Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroskopia konfokalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Ocena parametrów krawędzi ciętej masywnych i porowatych stopów metali
PL
Scharakteryzowano cechy i zakres stosowalności procesów cięcia w odniesieniu do materiałów masywnych i porowatych. Przedstawiono główne aspekty oceny parametrów krawędzi ciętej tworzyw metalicznych i uwarunkowania prawne badania krawędzi ciętych. Przedstawiono opracowaną przez autorów metodykę badania struktury geometrycznej płaszczyzny cięcia kompozytowych pian aluminiowych po cięciu laserowym. Zaproponowano mikroskopię konfokalną jako metodę umożliwiającą badanie powierzchni o dużym udziale nieciągłości spowodowanych porowatością. Scharakteryzowano parametry jakości płaszczyzny cięcia oraz problemy metodyczne i techniczne wynikające z porowatej struktury pian metalicznych, a także obrazy 2D i 3D krawędzi piany aluminiowej po cięciu termicznym laserowym.
EN
The features and scope of the applicability of the cutting processes for massive and porous materials have been characterized. The paper presents the main aspects of the assessment of the cutting edge parameters of metallic materials and the legal conditions of the cutting edges inspection. The study methodology of the cutting plane geometric structure of aluminium composite foam after laser cutting, developed by the authors, has been discussed. Confocal microscopy has been proposed as a method for examining surfaces with a large share of discontinuity caused by porosity. The quality parameters of the cutting plane have been characterized, as well as methodological and technological problems arising from the porous structure of metallic foams and also 2D and 3D image of the aluminium foam edge after thermal laser cutting.
EN
Purpose: The aim of this work is to characterize the surface geometry of the orthodontic archiwire and their influence of the pitting corrosion resistance and bacterial adhesion. Design/methodology/approach: In the paper, the results of the SEM/EDS analysis and microscopic observation of the samples surface and analysis of geometrical structure with the use Atomic Force Microscope (AFM) and Confocal Microscopy were presented as well as the pitting corrosion test and surface roughness and microhardness measurements were performed. Additionally the microbiological study after bacterial breeding with the use Scanning Electron Microscope was carried out. Findings: In the basis of the investigation, it can be concluded that the surface geometry of archwire has a significant impact on their pitting corrosion resistance in artificial saliva solution and on the bacterial adhesion. The obtained results show satisfactory properties and surface geometry of the tested orthodontic wires for use in the human oral environment. Research limitations/implications: In the future, it is planned to extend the research with physicochemical properties and the influence of oral hygiene products on the corrosive behaviour of the material. Limitations in the conducted tests refer to archwire design – a small diameter making measurements difficult. Practical implications: The oral environment is an extremely aggressive corrosive environment. The orthodontic elements should have very good corrosion resistance and biocompatibility. The focus should be on continuously improving orthodontic wires in terms of material quality and topography of its surface topography. Originality/value: The research is conducted in the field of biomedical engineering, which is part of material engineering and is used for the field of dentistry and microbiology.
PL
Oceniano wpływ zawartości absorbentu i zmiennych parametrów pracy lasera na efektywność znakowania laserowego powierzchni wyprasek zmodyfikowanego polipropylenu. Określano odcień i nasycenie barwy oraz cechy geometryczne powierzchni naniesionych znaków graficznych za pomocą spektrofotometru optycznego i mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono, że jakość znakowania w istotnym stopniu zależy od szerokości ścieżki wiązki promieniowania, częstotliwości impulsów i barwy powierzchni poddanej procesowi nanoszenia znaków graficznych oraz, że w zależności od barwy próbki dodatek do polipropylenu absorbentu promieniowania wpływa różnie na proces. Najlepsze efekty znakowania laserowego uzyskano w wypadku próbek białych z dużą zawartością modyfikatora.
EN
The influence of the modifier (absorbent) content and variable laser processing parameters on the effectiveness of laser marking of polypropylene moldings was evaluated. The hue and color saturation as well as geometrical features of the surface of the plotted graphical signs were determined using optical spectrophotometer and confocal microscope. It was found that the quality of marking was significantly affected by the width of the beam paths, the frequency of pulses and the color of the investigated surface. The effect of adding an absorbent to polypropylene depends on the color of the sample. The best results of laser marking were achieved for white samples with high modifier content.
