Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zakłócenia incydentalne, szczególnie takie, które wcześniej nie występowały, a ich prawdopodobieństwo w kontekście negatywnego wpływu było niewielkie, od kilku lat stanowią rzeczywistość gospodarczą. Konsekwencje zakłóceń oddziałują na funkcjonowanie podmiotów zlokalizowanych w najodleglejszych częściach globu, a zmieniające się źródła niepewności wymagają podejmowania działań, które pozwolą na budowę bardziej odpornych systemów. Zidentyfikowany ripple effect, definiowany jako nieprzewidywalne skalowanie jednoczesnego rozprzestrzeniania się zakłóceń w łańcuchach dostaw poprzez jego wiele szczebli, coraz częściej stanowi skutek występujących globalnych zagrożeń. W artykule zaprezentowano analizę bibliometryczną dotyczącą zagadnień związanych z łańcuchem dostaw, najczęściej identyfikowanych w ostatnich latach kryzysów i ich konsekwencji w postaci ripple effect. Celem analizy było wskazanie, jak zmienia się zainteresowanie tematyką ripple effect w ostatnich latach w kontekście analizy łańcucha dostaw, co uwidacznia rosnąca liczba publikacji naukowych, autorów, poszerzony obszar oraz zakres analiz badawczych. Wykorzystanie ripple effect w badaniach nad łańcuchem dostaw jest stosunkowo nowym zjawiskiem, a prezentacja danych ilościowych jest nowym spojrzeniem na badaną tematykę, która jest trudna do zbadania innymi metodami.
EN
Incidental disruptions, especially those that were previously non-existent and unlikely in terms of their negative impact, have been an economic reality for several years. The consequences of disruptions affect the activities of entities located in the remotest parts of the globe, and changing sources of uncertainty require action to build more resilient systems. The identified ripple effect is increasingly a consequence of the global risks occurring. This paper presents a bibliometric analysis of supply chain issues, the most frequently identified crises in recent years and their ripple effect consequences. The aim of the analysis was to indicate how interest in the subject of the ripple effect has changed in recent years, in the context of supply chain analysis, as evidenced by the increasing number of scientific publications, authors, area and scope of research analysis. The use of the ripple effect in supply chain research is a relatively new phenomenon, and the presentation of quantitative data is a new insight into the topic under study, which is difficult to investigate by other methods.
PL
Wzrost znaczenia logistyki w procesach gospodarczych w ciągu ostatnich lat istotnie wpłynął na postrzeganie szeroko definiowanego systemu transportowego i jego sprawności jako elementu systemu logistycznego, z wykorzystaniem którego realizowane są procesy w łańcuchach dostaw czy też rozbudowywane są sieci logistyczne. Syntetyczną miarą efektywności logistycznej gospodarek stał się LPI — indeks wydajności logistycznej stworzony przez Bank Światowy. Ma on na celu między innymi wskazanie, jak branża TSL (transport–spedycja– –logistyka) wpływa na gospodarkę poszczególnych regionów, w tym jak silnie jest związana z rozwojem handlu i dywersyfikacją eksportu, i jak na rozwój regionalny wpływają umiędzynarodowione procesy logistyczne. Biorąc pod uwagę metodykę jego tworzenia oraz badaną grupę docelową, a także jego cykliczność i niezmienność danych wejściowych oraz możliwość porównań, należy wskazać, iż jest on odzwierciedleniem sytuacji i tendencji w sektorze TSL na świecie. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania potencjału logistycznego Polski (ocenianego na podstawie LPI), warunkowanego między innymi położeniem geograficznym, jako istotnego czynnika rozbudowy oraz lokalizowania inwestycji z zakresu infrastruktury logistycznej (liniowej i punktowej). Jednocześnie, analizując dane zawarte we wskaźniku, wskazano, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniała się pozycja Polski w kontekście rozwoju rynku TSL. Badania oparto na wartościach wskaźnika publikowanych w latach 2007–2018. W ramach rozważań dokonano interpretacji poszczególnych elementów wskaźnika, wykorzystując analizę komparatywną oraz wskazując rekomendacje i wnioski dotyczące znaczenia zmian wartości i pozycji w rankingu LPI dla Polski.
EN
The increase in the importance of logistics in economic processes in recent years has significantly influenced the perception of the broadly defined transport system and its efficiency as an element of the logistics system, based on which processes in supply chains are implemented or logistics networks are developed. A synthetic measure of the logistics efficiency of economies has become the LPI — Logistics Performance Index created by the World Bank. It aims, among other things, to indicate how the TSL industry (transport–shipping–logistics) influences the economy of individual regions, including how strongly it is connected with trade development and export diversification, and how internationalised logistics processes influence regional development. Taking into account the methodology of its creation and the surveyed target group, as well as its cyclicality and invariability of the input data and the possibility of comparisons, it should be pointed out that it reflects the situation and trends in the TSL sector worldwide and in individual economies. The aim of the paper is to indicate the logistic attractiveness of Poland, based on the LPI index, as an important factor of expansion and location of logistic infrastructure investments (linear and point) and to show how both the position of Poland and the value of individual components of the Polish index changed over the years and how it influenced the changes on the TSL market in Poland. The data is based on the values of the index from 2007 to 2018. The considerations are based on the interpretation of individual components of the index using comparative analysis, indicating recommendations and conclusions on the impact of changes in the ranking and LPI values for Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.