawnej na miarę zmian, których w energetyce dotychczas świat nie doświadczył, na miarę celu, jakiego nigdy jeszcze nie musiał realizować. W wielopłaszczyznowym ujęciu praktycznym znaczenie Prawa elektrycznego ujawnia się natomiast w trzech wymiarach. Po pierwsze – ma ono wielką siłę unifikacji dyskusji dotyczącej transformacji energetycznej. Dyskusji, której charakter zmienił się w ciągu kilku lat w trybie przełomowym, ze skrajnie hermetycznego w skrajnie zdemokratyzowany. Dyskusji, która w destrukcyjnym trybie (niestety) ogarnia całą przestrzeń publiczną (polityczno-społeczną). Po drugie – Prawo elektryczne ma w sobie potencjał odbudowy wartości (wiary w społeczeństwie, że się je da odbudować), wykraczający daleko poza przedmiot tradycyjnie rozumianej energetyki – chociaż z naturalnych powodów jest on (ten potencjał) na razie dla dominującej części społeczeństwa jeszcze niewidoczny. Dlatego, bo nowe wartości nie wpisują się łatwo w dotychczasowy dychotomiczny system: wartości oświeceniowe (liberalizm) vs konserwatyzm (nacjonalistyczny). Te nowe wartości będą takie, jakie ukształtuje młode cyfrowe pokolenie. W cyfrowym odhumanizowanym społeczeństwie żyć się jednak nie da. Cyfryzacja umożliwiająca transformację korporacyjnej energetyki w elektroprosumeryzm w lokalnej przestrzeni kapitału społecznego jest za to pożądanym rozwiązaniem, bo prowadzi do obywatelskiego społeczeństwa, innego niż korporacyjne. Innego przez wyższy poziom odpowiedzialności za demokrację i za środowisko, w tym za klimat. I różnego także przez niższy poziom konsumpcjonizmu (wyższy poziom samoograniczenia). Takie społeczeństwo musi pilnie zrównoważyć w Polsce (co najmniej zrównoważyć) społeczeństwo korporacyjne. Trzecim praktycznym wymiarem – jest praktyka legislacyjna. Podjęcie przez legislatorów prac nad przepisami ustawy bez gruntownego zrozumienia mechanizmów transformacji energetycznej w trybie innowacji przełomowej (czyli wpisanie się w dominującą niestety obecnie praktykę) zamiast rozwiązaniem byłoby katastrofą, jedną więcej. Artykuł obejmuje naszkicowaną w streszczeniu problematykę charakterystyczną dla badań rozwojowych i wychodzi na strukturę przepisów Prawa elektrycznego. Tę ostatnią traktuje się jako podstawę umożliwiającą rozpoczęcie prac przez zespoły legislatorów (być może konkurencyjne, konkurencja w tym wypadku byłaby – jak w wypadku całej transformacji TETIP – bardzo pożądana).
EN
Electricity Act is becoming – in the middle of 2021 – an issue of a crucial importance both theoretical and practical. In a theoretical approach this is so because it needs a legal doctrine tailor-made for changes that have not yet been experienced by the world and for the target that have still not had to be realized. But in a multi-faceted practical approach the importance of Electricity Act reveals itself in three dimensions. First, it possesses a great power to unify the discussion concerning energy transition. Discussion, the character of which has changed during the last few years in a breakthrough mode – from an extremely impenetrable one to the one which is extremely democratised. Discussion, which in a destructive mode (alas!) encompasses the whole public (political and social) sphere. Second, Electricity Act comprises the potential to reconstruct values (social belief that they can be reconstructed) going far beyond the subject of the traditionally understood energy industry – though from natural causes it is (this potential) so far not yet visible for the greater part of the population. It so happens because the new values do not fit easily into the current dichotomous system: Enlightenment values (liberalism) vs conservatism (nationalist).These new values will take form shaped by the young digital generation. One cannot live in a dehumanized digital society, but digitisation enabling transition of the corporate energy industry into electroprosumerism in a local space of the social capital is a desired solution as it leads to civil society different from the corporate one. Different, because of the higher level of responsibility for democracy and environment, including the climate. And different because of the lower level of consumerism (higher level of self-limitation). Such society must in Poland urgently counterbalance (at least counterbalance) the corporate society. The third practical dimension is the legislative practice. Undertaking of the works on the Act provisions by legislators having not a thorough understanding of the mechanisms of the breakthrough mode energy transition (i.e. following the – alas! – existing practice) would become one more catastrophe instead of the solution. This article contains the outlined in the summary problem which is characteristic for development studies and comes out towards the structure of the Electricity Act provisions. This structure is regarded as the basis enabling the beginning of the works by legislator teams (may as well be competitive – competition in this case would be, as in the whole TETIP transition, highly welcome).
