Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tokarka karuzelowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie w przemyśle maszynowym spotykane są wielkogabarytowe stoły obrotowe. Takim typowym przykładem są tokarki karuzelowe w całym zakresie ich typów i wielkości. Oprócz tego stoły te stanowią, wyposażenie obrabiarek, np. wiertarko-frezarek.
EN
The engineering industry uses different rotary tables in practice. They are used as parts of vertical lathes, or as equipment for other machine tools. The diameters of these tables can reach the size of up to several dozen meters and the load capacity of up to several dozen tonnes. The main element transferring the table load during operation is a large size thrust bearing. Ball or spherical roller bearings are most often used in the construction of rotary tables. When transferring large loads between rolling elements and raceways, there are high point surface pressures. This creates local deformations which have a negative effect on the accuracy of the work pieces. A hydraulic thrust bearing made of two steel bearing rings does not have such a disadvantage. The stationary lower ring is attached to the lathe body and the steel upper ring is lined with plastic to the rotary table. The principle of operation of the hydraulic bearing is that between these two rings oil is fed under pressure during operation. This creates a very thin layer of oil between the rings, which transfers the load and lubricates at the same time. The oil is fed continuously during machine operation and circulates in a closed circuit. This solution is cheap, simple in construction and has a long service life.
2
Content available Badania sztywności statycznej tokarek karuzelowych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań sztywności statycznej obrabiarek ciężkich (ze szczególnym uwzględnieniem tokarek karuzelowych) zrealizowanych przez Katedrę Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej we współpracy z fabryką obrabiarek RAFAMET mieszczącą się w Kuźni Raciborskiej. Przegląd przedstawionych w artykule wyników badań sztywności statycznej, obejmuje wyniki uzyskane dwoma alternatywnymi metodami: konwencjonalną i DWSS, czyli metodą Dynamiczną Wyznaczania Sztywności Statycznej. Zdobyte doświadczenie w efekcie przeprowadzonych prac pozwoliło sformułować wytyczne dotyczące w głównej mierze własności tokarek karuzelowych serii KCI, ale także w mniejszym stopniu rozpatrywanych frezarek bramowych, jak i tokarek podtorowych.
EN
Present article presents results of static stiffness investigation of heavy machine tools (focusing particularly on vertical lathes) conducted by Machine Technology Department in cooperation with machine tool producer RAFAMET based in Kuźnia Raciborska. Presented feedback includes results obtained in the course of two methods: traditional and DDSS i.e. Dynamic Determination of Static Stiffness. The experience acquired as the result of the conducted study enabled to form guidelines concerning mainly properties of vertical lathes KCI series, and to a smaller extent, similar in construction heavy planner mills and underfloor wheelset lathes.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacyjnych badań stojaka tokarki karuzelowej ciężkiej pod kątem oceny wpływu połączeń śrubowych na sztywność statyczną stojaka. Przedmiotem analizy jest konstrukcja stojaka opracowana w Fabryce Obrabiarek Rafamet S.A. W artykule zaprezentowano porównanie wyników analiz MES stojaka o konstrukcji monolitycznej oraz wykonanego jako konstrukcja skręcana. Analizy MES przeprowadzono wykorzystując do obliczeń system Autodesk Algor Simulation 2011.
EN
The paper presents the results of simulation research of heavy vertical lathe column for assessing the impact of screw connections on column static stiffness. Subject of FEM analysis is the structure of column designed by Machine Tool Factory RAFAMET S.A. The paper presents a comparison of FEA results of monolithic construction of column with construction designed with bolt connection. FEM analysis was performed using the Autodesk Algor Simulation 2011 system.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody określania dopuszczalnego wskaźnika sztywności statycznej tokarek karuzelowych. Zaproponowana metoda bazuje na analizie wyników badań tego typu obrabiarek przeprowadzanych w Katedrze Budowy Maszyn.
EN
This article describes a method for determining the acceptable static stiffness indicator for vertical lathes. The proposed method is based on the analysis of the results of this type of machine carried out in the Machine Technology Department.
