Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza wariancji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The work presents analysis of chemical condition of the water of the River Bug stretch extending from Kiryłowo to Krzyszew. The analysis was preformed based on data of monitoring of surface water quality available on the website of Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Lublin (WIOŚ) spanning the years 2015-2017. Eight measurement points and the following months were considered: February, April, June, August, October and December. Analysis of variance and Kruskal-Wallis test were used to analyse the effect of localities and months on selected chemical indicators. The concentrations of nearly all the parameters (excluding BOD) were found to be influenced by the localities. Phosphorus content, sulphates and chlorides increased along the course of the river. Also, the analysis revealed that the concentration of ammonium ions, dissolved oxygen, sulphates and chlorides increased in winter. Multidimensional analysis demonstrated that differences in chemical conditions between the localities were predominantly due to nitrogen compound content, total phosphorus content and chlorides. Cluster analysis showed that in nearly all the months (excluding August) the tested stretch of the River Bug could be divided into two parts with different chemical composition parameters. The first part, characterised by higher average values of ammonium nitrogen content, dissolved oxygen content and total phosphorus content, included the following measurement points: Krzyszew, Kukuryki, Włodawa and Kuzawka. The second part was formed by the following localities: Kryłów, Zosin and Horodło, all with higher average BOD values, sulphates and chlorides.
PL
W pracy przedstawiano analizę chemicznego stanu wód rzeki Bug na odcinku od Kryłowa do Krzyszewa. Analizy tej dokonano na podstawie danych pochodzących z monitoringu jakości wód powierzchniowych zamieszczonych na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z lat 2015-2017. Pod uwagę wzięto dane z lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia z 8 punktów pomiarowych. Przy pomocy analizy wariancji oraz testu Kruskala-Wallisa przeanalizowano wpływ miejscowości oraz miesięcy na zawartość wybranych wskaźników chemicznych. Stwierdzono, że zawartość prawie wszystkich parametrów (poza BZT5) różnicowana była przez miejscowości. Wraz z biegiem rzeki zmniejszała się zawartość fosforu, siarczanów i chlorków. Analiza wykazała ponadto, że zimą rosło stężenie jonów amonowych, zawartość tlenu rozpuszczonego, siarczanów i chlorków. Wielowymiarowa analiza natomiast dowiodła, że różnice stanu chemicznego pomiędzy miejscowościami związane były głównie z zawartością związków azotu, fosforu ogólnego oraz chlorków. Na podstawie analizy skupień prawie we wszystkich miesiącach (poza sierpniem) odcinek rzeki Bug pod względem stanu chemicznego można podzielić na dwie części. Pierwszą grupę stanowi odcinek rzeki z punktami pomiarowymi w Krzyszewie, Kukurykach, Włodawie i Kuzawce o większych średnich zawartościach azotu amonowego, tlenu rozpuszczalnego i fosforu ogólnego. Drugą grupę utworzyły miejscowości: Kryłów, Zosin i Horodło o wyższych średnich stężeniach BTZ5, siarczanów i chlorków.
2
Content available remote The incentive scheme for maintaining or improving power supply quality
EN
The scheme for realization in system of automated control by the distributive company is offered. System Average Interruption Duration Index as dependent variable and territorial subdivisions of distribution network as independent variable in one-way analysis of variance are proposed. Examples of use System Average Interruption Duration Index as the Key Performance Indicators for an annual estimation of territorial subdivisions and workers of the distributive companies are examined.
PL
Zaproponowano system realizacji w systemie automatycznej kontroli przez firmę dystrybucyjną. Wskazywany jest średni czas trwania zakłóceń systemu jako zależna zmienna i terytorialne podpodziały sieci dystrybucyjnej jako niezależnej zmiennej w jednokierunkowej analizie wariancji. Przykłady zastosowania Systemowego średniego indeksu zakłóceń jako kluczowych wskaźników wydajności dla rocznego oszacowania podziału terytorialnego i pracowników spółek dystrybucyjnych.
