Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  test wydajności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Optymalizacja systemu w oparciu o testy wydajności
PL
Praca jest poświęcona problemowi optymalizacji systemu w oparciu o testy wydajności. Przyjęte podejście polega na dynamicznej zmianie konfiguracji systemu na podstawie charakterystyki ruchu sieciowego. Zadanie jest realizowane przez system APES, który monitoruje czasy wykonania żądań i na ich podstawie przełącza konfigurację serwera aplikacji oraz komponentów redundantnych. W artykule opisano architekturę systemu. Skuteczność zaproponowanego rozwiązania została potwierdzona eksperymentalnie. Otrzymane wyniki wskazują, że system APES jest w stanie skrócić czas wykonywania żądań w większości badanych przypadków. Poprawa wydajności wyniosła od 3% do 820%.
EN
The work is devoted to the problem of system optimization based on performance tests. The proposed approach dynamically changes the configuration of the system due to the characteristics of network traffic. The task is implemented by APES which monitors application execution times and, based on them, adapts the configuration of the application server and redundant components. The article presents the architecture of the system. The proposed solution was tested in conducted experiments. The results have confirmed that the solution is able to shorten the time of request processing in most of the cases. The improvement was between 3% and 820%.
EN
Due to environmental concerns, the use of alternative fuel is rapidly expanding around the world, making it imperative to fully understand the impacts of diesel on pollutant formation. The aim of this work is to increase the engine performance with reduced emissions using diesel blends from different feed stocks and to compare that with the diesel. In the Indian context linseed can play an important role in the production of alternative fuel using diesel. The climatic and soil conditions of India are convenient for the production of linseed crop. The blend is prepared from diesel, linseed oil and Leishman‘s solution by stirring process. The performance study of a diesel engine with these diesel blends were carried out at different compression ratios and loads. The combustion performance parameters like Mechanical, Volumetric, Brake thermal efficiencies and Specific Fuel Consumption are all noted. By applying Grey Relation Analysis, the best running condition for the engine within the chosen range are decided. The sample containing 95% diesel with 3% linseed oil and 2% solution gives better performance at a compression ratio of 18 during high load conditions.
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
4
Content available Photovoltaic power plant inspection and diagnostic
EN
This paper presents methods of photovoltaic panel inspection in the field. The aim is to verify value of on-site tests. The basic parameters for comparing the quality of photovoltaic panels are indicated by the manufacturer’s datasheet. Diagnostic in the field commonly uses a combination of different analyzers and infrared cameras. The paper compares the evaluation of the parameters at different climatic conditions by special photovoltaic analyzer, conventional analyzer with recalculation according the IEC standards and flash tester. The comparison of different methods and analyzers has been performed with the practical experience from the measurements. Further, the standards for the inspection of photovoltaic panels and best practices for their implementation are described.
PL
W artykule przedstawiono metody kontroli panelu fotowoltaicznego w miejscu montażu. Celem jest sprawdzenie wartości testów na on-site. Podstawowe parametry służące do porównywania jakości paneli słonecznych są wskazywane przez producenta w arkuszu produktu. Do diagnostyki na miejscu powszechnie używa się kombinacji różnych analizatorów oraz kamer termowizyjnych. W artykule dokonano porównania oceny parametrów w różnych warunkach klimatycznych przez specjalny analizator fotowoltaiczny, zwykły analizator z przeliczaniem zgodnie z normami IEC i flash-tester. Porównanie różnych metod i analizatorów została wykonana na podstawie praktycznych doświadczeń z pomiarów. Ponadto, opisane są standardy kontroli paneli fotowoltaicznych, a także najlepsze praktyki w ich realizacji.
EN
Ropes and woven webbing used in personal equipment protecting against falls from a height determine the course of forces acting on the human body during fall arrest, as well as the fall arrest distance. This paper presents a model of a system made up of a textile connecting and shock-absorbing component and the mass constituting its load. The model is based on non-linear rheological models of visco-elasto-plastic objects developed by Maxwell and Kelvin-Voigt. The definite structure of the model is described with a nonlinear differential equation, enabling numerical analysis of its performance. Identification of the model parameters was carried out utilising a software package allowing to analyse the static load-elongation characteristics and the time courses of a dynamic force acting during fall arrest. The paper presents the results of identification of selected connecting and shock-absorbing components used in equipment protecting against falls from a height. The models identified were subjected to verification involving comparison of their numerically simulated response with the results of laboratory tests. The comparison demonstrated the correctness of the model structure and identification of its parameters. The paper also presents an example of application of the model for simulation of the performance of a connecting and shock-absorbing component during fall arrest.
