Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bawełna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Natural antimicrobials can eliminate fungi and prevent the aging of cotton fabrics. While fungi can cause severe infections to the fabric user etc, natural antimicrobials have the advantage of not being toxic to humans. The present study showed that the essential oils of lemon (Citrus limon), lavender (Lavandula angustifolia) and mint (Mentha piperita) have inhibitory effects on yeast and mould spores on a piece of textile from Romanian cultural heritage, "ie", stored in a space within an ethnographic museum., inhibitory action against Botrytis sp., the inhibitory effect of lemon essential oil on Cladosporium sp. and that of peppermint essential oil on yeast species Rhododtorula mucilaginosa were demonstrated, respectively. Being environmentally friendly, these sources, can be tested on a large scale.
PL
Naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe mogą eliminować grzyby i zapobiegać starzeniu się tkanin bawełnianych. Chociaż grzyby mogą powodować poważne infekcje u użytkowników wyrobów, naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe mają tę zaletę, że nie są toksyczne dla ludzi. Przeprowadzone badanie wykazało, że olejki eteryczne z cytryny (Citrus limon), lawendy (Lavandula angustifolia) i mięty (Mentha piperita) działają hamująco na zarodniki drożdży i pleśni na tkaninie z rumuńskiego dziedzictwa kulturowego, przechowywanej w przestrzeni muzeum etnograficznego. Przyjazne dla środowiska źródła mogą być rekomendowane do stosowania na dużą skalę.
EN
In the design of innovative, protective clothing, thermal comfort is of great importance. One of the key factors affecting thermal comfort is the thermal conductivity of clothing. This study aims to show through theoretical estimations that the effective thermal conductivity of moist clothing could expedite the development process. In this study, we present two theoretical models: a linear model and upgraded model. The upgraded model considers the thermal conductivity of air within the clothing and its volume porosity. For verification of the models presented, the impact of moisture on the thermal conductivity of cotton knit fabric was examined experimentally using the contact hot plate method. Correlation analysis shows that the upgraded model has an important advantage as it can predict the stabilisation of effective thermal conductivity.
PL
W projektowaniu nowatorskiej odzieży ochronnej duże znaczenie ma komfort termiczny. Jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort cieplny jest przewodnictwo cieplne odzieży. W pracy omówiono dwa modele teoretyczne: liniowy i ulepszony. Ulepszony model uwzględnia przewodność cieplną powietrza w odzieży i jej porowatość. W celu weryfikacji przedstawionych modeli zbadano doświadczalnie wpływ wilgoci na przewodnictwo cieplne dzianiny bawełnianej metodą kontaktową na gorąco. Analiza korelacji pokazała, że ulepszony model ma ważną zaletę, otóż może przewidywać stabilizację efektywnej przewodności cieplnej.
EN
The article outlines the operating concept of the recommended multifaceted gridirons on an elastic bearing support, analyses the excursion of the gridiron, justifies the characteristics and gives the results of comparative production tests. As well as the effective scheme and principle of work of cotton cleaner from large impurities are presented based on the research of fluctuations in the parameters of a grid-iron on an elastic support system. The obtained results of the recommended cotton cleaner were provided. Experiment results showed that the cleaning purificatory effect increases on average by up to 8.11% in comparison with the existing option of a fire grate; mechanical damage to seeds decreases by up to 1.09%, and free fibre in the seed-cotton decreases two times, to 0.113%. With an increase in the resistance of cotton from 19.7 Н up to 60 Н (average value), the movement of the gridiron increases from 0.65·10-3 m up to 3.2·10-3 m. This is due to the fact that in the interaction of raw cotton with vibroisolating conical grates, cotton-yarn is additionally shaken, increasing their direction of movement due to the taper rate of the gridirons, which leads to an increase in the cleaning effect.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję działania rusztów wielopłaszczyznowych na elastycznej podporze łożyskowej, analizowano wychylenie rusztu, omówiono ich właściwości i przedstawiono wyniki porównawczych testów produkcyjnych. Jak również udowodniono skuteczny schemat i zasadę działania środka do czyszczenia bawełny z dużych zanieczyszczeń. Wyniki eksperymentu wykazały, że efekt oczyszczania wzrósł średnio o 8,11% w porównaniu z opcją rusztu ogniowego. Uszkodzenia mechaniczne nasion zmniejszyły się nawet o 1,09%, a ilość wolnego włókna w bawełnie nasiennej zmniejszyła się dwukrotnie, do 0,113%. Wraz ze wzrostem wytrzymałości bawełny od 19,7 do 60 Н (wartość średnia) ruch rusztu wzrastał od 0,65×10-3 do 3,2×10-3 m. Wynika to z faktu, że w interakcji surowej bawełny z wibroizolacyjnymi kratkami stożkowymi, przędza bawełniana jest dodatkowo wytrząsana, zwiększając kierunek ich ruchu ze względu na stopień zwężania się rusztów, co prowadzi do zwiększenia efektu czyszczenia.