EN
The utilization of TiB2 particles reinforced aluminum (Al6063) metal matrix composite materials in many different engineering fields has undergone a tremendous increase. Accordingly, the need of accurate machining of composites has increased enormously; an attempt has been made to assess the factors influencing surface roughness and material removal rate on machining the composite. The orthogonal array, the signal-to-noise ratio, and analysis of variance were employed to study the performance characteristics in turning operations of 5 and 10 wt. % TiB2 particles reinforced aluminum (Al6063) metal matrix composites. Taguchi method was used to find the optimal cutting factors for surface roughness (Ra) and material removal rate (MRR). Three cutting factors namely speed; feed and depth of cut were optimized with considerations of Ra and MRR. The experimental plan and analysis was based on the Taguchi L27 orthogonal array with three cutting factors using carbide tool (K20). The optimal parametric combination for K20 carbide insert was found to be feed, speed and depth of cut. The analysis of variance (ANOVA) result shows that feed the most significant process parameter on surface roughness followed by speed. For MRR result show that the speed and the feed are the significant parameters followed by the composition of composite material.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz poziomu oraz tempa zmian cen naliczanych w latach 2013-2017 przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie kraju za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych oraz opadowych i roztopowych. Wysokości cen porównano z uwzględnieniem analizowanych lat, liczby ludności w miastach oraz podziału terytorialnego (miasta wojewódzkie). Do oceny wpływu wielkości miasta na kształtowanie się cen za wodę i ścieki wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Wyniki badań wykazują, że w analizowanym okresie tempo wzrostu stawek za ścieki było większe niż za wodę. Największa dynamika cen w każdym rodzaju medium zachodziła w latach 2014-2016. Przebieg tych zmian w kolejnych latach rozliczeniowych (po 2017 roku) będzie uzależniony nie tylko od sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej w przedsiębiorstwach, ale także od stopnia realizacji zapisów znowelizowanych aktów prawnych.
EN
The paper presents the results of analyses of price rates, charged by water and sewage companies in Poland, for collective water supply and disposal of domestic wastewater, rainwater and snowmelt in the period of 2013-2017. Price comparisons were made taking into account the analyzed years, population in cities and territorial division (voivodship cities). As part of the analysis, a one-way analysis of variance (ANOVA) was used to assess the impact of city size on the prices of water and sewage. The results show that the price increase rate of wastewater disposal was higher than the one of water supply services. The greatest rate of change for both utilities was noted in 2014- 2016. Organizational and economic structures of companies and the progress of implementing amended new regulations will influence on the course of price changes in forthcoming years (after 2017).
5
Content available remote Surface quality by human inspection
EN
Quality plays a vital role for satisfying the customers and for measuring the reliability of the product. Looking at high gloss surfaces gives an idea of the difficulties in quality inspection. While common measurement techniques like gloss or color measurement are widely used in industry for quality assessment of furniture high gloss surfaces, they indicate only a weak correlation to the quality perceived by the customer. Thus different methods for measurement and sensory evaluation need to be qualified for the application on high gloss surfaces. This report shows how the surface quality of high gloss coated wooden products can be evaluated by means of visual inspection. The evaluation quality is controlled by a developed topography based measuring system. It is possible to find out the reproducibility and repeatability of the operators by implementing six sigma tools such as Analysis of Variance (ANOVA) and Measurement System Analysis (MSA). This method will be highly helpful in the wooden industries since the quality cannot be totally measured, is assessed based on required parameters and it also uses a Hedonic scale for calculating the results, which is quite easier and faster than other methods.
