Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie doświadczalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przywołano dwa znane nieliniowe modele zniszczenia belek drewnianych przy zginaniu. Jeden z nich to model Suensona, w którym naprężenia ściskające w przekroju aproksymuje się za pomocą paraboli, a naprężenia rozciągające mają rozkład liniowy. Drugi to model Thunella, w którym rozkład naprężeń w całym przekroju belki aproksymuje się za pomocą linii łamanej złożonej z odcinków prostych. Na tle tych modeli przedstawiono model, w którym naprężenia w strefie ściskanej aproksymuje się za pomocą wielomianu 4 stopnia. W ramach tych modeli sformułowano związki między wytrzymałościami doraźnymi drewna bez wad na ściskanie, rozciąganie i zginanie oraz oszacowano moment zginający w belce w chwili zniszczenia. Na przykładach wykazano, że model Thunella oraz zaproponowany model nieliniowy 4 stopnia dobrze pasują do danych doświadczalnych i mogą być stosowane w obliczeniach praktycznych.
EN
The article refers to two known nonlinear models of failure of wooden beams in bending. One of them is the Suenson model, in which the compressive stresses in the cross-section are approximated by a parabola, and the tensile stresses have a linear distribution. The second is the Thunell model, in which the stress distribution in the entire cross-section of the beam is approximated by a line composed of straight segments. Against the background of these models, a model has been presented in which the stresses in the compressed zone are approximated by a polynomial function of degree 4. Within these models, it is possible to formulate the relationship between the compression, tensile and bending ultimate strengths of clear wood. It is also possible to estimate the bending moment in the beam at the moment of failure. The examples show that the Thunell model and the proposed nonlinear model of degree 4 fit well with the experimental data and can be used in practical calculations.
PL
W artykule poruszono problem zagospodarowania zalegających na terenie Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie kruszywa odpadowego do wytwarzania konstrukcyjnych kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym. Autorzy zaprezentowali wyniki badań wybranych właściwości kompozytów drobnokruszywowych o różnej zawartości włókien stalowych. Przeprowadzone badania pozwoliły dobrać taką ilość włókien, przy której fibrokompozyt wykazuje najlepsze właściwości i spełnia wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym. Stwarza to możliwość wykorzystania zalegających hałd piasku odpadowego, rozwiązując tym samym częściowo problem kosztownej rekultywacji terenów wyrobisk kopalnianych.
EN
In the paper a problem of waste sand deposits located in Polish Pomerania region was raised. These deposits an excavation by-product were obtained during the process called aggregate hydroclassification. One of the examples how to resolve this problem is application of waste sand for the production of steel fibre reinforced composites. The authors introduced their tests results based on selected properties of fine aggregate composites containing different fibre volume fractions. The research tests conducted on these type of composites have allowed to choose such a fibre volume fraction, at which fibre composite exhibits the best properties and meets the requirements of construction materials. The results of the research tests could create a good opportunity for the use of the waste sand and could partially solve the problem of expensive reclamation of former mine areas.
EN
The subject of the study is a sandwich plate-strip subjected to a four-point load. An analytical model of the strip was developed, taking into account the classical zig-zag theory, namely the broken line hypothesis. Three parts of the plate-strip are distinguished: two of them are the edge parts, where bending and the shear effect is considered, the third one is the middle part subjected to pure bending. The total maximum deflection of the plate-strip and the maximum deflection of the selected middle part of the plate-strip are calculated. The FEM-numerical study is carried out similarly to the analytical approach. The experimental study was carried out on the test stand in the Institute of Rail Vehicles TABOR. The analytical, numerical and experimental results are compared each with other. The sandwich panels can be used as parts of the floor or rail vehicle paneling.