PL
W procesach wytwarzania technologią przetwórstwa wtryskowego jakość uzyskanego wyrobu jest uzależniona w znacznym stopniu od wykonania gniazda formującego. W wyniku obróbki gniazda formy wtryskowej dochodzi do zmian struktury geometrycznej powierzchni (SGP) formującej wypraskę, a tym samym zmian SGP wytworzonej wypraski. Różny stan SGP gniazda formy może powodować uzyskanie różnego stanu SGP wypraski, a to w konsekwencji może powodować zmiany wytrzymałościowe wyrobu. Przeprowadzono badania struktury geometrycznej powierzchni gniazda formującego formy wielogniazdowej oraz uzyskanych wyprasek. Przy użyciu mikroskopii konfokalnej zbadano podstawowe parametry charakteryzujące SGP. Do badań użyto formy 10 gniazdowej z gniazdami odzwierciedlającymi kształt próbki do badań wytrzymałości przy statycznym rozciąganiu. Następnie dokonano wtrysku tworzywa do formy przy użyciu wtryskarki boy 15 stosując odpowiednie parametry. Dokonano badań wytrzymałości na rozciąganie. Uzyskane wyniki skorelowano z parametrami geometrii powierzchni (badania z użyciem mikroskopu konfokalnego). Na podstawie przeprowadzonych badań parametrów SGP gniazd formy wtryskowej, stwierdzono, że jakość powierzchni odwzorowanej wypraski może mieć wpływać na jej właściwości mechaniczne.
EN
In manufacturing processes of injection molding technology the quality of the product depends on the state of the mold cavity. As a result of the treatment the injection mold cavity, there is a change in the geometry of the surface topography (SG) of mold and thus the SG of the molded parts can be different. What is important different state of SG the mold cavity can cause various SG molded parts, and consequently may cause changes in the strength of the product. The research of the surface topography of the multi-sided mould and of the molded parts was conducted. Using confocal microscopy, the basic parameters characterizing SG were examined. Injection moulding of the plastic was made using the BOY 15 injection molding machine applying the appropriate parameters. Tensile strength tests have been performed. Results were correlated with surface topography parameters (using confocal microscopy). Based on the surface topography parameters of the injection moulded cavities, it was found that the quality of the surface of the moulded parts may have an influence on its mechanical properties.
PL
Cyfrowa obróbka chmury punktów zarejestrowanej na współcześnie wytworzonej powierzchni daje operatorowi duże możliwości kreowania schematów postępowania metrologicznego oraz pewną swobodę w końcowej ocenie stanu struktury geometrycznej powierzchni (dalej: SGP). Wartości parametrów SGP wyznaczone w specjalnych (niestandardowych) warunkach mogą być trudne do walidacji. Brak powtarzalności wyników pomiarów często bywa przyczyną eskalacji problemów dotyczących jakości we współczesnym przemyśle, a w przypadku prac naukowych budzi wątpliwości co do rzetelności badań. Autorzy przedstawili w artykule wyniki badań wpływu warunków otoczenia oraz wybranych parametrów nastawczych w trakcie pomiarów SGP przeprowadzonych z użyciem aparatury opartej na chromatycznej mikroskopii konfokalnej. Za pomocą analizy wariancji ANOVA określono istotność oddziaływania wybranych parametrów w trakcie akwizycji i cyfrowej obróbki chmury punktów, co w praktyce przekłada się na powtarzalność i odtwarzalność wartości parametrów najczęściej wykorzystywanych w ocenie stanu SGP.