PL
Artykuł ma status pierwszego (chronologicznie) artykułu Słownika encyklopedycznego elektroprosumeryzmu na platformie PPTE2050. Dzieli się na trzy części. Każda część dzieli się na sekcje i akapity. Sekcje mają tytuły, ale nie są numerowane. Akapity mają w każdej części odrębną, jednolitą, numerację. Pierwsza część jest poświęcona syntezie siły fundamentalnej elektroprosumeryzmu w kontekście procesów społecznych; siłę tę ocenia się (to hipoteza) jako przewyższającą znaczenie wpływu sił politycznych na procesy społeczne. Druga część koncentruje się na potrzebie wytworzenia dwóch systemów regulacji prawnych transformacji TETIP: procesu schodzącego (wygaszania energetyki WEK-PK w przestrzeni istniejącego Prawa energetycznego) oraz procesu wschodzącego (budowania elektroprosumeryzmu w przestrzeni potrzebnego nowego Prawa elektrycznego). Trzecia część (retrospektywna) prezentuje syntezę diagnozy warunkującej szanse i zagrożenia dla elektroprosumeryzmu w świetle ustrojowej reformy elektroenergetyki WEK-PK – od początku zmian ustrojowych państwa (1989) do przełączenia KSE ze Wschodu na Zachód (1995) i uchwalenia Prawa energetycznego (1997) – oraz w świetle rządowej polityki energetycznej w dwóch pierwszych dekadach XXI w. realizującej sukcesywne, ale całkowite odejście od pryncypiów tejże reformy elektroenergetyki. Artykuł kończy się zaktualizowaną (rozszerzoną) wersją Spisu podstawowych nazw i akronimów transformacji TETIP.
EN
The article has got the status of the first (chronologically) one contained in the Encyclopaedic dictionary of electroprosumerism on the PPTE2050 platform. It is divided into three parts which in turn are divided into sections and paragraphs. Sections have got titles but thery are not numbered. Paragraphs in every part have got separate, uniform numbering. The first part is dedicated to the synthesis of the electroprosumerism fundamental force in context of social processes; this force is judged (it is the hypothesis) as the one exceeding the importance of political forces influence on social processes. The second part concentrates on the need to create two systems of TETIP transformation legal regulations: the descending process (phasing out of WEK-PK in the area of the present Energy Law Act) and the emerging one (building of electroprosumerism in the area of the needed new Electricity Act). The third (retrospective) part presents the synthesis of the diagnose which is conditioning chances and threats to electroprosumerism in the light of structural reform of WEK-PK energy industry – from the beginning of the State's political reform (1989), through switching the National Energy System from East to West (1995) to adoption of Energy Law Act (1997) – and in the light of governmental energy policy in the first two decades of the XXI century gradually realizing the complete divergence from principles of this energy industry reform. The article ends with the updated (extended) version of the List of the basic names and acronyms of TETIP transformation.