EN
The purposes of the current research were to deposit the silver nanoparticles on the surface of a textile woven fabric and evaluate their dyeing performance and antibacterial activity. The synthesis of silver nanoparticle (Ag°) is done by the in situ method. Strong alkali is used to improve functionality of cellulose before the application of silver nitrate salt (AgNO3). The silver nanoparticle is formed by reduction of ascorbic acid. Various instrumental analyses are done to prove the formation of nanoparticles on the fabric surface. The morphology of nanodeposited fabric is characterized by using scanning electron microscope (SEM), elemental composition is done by energy dispersive spectroscopy, and crystallinity of nanoparticles is obtained by X-ray diffraction (XRD). Nanodeposited fabric is then dyed with direct dyestuff (Direct Red-89). Fourier transform infrared spectroscopy analysis is done to explore the bonding phenomena of un-dyed and dyed fabrics. The dyeing performance and antibacterial activity are examined on the colored fabric to investigate the dyed fabric quality after nanoparticle deposition. Results demonstrate the improvement of 54% of color strength and 11% of dye exhaustion with excellent antibacterial activity.
EN
Modification of cotton with 3-chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium chloride (CHPTAC) has been studied extensively and can be operated by means of exhaustion, cold pad-batch, and continuous and pad-steam methods. Most of the research addresses the cationization of cotton fabric after bleaching or mercerization, or during the mercerization process. In our studies, we performed a comparison of the cationization effects on raw, enzymatic, and alkali-scoured cotton knitted fabrics applying CHPTAC according to the exhaustion method. The charge density of the cotton surface was measured using a Muetek Particle Charge Detector and a “back titration” method with polyelectrolytes. These results were compared with the nitrogen content in the samples, K/S measurements of tested samples after dyeing with anionic dye (Acid Yellow 194), and other physicochemical parameters such as weight loss, whiteness, and wettability.
PL
Badanie wyrobów włókienniczych odgrywa istotną rolę w systemie zapewnienia jakości tekstyliów, a także w pracach nad rozwojem nowych technologii i produktów włókienniczych. Istnieje wiele metod oceny struktury i właściwości włókien i wyrobów włókienniczych. Bardzo ważne miejsce wśród tych metod zajmują techniki mikroskopowe, w szczególności mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM). W artykule podano krótki przegląd możliwych zastosowań metod mikroskopowych do analizy efektów niektórych operacji wytwarzania tekstyliów. Wykorzystanie mikroskopu optycznego umożliwiło identyfikację przyczyn powodujących nierównomierność barwy wyrobów bawełnianych. Z przeglądu literatury oraz doświadczeń własnych autorów wynika, że metody mikroskopowe stanowią cenne narzędzie w badaniu włókien i wyrobów włókienniczych.
EN
Fabric testing plays an important role in the quality assurance system and in the development of new textile technologies and products. There are many test methods used to evaluate the structure and properties of fibers and textile materials. Among these methods, microscopic techniques – especially optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM) – are one of the most important methods. This paper provides a brief overview of the possible uses the microscopic methods for determining the results of some textile manufacturing processes. A review of the literature and the authors experiences in this field indicate that microscopic methods are a valuable tool for the testing and assessing the performance of fibers and textile products.
PL
Niniejszy artykuł rozpoczyna trzyczęściowy cykl przeglądu niedrzewnych roślinnych surowców włóknistych, stosowanych do przemysłowej lub półtechnicznej produkcji mas włóknistych (10% tych mas otrzymuje się obecnie właśnie z omawianych surowców). Przedstawiono charakterystyki fizyczną i chemiczną poszczególnych, wybranych niedrzewnych roślinnych surowców włóknistych, których jest bardzo wiele. Pokazano ich dostępność, obszary występowania i specyfikę. Całość zilustrowano fotografiami omawianych surowców oraz ich wybarwionych włókien. We wprowadzeniu scharakteryzowano najszerzej stosowane surowce. Przedmiotem pierwszej części artykułu są: bawełna, kokos, len, kenaf, ramia, juta, ketmia jadalna, konopie siewne i konopie sunn.
