Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  społeczna odpowiedzialność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The enrichment of the society and the consumptive lifestyle caused that customers buy more and more, having different, often very high requirements as to the purchased products and services. They often do not realize that production of such products requires more and more materials, energy and other means of production. All this leads to high exploitation of the environment. Even if the resources of the natural environment are not exhaustible, they do not keep up with their rebuilding at this pace of exploitation. That is why social awareness and responsibility both of producers and customers play such an important role. They are one of the instruments needed to operate in accordance with the concept of sustainable development. The aim of the research was to examine social awareness and responsibility among customers of service enterprises. The research was conducted with the use of an online survey, which allowed to show whether the customers of such enterprises are interested in the concept of the sustainable development, if they take it into account when using various services. The need for environmental education was indicated, which could strengthen the social awareness and responsibility among Polish customers.
PL
Świat w tej chwili zmaga się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest epidemia koronawirusa. Wiele jest spekulacji na temat inicjacji tego zjawiska. Jedną z nich jest przekonanie, że pandemia jest obronną odpowiedzią natury na niszczącą ją ekspansję człowieka.
PL
U podstaw formowania uniwersytetów wybrzmiały dwie misje. Pierwsza związana była z prowadzeniem badań naukowych, a więc poszukiwań prawdy, a druga związana była z dydaktyką. W wyniku zachodzących zmian w przestrzeni społeczno-gospodarczej wydaje się, że tradycyjna misja uniwersytetu nie oddaje wszystkich zadań kierowanych do uniwersytetu. Tradycyjne misje uniwersytetu poddawane są dyskusji i pojawiają się głosy mówiące o konieczności zmian. Dyskutowana jest kwestia badań naukowych, analizowanych tematów i ich użyteczności w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Pod debatę poddawana jest również dydaktyka, wobec której oczekuje się kształcenia absolwentów użytecznych na rynku pracy. Wobec zachodzących zmian i próby pogodzenia istoty uczelni z oczekiwaniami interesariuszy, w literaturze pojawiło się sformułowanie trzecia misja uczelni. Nazywana jest również misją społeczną bądź służbą publiczną, a istotą jej jest uwzględnianie oczekiwań interesariuszy w działalności uczelni. Problematyka trzeciej misji uczelni nie została jednak w sposób precyzyjny określona i niejednoznaczne są zadania z niej wynikające. Celem artykułu jest próba sprecyzowania kształtu trzeciej misji, a także zadań i powinności wynikających z jej realizacji.
EN
Two missions resounded at the foundations of university formation. The first was related to conducting scientific research, and thus searching for the truth, and the second was related to didactics. As a result of changes in the socio-economic space, it seems that the traditional university mission does not reflect all tasks addressed to the university. Traditional university missions are subject to discussion and there are voices talking about the need for change. The issue of scientific research, analyzed topics and their usefulness in the socio-economic space is discussed. The debate is also about didactics, which is expected to educate graduates useful in the labor market. In view of the changes taking place and the attempt to reconcile the essence of the university with the expectations of the stakeholders, the third mission of the university appeared in the literature. It is also called a social mission or public service, and its essence is to take into account the expectations of stakeholders in the university's activities. The problem of the third mission of the university has not been precisely defined and ambiguous are the tasks resulting from it. The purpose of the article is to try to specify the shape of the third mission, as well as the tasks and duties resulting from its implementation.
PL
Artykuł poglądowy stanowiący wynik analizy literatury z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule autor wskazuje na specyfikę prowadzonej przez szpital działalności jako fundament do stosowania koncepcji CSR, stanowiącej element nowego zarządzania publicznego. Zwrócono również uwagę na możliwość stosowania koncepcji zarówno w codziennej działalności szpitali publicznych, jak i w trakcie ich restrukturyzacji.
EN
An illustrative article that is the result of an analysis of literature in the field of corporate social responsibility. In the article, the author indicates the specificity of the hospital's activity as a foundation for the application of the CSR concept, which is an element of the new public management. Attention was also paid to the possibility of applying the concept both in the daily activities of public hospitals and during their restructuring.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie Lean Management jako instrument odpowiedzialnego biznesu. Zobrazowano w nim genezę pojęcia Lean Management oraz sposoby, w jaki wpływa ono na usprawnienie działalności organizacji. Ponadto omówiono istotę odpowiedzialnego biznesu oraz przybliżono pojęcie Lean Management jako jeden z instrumentów odpowiedzialnego biznesu.
