Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration damping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
One of the modern methods of reducing vibrations of plates and beams is using piezoelectric materials in the form of distributed elements or patches (applied in a passive or an active system). However, for the multimodal response of a structure, there is no possibility to place the actuators in exactly the areas with maximum curvature values for each mode. Additionally, in the case of passive multimodal suppression systems – in which energy is needed to be supplied to the system – there is the necessity to create a complicated electrical circuit. The particular electrical shunts of the circuit are tuned to the specific vibration forms which require damping. The main objective of this article is to show the possibility of creating a multimodal vibration suppression system with typical resonant shunts and proposed second slightly modified.
PL
Jedną z metod redukcji drgań jest wykorzystanie elementów piezoelektrycznych w postaci przyklejonych warstw elementów lub rozłożonych na powierzchni struktury plastrach (w systemie pasywnym lub aktywnym). W przypadku tłumienia wielomodalnego nie jest możliwe znalezienie najlepszego miejsca dla wszystkich form jednocześnie. Dodatkowo w przypadku tłumienia pasywnego, gdzie wymagane jest dostarczenie energii do systemu, dla tłumienia wielomodalnego istnieje konieczność stworzenia skomplikowanego obwodu elektrycznego dostrojonego do częstotliwości rezonansowej konkretnych form drgań własnych. W artykule poruszono temat pasywnego tłumienia wielomodalnego belek. Zaprezentowano typowy sposób stworzenia obwodu eklektycznego oraz porównano z przypadkiem zmodyfikowanego obwodu.
EN
The paper present theoretical and experimental studies of the energy dissipation performance of a composite structure composed in a multilayer nano-composite damping coating applied on a tungsten carbide shim and placed beneath the cutting insert. The coated shim placed closed to the cutting zone is subjected to high compressive and shear stresses as well as high temperature. Therefore, apart from high damping capacity it requires high stiffness and high thermal resistance. The coated shim dissipates the high frequency oscillations produced at the tool-chip and tool-workpiece interfaces during the chip forming process. The use of coated shims demonstrates that the tool life is considerably extended, while the machined surface integrity is improved. The Reuss model of the composite structure composed of a phase with a stiff, low loss factor and a phase with high loss factor is used to calculate the optimal coating thickness that gives high loss factor combined with high stiffness. The synthesis process of the coating material using HiPIMS process is discussed. The physical characteristics of the coating and the machining performance are presented in the experimental section.
EN
The present paper discusses static and dynamic characteristics of various under sleeper pads (USP) that are to be used in the ballasted track systems as resilient vibroacoustic isolators. Four different USP samples were put to fatigue tests and static and dynamic bedding moduli were determined. The purpose of the tests, which were carried out up to 500 thousand load cycles, was to determine which USP have favourable and which unfavourable properties, taking into account their potential application as the elements used for energy dissipation and reduction of noise and vibration. The obtained results allowed the authors to indicate samples with a potential for further analysis and to reject those, which did not satisfy the adopted criteria.
PL
W niniejszej pracy omówione zostały statyczne i dynamiczne własności różnych prototypowych podkładek podpodkładowych (USP), które są stosowane w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych jako sprężyste tłumiki wibroakustyczne. Zadaniem tego typu elementów sprężystych jest zapewnienie ochrony przeciwko drganiom, zabezpieczenie podsypki pod torami i poprawa stabilności toru. Na potrzeby tej pracy przeprowadzono badania wytrzymałości zmęczeniowej czterech różnych próbek USP: trzech podkładek na bazie granulatu gumowego o różnych własnościach oraz podkładki na bazie poliuretanu. Dla każdej z próbek wyznaczono trzy parametry: statyczny moduł sztywności dla obciążenia z zakresu (0.01÷0.1) N/mm2, statyczny moduł sztywności dla obciążenia z zakresu (0.01÷0.2) N/mm2 i dynamiczny moduł sztywności dla różnych częstotliwości obciążenia (1-24 Hz). Badania były prowadzone do 500 000 cykli obciążenia, co jest wartością mniejszą niż zalecane 3 mln, ale wystarczającą na wstępnym etapie badań do wskazania próbek USP o korzystnych i niekorzystnych własnościach, biorąc pod uwagę ich potencjalne zastosowanie w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych jako elementów służących do redukcji drgań i hałasu. Głównym celem przeprowadzonych testów było wskazanie próbek do dalszych badań i odrzucenie tych, które nie spełniają żądanych kryteriów.