EN
Digital processing of a point cloud as measured on a concurrently produced surface would offer many opportunities for the operator to plan metrological process and to give more freedom to assess geometric structure (SGP) of the surface. SGP parameters when estimated in specific (non-standard) conditions could be difficult to validate. Non-repeatability of measurement results can often be the reason for escalation of quality problems in today's industry and can arise doubts about reliability of scientific research work. Presented by the authors in the article are the results of studies on how the SGP measurements, when carried out by means of devices based on chromatic confocal microscopy, could be distorted by ambient conditions and by the selected parameter settings. It was ANOVA analysis of variance used to determine effect of interaction of the selected parameters during acquisition and digital processing of the measured cloud of points. Which in practice is related to the repeatability and reproducibility of the parameters values as most frequently used in the assessment of SGP status.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni wewnętrznej aluminiowych tłoczysk pneumatycznych wybieraków stosowanych w automatycznych skrzyniach biegów AS TRONIC MID. Badania powierzchni przeprowadzono przy użyciu mikroskopii konfokalnej, dla różnej wielkości pól pomiarowych, a następnie skonfrontowano je ze sobą. Uzasadniono konieczność definiowania sposobu wykonywania pomiaru podczas podawania wyników, a także stosowania odpowiednich oznaczeń w dokumentacji konstrukcyjnej podczas podawania wymagań dotyczących przestrzennego stanu struktury geometrycznej powierzchni. Przyjęcie odmiennej metodyki badań może spowodować różnice w pomiarach sięgające nawet 100%.
EN
In this paper was presented the results of research on the geometrical structure of the internal surfaces of aluminum pistons of pneumatic selectors used in AS TRONIC MID automatic gearboxes. The studies were carried out using confocal microscopy for different sizes of measuring fields. It was justified to define the way in which the measurement was performed and apply suitable designation in the construction documentation. The results of measurement can be difference of up to 100% by adopting a different research methodology.
EN
Polytetrafluoroethylene (PTFE)/Kevlar fabric or fabric composites with excellent tribological properties have been considered as important materials used in bearings and bushing, for years. The components’ (PTFE, Kevlar, and the gap between PTFE and Kevlar) distribution of the PTFE/Kevlar fabric is uneven due to the textile structure controlling the wear process and behavior. The components’ area ratio on the worn surface varying with the wear depth was analyzed not only by the wear experiment, but also by the theoretical calculations with our previous wear geometry model. The wear process and behavior of the PTFE/Kevlar twill fabric were investigated under dry sliding conditions against AISI 1045 steel by using a ring-on-plate tribometer. The morphologies of the worn surface were observed by the confocal laser scanning microscopy (CLSM). The wear process of the PTFE/Kevlar twill fabric was divided into five layers according to the distribution characteristics of Kevlar. It showed that the friction coefficients and wear rates changed with the wear depth, the order of the antiwear performance of the previous three layers was Layer III>Layer II>Layer I due to the area ratio variation of PTFE and Kevlar with the wear depth.
9
Content available remote Ocena parametrów krawędzi ciętej masywnych i porowatych stopów metali
PL
Scharakteryzowano cechy i zakres stosowalności procesów cięcia w odniesieniu do materiałów masywnych i porowatych. Przedstawiono główne aspekty oceny parametrów krawędzi ciętej tworzyw metalicznych i uwarunkowania prawne badania krawędzi ciętych. Przedstawiono opracowaną przez autorów metodykę badania struktury geometrycznej płaszczyzny cięcia kompozytowych pian aluminiowych po cięciu laserowym. Zaproponowano mikroskopię konfokalną jako metodę umożliwiającą badanie powierzchni o dużym udziale nieciągłości spowodowanych porowatością. Scharakteryzowano parametry jakości płaszczyzny cięcia oraz problemy metodyczne i techniczne wynikające z porowatej struktury pian metalicznych, a także obraz 2D i 3D krawędzi piany aluminiowej po cięciu termicznym laserowym.
