Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hutnictwo metali nieżelaznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpady hutnictwa metali nieżelaznych stanowią źródło metali transferowanych do środowiska. Żużle i pyły, powstające w procesie technologicznym Huty Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A., zawierają w swym składzie metale podstawowe (Zn, Pb) oraz szereg pierwiastków towarzyszących, charakteryzujących się często bardzo wysoką toksycznością (np. Cd, As, Tl). Pierwiastki te mogą występować w środowisku hipergenicznym w formie stabilnej lub mobilnej. O stabilności lub mobilności pierwiastków decydują głównie warunki środowiska oraz formy ich występowania. Na podstawie przeprowadzonych badań mikroskopowych i modelowych stwierdzono, że analizowane pierwiastki (As, Tl, Cd, Sb i Cu), a także ich związki występujące w pyłach i żużlach z procesu Imperial Smelting Process (ISP) otrzymywania cynku i ołowiu, w środowisku gruntowo-wodnym są nietrwałe i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska.
EN
Non-ferrous metallurgy wastes are an important outlet of elements to environment. Slags and dust produced in technological process of Zinc Plant "Miasteczko Śląskie" S.A., contain main metals (Zn, Pb) and many accompanying elements which often are characterized by high toxicity (for ехатріе Cd, As, Tl). In hypergenic environment these elements тау be in the form of stable and unstable. Environmental conditions and forms of occurence of elements decide about metals stability and mobility. On the basis of laboratory and modeling studies was found that anlaysed elements (As, Tl, Cd, Sb i Cu) and their chemical compounds, occurence in ISP process's slags and dust are unstable in ground-water environment and mау be an potential threat.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz specjacyjnych cynku, ołowiu i kadmu w próbkach pyłu pochodzącego ze źródeł technologicznych Huty Cynku "Miasteczko Śląskie". Badania te pozwoliły na określenie potencjalnej biodostępności powyższych metali, a tym samym na ocenę ich mobilności w środowisku. Najwyższe stężenia form rozpuszczalnych analizowanych pierwiastków występują we frakcji 0-2,5 im pyłu pobranego ze: składowiska Magazynu Spiekalni II (Zn), filtra workowego hali pieca szybowego (Pb) oraz 24-komorowego filtra workowego spiekalni (Cd). Dominującą formą specjacji Zn i Pb w badanych pyłach jest forma łatwo redukowalna, natomiast Cd wymienna.
EN
The paper presents results of speciation analysis of zinc, lead and cadmium in dust released from Zinc Plant "Miasteczko Śląskie". This results allowed to determine of zinc, lead and cadmium potential bio-accessibility and their mobility in environment. The highest concentrations of soluble forms of analyzed elements are in 0-2,5 jum dust fraction taken from: Sinter Plant Storage Yard (Zn), Blast Furnace Hall bag filter (Pb) and Sinter Plant bag filter (Cd). Dominant speciation form of Zn and Pb is reduceable form, while Cd is exchangeable form.
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę dotychczas stosowanych metod i technologii produkcji kwasu siarkowego, scharakteryzowano rozwój metody kontaktowej i stosowane technologie w hutach miedzi i cynku oraz sposób przygotowania gazu procesowego w porównaniu z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
EN
The author presents the general characterization of the methods and technologies of sulphuric acid production, applied till now, evolution of the contact method, technologies used now in copper and zinc works and preparation of the process-gas, in comparison with the requirements of European Union.
PL
Scharakteryzowano stosowane w metodzie kontaktowej technologie produkcji kwasu siarkowego w instalacjach typu metalurgicznego, omówiono stan techniczno-technologiczny i uzyskiwane parametry pracy węzła kontaktowo-absorpcyjnego i porównano z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
EN
The paper gives characterization of the applied sulphuric acid production technologies, of the contact process, in the metallurgic installations, the techno-technological state and obtained working parameters of the contact-absorption node in comparison with the requirements of European Union.
PL
Przedstawiono udział Instytutu Metali Nieżelaznych w rozwiązywaniu podstawowych zagadnień technologicznych hutnictwa metali nieżelaznych w okresie 50-letniej działalności IMN. Nakreślone zostały główne obecne kierunki działania Instytutu w obszarze zagadnień metalurgii metali ciężkich.
EN
The author presents the contribution of Instytut Metali Nieżelaznych to the solution of essential, technological problems of non-ferrous metals metallurgy, during the 50 years of its activity, and outlines the principal, present-day spheres of its activity in solution of the problems of heavy metals metallurgy.