EN
This article is the first of three part series dedicated to fibrous raw materials from non-wood plants used for industrial or semi-technical scale production of papermaking pulps (these fibrous materials make up 10% of the total pulp production). Physical and chemical characteristics of selected raw materials is presented. Their availability, occurrence areas and specificity are described. The article contains many photographs of plants and their fibers. In the introduction the most popular raw materials are characterized. In the first part cotton, coconut, flax, kenaf, ramie, jute, edible hibiscus, hemp, sunn are discussed.
EN
The moisture management properties of socks made from recycled polyester, virgin cotton and its blends were studied and compared. As an outcome of this research, the OMMC (Overall Moisture Management Capacity) of socks produced from recycled polyester fabrics gave higher values than those of virgin cotton fabrics. This result demonstrates that recycled poliester fabrics have good moisture management properties and faster water transport capacity compared to other fabrics. The lowest OMMC values were observed for virgin cotton fabrics.
PL
Zbadano i porównano transport wilgoci w skarpetach wykonanych z przetworzonego poliestru, bawełny i ich mieszanek. Stwierdzono, że OMMC (ogólna zdolność zarządzania wilgocią) dla skarpet wyprodukowanych z poliestru miała wyższe wartości, niż w przypadku bawełnianych. Ten wynik pokazał, że wyroby z poliestru z recyklingu miały lepsze właściwości odprowadzania wilgoci i szybszą zdolność transportu wody w porównaniu do pozostałych. Najniższe wartości OMMC zaobserwowano dla skarpet bawełnianych.
EN
The influence of adding Sodium Perborate Tetrahydrate (NaPB) and tetraacetylethylenediamine (TAED) on the efficiency of removing soils from cotton fabric was evaluated in the study. NaPB as inorganic peroxide and TAED as a bleach activator were added to a commercial washing powder agent. Four standard soils applied on cotton fabric (EMPA standard soiled fabrics) were used in the study, i.e. 101 – carbon black/olive oil, 114 – red wine, 116 – blood/milk/ink and 160 – chocolate. The washing of fabrics was conducted in accordance with the SIST EN ISO 105-C06 standard at 40, 60 and 90 °C in Launder-Ometer apparatus. The washing efficiency was evaluated by determining the CIE L* colour coordinates of the unwashed and washed fabric samples, and the difference in ΔL* colour coordinates among them. The results showed that NaPB and TAED improve the efficiency of washing for two standard soils, have no effect on one, and deteriorate the washing results of one standard soil.
PL
W pracy oceniono wpływ dodania tetrahydratu nadboranu sodu (NaPB) i tetraacetyloetylenodiaminy (TAED) na skuteczność usuwania zabrudzeń z tkaniny bawełnianej. NaPB jako nadtlenek nieorganiczny i TAED jako aktywator wybielacza dodano do handlowego proszku do prania. W badaniu wykorzystano cztery standardowe zabrudzenia na tkaninie bawełnianej (standardowe zabrudzone tkaniny EMPA), tj. 101 – sadza/oliwa z oliwek, 114 – czerwone wino, 116 – krew/mleko/tusz i 160 – czekolada. Pranie tkanin przeprowadzono zgodnie z normą SIST EN ISO 105-C06 w 40, 60 i 90 °C w aparacie Launder-Ometer. Wydajność prania oceniano przez określenie współrzędnych kolorów CIE L* niepranych i pranych próbek tkanin oraz różnicy między nimi we współrzędnych kolorów LL*.
EN
The simultaneous scouring and bleaching of cotton/linen blends was performed in a nearneutral activated peroxide system (pH = 7.2). A response surface quadratic model (RSQM) based on the central composite design (CCD) was established to investigate and optimise the bleaching performance. Research results showed that hydrophobic impurities in the blends had little impact on the bleaching. Temperature was the most significant factor affecting the fabric’s whiteness index (WI), followed by the concentration and duration of the activator tetraacetylethylenediamine (TAED). The optimised process was performed at 70°C for 40 min, incorporating 20 mmol/l of TAED and 42 mmol/l of H2O2. Compared with the conventional process carried out at 95 °C for 60 min and adding 80 mmol/l H2O2, the activation process provided the fabric with comparable WI and wettability, a smoother and cleaner microcosmic surface, as well as the advantages of saving energy and preserving fabric. This study confirmed the feasibility of an efficient one-step process for neutral scouring and bleaching.