EN
The features and scope of the applicability of the cutting processes for massive and porous materials have been characterized. The paper presents the main aspects of the assessment of the cutting edge parameters of metallic materials and the legal conditions of the cutting edges inspection. The study methodology of the cutting plane geometric structure of aluminium composite foam after laser cutting, developed by the authors, has been discussed. Confocal microscopy has been proposed as a method for examining surfaces with a large share of discontinuity caused by porosity. The quality parameters of the cutting plane have been characterized, as well as methodological and technological problems arising from the porous structure of metallic foams and also 2D and 3D image of the aluminium foam edge after thermal laser cutting.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji struktury górnej i dolnej ścianki zbiornika paliwa oraz próbek pochodzących z jego recyklingu. Próbki uzyskane na drodze recyklingu mechanicznego wytworzono poprzez rozdrobnienie materiału zbiornika i ponowne uformowanie metodą wtryskiwania. Czynność tą powtórzono kilkukrotnie. Do obserwacji struktury wykorzystano trzy metody: skaningowej mikroskopii elektronowej SEM, mikroskopię sił atomowych AFM oraz mikroskopię konfokalną. Celem badań było określenie wpływu długotrwałego kontaktu tworzywa z paliwem oraz procesu wielokrotnego przetwórstwa na strukturę badanych próbek pobranych ze zbiornika paliwa i wytworzonych w procesie recyklingu.
EN
The results of the structure of the upper and lower wall of the fuel tank and samples from its recycling have been presented in this article. Samples were obtained by mechanical recycling formed by grinding of fuel tank material, than reprocessing by injection molding. This action was repeated several times. To observe the structure of obtained samples scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM) and confocal microscopy have been used. The aim of the study was to determine the effect of prolonged contact with the fuel material and the process of re-processing on to the structure of the investigated samples taken from the original fuel tank and manufactured in the recycling process.
PL
Zużycie części maszyn zaczyna się od powierzchni. Niekontrolowane zużycie prowadzi do utraty użyteczności technologicznej wyrobów, a nawet ich całkowitego zniszczenia. Zatem bardzo ważne okazuje się nadanie odpowiednich właściwości powierzchniom wytwarzanych wyrobów. Równie ważne jak technologia powierzchni staje się jej badanie. W przeciągu ostatnich lat pojawiają się normy z rodziny ISO 25178 dotyczące specyfikacji geometrii wyrobów i Struktury Geometrycznej Powierzchni (SGP). Najpierw pojawiały się normy związane z metodyką pomiarów oraz sposobem wyznaczania parametrów określających właściwości technologiczne i eksploatacyjne SGP. Dopiero na samym końcu pojawiła się zasadnicza – pierwsza część normy (ISO 25178-1:2016en), która standaryzuje sposób definiowania i nanoszenia symboliki w dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. W artykule przybliżono możliwości analizy wybranych grup parametrów SGP z wykorzystaniem optycznych metod skaningu, symbolikę stosowaną w zapisie konstrukcji dotyczącą warunków pomiaru cech funkcjonalnych i technologicznych powierzchni.
EN
The wear of machine parts starts from the surface. Uncontrolled consumption leads to loss of technological products properties or even their total destruction. Therefore, it is extremely important to give the appropriate properties of surfaces manufactured. As important as the surface technology becomes is its research. Over the last six years, are develop standards of the ISO 25178 on the specifications of geometry and Geometric Surface Specification (GPS). Interestingly, first appeared norms related to the way of defining the parameters defining the technological and operational properties of the GPS. Only at the end there was a fundamental - the first part of the standard (ISO 25178-1: 2016en), which standardizes the way of defining and marking in the construction and technological. The article show the possibilities of analysis of selected groups of parameters GPS using optical scanning methods, the symbolics used in the documentation and the conditions for measuring the technological surface requirements.
PL
Przyrostowe technologie wytwarzania, w tym selektywne stapianie laserowe (SLM), stworzyły nowe możliwości efektywnego wytwarzania złożonych geometrycznie elementów. Pomimo niedoskonałości tej technologii (jedną z najważniejszych jest bardzo wysoka chropowatość uzyskanych powierzchni) jej zastosowanie do wstępnego uformowania wytwarzanego elementu i sprowadzenie obróbki skrawaniem do roli końcowego etapu procesu technologicznego, podczas którego zbiera się bardzo niewielki naddatek materiału, może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Jednakże struktura geometryczna powierzchni (SGP) takich elementów może się znacznie różnić od SGP elementów przygotowanych poprzez obróbkę z pełnego materiału. Autorzy przedstawiają wyniki porównania powierzchni elementów wytworzonych z klasycznego półfabrykatu oraz wstępnie uformowanych z użyciem SLM.
