Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przestawiono stan prawny oraz parametry określające jakość energii elektrycznej (JEE). Przedstawiono dwa rodzaje urządzeń do pomiaru JEE – stacjonarne analizatory i urządzenia przenośne. Wskazano konieczność ciągłego monitoringu wskaźników JEE. Artykuł przedstawia cztery przypadki pomiaru parametrów energii elektrycznej, gdzie doszło do awarii systemu zasilania lub baterii kondensatorów czego przyczyną było pogorszenia JEE. Dla opisanych przypadków przedstawiono wyniki pomiarów i wyjaśniono przyczyny awarii.
EN
The article resetting legal status and parameters defining the quality of electricity (QoE). There are two types of measurement devices JEE - stationary analyzers and portable devices. It indicated the need for continuous monitoring of indicators QoE. This article presents four cases parameter measurement of electricity, where there was a failure of the power supply or capacitor Bank. Author present the results of measurements and explains the cause of the failure or reactive power appear.
PL
W warunkach współczesnej konkurencyjności i rozwoju techniki wybór optymalnej koncepcji zabezpieczenia potrzeb energetycznych w firmach nie jest łatwy. W całym procesie jej przygotowywania trzeba umiejętnie posługiwać się metodami rachunku ekonomicznego. Oprócz inwestycji konieczne jest też utrzymanie we właściwej kondycji istniejących zasobów energetycznych poprzez konserwację i naprawy. Wszystkie te czynniki zależą od ludzi - ich kompetencji i świadomości. Do zadań kierownictwa firmy należy zatem kształtowanie postaw pracowników tak, aby sami chcieli oszczędzać.
3
Content available remote Analysis of control protocols vulnerabilities in electricity networks
EN
Article presents the vulnerabilities of control protocols used in the typical electricity grid. Authors discuss variety of basic network attacks and their potential influence on electricity grid security. Authors analyze each part of grid basing on existing environment in scope of potential vulnerabilities. The article presents partial results of the “IP Security for Electricity Systems” project realized by authors facility.
PL
Artykuł przedstawia zagrożenia protokołów sterowania używanych w typowych sieciach energetycznych. Autorzy opisują różnorodność ataków na te sieci i ich wpływ na bezpieczeństwo. Analizowana jest każda część rzeczywistej sieci energetycznej pod kątem możliwych zagrożeń. Artykuł opisuje częściowe rezultaty projektu “Bezpieczeństwo IP w Sieciach Energetycznych”.
EN
Distributed generations (DGs) are continuously integrated into the distribution systems either by the utilities or the customers. Site and size of DGs have significant impacts on the system power losses . In this paper, the most recent and practical PSO algorithms are used to optimally allocate DGs in radial distribution systems, and the obtained results are discussed and compared to each other. The single objective is to minimize network power losses using the least possible injected power from DGs. To have a good benchmark for comparisons of different PSO Techniques, simulations carried out on IEEE 33-bus and 69-bus standard radial distribution systems.
PL
Rozproszone układy generacji DGs mogą być dołączane do system energetycznego albo przez wytwórcę albo użytkownika. W artykule przedstawiono algorytm PSO umożliwiający optymalizację dołączenia system DGs do sieci radialnej. Głównym celem optymalizacji jest zmniejszenie strat mocy.
EN
In this paper, after a brief introduction to power systems’ urgent need for a load shedding program, we attempt to optimize the frequency load shedding conventional method. This optimized method intelligently decides to shed appropriate system load proportional to the severity of power system disturbance. It is meant to prevent redundant load cut off by making a variety of choices in each load shedding step, a step that has been used in the conventional scheme up to now. The main idea behind using this intelligent load shedding scheme can be evaluated for applicability in Smart Grids. To prove the results, a few disturbances are simulated for the IEEE standard 9 bus system, and the grid defensive counteractions are analyzed within two situations. In the first situation, when the disturbances happen in the grid utilized with a conventional load shedding program, and the second situation uses the same disturbances with the intelligent load shedding scheme.