PL
Równoczesne pranie i bielenie mieszanek bawełny i lnu przeprowadzono w prawie neutralnym układzie nadtlenkowym (pH = 7,2). W celu zbadania i zoptymalizowania wydajności wybielania został utworzony model kwadratowy powierzchni odpowiedzi (RSQM) oparty na centralnej konstrukcji kompozytowej (CCD). Wyniki badań wykazały, że zanieczyszczenia hydrofobowe w mieszankach miały niewielki wpływ na bielenie. Temperatura była najważniejszym czynnikiem wpływającym na wskaźnik bieli tkaniny (WI), a następnie stężenie i czas trwania aktywatora tetraacetyloetylenodiaminy (TAED). Zoptymalizowany proces prowadzono w temperaturze 70 °C przez 40 min., stosując 20 mmol/litr TAED i 42 mmol/litr H2O2. W porównaniu z konwencjonalnym procesem prowadzonym w 95 °C przez 60 min. i dodawaniu 80 mmol/litr H2O2, proces aktywacji zapewnił tkaninie porównywalny wskaźnik WI i zwilżalność oraz gładszą i czystszą powierzchnię, a także korzyści wynikające z oszczędności energii. Przeprowadzone badanie potwierdziło mozliwość wykonania wydajnego jednoetapowego procesu prania wstępnego i bielenia.
11
EN
Cotton fabrics were treated with cosmetic substances based on α-tocopherol and cyclodextrine. Isolation of α-tocopherol from cotton cosmetotextiles was performed using three different techniques: stirring, Soxhlet and microwave extraction. High performance liquid chromatography (HPLC) was optimised and applied for the quantification of α-tocopherols in the isolates. The results revealed that all techniques are applicable for the isolation of α-tocopherol from cotton cosmetotextiles. The HPLC method proved to be the most convenient for the quantification of α-tocopherol from cotton fabrics.
PL
W pracy obrabiano tkaniny bawełniane substancjami kosmetycznymi na bazie tokoferolu i cyklodekstryny. Izolację tokoferolu z kosmetotekstyliów bawełnianych przeprowadzono stosując trzy różne techniki: mieszanie, Soxhleta i ekstrakcję mikrofalową. Do oznaczenia ilościowego tokoferoli w izolatach zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Wyniki wykazały, że wszystkie techniki mają zastosowanie do izolacji α-tokoferolu z kosmetotekstyliów bawełnianych. Metoda HPLC okazała się najbardziej dogodna do ilościowego oznaczenia α-tokoferolu z tkanin bawełnianych.
EN
The aim of the pre-treatment process is to prepare cotton fabrics for subsequent technological operations, which are, in the majority, carried out in aqueous solutions. The pre-treatment processes modify, to some extent, the properties of cotton, resulting in a significant change in their zeta potential, the amount of specific surface charge or free energy surface. This study makes an assessment of the effect of the alkali pre-treatment process on changes in the amount of negative specific charges on cotton knitted surfaces, known as cationic demand. A “back-titration” method with the use of a Muetek PCD device was adopted for these experiments. It was found that the conventional process of alkali treatment of raw cotton knitted fabrics using sodium hydroxide in the presence of non-ionic surfactant reduced by nearly 50% the amount of negative specific surface charge. Also, changes in weight loss and improvements in the whiteness index, as well as the wettability of alkali pre-treated cotton knitwear, were observed.
PL
Celem obróbki wstępnej jest przygotowanie materiałów bawełnianych do późniejszych operacji technologicznych, które w większości prowadzi się w środowiskach wodnych. Procesy obróbki wstępnej modyfikują w pewnym stopniu właściwości bawełny, powodując znaczną zmianę jej potencjału zeta, wielkość ładunku powierzchniowego lub energii swobodnej powierzchni.W przeprowadzonych badaniach dokonano oceny wpływu procesu alkalicznej obróbki wstępnej na zmianę wielkości ujemnego ładunku na powierzchni dzianiny bawełnianej, wyrażonego jako „zapotrzebowanie na kationy”. Do tych eksperymentów zastosowano metodę „odwrotnego miareczkowania” z wykorzystaniem aparatu Muetek PCD. Stwierdzono, że konwencjonalny proces obróbki alkalicznej surowej dzianiny bawełnianej przy użyciu wodorotlenku sodu w obecności niejonowego środka powierzchniowoczynnego zmniejsza prawie o 50% ilość ujemnego ładunku powierzchniowego. Dla obrabianej w tym procesie dzianiny bawełnianej przeanalizowano również zmiany w ubytku masy, poprawie wskaźnika białości oraz zwilżalności.