EN
Additive manufacturing technologies e.g. selective laser melting (SLM) had created new possibilities of effective manufacturing geometrically complicated parts. Despite this technology is imperfect (e.g. very high surface roughness parameters), apply it to preform produced item and use machining only to the role of the final stage of the process can gives tangible economic benefits. However surface texture of such elements may be significantly different from the surface texture of the parts processed by machining from a solid material. The authors present the results of comparing the surface texture of components made from classic blank and pre-formed using SLM.
13
EN
Purpose: Lubricants prepared with metal oxide nanoparticle additives are found to have better tribological properties. In this work the widely used commercial SN lubricating oil is added with SiO2 nanoparticle and the tribological characteristics are studied. Wear tests were conducted on plain oil and oil with nanosized silica (SiO2) additives using a four ball tribo-tester. Design/methodology/approach: The wear images of the ball specimens were analyzed using confocal microscope to measure the topography of the wear parameters such as wear scar diameter, depth of wear, angle of the wear. Findings: It is found that the gear oil with silica nanoparticles is found to have improved properties. Results show a considerable reduction in the values of wear scar diameter, wear angle and wear depth for the gear oil added with SiO2 nanoparticles of 0.4 wt. %. Originality/value: In the work carried out, a new innovative technological approach to analyze the tribological properties of lubricating oil by finding the wear scar diameter, wear angle and wear depth is reported.
PL
Jednym z ważniejszych problemów związanych z eksploatacją urządzeń jest zużywanie się współpracujących elementów. Ma to w konsekwencji wpływ na występujące efekty cieplne współpracujących elementów, straty energii, czy też procesy związane z przedwczesną wymianą zużytych elementów jak i ich produkcją. W aspekcie ekologicznym konieczne są części maszyn wykazujące się dużą stabilnością, niezawodnością oraz długotrwałością pracy. W urządzeniach istnieje szereg współpracujących elementów narażonych na szybkie zużycie powodowane niewłaściwą strukturą powierzchni będącą efektem zrealizowanego procesu technologicznego. Szczególnie dotyczy to współpracujących kół zębatych wykonanych z tworzyw polimerowych. Przeprowadzono badania warstwy powierzchniowej kół zębatych po procesie wtryskowym i po odtaczaniu po średnicy podziałowej koła zębatego w przekładni zębatej odpowiadającej przebyciu drogi o długości odpowiednio 50km i 100km. Na podstawie badań analizowano zmiany na powierzchni badanych elementów oraz porównano ze stanem powierzchni wyrobu po procesie wtryskowym. Badania przeprowadzono przy użyciu multisensorycznej maszyny pomiarowej Altisurf A520 z zasadą optycznego obrazowania konfokalnego – chromatycznego, zapewniającego wysoką rozdzielczość (0.5÷8 nanometrów) badanego obiektu. Prezentowane w artykule wyniki stanowią fragment prac związanych z analizą procesu zużycia. Uzyskane wyniki badań są przydatne w analizie procesu zużycia współpracujących elementów oraz w przygotowaniu technologii wytwarzania elementów zwłaszcza z tworzyw polimerowych.
EN
One of the major problems associated with the exploitation of the devices is wear of cooperation parts. Consequently, it has influence over the thermal effects, loss of energy or premature replacement of worn components and their production. In the ecological depiction is necessary to production parts of machines with high stability, reliability and long-term durability of work. In the devices, there are a a great deal of cooperating parts that could rapid wear out because of improper surface structure which is the result of the realized process. This is particularly concern cooperating gear wheels made of plastics. The study of SG of the gear after the mold injection process and wear corresponding to the road friction of the length of 50km and 100km was conducted. The changes in SG of the samples were compared based on investigations. Survey were conducted with an AltiSurf A520 multisensor, manufactured by Altimet. It was fitted with a CL1 chromatic confocal sensor [14], with a range to 130 μm and vertical resolution of 8 nm. The presented finding are a part of work associated with the analysis of the wear process. The results obtained in the study are useful in the analysis of the wear process and in manufacturing technology of plastics parts.