PL
Prezentowana w artykule koncepcja drugiej ustrojowej reformy polskiej elektroenergetyki stanowi główny filar transformacji całej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) do elektroprosumeryzmu. Jest to koncepcja wynikająca z przesłanek fundamentalnych, z tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Czyli jakościowo silniejszych niż te, które występowały u podstaw pierwszej reformy, zrealizowanej w latach 1990-1995, z których wynikały cele polityczne tamtej reformy: przełączenie KSE ze „Wschodu na Zachód” oraz decentralizacja i urynkowienie („wydobycie” elektroenergetyki z socjalizmu – dzisiaj z korporacjonizmu państwowego – i urządzenie jej w przestrzeni rynkowej). Przesłanki konieczności drugiej ustrojowej reformy ujawniły się z całą ostrością w drugiej połowie 2020 r. jako otwarte już zderzenie całej polskiej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) ze ścianą (z rzeczywistością własnej niewydolności dostosowania się do zakresu nieuchronnych zmian). Widmo tego zderzenia już znacznie wcześniej powodowało stopniowe przedefiniowywanie koncepcji ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej (którą autor rozwijał w drugiej połowie minionej dekady) w koncepcję drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki. Silnym katalizatorem ostatecznego przejścia od jednej do drugiej stały się w styczniu-lutym 2021: przyjęta przez rząd polityka „jądrowo-energetyczna” PEP2040 oraz rządowy projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokładniej, całkowita nieadekwatność wymienionych dokumentów do wymagań przyszłości (wynikające z nich całkowite niezrozumienie wyzwań ze strony przyszłości).
EN
The concept of the second systemic reform of the Polish electricity sector presented in the paper is the main pillar of the entire fossil fuel energy sector transformation (of all its sectors) to electroprosumerism. It is the concept ensuing from fundamental prerequisites i.e. from the triplet of the paradigmatic electric monism. These ones are qualitatively stronger than those that were at the basis of the first reform implemented in 1990-1995, and which resulted in the goals of that reform: switching the KSE from "the East to the West" as well as decentralization ("extraction" of the power industry from socialism – today from state corporatism – and arranging it in the market space) and marketization. The prerequisites for the necessity of the second systemic reform emerged with all sharpness in the second half of 2020 as the already open collision of the entire Polish fossil fuel energy sector (all its sectors) with the wall i.e. with the reality of its own inability to adapt to the scope of inevitable changes. The specter of this collision had much earlier begun a gradual redefinition of the concept of the electricity market systemic reform (which the author developed in the second half of the last decade) into the concept of the second systemic reform of the whole power industry. A strong catalyst for the final transition from one to the other became the adopted by the government in January-February 2021 "nuclear and energy" policy PEP2040 and the government's draft of the National Plan for Reconstruction and Increasing Resilience. And more precisely, the total inadequacy of the above-mentioned documents to the requirements of the future (the resulting from them complete lack of comprehension of future challenges).
PL
Diagnostyka przeszła podobną ewolucję jak polska energetyka. Czeka ją także podobna transformacja jak całego sektora elektroenergetycznego. Za sprawą rozwoju OZE i większego importu energii oraz technologii wytwarzania, będzie jej mniej. Za sprawą innego niż dotąd trybu pracy elektrowni będzie wymagała adekwatnych sposobów pozyskiwania i przetwarzania informacji. Będzie w znacznym stopniu zdalna. Będzie wymagała prostszych badań i pomiarów i bardziej zaawansowanych niż dotąd metod zdobywania wiedzy i doświadczenia. Te z kolei będą w mniejszym niż dotąd stopniu w domenie użytkownika, w większym natomiast po stronie dostawcy urządzeń i wyspecjalizowanych firm eksperckich. Na taki rozwój diagnostyki przygotowujemy się od wielu lat.
EN
Diagnostics has undergone a similar evolution as the Polish power sector. It will also face a similar transformation as the entire sector. Due to the development of RES, bigger energy import and production technologies there will be less of it. Due to different mode of operation of power plants then before it will need adequate methods of obtaining and processing information. Diagnostics will be remote in a significant part. It will require simpler tests and measurements and more advanced methods of acquiring knowledge and experience than before. These, in turns, will be less than before in the domain of the user and more on the side of the device supplier and specialized expert companies. For such development of diagnostics we have been preparing for many years.
EN
The search for new solutions for identification, identity and individuality in the hotel industry has led to creation of hotels in buildings, the original function of which has been exhausted. Such an approach to modern adaptation of degraded objects is important both for their effective use and for successful development of urban environment. Hotels created in redesigned facilities are interesting because their design solution preserves evidence of previous function of structure and this fact forms a sense of time travel in the visitors' view. An analytical study was carried out at the following hotel industry facilities: Hotel Emma (USA), which was renovated from the brewery; 21c Museum Hotels Oklahoma City (USA) located at the premises of the FordMotor Company plant; Hotel Cycle (Japan) is located in the former marine warehouse, as well as Hotel Waterhouse (China) opened in the warehouse building and Hotel Alila Yangshuo (China) was created on the site of an abandoned sugar mill. The paper reveals design solutions that convey specifics of old buildings in their new function.