EN
The paper presents the issue of Lean Management as an instrument of responsible business. The article goes back to the origins of Lean Management and discusses the ways in which it exerts impact on the improvement of the efficiency of the activity of organizations. Furthermore, the essence of responsible business is discussed as well as the role of Lean Management as one of the instruments of responsible business.
PL
Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest w obecnych czasach coraz większe. Potrzeba rozwoju wspomnianej koncepcji wypływa nie tylko od samych przedsiębiorstw, ale także od społeczności lokalnych, konkurencji, władz szczebla lokalnego i centralnego oraz innych uczestników życia społeczno-gospodarczego, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na podmioty gospodarcze.
EN
The interest in corporate social responsibility is nowadays more and more. The need for the development of this concept derives not only from the enterprises themselves, but also from the local community, competition authorities and local government, and many other participants in social and economic life, having a direct or indirect impact on economic operators.
EN
The subject of occupational health and safety in terms of the GRI indicators has been presented in this article. GRI indicators are used in Corporate Social Responsibility (CSR) reporting. This article is an attempt to answer the question: are the published indicators the result of actual implementation of occupational health and safety management strategy or are they just part of building an image and reputation of a company that is socially responsible?
PL
W publikacji przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w ujęciu wskaźników GRI (ang. Global Reporting Initiative), które są stosowane w raportowaniu społecznej działalności firm (ang. CRS – Corporate Social Responsibility). Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy publikowane wskaźniki są rezultatem rzeczywistego wdrażana strategii zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czy też są tylko elementem budowania wizerunku i reputacji firmy odpowiedzialnie społecznej.
PL
Praktyka działania firm krajowych i międzynarodowych pokazuje, że wprowadzanie do zarządzania praktyk społecznej odpowiedzialności (SR) jest możliwe nie tylko w sektorze for profit, lecz także w sektorze non profit, w tym także w podmiotach ochrony zdrowia. Wprawdzie w chwili obecnej w Polsce placówek leczniczych w sposób celowy i świadomy realizujących założenia SR jest niewiele, ale istnieje olbrzymi potencjał dla powszechnego jej zastosowania. Aby to było możliwe zarządzający podmiotami leczniczymi muszą sobie zdać sprawę z korzyści związanych z jej wdrożeniem oraz z tego, jak ją realizować.
EN
International and national companies’ actions show that introducing social responsibility (SR) is not only possible in for profit sector but it is in non-profit sector as well as in health care. The fact is that nowadays in Poland there aren’t many health care institutions that consciously set this ethical framework in motion, but there is a large potential to make it happen. However, to make it come true the executives must realise how to do it and the number of profits it shall bring. The key factor, which would enable the introduction of SR lies within acquiring knowledge by the executives and the employees, not to mention the willingness to do so. Is it possible to do such thing amongst Polish health care institutions, and what requirements should be met for this to flourish? The author shall try to answer these questions in the presented article.
9
Content available remote Wdrożenie koncepcji CSR na przykładzie firmy DHL
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu to temat ciągle aktualny i ważny z punktu widzenia problemów społecznych i gospodarczych. Przedmiotem zainteresowań tej koncepcji jest dążenie przez firmy do znalezienia optymalnego kompromisu miedzy ekonomiczną sferą działalności a uwzględnieniem interesów lokalnej społeczności i ochroną środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności biznesu, etapy wprowadzania tej koncepcji w życie oraz jej praktyczne zastosowanie na przykładzie firmy DHL.
EN
The concept of corporate social responsibility is a still relevant and important topic from the point of view of social and economic problems. The subject of interest in this concept is the companies desire to find an optimal compromise between the economic sphere of activity and taking into account interests of local community and protecting the environment. The article presents the essence of corporate social responsibility, the stages of introducing this concept and its practical usage based on DHL example.