PL
Jakość odgrywa istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb klientów i oceny niezawodności produktu. Patrząc na powierzchnie o wysokim połysku mamy wyobrażenie o trudnościach w ich kontroli jakości. Powszechne techniki pomiarowe, takie jak pomiar połysku lub barwy, są szeroko stosowane w przemyśle do oceny jakości powierzchni o wysokim połysku. Wykazują one jednak jedynie słabą korelację z jakością postrzeganą przez klienta. Dlatego też do oceny powierzchni o wysokim połysku muszą być stosowane różne metody pomiaru i oceny sensorycznej. W artykule przedstawiono, w jaki sposób jakość powierzchni drewnianych, powlekanych produktów o wysokim połysku można zbadać za pomocą oceny wizualnej. Jakość oceny jest kontrolowana przez opracowany system pomiaru oparty na topografii. Możliwe jest ustalenie odtwarzalności i powtarzalności operatorów za pomocą narzędzi Six Sigma, takich jak analiza wariancji (ANOVA) i analiza systemu pomiarowego (MSA). Metoda ta będzie bardzo pomocna w przemyśle drzewnym, ponieważ jakość nie może być w pełni zmierzona. Jest ona oceniana na podstawie wymaganych parametrów, a do obliczenia wyników stosuje się skalę hedoniczną, która jest znacznie łatwiejsza i szybsza niż w przypadku innych metod.
EN
This work presents a procedure for bearing degradation monitoring at an early stage. The analysis of variance (ANOVA) coupled with Tukey’s test is used to single out the suitable parameters to follow the fault size evolution ranging from 50 µm to 150µm. The Tukey's criterion is adopted in this case to study the ability of time and frequency indicators. The rotational speed, centrifugal load and fault size are considered as independent variables while the time and frequency indicators are taken as dependent variables. The experiments are performed on bearings having a fault on outer race. Based on the results of this study, the Kurtosis and Skewness show a good ability to assess the evolution of degradation in the bearings at an early stage. The paper discusses the weakness of the time and frequency indicators.
EN
The article presents an attempt to statistical assessment of the results of psychoacoustic studies of the experiment carried out on the annoyance of road noise sources. The study was subjected to noise annoyance assessment of emitted acoustic signals under laboratory conditions. The obtained results may be used in the acoustic quality modeling the acoustic quality of the urban environment at risk of noise.
PL
W artykule przedstawiono próbę oceny statystycznej wyników badań psychoakustycznych z przeprowadzonego eksperymentu nad dokuczliwością źródeł hałasu drogowego. Badaniu podlegała ocena dokuczliwości hałasowej emitowanych sygnałów akustycznych w warunkach laboratoryjnych. Otrzymane wyniki badań wykorzystane mogą być w zadaniach modelowania jakości akustycznej środowiska zurbanizowanego zagrożonego hałasem.
PL
Planowanie zabiegów fizjoterapeutycznych po operacyjnym leczeniu złamań krętarzowych kości udowej jest ważnym elementem postępowania pooperacyjnego. Wynika to z charakteru złamania oraz częstotliwości jego występowania. Analiza statystyczna, w której weryfikacji poddane są różne zmienne, skale i testy oceny pooperacyjnej, pozwala na opracowanie nowych, skorelowanych i innowacyjnych zabiegów rehabilitacji. W badaniach statystycznych analizie poddano trzy grupy chorych o znacznej liczebności. W przykładowej analizie wariancji zaprezentowano obliczenia dla chorych z demencją. Ważną czynnością było opracowanie macierzy pomiarów (doświadczeń) oraz określenie korelacji między zmiennymi tej macierzy. Analizę wariancji uzupełniono o interpretację wyników testów/skal, które wskazały na ich efektywność Przedyskutowano korelację między zmiennymi niezależnymi, skalami i testami, wskazując na wysokie współczynniki korelacji: dla skali Parkera oraz skali zależności od pomocy przy chodzeniu i poziomu mobilności (r = 0,92746) oraz skali HHS i testu Trendelenburga (r = 0,87094).