EN
The length difference and low flexibility of cotton stalk bark fibers make fiber spinning difficult. In this work, cotton stalk bark fibers that were directly from degummed cotton stalk bark were wetted, carded and softened before sliver-marking, and then they were blended with cotton fibers for carding and spinning in various blending ratios. The results showed that a reasonable open roller speed was 6000 rpm for blending ratio 50/50, 7000 rpm for blending ratio 35/65, and 8000 rpm for blending ratio 20/80. The minimum yarn linear density was 60 tex for blending ratio 50/50, 50 tex for blending ratio 35/65, and 40 tex for blending ratio 20/80.
PL
Różnica długości i niska elastyczność włókien z kory szypułkowej bawełny utrudniają przędzenie włókien. W pracy, włókna z kory szypułkowej bawełny, które były bezpośrednio odśluzowane z bawełnianej szypułki, zwilżono i zmiękczono, a póżniej zmieszano z włóknami bawełnianymi następnie zgrzeblono i przędzono w różnych stosunkach mieszania. Wyniki wykazały, że optymalna prędkość wynosiła 6.000 obrotów/minutę dla stosunku mieszania 50/50, 7.000 obrotów/minutę dla stosunku mieszania 35/65 i 8.000 obrotów na minutę dla stosunku mieszania 20/80. Minimalna gęstość liniowa przędzy wynosił i czystej bawełnya 60 tex dla stosunku mieszania 50/50, 50 tex dla stosunku mieszania 35/65 i 40 tex dla stosunku mieszania 20/80.
EN
In this work, the pilling behaviour of polyester blended fabrics was studied and analysed statistically. Two different groups of blends were selected, namely polyester/cotton (P/C) and polyester/viscose blends (P/V). All the fabrics were assessed for pilling performance using ICI pill box, and two-way ANOVA was conducted to analyse the effect of the number of revolutions and type of fibres on the pilling behaviour of the fabrics. The analysis was further narrowed down by conducting a series of ANOVA, by segregating the number of revolutions into two stages and blend proportions into three stages for group I fabrics. Similarly for group II fabrics, both the, number of revolutions and blend proportions were segregated into two stages each. It was found that the type of component fibre used to produce the fabric loses its significance as the number of revolutions increases.
PL
W pracy zbadano statystycznie przebieg pilingu tkanin mieszanych. Wybrano dwie różne grupy mieszanek, a mianowicie: poliester/bawełna (P/C) i poliester/wiskoza (P/V). Wszystkie tkaniny oceniono pod względem mechacenia za pomocą ICI i przeprowadzono dwukierunkową analizę ANOVA w celu przeanalizowania wpływu liczby obrotów i rodzaju włókien na piling tkanin. Analizę dodatkowo zawężono, przeprowadzając serię ANOVA, segregując liczbę obrotów na dwa etapy i mieszając proporcje na trzy etapy dla tkanin z grupy I. Podobnie w przypadku tkanin z grupy II, zarówno liczba obrotów, jak i proporcje mieszanek podzielono na dwa etapy. Stwierdzono, że rodzaj włókna składowego użytego do wytworzenia tkaniny traci na znaczeniu w miarę wzrostu liczby obrotów.
15
Content available Frictional Characteristics of Cotton-Modal Yarns
EN
In this study, structural or physical properties such as the unevenness, hairiness and frictional properties of cotton-modal blended yarns were studied. For this purpose, 100% cotton, 50/% cotton/modal and 100% modal ring spun yarns were produced in five different twist coefficients (αe: 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.5) and four different yarn linear densities (21, 25, 30 and 37 tex). General factorial design was used and the response surface was plotted for analysing the data. In conclusion, the most influential factors for the yarn characteristics were the yarn linear density and blend ratio. Contrary to expectations, the twist coefficient factor had a minor effect on yarn characteristics, especially on the friction coefficient.