PL
Produktem placówki medycznej jest usługa szpitalna, świadczona przez zespół diagnostyczno-terapeutyczny współpracujący ze sobą na różnych etapach jej powstawania. Istotną sprawą w procesie jej świadczenia, nieoderwalnie związaną z CSR jest reedukacja ryzyka decyzyjnego, a co z tym związane wzrost satysfakcji zdrowotnej pacjenta. Czynniki te z kolei immanentnie powiązane są z procesem komunikacji, integracji poszczególnych grup zawodowych występujących w szpitalu publicznym, zaufaniem i wzajemnym szacunkiem. Celem artykułu jest analiza wybranych czynników systemu komunikacji w zakresie społecznej odpowiedzialności.
EN
The product of the medical facility is the hospital service provided by the diagnostic and therapeutic team, cooperating with each other at different stages of its development. An essential issue in the process of its provision, strictly connected with CSR, is reduction of decision-making risk, and increase in the patients health satisfaction. These factors, in turn, are immanently connected with the process of communication, the integration of individual professional groups existing in the public hospital, trust and mutual respect. The aim of the paper is the analysis of the selected factors of the communication system in the field of corporate social responsibility.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu budowania wizerunku przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono podstawowe teorie związane z tym zagadnieniem, a więc wyjaśniono istotę wizerunku i instrumentów mających wpływ na jego kształtowanie. W szczególności autorka skupiła się jednak na prezentacji przykładu budowania wizerunku przez wybrany podmiot z branży logistycznej. Zamysłem autorki było wykazanie, iż budowaniu image firmy mogą służyć między innymi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Starano się ukazać, iż aktywność prospołeczna może wpłynąć pozytywnie na kształtowanie odbioru przedsiębiorstwa przez jego grupy interesariuszy. W opracowaniu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz materiały internetowe, a także raporty społeczne publikowane przez wybraną do analizy firmę.
EN
The article concerns the issue of creating corporate image. The paper presents basic theories on this subject and explains the principle of corporate image and the instruments affecting its creation. The author principally focuses on an example of creating an image by a chosen business from the logistics industry. The author aimed to demonstrate that corporate social responsibility can be one of the means of creating corporate image. The article explained that pro-social activity may positively influence the reception of a firm by its stakeholders. The paper uses available literature on the problem, internet resources and social reports published by the firm examined.
PL
Zmieniające się dynamicznie otoczenie wymusza na organizacjach konieczność szybkiego reagowania i skłania je do elastyczności w prowadzonych przez nie działaniach. Podmioty poszukując rozwiązań w budowaniu swej pozycji i osiąganiu przewagi konkurencyjnej dostrzegają potrzebę zarówno angażowania się w działania społecznie odpowiedzialne, jak i łączenia się z innymi podmiotami w celu realizacji określonego zadania. Przedmiotem artykułu jest identyfikacja podejścia podmiotów branży budowlanej do problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu w tworzonych przez nie wirtualnych łańcuchach dostaw. W artykule przedstawione zostały wyniki badań zrealizowanych wśród podmiotów, które tworzą wirtualny łańcuch dostaw powołany do realizacji inwestycji budowlanej na rzecz podmiotu instytucjonalnego.
EN
Dynamically changing environment enforces the organizations to be highly responsive and induces them to act in a flexible manner. Business entities, in their efforts to find the right approaches to build their market position and achieve competitive advantage, note the need to engage in the socially responsible activities and to join other companies to perform given task as well. The subject of this paper is to identify the approach of the companies from construction industry towards the corporate social responsibility issues within the virtual supply chains they form. In the paper there are presented the results of the research conducted among the entities constituting a virtual supply chain established for performing the building investments for the institutions.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1459--1463, CD2
PL
Innowacje, niezależnie od sposobu ich definiowania i klasyfikacji, stanowią niezbędny element odpowiadający za rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Zwraca się jednak uwagę, że w centrum zainteresowania menedżerów są krótkookresowe cele sprzedażowe, a nie te długookresowe, mimo zwiększania się oczekiwań wobec firm w zakresie ich aktywności prospołecznych. W tym celu prowadzona jest m.in. polityka ”postarzania produktów”. W miejsce zapewnienia im większej niezawodności następuje planowane skracanie cyklu życia produktu i tym samym przyspieszanie dokonania ponownego zakupu spośród nowych, wchodzących na rynek ofert. W tej sytuacji marketing odgrywa dwie zupełnie różne role. Z jednej strony jest odpowiedzialny za powstawanie i dyfuzję innowacji będących wynikiem obserwowanych zmian potrzeb i oczekiwań nabywców. Z drugiej strony – marketing współodpowiada za osiągane wyniki sprzedażowe, pozycję rynkową firmy i prowadzoną walkę konkurencyjną. Jest zatem pod presją wprowadzania zmian korzystnych przede wszystkim dla firmy. Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska postarzania produktów wraz z próbą odpowiedzi na pytanie o możliwość integracji tych dwóch odmiennych ról marketingu w oparciu o przykład rynku nowych technologii, na którym z natury rzeczy, zmiany w ofercie zachodzą niezwykle szybko.