PL
W artykule przedstawiono budowę dwustojakowej tokarki karuzelowej zaprojektowanej i zbudowanej dla wysokowydajnej obróbki wykorbień składanych wałów korbowych silników okrętowych. Suporty poziome i pionowe przemieszczają się po prowadnicach kulkowych firmy Rexroth. Tokarka została wyposażona w układ sterowania CNC - Sinumeric firmy Siemens. Tokarkę poddano wielu badaniom odbiorczym, m.in. badaniom dokładności geometrycznej. W artykule zamieszczono wybrane wyniki kilku sprawdzeń dokładności: bicia powierzchni czołowej obracającego się stołu, prostopadłości prowadnic pionowych kolumn do powierzchni stołu, równoległości przesuwu kolumn do prowadnic łoża oraz dokładności i powtarzalności pozycjonowania osi sterowanych numerycznie. Wyniki wszystkich badań potwierdziły spełnienie założeń postawionych na etapie projektowania obrabiarki.
PL
Artykuł prezentuje badania weryfikacyjne wybranych podzespołów wielkogabarytowych tokarek karuzelowych. Badania symulacyjne, metodą elementów skończonych, dotyczyły wytrzymałości belki suportowej tokarki karuzelowej KCI oraz stołu obrotowego tokarki karuzelowej KDC. W artykule przedstawiono modele podzespołów, założenia oraz wyniki analiz. Badania przeprowadzono wykorzystując system Ansys.
EN
The paper presents the verification tests of selected components of large vertical lathes. The FEM analysis concerned the strength of crossrail of vertical lathe KCI type and turntable of vertical lathe KDC type. This article presents models of components, assumptions and analysis results. Analyses were carried out using Ansys system.
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań układów napędowych oraz ich synchronizacji w prototypie karuzelowej tokarki dwustojakowej sterowanej numerycznie typu TCW 3100. Obrabiarka ta jest przeznaczona do wysokowydajnej obróbki wykorbień składanych wałów korbowych silników okrętowych. Badaniom poddano zdwojone, niezależne napędy kolumn oraz belki poprzecznej. Celem badań było zmierzenie czasu osiągnięcia pełnej zadanej prędkości przez badany układ napędowy oraz charakterystycznych częstotliwości wzbudzanych podczas uruchamiania i zatrzymywania napędu. Synchronizację napędów zbadano poprzez porównanie czasowych przebiegów sygnału przyspieszenia napędzanych elementów maszyny. Wyniki badań świadczą o dobrych właściwościach dynamicznych badanych napędów oraz poprawnie dobranych silnikach w stosunku do bezwładności elementów napędzanych. Wskazują też na właściwy sposób elektrycznego sprzężenia silników napędowych i poprawny dobór algorytmów w układzie sterowania tymi silnikami.
EN
In the article the experimental research of the dynamics of the drives and their synchronization in the CNC two stands vertical lathe TCW 3100 have been included. This machine-tool is destined to heavy duty machining of composed crankshafts of marine engines. The doubled independent drives of the columns and also transversal beam were tested. The aim of the research was to examine power transmission system e.g. time to achieve full speed and the natural frequencies excited during start and stop phase of motion. The synchronization of the drives was analyzed by comparison the curves of acceleration vs time of the analyzed units. The results of tests confirm good dynamics properties of analyzed drives as well as correct choice of motors in relation to the displacement inertia of the units driven. The correct way of coupling drive motors and correct choice of algorithms in the control system of those motors were confirmed experimentally in this paper.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych sztywności statycznej tokarki karuzelowej, którą ze względu na wymiary gabarytowe zaliczyć nnożna do grupy obrabiarek ciężkich. Badania przeprowadzono w systemie ALGOR, wykorzystując Metodę Elementów Skończonych. Zaprezentowano wyniki analizy konstrukcji nośnej, belki suportowej z suportami, pojedynczego suportu z suwakiem oraz stołu z przedmiotem obrabianym. Pokazano również wpływ wartości sztywności stykowej na prowadnicach stołu na całkowitą sztywność jego konstrukcji nośnej.