EN
Planning physiotherapeutic procedures after surgical treatment of trochanteric fractures of a femoral bone is an important part of a postoperative management. This is due to the nature of the fracture and the frequency of its occurrence. Statistical analysis, in which various variables, scales and post-operative assessment tests are verified, allows the development of new, correlated and innovative rehabilitation procedures. Three groups of a significant number of patients were analyzed in statistical studies. In the exemplary variance analysis, the calculations for patients with dementia were presented. An important task was to develop a matrix of measurements (experiments) and to determine the correlation among the variables of this matrix. The variance analysis was supplemented with the interpretation of the results of tests/scales that indicated their effectiveness. The correlation between independent variables, scales and tests was discussed, indicating high correlation coefficients: for Parker’s scale and for t he scale of dependence on a walking aid and a mobility level (r = 0.92746) and also for the HHS scale and Trendelenburg’s test (r = 0.87094).
PL
W artykule przedstawiono jednoczynnikową analizę wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2017 roku. Zweryfikowano hipotezę o równości przeciętnych prędkości statków w poszczególnych tygodniach, sprawdzając najpierw założenia niezbędne do przeprowadzenia testu ANOVA. Do sprawdzenia normalności rozkładów wykorzystano testy Cramera von Misesa i Andersona-Darlinga, a do oceny jednorodności wariancji posłużył test Lavene’a.
EN
In this paper one-factor, fixed-effects completely randomized design of analysis of variance for vessel speed on the Pomeranian Bay has been presented. The hypothesis on the equality of the vessel speed means in nine weeks in January and February 2017 has been verified. To verify normality of distributions tests Cramer von Mises and Anderson-Darling have been used. To assess the equality of variances Levene’s test has been used.
PL
Gęstość właściwa pomniejszona o objętość porów wewnętrznych (GWZ) analizowanego materiału jest istotnym parametrem w procesach zagęszczania ciśnieniowego surowców roślinnych. Wyniki pomiaru GWZ obrazują strukturę zewnętrzną szkieletu surowca drzewnego. W pracy opisano pomiar GWZ zrębków z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) przeprowadzony w zwymiarowanym pojemniku z użyciem wody czystej chemicznie. Do ustalenia korelacji między GWZ a mierzonymi parametrami surowca, materiał podzielono w zależności od procentowego udziału wilgotności (10, 15 i 50%) i grup frakcji (0–1, 1–4, 4–8 i 8–16 mm). Średnia wartość GWZ we wszystkich przypadkach wynosiła 0,84 g·cm–3. Za pomocą metody statystycznej wskazano grupę parametrów istotnie wpływających na pomiar gęstości właściwej. W trakcie badań porównano wymiary cząstek i wilgotność surowca z założonym kryterium klasyfikacji w postaci gęstości właściwej.
EN
The analysis of specific density without internal pore volume (GWZ) is an important parameter of feedstock compaction process. The GWZ analysis results may deliver a broad range of physical characteristic of wood raw material. This paper describes the GWZ measurement of wood chips from Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the container of normalized size with chemically pure water. Correlation was determined between the GWZ and the measured parameters. During research the feedstock was divided into groups according to moisture (10, 15 and 50%) and fractions (0–1, 1–4, 4–8 and 8–16 mm). The mean value of GWZ for all cases was 0.84 g·cm-3. The statistical method indicated groups of parameters that significantly affecting on GWZ measurement. During the research, the particle size and the material moisture content with GZW was compared.
11
Content available remote Metodyczne aspekty analizy hałasu wewnętrznego w środkach transportu miejskiego
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA do oceny rozkładu poziomu dźwięku we wnętrzu autobusu Solaris Urbino 12 m podczas fazy rozpędzania. Na podstawie wykonanych pomiarów hałasu we wnętrzu autobusu sformułowano pytanie czy poziom hałasu podczas fazy rozpędzania jest równomiernie rozłożony na całej długości autobusu. Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie i zastosować testy analizy wariancji ANOVA należało spełnić kilka warunków: w pierwszej kolejności sprawdzono spełnienie podstawowego założenia analizy wariancji tj. czy badany hałas w każdym punkcie pomiarowym ma rozkład normalny, ponadto dla kompletności badania normalności przeprowadzono testy normalności Kołmogorowa-Lillieforsa, test Cramera von Misesa oraz test jednorodności wariancji dla wszystkich punktów pomiarowych.Następnie zastosowano j ednoczynnikową analizę wariancj i ANOVA oraz na zakończenie przedstawiono graficzny rozkład 95% przedziałów ufności poziomów dźwiękuw poszczególnych lokalizacjach mikrofonów pomiarowych podczas fazy rozpędzania autobusu.