PL
Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Biprometu w ochronie środowiska. Ta działalność rozpoczęła się przed około 35 laty. Powstały wtedy pierwsze projekty instalacji do odpylania gazów z hutnictwa metali nieżelaznych. Również wtedy wykonano pierwsze analizy ochrony środowiska, na podstawie których zakłady naszej branży opracowały programy ochrony powietrza atmosferycznego. Władze na ich podstawie wydały pierwsze decyzje o emisji dopuszczalnej. Bipromet ma niezaprzeczalny wkład w poprawę czystości powietrza na Górnym i Dolnym Śląsku. W artykule przedstawiono, czym aktualnie zajmuje się Bipromet w tej dziedzinie.
EN
The paper presents the most important attainments of Bipromet for environmental protection. That activity began about 35 years ago. The first projects of gas-dedusting installations and systems for non-ferrous metallurgy derived from that time. Similarly, the first analyses for environmental protection were made in those days. These investigations were basis for the programmes of atmospheric air protection, elaborated by institutions of our branch. The authorities edited at that time first decisions for admissible emissions. Bipromet has an undeniable contribution to the improvement of air condition in Upper- and Lower Silesia. The actual Bipromet's range of activity on this field is presented.
PL
Gazy i pyły powstałe w pirometalurgicznych procesach przerobu krajowych koncentratów miedzi mają wyjątkowo niekorzystne własności ze względu na operacje ich oczyszczania. Wynika to ze znacznej zawartości w tych koncentratach węgla bitumicznego. W gazach występują duże ilości par związków smolistych o bardzo szerokim zakresie temperatur kondensacji (100-400 stopni C) oraz pary lotnych związków metali (cynk, ołów, arsen). Mokre odpylanie tych gazów stwarza takie utrudnienia, jak wytrącanie się soli na ściankach aparatury, tworzenie się piany i emisja do atmosfery z powierzchni osadników toksycznych gazów rozpuszczonych w wodzie. Celowe jest poszukiwanie skutecznych metod suchego odpylania. Instalacje odpylania gazów ze względu na duże zmiany zawartości składników palnych i ilości gazów wymagają palników dogrzewających i sprawnej regulacji ilości powietrza spalania. Zalecane są pionowe komory dopalania ze względu na możliwość ograniczenia narostów i łatwy odbiór skrzepów. Chłodnice gazów mogą być stosowane dla temperatur poniżej 500 stopni C i muszą być wyposażone w skuteczne układy otrzepywania. Filtrowane gazy i pyły często wymagają przed podaniem ich na filtr uzdatniania poprzez wtrysk korekcyjnych pyłów (np. wapna).
EN
The gases and dusts which originate during pyrometallurgical processing of Polish copper concentrates have especially unprofitable properties, considering their purification process. It is due to a remarkable content of bituminous coal in those concentrates. The gases contain large quantities of pitchy compounds, which have a very wide range of condensation temperatures (100-400 degrees C), and vapours of volatile metal-compounds (zinc, lead, arsenic). The scrubbing of such gases carries about impediments, like deposition of salts on the installation-walls, origination of froth and emission of water-solved toxic gases from the surfaces of the settling tanks to the atmosphere. The search for dry dedusting methods is advisable. The installations for burning up of gases should be provided with reheating burners and with efficient adjustment of the quantity of the air for combustion. The vertical burning-up combustion chambers are preferred, considering the possibility of limitation of bears and easy getting down the sows. The gas coolers can be applied for temperatures below 500 degrees C and should be equipped with efficient flicking-off systems.
PL
Przedstawiono sposoby oczyszczania ścieków przemysłowych w hutach metali nieżelaznych. Opisano pracę siedmiu oczyszczalni ścieków, tj. w ZGH BOLESŁAW, HM LEGNICA, HM GŁOGÓW I, HM GŁOGÓW II, HC MIASTECZKO ŚLĄSKIE, Hucie BĘDZIN, HA KONIN. Ponadto podano zestawienie danych dotyczących jakości i ilości ścieków oczyszczonych i odprowadzanych do odbiorników wodnych.
EN
The paper presents methods of cleaning water in the non-ferrous smelting works. It describes operation of seven sewage-treatment plants, i.e: ZGH "Bolesław", HM "Legnica", HM "Głogów I", HM "Głogów II", HC "Miasteczko Śląskie", Huta "Będzin", HA "Konin". The data on quality and quantity of the sewage, treated and directed to the water collector are also given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.