4
Content available remote Aktywne narzędzia skrawające sposobem na obróbkę w każdych warunkach
PL
Artykuł stanowi przegląd aktualnie dostępnych rozwiązań pod względem aktywnych narzędzi skrawających. W artykule poruszono podstawowe problemy związane z drganiami występującymi w trakcie obróbki skrawaniem, przedstawiono ich podział oraz wyjaśniono podstawowe pojęcia. Zawarto także informację o sposobach aktywnej kontroli drgań przez pryzmat sterowania.
EN
In the paper a review of currently available solutions regarding active machining tools is presented. The article contains basic problems connected with vibrations during machining, division of the type of machining vibrations, as well as basic terms. Moreover, information about the ways of active vibration control taking into the account the control system has been included.
5
EN
The article had expounded of calculation project methodology to a device for strain hardening materials, his power element is connected in one design with a pressure pulse generator and a mechanical accumulator which accumulate potential energy and has the form two parallel installed slotted springs. Proposed calculation project methodology allows using simple dependencies to calculate all basic energy, force and geometrical parameters of the device, which was considered in the article.
PL
W artykule wyjaśniono metodologię projektu obliczeniowego do urządzenia do utwardzania odkształceniowego materiałów, jego element mocy jest połączony w jednym projekcie z generatorem impulsu ciśnienia i akumulatorem mechanicznym, który gromadzi energię potencjalną i ma postać dwóch równolegle zainstalowanych sprężyn szczelinowych. Proponowana metodologia obliczeń projektowych pozwala wykorzystać proste zależności do obliczenia wszystkich podstawowych energii, sił i parametrów geometrycznych urządzenia, co zostało uwzględnione w artykule.
6
Content available remote Wybrane systemy tłumienia drgań w obrabiarkach i narzędziach skarwających
PL
W artykule przedstawiono układy tłumiące drgania w obrabiarkach i narzędziach skrawających. Niestety technologia ta nie wyeliminowała jeszcze w pełni wibracji, ale udało jej się ją zmniejszyć poprzez Sandvik Coromant Silent Tools. Dzięki tym narzędziom możliwa jest poprawa produktywności i obniżenie kosztów produkowanych przedmiotów.
EN
The article presents the vibration damping systems in machine tools and cutting tools. Unfortunately, the technology has not yet completely eradicated the vibration, but has managed to reduce it thanks to the Sandvik Coromant Silent Tools. Thanks to these tools, it is possible to improve productivity and reduce the cost of manufactured items.
7
Content available remote Przegląd rozwiązań aktywnej kontroli drgań dla narzędzi skrawających
PL
W artykule przedstawiono problematykę drgań występujących w trakcie obróbki skrawaniem, negatywne konsekwencje, jakie za sobą niosą, a także to, w jaki sposób wpływają na proces obróbki skrawaniem. Omówiono również nowoczesne materiały wykorzystywane w aplikacjach tłumiących drgania, niemniej jednak zasadniczą część publikacji stanowi przegląd opublikowanych rozwiązań konstrukcyjnych wspomagających walkę ze zjawiskiem drgań towarzyszącym procesowi skrawania.
EN
The paper presents the issue of vibrations during the machining process, negative consequences caused by them and how they influence the machining process. Moreover, smart materials used in vibration damping have been discussed. The main part of the paper describes a review of published solutions which support the fight with the vibration phenomenon during machining.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące analiz dynamicznych kładek dla pieszych, modyfikacji parametrów dynamicznych tych konstrukcji oraz oceny komfortu ich użytkowania. Scharakteryzowano kryteria analiz dynamicznych kładek oraz kryteria oceny komfortu ich użytkowania. Omówiono także wpływ modyfikacji parametrów dynamicznych konstrukcji na wartość amplitud jej drgań wymuszonych.
EN
In the paper the issues of the dynamic analyses, modification of dynamic parameters and evaluation of the comfort of use of the footbridges were presented. The criteria for performing dynamic analyses and criteria for evaluation of the comfort of use of the footbridges were characterized. Moreover the effect of modification of dynamic parameters of the structure on the value of the amplitudes of its forced vibrations was illustrated.