PL
W pracy badano właściwości strukturalne i fizyczne, takie jak nierównomierność, włochatość i właściwości cierne przędz bawełnianych. W tym celu wytworzono przędze obrączkowe o różnym stosunku mieszanki: 100% bawełna; 50% bawełna/50% modal i 100% modal z pięcioma różnymi współczynnikami skrętu (αe: 3,5; 3,7; 4,0; 4,2; 4,5) i czterema różnymi masami liniowymi (21, 25, 30 i 37 tex). Dokonano charakterystyki tarciowej poszczególnych przędz. Stwierdzono, że czynnikami mającymi największy wpływ na charakterystykę tarciową były masa liniowa i stosunek mieszanki przędzy. Wbrew oczekiwaniom współczynnik skrętu miał niewielki wpływ na charakterystykę tarciową przędzy, a zwłaszcza na współczynnik tarcia.
EN
Apparel products worn next to the skin used as summer clothing should satisfy good thermal and moisture management properties. In this paper, fabrics which are produced from three different types of fibres - regenerated bamboo, polyester, cotton and blends of these fibres, were compared with each other in terms of mechanical, thermal comfort and moisture management properties to explain the influence of the fibre type. Moreover the Analytic Hierarchy Process (AHP) was adopted to allow to make a selection among these fabrics of the best option to be used in summer wear. It was found that fibre type had a significant effect on the properties measured. Fabrics made with polyester fibre showed the required performance in terms of mechanical and moisture management properties, whereas regarding the thermal comfort properties, all fibre types had some special distinguishing performances. AHP assessment results revealed that 100% cotton fabrics should be preferred for use in summer clothing with regard to mechanical and thermos-physiological comfort related properties.
PL
Produkty odzieżowe noszone blisko skóry używane jako odzież letnia powinny spełniać dobre właściwości użytkowe. W artykule ocenie poddano tkaniny wytworzone z trzech rodzajów włókien: zregenerowanego bambusa, poliestru i bawełny oraz mieszanek tych włókien. Tkaniny zostały porównane ze sobą pod względem właściwości mechanicznych, komfortu termicznego i transportu wilgoci. Ponadto przyjęto analityczny proces hierarchiczny (AHP), aby umożliwić wybór spośród tych tkanin najlepszej opcji do zastosowania w odzieży letniej. Stwierdzono, że rodzaj włókien miał istotny wpływ na mierzone właściwości. Tkaniny wykonane z włókna poliestrowego wykazały wymaganą wydajność pod względem właściwości mechanicznych i transportu wilgoci. W odniesieniu do właściwości komfortu cieplnego wszystkie rodzaje włókien miały pewne szczególne cechy wyróżniające. Wyniki oceny AHP wykazały, że 100% tkaniny bawełniane są najlepszym rozwiązaniem do stosowania w odzieży letniej w odniesieniu do właściwości związanych z komfortem mechanicznym i termo-fizjologicznym.
EN
A study on the effect of the vacuum assisted resin transfer moulding (VARTM) manufacturing process on the mechanical properties of cotton/epoxy composite is presented in this investigation. Woven cotton was used as reinforcing material embedded in epoxy resin. The woven cotton was treated with sodium hydroxide for one hour at concentrations of 0% to 20%. The tensile test showed that the untreated material had the highest ultimate strength and Young’s modulus. Observation of the fracture surface by scan electronic microscopy (SEM) was compared to the hand lay-up process as well as the results of the tensile test. The comparison showed that the VARTM process presents better mechanical properties than the hand lay-up process due to the reduction in discontinuities observed by means ofoptical microscopy.
PL
W pracy przedstawiono badanie wpływu procesu wytwarzania kompozytów metodą VARTM (vacuum assisted resin transfer moulding) na właściwości mechaniczne kompozytów bawełniano-epoksydowych. Jako materiał wzmacniający osadzony w żywicy epoksydowej zastosowano tkaninę bawełnianą. Tkaninę bawełnianą poddano obróbce wodorotlenkiem sodu przez godzinę w stężeniach od 0% do 20%. Próba rozciągania wykazała, że materiał nie poddany obróbce miał najwyższą wytrzymałość końcową i moduł Younga. Dokonano obserwacji powierzchni pęknięcia metodą mikroskopii skaningowej (SEM), a wyniki porównano z procesem ręcznego układania. Porównanie wykazało, że proces przy zastosowaniu procesu VARTM otrzymano lepsze właściwości mechaniczne kompozytów, niż przy uzyciu procesu ręcznego układania.