EN
This article presents application of univariate analysis of variance ANOVA to assess distribution of sound level inside bus Solaris Urbino 12 m during speeding up. On the basis of measurements of noise inside the bus a ąuestion was worded if the level of noise during acceleration is evenly distributed in the whole length of the bus. To answer such question and to apply tests of analysis of variance ANOVA a few conditions have to be met. First it is checked if the basie assumption of analysis of variance i.e. if measured noise in each measurement point has normal distribution, moreover for completeness of normality examination, normality tests of Kolmogorov-Lilliefors, test of Cramer von Mises and homoscedasticity test of variance for all measurement points were carried. Next one factor analysis of variance ANOVA was applied. In conclusion a graphic distribution of 95% of confidence intervals of sound levels of specific locations of measurement microphones during acceleration of the bus was presented.
EN
In Polish nomenclature many types and subtypes of coal can be found which differ between themselves by individual characteristics. However, it is often that is no easy to recognize them properly on the basis on, for example, chosen numerical data describing their features. In the paper, the variance analysis was used as the tool of comparing analysis for three chosen types of coal which were collected from three various hard coal mines located in Upper Silesia. There were coals of type 31, 34.2 and 35. Each of coals was first screened and then additionally divided into density fractions by means of zinc chloride aqueous solution. Such prepared material was then investigated because of several chosen features, like combustion heat, ash contents, sulfur contents, volatile parts contents and moisture. Together with mass it gave seven–dimensional vector describing each of chosen fractions for all three types of coals. Then, the full variance analysis was conducted with investigation of all assumptions required to its conduction. The results served to elaborate conclusions.
PL
W polskiej nomenklaturze istnieje wiele typów i podtypów węgla, które różnią się między sobą różnymi cechami. Jednakże, często nie jest łatwo rozpoznać je na podstawie, na przykład, wybranej zmiennej numerycznej opisującej ich cechy. W artykule zastosowano analizę wariancji jako narzędzia porównawczego dla trzech typów węgli kamiennych, które zostały pobrane z trzech kopalni zlokalizowanych na Górnym Śląsku. Były to węgle typów 31, 34.2 oraz 35. Każdy z węgli został najpierw przesiany a następnie dodatkowo rozdzielony na frakcje gęstościowe przy użyciu wodnego roztworu chlorku cynku. Tak przygotowany materiał został następnie zbadany ze względu na kilka wybranych cech, takich jak ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość części lotnych oraz wilgotność. Wraz z masą dało to siedmiowymiarowy wektor opisujący każdą z wybranych frakcji dla wszystkich trzech typów węgli. Następnie, przeprowadzono pełną analizę wariancji z badaniem wszystkich założeń wymaganych do jej przeprowadzenia. Wyniki posłużyły do opracowania wniosków.
EN
This paper analyses the influence of selected factors of operational availability of public city buses from the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin based on a case study for two makes of buses: Solaris and Mercedes-Benz. The study investigated changes in operational availability in a function of operating time with a division into two periods of operation: warranty and post-warranty. To evaluate the significance of differences between average operational availability with regards to the above periods, one-way analysis of variance was applied. The results demonstrate that in the warranty period the operational availability of both makes of buses is similar, while the post-warranty period reveals a significant difference, with the operational availability being higher for Mercedes buses. As a result, this method can be of use for investment projects during purchase of new vehicles.