EN
This article presents the utilitarian need to determine the free vibrations of marine Diesel engine cylinder liners and the authors’ own studies in this area. Theoretical investigations on free vibrations and experimental ones on forced vibrations have been described. Theoretical studies have been conducted with the application of characteristic dimensionless numbers in the Elektroniks Workbench and Wis Sim digital environment enabling virtual modeling of cylinder liner vibrations and determination of their characteristics: amplitudes, frequencies and accelerations. In the theoretical examination mechanical and electrical system analogues have been applied. A calculation method for the cylinder liner vibration damper, developed as a result of the study, has been discussed. Electrical oscillation damping filter design methods basing on the Bessel, Batterword and Chebyshev polynomials have been used. The course of the experimental examinations has been described and their results have been presented. Validation of the developed method has been executed applying measurement results concerning the parameters of Diesel engine cylinder liner vibration with various elastic elements. The results of the authors’ own, theoretical and experimental, examinations have been confronted with those obtained by other scholars.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę określenia drgań własnych tulei cylindrowych silników okrętowych o zapłonie samoczynnym. Opisano badania własne w tym zakresie: teoretyczne dotyczące drgań własnych i eksperymentalne, dotyczące drgań wymuszonych. W badaniach teoretycznych do modelowania zastosowano liczby kryterialne podobieństwa z wykorzystaniem środowiska cyfrowego Elektroniks Workbench i Wis Sim. Umożliwiły one modelowanie wirtualne drgań tulei cylindrowych i określenie ich charakterystyk: amplitudy, częstości i przyśpieszenia. W badanach tych zastosowano analogi układów mechanicznych i elektrycznych. Opracowano metodę tłumienia drgań tulei cylindrowych z zastosowaniem filtrów tłumienia drgań elektrycznych w oparciu o wielomiany Bessela, Batterworda i Czebyszewa. Opisano przebieg badań eksperymentalnych i pokazano otrzymane wyniki. Walidację opracowanej metody przeprowadzono wykorzystując wyniki pomiarów parametrów drgań tulei cylindrowej silnika spalinowego z różnymi elementami sprężystymi. Skonfrontowano wyniki badań własnych z wynikami badań innych badaczy.
10
Content available remote Kładki dla pieszych. Cz.3. Parametry analiz dynamicznych
11
Content available remote Aktywne narzędzia skrawające sposobem na obróbkę w każdych warunkach
PL
Niniejszy artykuł stanowi przegląd aktualnie dostępnych rozwiązań pod względem aktywnych narzędzi skrawających. W artykule poruszono podstawowe problemy związane z drganiami występującymi w trakcie obróbki skrawaniem, przedstawiono ich podział oraz wyjaśniono podstawowe pojęcia. Zawarto także informację o sposobach aktywnej kontroli drgań przez pryzmat sterowania.
EN
In the paper a review of currently available solutions regarding active machining tools is presented. The article contains basic problems connected with vibrations during machining, division of the type of machining vibrations, as well as basic terms. Moreover, information about the ways of active vibration control taking into the account the control system has been included.
EN
The analysis of the influence of the elastomeric element’s geometrical and material parameters on selected static and dynamic properties of metal-elastomer spring with rectangular cross-section is presented in this paper. Numerical FEM simulations presented in the paper revealed that application of even the relatively soft rubber of 50 [Sh°A] hardness as an elastomeric element may contribute to significant increase of spring stiffness. Experimental tests considering static and dynamic properties of the analyzed spring were also performed, utilizing three different types of elastomeric foam. Performed tests demonstrated high efficiency of analyzed construction in terms of vibration damping.
PL
Uderzenie hydrauliczne jest jednym z obciążeń wyjątkowych instalacji transportu rurociągowego. Zjawisko polega na gwałtownej zmianie ciśnienia w przewodzie, które pojawia się np. wskutek szybkiego zamknięcia lub otwarcia zaworu, awarii pomp lub nagłego wyłączenia energii elektrycznej. W pracy przedstawiono metody ochrony przed uderzeniem hydraulicznym, zaprezentowano przykłady urządzeń, porównano efektywności wybranych systemów ochrony przed uderzeniem hydraulicznym. Zaproponowano modyfikację metody oceny efektywności przedstawionych wcześniej przez autorów.
EN
Hydraulic impact, a sudden change of the pressure in the pipe conveying fluid, occurs due to rapid valve closure, pump failure, etc. It can cause severe damage of the installations components. Comparison of the effectiveness of the protection against hydraulic impact selected systems is shown. The new method of the effectiveness assessment is presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem rozmytego bezśladowego filtru Kalmana w adaptacyjnej strukturze sterowania układu napędowego z połączeniem sprężystym. Wybrana struktura regulacji zapewnia efektywne tłumienie drgań skrętnych pomimo występowania zmienności momentu bezwładności maszyny roboczej. W algorytmie UKF wprowadzono modyfikację w postaci systemów rozmytych, których zadaniem jest adaptacja wybranych wyrazów macierzy kowariancji Q. Rozwiązanie to zapewnia odporność obserwatora w przypadku zmian wartości parametru sterowanego obiektu. Po krótkim przeglądzie literatury omówiono modele matematyczne układu napędowego, bezśladowego filtru Kalmana i strukturę sterowania. Następnie zaprezentowano strukturę systemów rozmytych. Kolejno przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnej weryfikacji rozważań teoretycznych.