PL
Przedstawiono program analizujący zmniejszanie obciążenia w sieci energetycznej w zależności od różnego rodzaju zakłóceń. Główną celem tego inteligentnego algorytmu jest zastosowanie w technologii Smart Grid. Przedstawiono symulacje zakłóceń i porównano proponowany algorytm z metodami konwencjonalnymi.
EN
The introduction of smart metering represents another major change in the energy sector in Europe. With the requirements of Art. 13 of the so-called Energy Services Directive (2006/32/ED, ESD) and the adoption of the Directive on the internal electricity market (2009/72/EC), it became clear that the modernisation of the European meter infrastructure and the introduction of intelligent metering systems will have to happen. With the start of the internal market for network-dependent forms of energy (electricity and gas), the old energy companies were legally divided into a minimum of two new parties, namely the party involved in supplying the energy (the supplier) and the party managing the distribution network (the network manager). The distinction between the supply of energy (electricity and gas) and the transport of energy was made to ensure fair competition. All energy suppliers are entitled to use the existing networks. Suppliers deliver the energy to the consumers via agreements that are realized through the free-market principle. Electricity and gas are transported and distributed by the network managers. Among others, it is the responsibility of the network managers, who are region-bound and regulated, to maintain the networks they manage. An additional push can be expected from the work of the Smart Grid Task Force of the European Commission and the ongoing work of European standardisation bodies.
8
Content available remote Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania
PL
Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych, jak również gwarantowane zasilanie newralgicznych odbiorników energii elektrycznej należą do istotnych problemów elektroenergetyki. W wielu przypadkach mogą one być rozwiązane poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń energoelektronicznych, jak np. energetyczne filtry aktywne, zasilacze o zwiększonych parametrach zwarciowych czy szybkie łączniki bezstykowe. W artykule opisano przykładowe urządzenia, służące do poprawy jakości energii i niezawodności zasilania.
EN
Voltage distortion in power networks as well as the guaranteed electricity supply are among the major challenges currently faced by the electricity sector. In many cases they can be addressed by the deployment of innovative technologies, such as active power filters, feeders with improved short circuit performance or static transfer switches. The articles provides an overview of power electronic systems ensuring the improvement of power quality and security of electricity supply.
PL
Omówiono technologię gazowych układów kogeneracji małej mocy oraz problemy współpracy tych źródeł energii elektrycznej z siecią energetyczną.
EN
Technology of smali power gas cogeneration systems is discussed as well as mating of these sources of eleetrie energy with power network.
PL
W referacie przedstawiono rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane w lądowych i morskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia, których zastosowanie podniesie poziom bezpieczeństwa elektrycznego.
EN
The paper presents the types and means of electrocution protection used in land and sea low-tension systems. Their employment will enhance electric safety.
PL
Podano obowiązujące przepisy określające parametry energii elektrycznej. Omówiono źródła i skutki zakłóceń w sieciach energetycznych oraz znormalizowane wymagania dotyczące metod pomiarowych i aparatury wykorzystywanej do oceny jakości energii. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów przeprowadzonych w sieciach i obiektach ZE Opole.
EN
List of the obligatory regulations specifying the parameters of electric energy. Sources and effects of disturbances in electric networks. Standardized requirements on the measuring methods and instruments used for assessment of the quality of energy. Examples of the results of measurements made in networks and the Opole electric power station.
PL
Scharakteryzowano elektromagnetyczne zaburzenia impulsowe występujące w sieciach energetycznych niskiego napięcia. Przedstawiono metody ich badań i analizy oraz wnioski z tych badań.
EN
Characteristic of the electromagnetic pulse disturbances propagating in Iow yoltage power networks. Methods of their testing, analyses and relevant conclusions.