EN
This paper presents results of static stiffness analyses of a vertical lathe, which for the sake of overall dimensions, to heavy machine tools group is qualified. The simulation research was made using Finite Element Method in ALGOR system. The results of analysis of supporting structure, saddle beam with saddles and slides, single saddle with slide and table with workplace was presented. The influence of contact stiffness of table guides on whole stiffness of table supporting structure also was showed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych sztywności statycznej prototypu tokarki karuzelowej KDC 700/800N. W trakcie badań zastosowano dwie alternatywne metody badawcze wyznaczania wartości wskaźników sztywności; metodę konwencjonalną i metodę dynamiczną DWSS (Dynamicznego Wyznaczania Sztywności Statycznej). Artykuł zakończono analizą uzyskanych wyników, którą podsumowano wnioskami odnoszącymi się do własności badanej obrabiarki.
EN
This article presents results of experimental research of static stiffness of prototype vertical lathe KDC 700/800N. During the research two alternative methods of determining the value of stiffness indicators were implemented, namely: conventional mediod and DDSS method (Dynamic Determination of Static Stiffness). The article is concluded with analysis of obtained results. Last part of the article presents tlie analysis of obtained results and conclusions referring to properties of the machine tool.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych suportu frezarskiego tokarki karuzelowej z serii KCI 210/280NM. Dokonano analizy wpływu wartości parametrów stykowych na rozkład naprężeń i przemieszczeń w suporcie, wykorzystaując metodę elementów skończonych. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu ALGOR R12.
EN
The paper presents the results of numerical computations of milling slide in KCI-210/280NM series vertical lathes. The effect of contact parameters selection was analysed in terms of stresses and displacements distribution in the slide, by means of finite element method. The analysis was performed using ALGOR R12 software for PC workstation.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wskaźników sztywności otrzymanych podczas badań tokarskich centrów karuzelowych z wykorzystaniem dwóch metod: konwencjonalnej i dynamicznej (DDSS). Badanie to prowadzono w ramach prac nad opracowaniem metodyki badań obrabiarek ciężkich.
EN
The paper presents an comparative analysis of the stiffness coefficient received from an investigation of the vertical lathes by means of two methods: the conventional method and a DDSS method. The investigation were conducting within a framework of working out of methodic investigation of heavy machine tools.
EN
Results of model research of two-slided KCI-series vertical lathes are presented. Two types of the lathes were analysed using finite element method: KCI-210/280 NM and KCI-400/540 NM. Numerical computations were performed to determine displacements of characteristic points of vertical lathe centres under the load of their deadweight. Mode shapes and eigenfrequencies were determined. Several positions of slides over slide bar were taken into account during the analysis to provide information about possible weak areas of the structure. Additionally, a bed of KCI-400/540 NM vertical lathe was analysed with regard to both stresses and displacements caused by a weight of workpiece.