PL
Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie autobusów marki Solaris i Mercedes-Benz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) w Lublinie. Przeprowadzono badania zmian gotowości technicznej w funkcji czasu użytkowania z podziałem na dwa okresy użytkowania: gwarancyjny i pogwarancyjny. Do sprawdzenia istotności różnic średnich wartości gotowości technicznej, w zależności od marki autobusów oraz w zależności od okresów eksploatacji zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. Wykazano, że w okresie gwarancyjnym gotowość techniczna autobusów obu marek jest porównywalna, natomiast w okresie pogwarancyjnym jest istotnie różna, wyższa dla autobusu marki Mercedes. W rezultacie metoda ta może zostać użyta do programu inwestycyjnego podczas zakupu nowych pojazdów.
EN
Digital map data sets (or geo-databases) are an important part of the spatial data infrastructure (SDI) of the European Community. Different methods of producing large-scale map data are described in the paper, and the aim is to compare the accuracy of these methods. Our analysis is based on statistical tools belonging to the multiple comparisons theory. The first method is the well-known analysis of variance (ANOVA), and the second one is the rank-based method. The latter approach, which is rarely used in geodetic research, allows us to determine the order of the considered methods with respect to the positional accuracy of digital map data that they produce. Using this approach, one can identify the least accurate set of map data or a fragment of a map that should be updated by a new direct survey. The rank-based methods can also be rather easily applied to other technical (engineering) disciplines, e.g. geodesy and cartography.
PL
Relacje między stylami kierowania a czynnikami organizacyjnymi stały się ostatnio szczególnie ważnym obszarem badań. W organizacjach, które obecnie podlegają nieustannym zmianom, oprócz indywidualnych determinant stylów kierowania znaczenia nabierają czynniki organizacyjne kierowania. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań nad identyfikacją stylów kierowania polskich menedżerów za pomocą standaryzowanego kwestionariusza Style Kierowania Menedżerów (SKM) oraz w analizie skupień identyfikacji czterech charakterystycznych profili kierowania, jak pseudokierownicy, pseudodemokraci, naturalni liderzy i makiaweliści. Ponadto zdiagnozowano organizacyjne źródła zmienności stylów kierowania. Wielozmiennowa analiza wariancji wykazała, że typ firmy, szczebel zarządzania, staż pracy i liczba podwładnych mają istotne znaczenie w odniesieniu do indywidualnego stylu kierowania ludźmi.
EN
Relationships between leadership styles and organizational factors have recently become an area of focus for scientific research. Organizational factors, along with individual determinants of leadership, are becoming increasingly more important in organizations, which are nowadays in constant flux. This article presents research results pertaining to identifying leadership styles using standardized questionnaire Managerial Styles of Leading Questionnaire and via cluster analysis categorizing four specific leadership profiles, i.e. Pseudo managers, Pseudo democrats, Natural leaders and Machiavellians. In addition, organizational basis of variance in leadership styles was examined. Multifactor variance analysis showed that type of organization, position in management hierarchy, seniority and number of people managed play significant role in utilizing individual leadership styles.
EN
In this paper the total uncertainty and its components (geochemical, sampling and analytical) were assessed with use of the empirical approach. For uncertainty estimation there were used results from analyses of normal and control (duplicate) samples, which were collected within monitoring of Upper Odra River Basin surface water and coalmine water inducted to it. Moreover, the influence of analyses method on the measurement uncertainty was examined. Results of ICP-MS, IC and titration methods were compared. The assessment of total uncertainty and its components was shown on the example of halogens (Cl −, Br − and I −) results delivered from normal and duplicate samples analyses.