EN
The Great Sumatran Fault (GSF) activity is a severe threat to Banda Aceh development as the capital city of Aceh Province, Indonesia. The earthquakes originating along this fault trace, despite generating low strength, considerably threaten infra structure and human lives. Therefore, a detailed study of the GSF activity and presence becomes critical. In this paper, we applied the Global Gravity Model plus (GGMPlus) to map the subsurface structure and modeling of two GSF segments with a resolution of 200 m/px, namely the Aceh and Seulimeum segments toward the north of the Sumatran Island. The Bouguer anomaly data are inconsistent with the geology of the study areas, dominated by igneous rocks on the Aceh segment and volcanic rocks on the Seulimeum segment. Further, the contrast between the Seulimeum segment in the northeast and the Aceh segment in the southwest can be demonstrated by high-pass fltering. The GGMPlus data validation results with feld measurements using the Scintrex CG-5 Autograv, the root mean square error obtained via data comparison are 12.32% in the Krueng Raya fault zone, and 26.1% at the Seulawah Agam Volcano area, respectively. We also performed 2D gravity data modeling along with the Aceh and Seulimeum segments in the NW–SE direction. This model was then compared with the geological cross section, seismicity, and magnetotelluric data. The results of Singular Value Decomposition and Occam inversion show three vertical blocks of high densities with an interspersion of lower densities, which can be confrmed as the Aceh and Seulimeum segments. Based on data processing, it can be concluded that the GGMPlus satellite can improve the maps and images of the northernmost GSF structure.
EN
Purpose: The reason for writing the paper was radical changes in the organisation of the work in laboratories after the transformation of the economic system in 1989. Since this year, a market economy in Poland has been built. The authors present key changes in laboratories after transformation of the system in Poland. The key areas of change are building relationships between a laboratory and an accreditation organisation and customer. The purpose of the paper is to present key areas of changes in the laboratory market. The research methods included an analysis of literature and the standards concerning quality management in research laboratories and accreditation of laboratories. Design/methodology/approach: The paper presents factors for building the competitive advantage of research laboratories in a market economy. The authors presents information about changes based on their experiences and observation of the laboratory market. Findings: The result of the collected information is a segmental analysis of changes in laboratories. Research limitations/implications: The implemented changes in research laboratories are a basis for further development. There are several types of laboratories which take on different forms depending on the characteristics of their testing. The work adopted the concept of describing the general conditions of the functioning of laboratories on the market without delving into the specifics of the laboratory (no division of laboratories into different types: medical, physical, measuring, industrial, etc.). The article characterises market conditions for a laboratory understood as a room with equipment in which the research is carried out by the staff – a research laboratory. Research laboratories until 1989 operated in the structures of state-owned enterprises or in the structures of large organisations (hospitals, universities, institutes). The implemented changes have created new customer-oriented laboratories. Originality/value: The information presented in the article broadens the knowledge about the transformation of laboratories in Poland.
PL
Proces transformacji Górnego Śląska jest związany ze zwiększającą się ilością niezagospodarowanych terenów zwalnianych przez przemysł wydobywczy. Kojarzone są z negatywnym wpływem na środowisko i krajobraz, stanowiąc istotne obciążenie dla jednostek administracyjnych, na terenie których są zlokalizowane. Jednocześnie tereny te charakteryzują się wieloma walorami, których odpowiednie wykorzystanie może przyczynić się do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu i usług. Nowo budowana e-usługa publiczna OPI-TPP 2.0 ma na celu udostępnienie danych i informacji o terenach pogórniczych oraz aktywizację inwestorów w ocenie ich przydatności do lokalizacji nowych inwestycji.
EN
The transformation process of Upper Silesia is related to the increasing amount of brownfields released by the mining industry. They are associated with a negative impact on the environment and landscape, which is a significant burden for the administrative units in which they are located. At the same time, these areas are characterised by many advantages, the appropriate use of which may contribute to the development of innovative sectors of industry and services. The newly built public e-service OPI-TPP 2.0 is aimed at providing access to data and information on post-mining areas and activating investors in assessing their suitability for the location of new investments.