PL
Przedmiotem badań jest trójwarstwowe pasmo płytowe poddane czteropunktowemu zginaniu. Opracowano analityczny model tego pasma, korzystając z klasycznej teorii linii łamanej nazywanej teorią Zig-Zag. W paśmie tym wyróżniono trzy przedziały: dwa brzegowe, w których występuje zginanie i ścinanie oraz jeden środkowy, w którym występuje czyste zginanie. Wyznaczono całkowite ugięcie maksymalne pasma płytowego oraz maksymalne ugięcie odcinka środkowego. Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES) dla takiego samego modelu pasma, jak wyżej wspomniany model analityczny. Próbę doświadczalną przeprowadzono na stanowisku badawczym w Instytucie Pojazdów Szynowych. Porównano wyniki badań analitycznych, numerycznych i doświadczalnych. Analizowane płyty warstwowe mogą być stosowane, m. in. jako części podłogi lub poszycia pojazdu szynowego.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu potencjalnych źródeł ciepła występujących w pomieszczeniu, zabezpieczanym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym, na rozkład stężenia gazu gaśniczego, a tym samym na skuteczność gaśniczą systemu. W badaniach wykorzystano komorę badawczą wyposażoną w stałe urządzenie gaśnicze na dwutlenek węgla oraz aparaturę umożliwiającą dokonywanie pomiarów zmian stężenia gazu gaśniczego w czasie. Badania zostały wykonane w trzech wariantach: przy braku obecności źródeł ciepła; z uwzględnieniem pożaru oraz z uwzględnieniem pożaru i stałego źródła ciepła, w postaci elektrycznej płyty grzewczej, umieszczonego w komorze badawczej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono znikomy wpływ źródeł ciepła na rozkład stężenia gazu gaśniczego w zaproponowanym układzie przestrzeni chronionej.
EN
This article undertakes to conduct an experimental analysis of the impact of potential heat sources occurring in the room protected by FES-gaseous on the distribution of extinguishing gas concentrations, and thus on the extinguishing efficiency of the system. The research used a test chamber equipped with a fixed gaseous extinguishing system on carbon dioxide and apparatus enabling measurements of changes of extinguishing gasconcentration over time. The tests were carried out in three variants: in the absence of heat sources, with the presence of fire and taking into account the fire and a constant heat source in the form of an electric hobin the test chamber. Based on the analyzes carried out, a slight impact of the heat sources on the distribution of extinguishing gas concentrations in the proposed arrangement of protected space was found.
PL
W artykule przedstawiono badania nośności na ścinanie płyt z betonu zwykłego oraz lekkiego zbrojonego prętami kompozytowymi GFRP (ang. Glass Fibre Reinforced Polymer), w schemacie czteropunktowego zginania. Wykonano i poddano obciążeniu statycznemu łącznie 7 płyt betonowych o długości 2,8 m, szerokości 1,0 m i grubości 18 cm. Analizowano wpływ takich czynników, jak rodzaj betonu (zwykły, lekki), stopień zbrojenia i jego konfiguracja, obecność zbrojenia górnego a zachowanie się badanych płyt pod obciążeniem oraz ich nośność na ścinanie. Weryfikowano wybrane normowe modele obliczeniowe do określania nośności na ścinanie elementów zbrojonych prętami kompozytowymi. Stwierdzono brak wystarczająco wiarygodnej procedury obliczeniowej do wyznaczania nośności na ścinanie płyt z betonu lekkiego zbrojonego prętami GFRP.
EN
This paper evaluates the shear behaviour of simply supported normal-weight and lightweight concrete slabs reinforced with glass fibre reinforced polymer (GFRP) rebars and subjected to four-point static loading. A total of seven concrete slabs of 2.8 m long, 1.0 m wide and 0.18 m deep, were constructed and tested. Different parameters like type of concrete (normal – and lightweight), reinforcement ratio, reinforcement configuration and the existence of top reinforcement are considered in order to assess their influence on static behaviour and shear strength of concrete slabs. Furthermore several codes and theoretical models applied for predicting shear strength of concrete members reinforced with GFRP rebars have been compared with test results, and the discrepancies and compatibilities have been established and discussed. The lack of code models to predict accurately shear strength of LW concrete slabs reinforced with GFRP has been revealed.