EN
Innovations regardless of their definitions and classifications constitute an essential element responsible for the development of contemporary enterprises. It is though noticeable that managers are mostly interested in short-term goals in sales rather then in long-term ones. Thus, despite increasing expectations from companies towards their social activities many of them concentrate mostly on how to gain profits quickly. To do so, the companies introduce the policy of obsolescence. In this situation marketing plays two different roles. On one hand it is responsible for creating innovations and their diffusions emerging from the change in the consumer needs together with his expectations. One the other hand, marketing shares the responsibility for the sales figures, company's position on the market and its competition policy. So it is under pressure to introduce changes that are useful mostly for the company. The aim of the article is to present the process of obsolescence trying to answer the question whether it is possible to combine these two roles of marketing based on the example of new information and communication technology market. Intrinsically it is this market where all the changes take place the fastest due to the features of the innovation technology.
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw lotniczo-transportowych w Polsce i na Ukrainie. Analiza została przeprowadzona na podstawie działalności konkretnych polskich i ukraińskich linii lotniczych.
EN
The article presents the comparative analysis of air transport enterprises corporate social responsibility in Poland and Ukraine. It was made at the examples of definite Polish and Ukrainian airlines.
PL
Od kilkunastu lat badacze zwracają uwagę na konieczność uwzględniania koncepcji społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi. Mówiąc o praktyce zarządzania nimi znacznie częściej odwołują się jednak do przestrzegania kodeksów deontologicznych, niż do wdrażania zasad CSR. Dlatego w artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest pogodzenie tych dwóch kwestii w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi.
EN
For a number of years researches have paid attention to the necessity of including the concept of social responsibility in the process of managing subjects which health care institutions. When we think of managing them, we more often think of following deontological codes rather than implementing CSR rules. Therefore, in this article an attempt will be made to answer the question whether it is possible to combine these two issues and in what way the knowledge on the subject of CSR can make the process of managing medical subjects more efficient.
16
Content available remote Klaster „Bezpieczna praca” przykładem dobrej praktyki w dziedzinie BHP
PL
W publikacji przedstawiono klaster „Bezpieczna praca” jako przykład dobrej praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł kolejno analizuje pojęcie klastra oraz dobre praktyki stosowane przez klastry. Bezpieczeństwo i higiena pracy zostały ujęte jako wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Końcowa część publikacji przedstawia przykład klastra „Bezpieczna praca”, w której zostały opisane przedsięwzięcia stosowane w ramach tej inicjatywy.
EN
The publication shows the cluster named “Safe Work”, it is an example of good practice in field of health and higienic of work. The article shows analysis of the cluster concept and good practices that are used by clusters. The health and safety of work were used as the social responsibility of business. The last part of the article shows the example of the cluster „Safe Work”. In this part we can find the descriptions of the projects which are used in this initiative.
PL
Współcześnie zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw to nieodłączny element budowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w tym również strategii CSR. Efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Każda firma, niezależnie od tego do jakiej branży należy, posiada lepiej lub mniej zorganizowany łańcuch dostaw. Analizując odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw można odnieść się do trójwymiarowości samej koncepcji CSR. Wynika z tego, że proces zarządzania łańcuchem dostaw można rozpatrywać z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Celem artykułu jest omówienie problematyki dotyczącej zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw.