PL
Liny i taśmy tkane należą do podstawowych materiałów włókienniczych stosowanych w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Elementy sprzętu wykonane z tych materiałów decydują o przebiegu sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania oraz o drodze na jakiej to zachodzi. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera modelowanie działania sprzętu ochronnego. W artykule przedstawiono model układu tworzonego przez włókienniczy podzespół łączącoamortyzujący oraz obciążającą go masę. Opiera się on na nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano nieliniowym równaniem różniczkowym trzeciego rzędu. Wykorzystując wyznaczone doświadczalnie charakterystyki statyczne siła obciążająca - wydłużenie oraz czasowe przebiegi siły dynamicznej działającej podczas powstrzymywania spadania z wysokości przeprowadzono identyfikację parametrów modelu. Zaprezentowano wyniki identyfikacji wybranych podzespołów łącząco - amortyzujących wykonanych z lin i taśm włókienniczych. Zidentyfikowane modele poddano sprawdzeniu polegającemu na porównaniu ich zasymulowanej numerycznie odpowiedzi z wynikami badań laboratoryjnych, którymi były przebiegi czasowe siły powstrzymującej spadanie oraz wydłużenia. Przeprowadzone porównanie wykazało poprawność struktury modelu oraz identyfikacji jego parametrów. W artykule przedstawiono również przykład wykorzystania opracowanego modelu do symulacji działania podzespołu łącząco-amortyzującego podczas powstrzymywania spadania.
EN
Assurance of consistent protective parameters throughout the whole period of use is one of the more important problems associated with personal equipment containing textile elements that protects against falls from a height. The most important factors causing mechanical damage to such equipment are indicated in the paper, which also presents the methods and test stands used for conducting tests involving the application of loads to the equipment under static and dynamic conditions with simultaneous exposure to additional mechanical factors. Such factors comprised friction against steel and concrete elements of specially devised shapes, simulating the effect of the worksite edge during a fall arrest. The results obtained demonstrated that an additional factor such as friction against an obstacle significantly decreases the mechanical strength, creating unfavorable conditions for a fall arrest. Thus, it can be concluded that if personal protective equipment protecting against falls from a height is to be used under conditions including potential exposure to additional mechanical factors, it must be characterised by special protective properties.
PL
Jednym z najważniejszych problemów związanych z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości jest zapewnienie zachowania parametrów ochronnych jego elementów włókienniczych podczas całego okresu użytkowania. W artykule dokonano analizy tych czynników oraz wskazano na najważniejsze, które mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika sprzętu. Przedstawiono metody i stanowiska badawcze, które wykorzystano do badania zachowania sprzętu ochronnego, w warunkach obciążenia statycznego i dynamicznego, podczas oddziaływania na niego dodatkowych czynników mechanicznych. Jako główny czynnik mechaniczny przyjęto tarcie o profile stalowe i betonowe, o założonych wymiarach, symulujące brzeg stanowiska pracy. Uzyskane wyniki badań w warunkach statycznych i dynamicznych pokazują, że dodatkowy czynnik w postaci tarcia o elementy konstrukcyjne stanowiska pracy znacząco obniża parametry wytrzymałościowe sprzętu oraz pogarsza, z punktu widzenia człowieka, warunki procesu powstrzymywania spadania z wysokości. Wynika z tego, że jeżeli indywidualny sprzęt ochronny ma być stosowany na stanowiskach pracy, gdzie jego elementy włókiennicze będą narażone na kontakt z niebezpiecznymi obiektami podczas powstrzymywania spadania, to musi on charakteryzować się dodatkowymi parametrami ochronnymi.
7
Content available remote Testy wydajności klastra obliczeniowego MOSIX
PL
W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące budowy i testowania wydajności klastra obliczeniowego opartego o system MOSIX, będącego rozszerzeniem systemu operacyjnego Linux. Wykonane testy wydajnościowe wykazują znaczne skrócenie czasu wykonywania złożonych operacji obliczeniowych i potwierdzają, że MOSIX jest odpowiednim środowiskiem do działania aplikacji wieloprocesowych.
EN
In this work authors show how clusters reduce time, needed to simultaneous computing, in example of MOSIX project. This cluster was tested with program multiplication matrix n-size.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.