PL
Większość analityków widzi szansę na rozwój krajowego sektora stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych w postępującej liberalizacji rynku oraz w stale rosnącym zainteresowaniu świadczeniem usług dostępu do sieci internet. Jednakże nowe firmy operatorskie czeka wiele niespodzianek, w tym niekoniecznie przyjemnych.
14
Content available remote Minisystem do pomiarów parametrów w sieci energetycznej niskiego napięcia
PL
Artykuł przedstawia program komputerowy umożliwiający wykorzystanie miernika parametrów sieci typu NP9, produkcji LZAE LUMEL, jako autonomicznego minisystemu do pomiaru, rejestracji, archiwizacji i analizy parametrów zasilania i obciążenia, praktycznie w dowolnym miejscu jednofazowej sieci niskiego napięcia. Do współpracy z programem wystarcza dowolny komputer klasy Pentium, wyposażony w 32-bitowy system operacyjny Windows i port szeregowy RS-232C. Program, napisany i skompilowany w środowisku Borland Delphi 5.0E, nie wymaga instalacji (może być skopiowany i uruchamiany z dowolnego katalogu na dysku komputera); jest łatwy w obsłudze, daje możliwość dowolnej konfiguracji trybu i rodzaju pomiarów, umożliwia przenoszenie danych pomiarowych zapisanych w plikach do dowolnych aplikacji windowsowych, np.MS Excel lub Microcal Origin ,w celu ich opracowania i analizy.
EN
The article presents a computer programme for using a NP9 network parameters meter, made by LZAE LUMEL, as an autonomic mini-system for measuring, recording, saving and analysis of power supply and demand parameters practically in any place of a single-phase low-voltage network. The application requires a Pentium PC with Windows and a RS-232C serial port. The program, written and compiled in Borland Delphi 5.0E, does not need to be installed (it can be copied and run from any directory on a hard drive), is user friendly, allows the user to configure measurement modes and types freely and, also, to export the recorded data to any Windows application (e.g. MS Excel or Microcal Origin) for processing and analysis.
PL
Opisano metody badania właściwości propagacyjnych energetycznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia pod kątem oszacowania ich przydat-ności jako medium transmisyjnego techniki dostępowej DPL. Omówiono eksperymentalną energetyczną sieć rozdzielczą zbudowaną na terenie Instytutu Łączności oraz przedstawiono wyniki badań parametrów transmisyjnych tej sieci w zakresie częstotliwości 1-20 MHz. Zamieszczono charakterystyki czasowe i spektralne zakłóceń wytwarzanych przez typowe urządzenia gospodarstwa domowego.
EN
In this paper the testing methods of propagation properties of electricity (low voltage) distribution networks, from the point of view of assessment their usefulness as transmission medium of DPL technology are described. Experimental power distribution network built on the area of National Institute of Telecommunications is discussed and the final results of the transmission parameter research of this network in frequency range of 1 to 20 MHz are presented. Time and spectral disturbance characteristics producing by typical household-equipment are also placed.
PL
W referacie przedstawiono niektóre nowe technologie w zakresie struktury, transmisji danych, urządzeń oraz oprogramowania w systemach nadzoru pracy stacji i sieci energetycznych. przedstawiono stosowane przez CONVERT nowoczesne rozwiązania: sprzętowe- wykorzystujące wieloprocesorowe płyty komputerów przemysłowych, specjalizowane karty z procesorami sygnałowymi (DSP), inteligentne karty komunikacyjne, niezawodne urządzenia transmisyjne, rejestratory zakłóceń, itd. oraz programowe - wykorzystanie pakietów SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) jako bazy do tworzenia aplikacji, standardów komunikacji szeregowej i sieciowej, standardowych języków programowania. Podano przykłady rozwiązań w zakresie ogólnej struktury systemu, połączenia z obiektem (zabezpieczenia cyfrowe), transmisji danych (media i urządzenia transmisyjne, protokoły), koncentracji danych (mikroprocesorowe koncentratory/konwertery) oraz wizualizacji (komputerowe stacje nadzoru.)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.