PL
Ekologiczna natura, produkcja fabryczna i skalowalność rozwiązań elektroprosumeryzmu powodują, że bardzo łatwo staje się on przekładalny na stosunki społeczne. Cechy te prowokują do wykorzystania metafory trzech fal do opisu dynamiki rozwoju elektroprosumeryzmu w horyzoncie 2050. Temu jest poświęcony artykuł. Jednocześnie wychodzi on naprzeciw potrzebie tego opisu, czyli potrzebie dobrego zorganizowania poznania elektroprosumeryzmu. W artykule proponuje się kanoniczny zbiór osłon kontrolnych jako podstawowe narzędzie badawcze elektroprosumeryzmu. Wstępne analizy przeprowadzone z wykorzystaniem tego zbioru prowadzą do brzemiennego w skutki praktycznego wyniku, mianowicie pokazują możliwość autonomizacji (przejścia w tryb pracy off-system) rynku energii elektrycznej: na poziomie niskiego napięcia dla ok. 30% mieszkańców Polski (sołectwa z liczbą mieszkańców poniżej 1 tys.), na poziomie średniego napięcia dla ok. 20% (gminy i miasta do 50 tys. mieszkańców) oraz na poziomie 110 kV dla ok. 20% (miasta 50 do 500 tys. mieszkańców). Zaprezentowane wyniki, szokujące, byłyby jeszcze bardziej szokujące gdyby nie efektywność energetyczna elektroprosumeryzmu [1]. Mianowicie, 3-krotnie wyższa względem rynków końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) energetyki paliw kopalnych WEK (to w Polsce, ale na świecie ta krotność jest obecnie z dużym prawdopodobieństwem podobna). I dalej, 6-krotnie wyższa względem rynków energii chemicznej energetyki paliw kopalnych WEK (w Polsce, i podobnej na świecie, ale względem rynków energii chemicznej i jądrowej).
EN
Ecological nature, factory production and solutions scalability of electroprosumerism make it easily applicable to social relations. These features provoke to make use of the three waves metaphor for description of electroprosumerism development dynamics in the horizon of 2050. And this is the subject matter of this article. At the same time it meets the need to make this decription i.e. the need to organize properly the understanding of electroprosumerism. Proposed is the canonical set of balance envelopes being used as the basic electroprosumerism research instrument. Initial analyses conducted with the use of this envelopes set lead to the rich in consequences practical result i.e. that they show possbility of autonomisation (transition into operation in off-system mode) of the electric energy market: at the LV level for about 30% of the Polish population (villages with the number of inhabitants less than 1 000), at the MV level for about 20% (municipalities and cities to 50 000 inhabitants) and at the 110 kV level for about 20% (cities with 50-500 000 inhabitants). The presented shocking results would be even more shocking if not the energy efficiency of electroprosumerism [1]. And so, this efficiency is 3-times higher as regards end markets (of electrical energy, heat and transport fuels) of the WEK fossil fuels power industry (this concerns Poland, but in the world this multiplicity is now to a large degree the same). Further on, it is 6-times higher as regards the chemical energy markets of the WEK fossil fuels power industry (in Poland and similarly in the world, but there we talk about the chemical and nuclear energy markets).
PL
Tematyka artykułu dotyczy transformacji energetyki – od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050. Jest szczególnie uzasadniona na obecnym etapie, gdy jej przyczyny zostały niezwykle wzmocnione przez kryzys pandemiczny. Wiele uwagi poświęcono unifikacji niespójnej jednorodności opisu wielkoskalowej energetyki korporacyjnej (WEK) oraz spójnej różnorodności elektroprosumeryzmu. Stwierdzono, że do wdrożenia niemałej części rozwiązań/koncepcji wystarczy budowa własnych, indywidualnych kompetencji, wytworzenie własnych mikroinnowacji, zbudowanie kapitału społecznego. Główny nurt transformacji przełomowej musi jednak wytworzyć pretendent zbiorowy poprzez zastosowanie presji na państwo, które jest zobowiązane ustrojowo do równoważenia obywatelskich praw wolnościowych i zasady pomocniczości.