PL
Przeprowadzono badania polowe modelu stropu w skali naturalnej o wymiarach 6,30 × 6,30m, wykonanego z paneli Vector III tj. częściowo prefabrykowanych płyty betonowych z kratownicą oraz włóknami polimerowymi zamiast zbrojenia rozdzielczego. Cały strop zmonolityzowany został nadbetonem układanym na budowie. Model obciążano sekwencyjnie, prowadząc automatyczny i geodezyjny pomiar względnych przemieszczeń prefabrykatów oraz ugięcia. W trakcie ostatniego kroku obciążenie przyłożono nierównomiernie w celu uwypuklenia tzw. zjawiska klawiszowania. Obciążenie stropu na jednej połowie wynosiło 1,7 kN/m2, a na drugiej 7,7 kN/m2. Maksymalna różnica przemieszczeń między panelami to 0,3 mm, natomiast ugięcie krótkotrwałe 2,7 mm. Po zakończeniu badań polowych pozostawiono obciążenie w celu weryfikacji wpływów długotrwałych. Maksymalne ugięcie po 12 miesiącach wyniosło 19 mm.
EN
Field test of a full-scale model of slabs with dimensions of 6,30 x 6,30 m, built of Vector III panels were carried out. Vector panels are semi precast, concrete plates with lattice girders and polymer fibres instead of distribution reinforcement. The slab is monolithized with in-situ topping. Vector panels are used in one way spanning slabs. The load was applied sequentially, measurements were made by LVDT sensors and geodetic. In the last of the stages, the load was applied to one half of the slab to examine the possibility of faulting. The floor load was 1,7 kN/m2 in one half and 7,7 kN/m2 in the other. The values of vertical displacements at the panel joints (in the middle of the slab) were measured. The difference of displacements between panels was less than 0,3 mm and vertical displacements have reached a value of 2,7 mm. After the field test, the load was left to verify long-term effects. After 12 months, a maximum displacement of 19 mm was achieved.
PL
Omówiono badania elementów poddanych czystemu zginaniu w celu ustalenia nośności zarówno granicznej, jak i krytycznej z warunku zwichrzenia. Badano modele fizyczne wykonane w skali półtechnicznej w porównaniu z rzeczywistymi konstrukcjami wsporczymi kolejowej sieci trakcyjnej oraz modelami numerycznymi, bazując na metodzie elementów skończonych. Pozwoliło to jednoznacznie ocenić wrażliwość przedmiotowych elementów na zwichrzenie. Mając ponadto wyznaczone doświadczalnie i numerycznie momenty krytyczne zwichrzenia, z odpowiedniego wzoru wyprowadzonego w ujęciu teorii Własowa w przypadku zastępczych pełnościennych elementów dwuteowych, wyznaczono pośrednio poszukiwane charakterystyki geometryczne na skręcanie swobodne i nieswobodne.
EN
Two-chords steel elements laced in single plane subjected to pure bending were discussed in order to determine both the ultimate and critical load capacity from the lateral torsional buckling. These tests were carried out on physical models made on a semi-technical scale compared to the actual supporting structures of the railway catenary and numerical models, based on the finite element method. This made it possible to clearly assess the sensitivity of these elements to lateral torsional buckling. In addition, having experimentally and numerically determined critical moments of lateral torsional buckling, from the appropriate formula derived from the Vlasov theory for substitute solid I-elements, indirectly searched geometrical characteristics for uniform and non-uniform torsion were determined.
PL
Dokonano przeglądu badań doświadczalnych kształtowników stalowych giętych na zimno. Badania były wykonywane przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej w ramach umowy przemysłowej nr RB-U-18218 pt. "Wykonanie badań przemysłowych w zakresie profili giętych na zimno, stosowanych w konstrukcjach hangarów lotniczych dla firmy KOBEX".
EN
The article presents a review of experimental tests of cold-formed steel profiles carried out by the Department of Building Structures at the Rzeszów University of Technology under industrial contract No. RB-U-18218 entitled "Pertorming industrial research in the field of cold-formed profiles used in the construction of aircraft hangars for the company KOBEX".