EN
In this study, we analysed different resin finishing agents on cotton fabric dyed with reactive dye. Different tests were carried out on the resin treated fabric, such as the wrinkle recovery, tensile strength, dimensional stability, stiffness, abrasion resistance and colour strength (K/S) of the dyed fabrics. Melamine formaldehyde resin treated fabric gave a higher crease recovery angle, better smoothness and higher bending length because of higher crosslinking with cellulose. The colour strength decreased after applying the resin finish, and fastness properties were unaffected by the resin treatments.
PL
W pracy poddano analizie żywiczne środki wykończeniowe, którymi powleczono tkaniny bawełniane barwione barwnikami reaktywnymi. Tkaniny poddane obróbce żywicą, oceniono pod kątem następujących właściwości: odporność na gniecenie, wytrzymałość na rozciąganie, stabilność wymiarowa, sztywność, odporność na ścieranie i trwałość wybarwienia (K/S) barwionych tkanin. Tkaniny poddane obróbce żywicą melaminowo-formaldehydową lepszą odporność na gniecenie i lepszą gładkość. Natomiast trwałość wybarwienia zmniejszyła się po nałożeniu na tkaninę żywicy.
EN
Colour is the visual perceptual property in the cotton grade classification of Universal Cotton Standards. We undertook an experimental study on the variation in cotton colour using the Non-contact method. Rd (degree of reflectance) and +b (yellowness) are globally recognized colour parameters of cotton, which are measured by HVI (High Volume Instrument). The Non-contact method is used for the evaluation of colour variation within cotton samples. The results obtained from the Non-contact method were compared with those of other conventional methods used globally for the color measurement of cotton fibers. Additionally image analysis is interpreted with the variation in cotton colour. Results confirmed a strong co-relation between the Non-contact method and image analysis for the colour variation of cotton.
PL
Kolor jest właściwością służącą do klasyfikacji jakości bawełny przy zastosowaniu uniwersalnych standardów. W pracy badano zmianę koloru bawełny stosując metodę bezkontaktową, która służy do oceny zmienności barwy wewnątrz próbek bawełny. Otrzymane wyniki porównano z innymi znanymi metodami stosowanymi na całym świecie do pomiaru koloru włókien bawełnianych. Wyniki potwierdziły silną korelację pomiędzy metodą bezkontaktową a analizą obrazu zmian barwy bawełny.
EN
The main aim was to find out the influence of the blend ratio and linear density on the thermal comfort properties of regenerated bamboo cotton blended single jersey knitted fabrics. An increase in the regenerated bamboo fibre ratio in the fabric influences the thermal comfort properties. Knitted fabrics prepared from regenerated bamboo blended yarns have lesser thickness and inferior mass per square meter than cotton fabrics. The proportion of regenerated bamboo fibre increases in the yarn as the value of thermal conductivity decreases in knitted fabrics. Water vapour permeability and air permeability confirm a similar increase as the proportion of regenerated bamboo fibre increases. 100% regenerated bamboo fabrics have superior air permeability values compared with regenerated bamboo/cotton blended fabrics. The statistical investigation also showed that the results are significant for the thermal comfort properties of regenerated bamboo cotton knitted fabrics.
PL
Głównym celem pracy było poznanie wpływu współczynnika mieszania i gęstości liniowej przędz składowych na komfort cieplny dzianin bambusowo-bawełnianych. Zbadano właściwości komfortu cieplnego dzianin wykonanych w 100% z bawełny, w 100% z regenerowanego bambusa i dzianin mieszanych bambus/bawełna. Stwierdzono, że dzianina bambusowa ma najwyższą przepuszczalność powietrza i względną przepuszczalność pary wodnej. Powyższe wskaźniki są za to najniższe w przypadku wyrobów wykonanych z bawełny. Dzianiny bambusowe mają za to niższe od dzianin bawełnianych przewodnictwo cieplne. Zwiększenie stosunku zregenerowanego włókna bambusowego w wyrobie wpływa na jego komfort termiczny. Dzianiny bambusowe mają lepszą przepuszczalność powietrza w porównaniu z wyrobami mieszanymi bambus/bawełna.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.