PL
Popioły lotne ze spalania węgli są coraz częściej postrzegane nie jako odpad, ale wartościowy surowiec. Przemysłowe wykorzystanie ubocznych produktów spalania możliwe jest w przypadku stałej dostępności materiału o odpowiednich właściwościach fizyko-chemicznych. Stabilne parametry surowca są podstawą ich gospodarczego wykorzystania. W artykule przedstawiono wyniki badań terenowo-laboratoryjnych wahań wielkości strat prażenia popiołów lotnych (Yij,%) z obiektów energetycznych północno-wschodniej Polski. Ocenę ilości niespalonego węgla wykonano w zależności od dwóch czynników: źródła pochodzenia popiołu lotnego (czynnik A) i okresu odbioru próbek popiołu (czynnik B). Zastosowanie analizy wariancji do oceny zgromadzonych danych pozwoliło ustalić, że oba rozpatrywane czynniki A i B istotnie wpływają na wielkość strat prażenia popiołów lotnych uzyskanych w ciągu siedmiu miesięcy sezonu grzewczego z wytypowanych sześciu obiektów energetycznych. Udział wpływu czynnika A wynosi 79%, zaś czynnika B – 3,3 %. Znaczące wahania strat prażenia zaobserwowano w miesiącach, w których występuje zwiększone spalanie do celów grzewczych. Największe różnice strat prażenia spowodowane są zróżnicowaniem stosowanych systemów spalania i odpopielania w ocenianych obiektach energetycznych. Warunkiem wstępnym do dalszego wzrostu zastosowań przemysłowych popiołów lotnych, szczególnie w przemyśle materiałów budowlanych, jest takie prowadzenie procesu spalania węgla i odprowadzania odpadów energetycznych, żeby uzyskać surowiec o stabilnej jakości.
EN
Coal combustion fly ashes are more often perceived not only as by-products but as valuable raw materials. Coal combustion by-products industrial application is possible only in the case of constant availability of material with appropriate physical and chemical properties. Raw material stable parameters are essential in their economic exploitation. In the presented paper the results of field-laboratory investigation concerning the fluctuation in los-onignition (Yij,%) of fly ashes from north-east Poland power plants are introduced. The authors have conducted their experiments on the basis of the evaluation of LOI amount depending on two factors: the fly ash source (factor A) and the reception sample period (factor B). The use of variance analysis in evaluating the collected data allowed to conclude that both of the considered factors significantly influenced the fly ashes LOI. The fly ashes was monitored during seven months of heating season. The influence share of factor A was 79% whereas for the case of factor B it was 3.3%. This means that factor B influences less that factor A. In the months where there was a bigger combustion for heating aims, the significant evaluation of LOI was observed. The diversity of the used combustion and ash disposal systems in the monitored power plants have caused the greatest evaluation of LOI. The initial condition for further increase in fly ash economic utilization is to obtain quality stable raw material. This is achieved by modern technology methods and by controlling the coal combustion and power plant waste disposal processes.
18
Content available remote An analysis of variance of fishing vessel refrigerating systems faults
EN
We have performed an analysis of variance to verify the hypothesis that independent variables differentiate the number of faults and frequencies of faults occurring in refrigerating systems installed on board fishing craft. The analysis specifies a probability with which identified factors may cause differences between values of observed category means. The grouping factors used in the analysis are: year of fault occurrence, fault category and a type of fishing vessel. We have tested hypotheses that mean numbers of faults or mean frequencies of fault occurrence are approximately equal in each group of independent variable. The examined faults of refrigerating system components, derived from data collected in the years 2007–2011, have been divided into seven categories and analyzed statistically. We have gathered and estimated 235 faults of refrigerating system components from 25 fishing vessels of the Polish fishing fleet. The vessels are divided into two types depending on the refrigerant used in their systems.
PL
W pracy zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji do sprawdzenia założenia, czy zmienne niezależne różnicują zmienne dotyczące liczby uszkodzeń oraz częstości uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem wyodrębnione czynniki mogą być powodem różnic między obserwowanymi średnimi grupowymi. Czynnikiem klasyfikującym wykorzystanym w tej analizie były: rok, kategoria uszkodzenia oraz rodzaj kutra. Badano hipotezy, że średnie liczby uszkodzeń lub średnie częstości uszkodzeń są równe w poszczególnych grupach zmiennej niezależnej. Przyjęto podział uszkodzeń elementów systemów chłodniczych na siedem głównych kategorii i przeprowadzono analizę na podstawie danych zgromadzonych w latach 2007–2011. Zebrano i oszacowano 235 uszkodzeń systemów chłodniczych z 25 kutrów polskiej floty rybackiej z terenów kraju. Analizie poddano dwa typy kutrów, uwzględniając za kryterium podziału rodzaj czynnika chłodniczego.