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mających na celu określenie wielkości i rozkłady naprężeń własnych w typowych słupach skrzynkowych spawanych z kształtowników profilowanych na zimno. Badania wykonano metodą trepanacyjną, rejestrując zmianę stanu odkształceń po rozcięciu na paski modelu krótkiego słupa. Wyniki badań porównano z rezultatami innych badaczy i mogą one stanowić podstawę do dalszych analiz stateczności ścian słupa skrzynkowego z uwzględnieniem naprężeń własnych.
EN
The paper presents the results of investigations aimed at determining the size and distribution of residual stresses in box columns welded from cold-formed sections. Trepanation method (strip cutting method) is used to determine the change in the state of deformation after cutting into strips of the short column model. The results were compared with the results of other researchers and may form the basis for further analyses of the stability of the walls of the box column, taking into account the natural stresses.
PL
W artykule omówiono sposoby wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych za pomocą materiałów kompozytowych. Wskazano główne przyczyny wykonywania wzmocnień i podano podstawowe informacje o wzmocnieniach kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer). Przedstawiono też przykłady badań i realizacji wzmocnień z wykorzystaniem materiałów kompozytowych oraz wybrane metody szacowania nośności wzmacnianych elementów. Omówiono wyniki badań własnych dotyczące stosowania taśm CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) do wzmacniania zginanych belek z drewna litego w obiektach zabytkowych.
EN
The article describes methods of strengthening structural timber elements using composite materials. The main reasons for strengthening are presented. The basic information about FRP (Fiber Reinforced Polymer) is provided. The article presents examples of tests and reinforcements with composite materials. Chosen methods of assessing the strength of reinforced elements are described. The authors present the results of their tests concerning the usage of CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) tapes for reinforcing bent solid timber beams in historical buildings.
13
Content available remote Zakotwienie przyczepnościowe w elementach wzmacnianych techniką EBR
PL
W artykule przedstawiono założenia obliczeniowe zawarte w normach oraz przepisach SIA 166, fib Bulletin 14, TR55, CNR-DT 200/2004 i stosowane przy analizie nośności zakotwień przyczepnościowych w elementach żelbetowych wzmacnianych techniką EBR. Wyznaczone na ich podstawie wartości sił i odkształceń kompozytu w strefie zakotwienia porównano z wynikami badań elementów wykonanych ze słabego betonu (fc, cube ≈ 20 MPa) i wzmocnionych taśmą CFRP. Przeprowadzona analiza założeń obliczeniowych pokazała, że przedstawiane w wytycznych projektowych założenia obliczeniowe nie są w pełni poprawne dla rzeczywistych konstrukcji wykonanych z betonów niskiej wytrzymałości. Opracowane na podstawie wydzielonych fragmentów belek modele badawcze zakotwień i wynikające z nich typy zniszczenia elementów wzmocnionych przy użyciu materiałów kompozytowych nie odzwierciedlają pracy elementu w strefie zakotwienia.
EN
The paper presents calculation assumptions contained in the standards and regulations of SIA 166, fib Bulletin 14, TR55, CNR-DT 200/2004 and used in the analysis of the load capacity of bond anchorages in reinforced concrete elements strengthened by the EBR technique. The forces and strains values of the composite in the anchorage zone determined on their basis were compared with the results of tests of elements made of weak concrete (fc,cube ≈ 20MPa) and reinforced with single CFRP tape. The analysis of equations used to determine anchorage strength and active bond length showed that the calculation assumptions presented in the guidelines are not fully correct for real constructions made of low-strength concrete. The test models of bond anchorages developed on the basis of separated sections of beams and the subsequent types of damage of strengthened elements with composite materials do not reflect the actions of the anchorage zone.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, laboratoryjnych i polowych w pełnej skali oraz nieliniowe analizy obliczeniowe (w tym MES) nowego systemu stropów typu "slim floor", utworzonych z połączonych prefabrykowanych belek zespolonych typu BH i płyt kanałowych sprężonych. Wyniki badań i obliczeń wykazały zadowalającą zgodność.