PL
Opracowanie obejmuje wyniki badań modelowych dwusuportowych tokarek karuzelowych z serii KCI. Modele dwóch typów tych obrabiarek, KCI-210/280 NM i KCI-400/540 NM, poddano obliczeniom metodą elementów skończonych (MES). Oba centra są konstrukcyjnie bardzo podobne: posiadają zamocowaną na stałe belkę suportową i wykorzystują identyczne suporty. Na każdej z obrabiarek KCI oba suporty zostały przystosowane do operacji toczenia, jeden z nich - do operacji frezowania [1]. Nieprzesuwna belka suportową wraz z konstrukcją nośną, tj. stojakami i belką wiążącą, tworzy konstrukcję o bardzo wysokiej sztywności. Celem badań było wyznaczenie drgań własnych układu obrabiarki oraz ocena wpływu położenia suportów na belce suportowej na przemieszczenia punktów charakterystycznych (wierzchołki suwaków narzędziowych) pod wpływem ciężaru własnego. Dodatkowo obliczono naprężenia i odkształcenia łoża centrum KCI-400/500 NM, powstałe w wyniku obciążenia przedmiotem obrabianym. Trójwymiarowe modele centrów karuzelowych KCI-210/280 NM i KCI-400/540 NM zbudowano jako modele płytowo-bryłowe, korzystając wyłącznie z pakietu ALGOR R12 dla stacji PC. Stojaki, belka wiążąca, belka suportową i częściowo suporty składają się wyłącznie z elementów płytowych, elementy bryłowe wykorzystano do odwzorowania prowadnic i suwaków narzędziowych. Całkowita liczba elementów skończonych nie przekroczyła liczby 14000. Podczas wyznaczania postaci drgań własnych i przemieszczeń punktów charakterystycznych (decydujących o dokładności obróbki) wpływ łoża i stołu obrabiarki pominięto. Na etapie obliczeń postanowiono uwzględnić jedynie wybrane elementy modelu, tj. belkę suportową z suportami i suwakami narzędziowymi, nie uwzględniając wpływu stojaków i belką wiążącą. Obliczenia dla tych ostatnich przeprowadzono oddzielnie. Kierując się wynikami obliczeń przeprowadzonych dla całego modelu, dla belki suportowej dobrano warunki brzegowe (tzn. sposób utwierdzenia) w taki sposób, aby różnice w wynikach obliczeń częstotliwości drgań własnych modelu uproszczonego i wyjściowego były jak najmniejsze. Obliczenia obejmowały wyznaczenie przemieszczeń punktów charakterystycznych centrów karuzelowych pod wpływem ciężaru własnego dla różnych położeń suportów oraz wyznaczenie częstotliwości i postaci drgań własnych wybranych elementów tych obrabiarek. Obliczono również naprężenia i odkształcenia łoża tokarki KCI-400/540 NM, poddanego działaniu ciężaru przedmiotu obrabianego.
PL
Tematyka tego artykułu dotyczy prac prowadzonych w celu opracowania metodyki badań obrabiarek ciężkich w warunkach przemysłowych. W artykule przedstawiono wstępny etap badań (tzw. badania rozpoznawcze) prowadzonych na różnych typach tokarek karuzelowych.
EN
Subject area of this paper concerns investigation carrying out to work out methodic of heary machine tools investigation under industry conditions. The paper presents preliminary stage of research like: - experimental research of static stiffness of machine tool, - experimental research of level vibration of machine tool. This research was carried out on several types of vertical boring mill carrying and in this article the results carrying out on some types of vertical boring mill KCI-500/550 NM are shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań szybkoobrotowych stołów tokarek karuzelowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Badaniom poddano stoły tokarek karuzelowych typ KCI210/280 NM oraz KCI400/540 NM o średnicach odpowiednio 2100 [mm] i 4000 [mm]. Stoły badano pod kątem rozkładu naprężeń i odkształceń po zwiększeniu prędkości obrotowej do 150 [obr/min] dla typu KCI210/280 NM oraz 340 [obr/min] dla typu KCI210/280 NM. Ponadto przeprowadzono badania częstości i postaci drgań własnych stołów. Analizę przeprowadzono dla układu stołu (stół, tarcza, koło zębate) oraz dla układu stołu z przedmiotem obrabianym. Ostatecznie sprawdzono maksymalne dopuszczalne prędkości obrotowe stołów. Model geometryczny stołów obrotowych wykonano w systemie Solid Edge, a następnie eksportowano go do systemu Algor. Analizę metodą elementów skończonych przeprowadzono w systemie Algor.
EN
The machine tool rigidity is very important for treatment accuracy. This paper presents evaluation of slide beams rigidity test. In order to evaluate the test mode shape, natural frequency and deflection were tested with finite element analysis. The test includes the vertical boring mill slide beams KCI 210/280 NM type and KCI 400/540 NM type. The finite element analysis was made for slide beams only and slide beams with slide set. The Algor system was used to analyze.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.