EN
Background: Supplier performance management continues to be a significant concern for small & medium enterprises (SME). How can small & medium enterprises better position themselves to check and sustain actual supplier performance improvement? A key framework is the establishment of a value-added supplier performance audit program that places significant emphasis on supplier performance controls. A value-added supplier audit program can help SME mitigate business and regulatory risk while reducing the cost of poor quality (COPQ). Thus a good supplier performance audit program is the cornerstone of supplier performance management integrity. Methods: By acknowledging and addressing the challenges to an effective supplier Performance Audit program, this paper proposes an objective framework of supplier performance audit program, built on a strong, yet versatile statistical methodology - Analysis of variance (ANOVA). This performance audit framework considers process definition, standardization, review of the contemporary literature on ANOVA & its practical application in supplier performance scorecard of one of the reputed Sports Goods Industry in India. Results and conclusions: The advantages of this framework are that: it simultaneously considers multiple supplier performance in multiple time frames and effectively identifies the differences across the suppliers in terms of their performance. Through this framework the organization will be able to increase the odds of performing a predictable and successful implementation of a value-added supplier performance audit.
PL
Wstęp: Zarządzanie oceną dostawców jest obszarem o istotnym znaczeniu dla małych I średnich przedsiębiorstw. Jak tego typu przedsiębiorstwa mogą uzyskać lepszą pozycję rynkową poprzez poprawę systemu oceny dostawców? Kluczową sprawą jest zbudowanie systemu oceny wartości dodanej wniesionej przez dostawców opartego na grupie wskaźników. Taki system audytowania może pomóc małych i średnim przedsiębiorstwom obniżyć poziom ryzyka oraz obniżyć koszty wynikające ze złej jakości. Dlatego też dobrej jakości program oceny dostawców jest istotnym narzędziem zarządzania dla przedsiębiorstwa. Metody: Aby sprostać wymaganiom stawianym programom efektywnej oceny dostawców, w pracy zaproponowano ogólne zasady takiego programu opartego na silnej i jednocześnie wszechstronnej analizie wariancji (ANOVA). Zaprezentowano definicję procesu, standaryzację, przegląd współczesnej literatury oraz praktyczne zastosowanie na przykładzie przedsiębiorstwa Sports Goods Industry z Indii. Wyniki i wnioski: Zaletą proponowanej metody jest uwzględnienie różnorodności działa przedsiębiorstwa oraz jednocześnie efektywnej identyfikacji różnic pomiędzy dostawcami. Dzięki stosowaniu tej metody możliwe jest podniesie jakość pracy przedsiębiorstwa.
EN
This present investigation uses the Taguchi and response surface methodology (RSM) for modelling and optimization of the temperature produced during bone drilling. The drilling of bone is a common procedure in orthopaedic surgery to produce hole for screw insertion to fixate the fracture devices and implants. A major problem which is encountered during such a procedure is the increase in temperature of the bone due to the plastic deformation of chips and the friction between the bone and the drill. The increase in temperature can result in thermal osteonecrosis which may delay healing or reduce the stability and strength of the fixation. The drilling experiments are conducted on poly-methyl-meth-acrylate (PMMA) (as a substitute for bone) using Taguchi’s L27 experimental design technique. The cutting parameters used are drill diameter, feed rate and cutting speed. The optimum cutting parameters for minimum temperature are determined by using S/N ratios and the effect of individual cutting parameters on temperature produced is evaluated using analysis of variance (ANOVA). A second-order model is established between the drilling parameters and temperature using RSM. The experimental results show that the drill diameter is the most significant drilling parameter affecting the temperature during drilling followed by cutting speed and feed, respectively. The values predicted and the values obtained from experiment are fairly close, which indicates that the developed RSM model can be effectively used to predict the temperature in orthopaedic drilling.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.