EN
Experimental research; full-scale laboratory and field tests as well as non-linear computational analyzes (including FEM) of a new "slim floor" system made up of prefabricated BH type composite beams combined with pre-tensioned HC floor slabs are the subject of the present paper. Experimental and computational results showed satisfactory consistence.
EN
Experimental tests of steel unstiffened double side bolted end-plate joints have been presented. The main aim of the conducted tests was to check the behavior of joints in an accidental situation and possibility of creating secondary mechanism, i.e. catenary action in the scenario of column loss. Two types of end plate joints were tested: flush end-plate (FP) and extended end-plate (EP) with different thickness and different number of bolt rows in each. The tests were carried out on an isolated cross beam-column-beam type system until joint failure. During tests the available moment resistance and rotation capacity of bending joints and also values of tension forces in the beam were determined. The joints with extended end-plate have demonstrated higher bending and rotational capacity than flush end-plate. Significant deformation of column flanges, web and end plate were observed. The fracture of bolts was the failure mode of joints. Obtained results of axial force values in beam exceeded standard requirement what confirmed that the joints with unstiffened web column, flush or extended end-plate possess the ability of development the catenary action.
PL
W artykule przedstawiono badania doświadczalne śrubowych doczołowych nieużebrowanych węzłów obustronnych. Głównym celem badań było sprawdzenie możliwości utworzenia mechanizmu wtórnego, tzw. akcji cięgnowej w scenariuszu utraty słupa. Badaniu poddano dwa typy wezłów doczołowych: z blachą wpuszczoną (FP) i z blachą wystającą (EP) o różnej grubości oraz różnej liczbie rzędów śrub. Badania wykonano na wyizolowanym układzie krzyżowym belka-słup-belka do momentu zniszczenia połączenia. Wynikiem badań było określenie nośności połączeń przy zginaniu, ustalenie zdolności do obrotu tego typu połączeń oraz ustalenie wartości sił rozciągających w belkach. Połączenia z blachą wystającą wykazały większą nośność na zginanie oraz zdolność do obrotu niż węzły z blachą wpuszczoną. Miejscami znacznych odkształceń węzła były pasy i środnik słupa oraz blacha czołowa. Modelem zniszczenia węzłów było zerwanie śrub. Uzyskane w badaniach wartości siły osiowej w belkach przekroczyły wartości normowe, co potwierdza, że połączenia z nieużebrowanym środnikiem słupa, z blachą wpuszczoną lub blachą wystającą posiadają zdolność rozwoju akcji cięgnowej.
PL
Przedstawiono mechanizmy zniszczenia belek na ścinanie. Celem badań było określenie wpływu zbrojenia podłużnego na nośność na ścinanie oraz odkształcalność belek. Program obejmował siedem belek o przekroju teowym. Zastosowano trzy stopnie zbrojenia belek: 1,0; 1,4 oraz 1,8%. Do analizy rozwoju zarysowania zastosowano system cyfrowej korelacji obrazów.
EN
Mechanisms of shear failure are presented in the paper. The aim of the research was to investigate the influence of longitudinal reinforcement on the shear capacity and beams deformability. The test program consisted of seven T-section beams. Three reinforcement ratios were applied: 1.0; 1.4 and 1.8%. The digital image correlation system was used to analyse crack development.
PL
Przedmiotem badań był cienkościenny kompozytowy profil o określonych parametrach geometrycznych. Próbka rzeczywista oraz opracowana numerycznie zostały poddane procesowi osiowego ściskania, podczas którego badano stan krytyczny oraz słabo krytyczny. Model podparto przegubowo na krawędziach stanowiących pra krój poprzeczny badanego profilu, odpowiednio w górnej i dolnej go części. Badania numeryczne wykonywano w zakresie nieliniowej stateczności konstrukcji. Analizę MES przeprowadzono do momentu osiągnięcia wyraźnej utraty stateczności, przy jednoczesnym wyznaczeniu wartości sił krytycznych. Do obliczeń numerycznych wykorzystano system ABAQUS®. Podstawowym aspektem badawczym było wyznaczenie stopnia zbieżności wyników uzyskanych metodą eksperymentalną oraz numeryczną w zakresie dopuszczalnych obciążeń eksploatacyjnych. Badania numeryczne realizowano wyłącznie w i kresie sprężystym, pozwalającym na stateczną pracę cienkościenny konstrukcji.