EN
The subject matter of this article refers to energy industry transformation – from crisis measures in 2020 to the electroprosumerism in 2050. This transformation is particularly justified at the present stage when its reasons have been extremely strengthened by the pandemic crisis. A lot of attention has been paid to unification of inconsistent uniformity of the large-scale corporate energy industry description and the consistent variety of electroprosumerism. It is stated that for implementation of a large part of solutions/concepts it is quite enough to build one’s own, individual competences, create own microinnovations and build the social capital. But the mainstream of the breakthrough transformation must be created by a collective pretender by means of exerting pressure on the State which is constitutionally obliged to balance citizens’ liberties and the principle of subsidiarity.
PL
Koniec 2020 r. w sposób jednoznaczny pokazuje, że nie ma innego rozwiązania, zwłaszcza w Polsce, ale nie tylko, niż transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej za pomocą rynków elektroprosumeryzmu. To te rynki mają potencjał najlepszej, obarczonej najmniejszym ryzykiem, realizacji dwóch celów politycznych UE 2050: neutralności klimatycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu. W wypadku pierwszego chodzi o realizację najbardziej efektywną, najniższym kosztem. W wypadku drugiego chodzi o realizację najbardziej innowacyjną w sferze rozwoju technologicznego i najbardziej skuteczną, zrównoważoną w sferze społecznej. W wypadku tego celu rynki elektroprosumeryzmu otwierają drogę do społeczeństwa progresywnego, empatycznego i będą – ze względu na ich właściwości i ze względu na ich bardzo wielką potencjalną wartość – jednym z największych obszarów i najsilniejszych czynników kształtowania takiego społeczeństwa. Jest to szansa – szczególnie ważna w wypadku lokalnych społeczności – na łagodzenie ryzyka alienacji społecznej związanego z przemysłem 4.0 i sztuczną inteligencją, których nadejście jest nieuchronne. Równocześnie z rozwojem rynków elektroprosumeryzmu będzie słabła najpotężniejsza społeczność korporacyjna, mianowicie społeczność wielkoskalowej energetyki paliw kopalnych, która nie jest już społecznością na XXI w.
EN
The end of 2020 clearly shows that there is no other solution – especially in Poland, but not only – than transformation of the energy sector in the breakthrough innovation mode with the use of electroprosumerism markets. These are exactly the markets which have potential of the best and carrying the smallest risk realization of two EU 2050 political goals: climate neutrality and the European Green New Deal. In case of the first one the point is that we want to achieve the most efficient realization with the lowest cost possible. In the second case it is about realization being the most innovative in the sphere of technical development and the most effective and balanced in the social sphere. Moreover, the electroprosumerism markets pave the way to the emphatic and progressive society and – in view of their properties and considering their big potential value – they will be one of the biggest areas and the strongest factors of shaping it. It is a chance – particularly important in case of local societies – to mitigate the risk of social alienation which is connected with the unavoidable coming of industry 4.0 and the AI (artificial intelligence). And together with the development of electroprosumerism markets the most powerful corporate community – the one of the large scale fossil fuels power industry – will become gradually weaker as it is no longer the community appropriate for the XXI century.
EN
This paper is an analysis of the existing economic situation, referred to as the circular economy, of the armed forces during peacetime. This economic approach is often indicated as the target model in civilian areas and activities within the “European Defence Action Plan.” The analyses carried out in this study demonstrate that some European armed forces, including the Polish one, actually realise circular economic requirements, namely creation of closed loops of material flow, slowing resources flow and using fewer materials. Some of these economic principles are typical for the military sector, such as “outdated” ammunition in civilian use. The above fi ndings demonstrate the transformation towards a circular economy in the armed forces during peacetime.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy zastanego stanu gospodarki określanej jako gospodarka o obiegu zamkniętym w siłach zbrojnych w czasach pokoju. Wskazywana jest ona jako model docelowy nie tylko w obszarze cywilnym, ale także jako model działania w „Planie działania w zakresie obrony europejskiej”. Przeprowadzone analizy wskazują, że niektóre europejskie siły zbrojne, w tym także polskie siły zbrojne materializują zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli tworzenie zamkniętych pętli przepływu materiałów; spowolnienie przepływu materiałów; jak i pomniejszanie ilości przepływu materiałów. Niektóre z tych działań są swoiste dla sektora militarnego, jak choćby cywilne wykorzystanie „przedatowanej” amunicji. Potwierdza to zachodzącą transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w siłach zbrojnych w czasie pokoju. Metodą badawczą artykułu jest krytyczna analiza literatury.