EN
Nowadays sustainable supply chain management is an integral part of building a business management strategy, including the CSR strategy.Efficient supply chain are increasingly choosing the competitive advantage of the company. Every business, no matter what industry to be, a more or less organized supply chain. Analyzing responsible supply chain management can be applied to three dimensions the concept of CSR. It follows that the process of supply chain management can be considered in terms of economic, social and environmental. This article presents the discuss problems relating to sustainable supply chain management.
PL
Społeczna odpowiedzialność w coraz większym stopniu determinuje działalność przedsiębiorstw. Zauważa się to również w sektorze TSL. Obszary aktywności, zdefiniowane w normie ISO 26 000, dają różne możliwości dla realizacji zasad społecznej odpowiedzialności. Postawy i zachowania przedsiębiorstw są w tym zakresie zdywersyfikowane. Celem artykułu jest przedstawienie postaw wobec CSR przedsiębiorstw z sektora TSL. Rozważania są oparte na wynikach badań, które zostały przeprowadzone w 2013 roku na obszarze Polski. Podzielono je na trzy części: - diagnoza poziomu implementacji CSR w przedsiębiorstwach TSL, - obszary społecznej aktywności przedsiębiorstw TSL, - przyczyny negatywnej postawy przedsiębiorstw TSL wobec CSR.
EN
Corporate social responsibility is increasingly determines the activity of enterprises. It is noted also in the TSL. Areas of activity, as defined in ISO 26 000, give different possibilities for the realization of the principles of social responsibility. Attitudes and behavior of enterprises are diversified in this respect. The aim of this article is to present the attitudes towards CSR companies in the TSL. Considerations are based on studies that were carried out in 2013 on Polish territory. Divided into three parts: diagnosis of the level of implementation of CSR in companies TSL, the areas of social enterprise activity TSL and the reasons for the negative attitude of companies towards CSR TSL.
Logistyka
|
2014
|
nr 5
1900--1906
PL
Stale wzrastające wydatki w sektora publicznego i jego współpraca z sektorem prywatnym, a w szczególności przekazywanie zadań publicznych do realizacji przez operatorów logistycznym skłonił do przedstawienia w artykule problematyki społecznej odpowiedzialności w logistyce publicznej. Poszukiwano w nim odpowiedzi, na ile logistyka publiczna powinna być społecznie odpowiedzialna, a na ile zasady odpowiedzialności społecznej wynikają z istoty zadań publicznych.
EN
Today we can observe a steady increase in expenditure in the public sector and the growing cooperation with the private sector. More and more often we can observe a transfer of public tasks to be performed by logistics operators. These conditions led to present the issues of social responsibility in logistics public in this paper. In this paper author is looking for answers for the following questions: how the public logistics should be socially responsible and how the rules of social responsibility arise from the essence of public duties?
PL
Koordynacja procesów logistycznych wymaga odpowiedniego zarządzania, którego głównym zadaniem jest zaspokojenie oczekiwań klientów. O wzrastającej wadze działań społecznych świadczy zainteresowanie różnych grup interesariuszy. Koncepcja CSR staje się identyfikacją dla otoczenia, o tym w jaki sposób firmy prowadzą swoją aktywność gospodarczą. Działalność przedsiębiorstw sektora TSL stwarza bezpośrednio wiele zagrożeń dla ludności oraz środowiska naturalnego. Celem artykułu jest przedstawienie działań społecznych, które zostają włączane w strategie firm omawianego sektora na terenie województwa łódzkiego. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego ukazano w artykule główny problem społeczny w regionie, którym jest bezrobocie. Zaangażowanie społeczne firm w problemy społeczności lokalnej stanowi wsparcie dla ludności jak i całego regionu.
EN
Coordination of logistics processes requires proper management, whose main task is to satisfy customer expectations. The increasing importance of social action provides the interest of different groups of stakeholders. The concept of CSR has become an identity for the environment, about how companies conduct their economic activity. Activity of the TSL sector directly creates a lot of risks to the population and the environment. The purpose of this article is to present social activities, which are included in the strategies of companies of the sector in the Lodz region. Based on data from the Central Statistical Office is shown in the article the main social problem in the region, which is unemployment. Social involvement of companies in the problems of the local community is the support of the population and the entire region.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.