Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building ceramic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Zjawisko podciągania kapilarnego jest nieodłączne dla porowatych materiałów budowlanych narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych. Sterując rozkładem wielkości porów w tworzywie można częściowo ograniczyć podciąganie kapilarne, a tym samym zwiększyć odporność tworzywa na działanie wody. Dobór odpowiedniego rozkładu porów nie jest zagadnieniem prostym w realizacji, a przy tym zupełnie inaczej przebiega np. dla betonów i zapraw, a inaczej dla ceramiki budowlanej. W artykule wykazano, że dla tworzyw ceramiki budowlanej podciąganie kapilarne można kształtować poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju, ilości, a przede wszystkim uziarnienia dodatków poryzujacych. Każda tego typu modyfikacja mikrostruktury wpływa bezpośrednio na pozostałe parametry użytkowe tworzywa, co zostało udowodnione w niniejszym artykule.
EN
The phenomenon of capillary rise is inherent in porous building materials exposed to direct weather conditions. By controlling the pore size distribution in the material, it is possible to partially limit the capillary rise and thus increase the resistance of the material to water. The selection of an appropriate pore distribution is not an easy issue to implement, and at the same time it is completely different, for example, for concrete and mortars, and differently for building ceramics. The article shows that for building ceramics, capillary rise can be shaped using an appropriate type, amount and, above all, graining of the additives. Each modification of the microstructure of this type directly affects the remaining performance parameters of the material, which has been proven in this article.
PL
W artykule przedstawiono porównanie właściwości wybranych surowców naturalnych, tradycyjnie stosowanych w Polsce do produkcji ceramicznych wyrobów klinkierowych oraz od niedawna wykorzystywanych w tej technologii, odpadowych iłołupków karbońskich. Surowce scharakteryzowano w zakresie ich budowy makroskopowej, składu mineralnego i chemicznego oraz właściwości termicznych. Porównano właściwości technologiczne surowców oraz mikrostrukturę i skład fazowy wybranego wypalonego tworzywa.
EN
The paper presents comparison of properties of selected natural raw materials, traditionally used in Poland for manufacturing of ceramic clinker and recently used in this technology the waste carboniferous clay shale. Raw materials were characterized in terms of their macroscopic structure, mineral and chemical composition and thermal properties. The technological properties of raw materials were compared, as well as microstructure and phase composition of selected fired material was presented.
PL
To już ostatnia część Poradnika. Publikację rozpoczęliśmy w numerze 1/2010 "Ceramiki Budowlanej". W poprzednich 4 częściach dr inż. Roman Jarmontowicz omówił m.in. elementy murowe, zaprawy murarskie i tynkarskie, wymagania dotyczące elementów budynku jak i obiektów budowlanych oraz zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych. Informacje podane w tych artykułach są przeznaczone dla producentów ceramicznych elementów murowych, którzy są zobowiązani do deklarowania właściwości tych wyrobów, ich przeznaczenia i zakresu stosowania, dla projektantów obiektów budowlanych, dla których niezbędna jest dokładna informacja o wyrobach budowlanych i wskazówki związane z ich stosowaniem oraz dla inwestorów z uwagi na potrzebę zapewnienia właściwego doboru wyrobów dla określonego zastosowania w celu uzyskania obiektów budowlanych o założonej charakterystyce. Poradnik w wersji książkowej jest także do nabycia w siedzibie Związku Pracodawców Ceramiki Budowlanej i Silikatów.
PL
Artykuł przedstawia współczesne wymagania ochrony cieplnej budynków oraz główne kierunki rozwoju tego sektora. Zmiany te spowodowane są głównie stale rosnącymi kosztami energii oraz wymaganiami prawa budowlanego zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono kilka przykładów ceramicznych produktów będących owocem wieloletnich prac nad poprawą parametrów termicznych ścian.
EN
The article presents current requirements of thermal protection of buildings and the main directions of development of this sector. These changes are mainly caused by steadily rising energy costs and requirements of construction law, both in Poland and the European Union. The article presents several examples of ceramic pro-ducts which are the result of many years of work on improving the thermal performance of walls.
PL
Praktyczne wprowadzenie norm europejskich i systemu certyfikacji na znak CE to pierwszoplanowe zadanie, jakie wyłania się obecnie przed wszystkimi producentami ceramiki budowlanej. Chcąc przyczynić się do realizacji tego zadania, nasza redakcja rozpoczyna cykl artykułów, mających na celu zapoznanie Czytelników z normami europejskimi dotyczącymi ceramiki budowlanej. Rozpoczynamy ów cykl artykułem na temat normy EN 771-1:2003. W niniejszym numerze "CB" zamieszczamy część I tego artykułu, dotyczącą właściwości wyrobów. Część II, którą zamieścimy w następnym numerze, dotyczyć będzie oceny zgodności, wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji i systemu znakowania CE. W kolejnych numerach "CB" omawiać będziemy również metody badań według norm europejskich i inne normy powołane.
PL
Niniejszy artukuł zawiera: informację na temat najważniejszych postanowień Ustawy z dnia 12 września 2002r. o normalizacji, wykaz aktualnych norm, informację na temat norm będących w opracowaniu oraz kilka uwag, jakie wynikają z przyjętych obecnie zasad dotyczących prowadzonych prac normalizacyjnych.
PL
Niniejsze studium opisuje przyczyny powstawania pęknięć i wykwitów na skutek suszenia oraz możliwości ich unikania. Obniżenie temperatury suszenia i podwyższenie temperatury półwyrobu podczas suszenia, aż do osiągnięcia poziomu temperatury krytycznej zależnej od surowca, są właściwymi działaniami w celu wykonania produktów, które nie wykażą pęknięć i wykwitów na skutek suszenia.
PL
Niniejsze studium opisuje przyczyny powstawania pęknięć i wykwitów na skutek suszenia oraz możliwości ich unikania. Obniżenie temperatury suszenia i podwyższenie temperatury półwyrobu podczas suszenia, aż do osiągnięcia poziomu temperatury krytycznej zależnej od surowca, są właściwymi działaniami w celu wykonania produktów, które nie wykażą pęknięć i wykwitów na skutek suszenia. Jest to druga część artykułu prezentowanego w poprzednim numerze "CB".
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.