17
Content available remote Development of chemical industry in Poland. Achievements and constraints
EN
History of chemical industry in Poland was comprehensively outlined. A special attention was paid to the transformation of national economy in Poland early nineties of XX century and them accompanied changes of the chemical industry. Current state of the industry was characterized in detail. Availability of raw materials and innovativeness of the industry were particularly discussed. Some recommendations for the future were given.
PL
Zwięźle naszkicowano historię przemysłu chemicznego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na transformację gospodarki narodowej na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. i towarzyszące jej zmiany w przemyśle chemicznym. Scharakteryzowano dokładnie obecny stan przemysłu chemicznego w Polsce. W szczególności przedyskutowano sprawę dostępności surowców dla przemysłu chemicznego oraz innowacyjności tego przemysłu. Dano też pewne zalecenia na przyszłość.
EN
The aggressive influence of globalization processes on the state and development of the economy of the country and its subjects, including the effective functioning of industrial enterprises and industries, requires a search and tools to ensure the effectiveness of activities and competitiveness. Such an instrument is their transformation on the basis of the principle of imparity – a persistent transformation. This confirms the study of the transformation of enterprises and industries, as subjects of the national economy, in theoretical and practical aspects.
PL
Wyzwania i cele stojące przed unijną gospodarką silnie nakierowane są na transformację w kierunku niskoemisyjności. W zmianach tych trzeba zwrócić uwagę na sektor przemysłu energochłonnego i jego szczególną rolę w tym procesie.
PL
Złożoność i zmienność kontekstów współczesnej formy architektonicznej są decydujące w rozumieniu piękna i kiczu. Współczesna kategoria piękna może opisywać szerokie spektrum zjawisk, od klasycznego piękna, przez brzydotę do antypiękna. To samo dotyczy pojęcia kiczu, które może być umieszczane w tym samym szerokim spektrum. Wieloznaczność i względność estetycznych kryteriów wartościowania ery cyfrowej powoduje, że powstają nowe kategorie piękna i kiczu, eksplorujące te same środki wyrazu, tzw. postpiękno. Interpretacja współczesnej architektury wymaga więc zdefiniowania nowych kryteriów estetycznego wartościowania form architektonicznych. W pracy sformułowano podstawowe kryteria oceny wartości estetycznej form architektonicznych w aspekcie ich piękna lub brzydoty w oparciu o metodę hermeneutycznej analizy reprezentatywnych przykładów współczesnej sztuki i architektury na trzech poziomach złożoności interpretacyjnej: od analizy znaczenia narracji twórcy (zmienne a priori), przez analizę narracji odbiorcy (zmienne a posteriori) do analizy narracji formy (zmienne metaforyczne komunikatu).
EN
The complexity and variability of contexts of contemporary architectural form are crucial in understanding the meaning of beauty and kitsch. The present category of beauty can define the wide spectrum of phenomena, from the classical beauty, through the ugliness to anti-beauty. It also relates to the notion of kitsch, which can be placed in the same wide spectrum. The ambiguity and relativity of the esthetical criteria of valuation of digital age cause, that new categories of beauty and kitsch are born, exploring the same field of formal expressions, the so-called beyond-beauty. Interpretation of the contemporary architecture requires to define new criteria of esthetical evaluation of the architectural forms. In the paper, the fundamental estimation’s criteria of the aesthetical value of contemporary architectural forms are formulated in the aspect of their beauty or uglinesses based on the hermeneutic method of analysis of the representative examples of contemporary art and architectures on three levels of the interpretative complexity: from the analysis of the meaning of the creator’s narration (variables a priori), by the analysis of the receiver’s narration (variables a posteriori), to the analysis of the narration of the form (metaphoric variables of message).
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.