EN
In the paper issues related to an application of a fuzzy unscented Kalman filter in an adaptive control structure of the drive system with elastic joint are presented. The selected control structure ensures effective damping of torsional vibrations in spite of changes of inertia of the load machine. In the UKF algorithm a modification in the form of fuzzy systems is applied. Their task is an adaptation of the selected coefficients of the covariance matrix Q. The solution provides robustness to changes in the value of the controlled system parameter. After the short review of the literature, the mathematical models of the drive system, unscented Kalman filter and the control structure are discussed. Next, the fuzzy systems structures are shown. Subsequently, selected simulation results and experimental verification of theoretical considerations are presented.
EN
The paper is a literature review concerning the interpenetrating polymer network (IPN) composites containing polyurethanes that can be used for vibration damping in marine vehicles. The effects of filler introduction on damping, mechanical and thermal properties of IPN are compared. The addition of filler affects all relevant properties, in dependence on the filler type and quantity. Damping enhancement is achieved by introduction of each of studied fillers. The ability to optimize IPN structure and filler incorporation provides a way to obtain a material with desired features.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej kompozytów poliuretanowych z wzajemnie przenikającą się siecią polimerową (IPN), wykorzystywanych do tłumienia drgań w pojazdach morskich. Porównano wpływ rodzaju ilości wprowadzonego napełniacza na właściwości tłumiące, mechaniczne i termiczne IPN. Stwierdzono, że dodatek każdego z omawianych napełniaczy poprawia właściwości tłumiące. Optymalizacja struktury IPN i wprowadzenie napełniacza umożliwia otrzymywanie materiałów o pożądanych właściwościach.
EN
In this paper, analysis of a half-car model with linear and nonlinear semi-active dampers is performed. Using Matlab-Simulink software, a response of the system to a harmonic excitation of variable frequency and to an impulse excitation is found. The effect of both the distribution of spring-supported mass and the asymmetry of the support on the frequency characteristics of velocities and displacements at the mounting points of the dampers are analyzed. Additionally, characteristics of forces generated by the semi-active dampers and the response of the system when crossing an obstacle are determined.
EN
This paper presents an experimental setup aiming at evaluating the magneto-mechanical and damping properties of the thermoplastic magnetorheological elastomer (MRE). The idea of the system is to create controllable conditions similar to those present in a vehicles and other mechanical constructions and to make it possible to determine parameters only relating to the MRE material itself. The test stand is based on four samples stimulated with highly effective Halbach arrays. The upper plate of the test stand is excited with use of a modal shaker to assure a constant impact force value during each test. This enables control of impact character and allows automation of the test stand. The last section of this paper presents preliminary test conducted to find the resonance frequency dependence on the impact force of the system for a constant value of magnetic field. The results indicate non-linear behavior of the material and therefore exclude use of the simple Kelvin-Voight model based approach for damping properties determination, that is a commonly used model for description of different materials.
19
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie analiz dynamicznych kładek dla pieszych narażonych na dynamiczne oddziaływania użytkowników. Scharakteryzowane zostały poszczególne etapy analizy obejmujące ustalenie krytycznego przedziału częstotliwości drgań własnych konstrukcji oraz częstotliwości oddziaływań jej użytkowników, modelowanie oddziaływań pieszych oraz ocenę komfortu użytkowania konstrukcji. Przedstawiono modele oddziaływań pieszych na konstrukcje w postaci chodu, biegu i skoków oraz charakterystykę podstawowych parametrów dynamicznych konstrukcji.
EN
In the paper the issue of dynamic analysis of the footbridges subjected to dynamic action of the users has been presented. The various stages of the analysis involves the determination of the critical range of the natural frequency of the structure and the frequency of dynamic actions of the users, mathematical models of the dynamic action of the users and the assessment of the comfort of use of the structure have been characterized. The mathematical models of the dynamic actions of the users on structures in the form of walking, running and jumping and basic dynamic parameters of the structure have been described.
EN
The paper concerns an effect of the damping force controlling a vehicle suspension system. The investigated vehicle suspension system consists of innovatory Vacuum Packed Particles controllable dampers which allow controlling the vehicle body vibration. The main objective of performed and presented in the paper studies is to determine properties of the Vacuum Packed Particles (VPP) damper and propose a preliminary control strategy. The control in the vehicle suspension system can be realized by controlling the underpressure resulting in various jamming mechanisms in the granular core. Some algorithms of vibration control are also proposed and discussed.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.