EN
The object of the research was thin-walled composite profile of certain geometrical parameters. The real and numerical specimen, has under gone a process of axial compression, in which studied critical and poorly after-critical condition. Model was supported articulated on the edges constituting the cross-section of the test profiles in the upper and low parts. Numerical investigations were carried out exclusively in the field of non-linear stability of the structure. FEM analysis was carried out until achieving a clear loss of stability, in order to determine the value the critical force. For the numerical calculations used ABAQUS® program. A key aspect of the research was to determine the level of convergence of the results obtained by experimental and numerical research, to the extent permissible operating loads. Numerical research carried outs exclusively in the field of elastic, which allows you to stable work of thin-walled structures.
PL
Zaparowane szyby w domu, wilgoć, a także złe samopoczucie mieszkańców mogą świadczyć o niewłaściwie działającym systemie wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) w budynku. Przyczyn osłabienia wydajności tego typu wentylacji może być wiele. Do najczęstszych zaliczamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, zbyt mały lub wręcz brak nawiewu powietrza do pomieszczenia oraz za małe pole przekroju kanału wywiewnego. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niekorzystnymi warunkami klimatu zewnętrznego, producenci galanterii budowlanej proponują zastosowanie między innymi nasady kominowej w celu poprawy sprawności wentylacji grawitacyjnej. Jest to rozwiązanie popularne, w szczególności w przypadku występowania ciągu wstecznego.
EN
Steamed up window panes in the house, dampness and bad physical state of occupants may constitute a sign of improperly working gravity (natural) ventilation system in the building. Causes of weakened efficiency of this type of ventilation may be numerous. The most frequent include non-favourable atmospheric conditions, periodic increase of air pollution in rooms, too weak or even absent supply of air to the room as well as excessively small section area of the exhaust channel. In order to address the problems connected with non-favourable conditions of the outside climate, manufacturers of construction accessories suggest, among other things, using a chimney pot in order to improve the efficiency of gravity ventilation. This is a popular solution, especially in the case of occurrence of reverse thrust.
PL
Przedmiotem pracy jest rozpoznanie właściwości wytrzymałościowych mas iniekcyjnych w kontekście zmieniających się ilości dodatków mineralnych stosowanych razem z popiołem lotnym. Masy wykorzystywane do wypełniania przestrzeni międzyrurowych muszą oznaczać się wysoką płynnością i wytrzymałością na ściskanie na poziomie min. 25 MPa. Coraz częściej pojawiają się zapytania o jeszcze wyższe parametry wytrzymałościowe. Stosując jako wypełniacz wyłącznie popiół lotny spełnienie tego wymogu jest niemożliwe. Wyjściem z tej sytuacji jest wprowadzenie do składu pyłów mineralnych pochodzących ze zmielenia różnych rodzajów powszechnie występujących skał. W niniejszej pracy dokonano analizy wpływu rodzaju skały oraz ilości tych dodatków na wytrzymałości na ściskanie oraz skuteczność upłynnienia cementowych mieszanek iniekcyjnych.
EN
The subject of the work is to recognize the strength properties of the masses injection in the context of varying amounts of mineral additives, used together with the fly ash. Mass used to fill the space between the pipe necessarily mean high liquidity and a certain strength parameters at minimum 25 MPa. Increasingly, there are requests for even higher strength parameters. Using as a filler only flyash this requirement impossible. The way out of this situation is the introduction to the composition of mineral dust from grinding various types of commonly occurring rocks. Analysis of the compressive strength and the liquidation mass injection with variable amounts of additives rocks is the subject of this study.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.