PL
Scharakteryzowano strukturę chemiczną oraz właściwości termiczne i powierzchniowe zsyntetyzowanego uprzednio [1] makroinicjatora bromouretanowego (MBP-PUR-MBP) i kopolimeru uretanowo-styrenowego. Wyniki badań spektroskopowych (FT-IR, 1H i 13C NMR) i analiz termicznych (DSC, TGA) potwierdzają oczekiwaną strukturę chemiczną otrzymanych związków. Badania właściwości powierzchniowych (chropowatości, kąta zwilżania, SEP) folii polimerowych wytworzonych z próbek kopolimerów pobieranych w kolejnych etapach polimeryzacji wskazują, poprzez zarejestrowany wzrost hydrofobowości, na obecność blokowych segmentów pochodzących od PS.
EN
The chemical structures of the synthesized previously [1] bromourethane macroinitiator (MBP-PUR-MBP) and urethane-styrene copolymer were determined using FT-IR, 1H and 13C NMR spectral methods and confirmed by the results of thermal analysis (DSC and TGA). The studies of surface properties (roughness, contact angle and SFE) of polymer films prepared from these copolymers indicate, by an increase in hydrophobicity, the presence of block segments derived from PS.
16
Content available remote Systemy do pomiaru topografii powierzchni
PL
Pomiary nierówności powierzchni na podstawie profilu często nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu powierzchni. Coraz częściej zatem przedmiotem zainteresowania jest fragment powierzchni, czyli pewien obszar, a nie tylko pojedynczy odcinek (profil). Analiza zmienia się wtedy z dwóch wymiarów (2D) na trzy (3D) i nazywana jest powszechnie pomiarami topografii powierzchni. W tym artykule zaprezentowane zostaną najbardziej powszechne rozwiązania stosowane w tej dziedzinie.
EN
The paper presents the results of studies on the degree of wear of commercial dental drills with a diamond coating. Drills made of a corrosion resistant steel were covered with a nickel-diamond composite of varying diamond grain size. The assessment comprised drills intended for the removal of old fillings and crowns and also drills intended to prepare tooth tissues by grinding. The observations of worn drill surfaces were performed after long-term usage in a dentist’s surgery. It was found that the damage was observed for the studied dental instruments both during their usage and during sterilisation.
PL
W pracy przestawiono wyniki badań stopnia zużycia komercyjnych wierteł stomatologicznych z nasypem diamentowym. Wiertła ze stali odpornej na korozję pokryto kompozytem niklowo-diamentowym o różnej ziarnistości diamentu. Ocenie poddano wiertła przeznaczone do usuwania starych wypełnień i koron, a także wiertła przeznaczone do przygotowania tkanek zęba przez szlifowanie. Obserwacje powierzchni zużytych wierteł przeprowadzono po długotrwałej eksploatacji w gabinecie stomatologicznym. Stwierdzono, że badane narzędzia stomatologiczne ulegają zniszczeniu zarówno w procesie ich użytkowania, jak i podczas sterylizacji.
EN
The paper presents the results of studies on the degree of wear of commercial dental drills improved using various methods. Drills were evaluated after the following treatments applied to the working part of the drill: - tungsten carbide drills coated with a layer produced on the basis of titanium nitride (option I), - drills manufactured in the form of sintered tungsten carbide and cobalt (option II), - drills manufactured from a tungsten carbide (option III). The observations of worn drill surfaces were performed after long-term usage in a dentist’s surgery.
PL
W pracy przestawiono wyniki badań stopnia zużycia komercyjnych wierteł stomatologicznych ulepszanych różnymi metodami. Ocenie poddano wiertła po następujących obróbkach części roboczej wiertła: - wiertła z węglika wolframu z naniesioną powłoką wytworzoną na bazie azotku tytanu, - wiertła wytwarzane w postaci spieku z węglika wolframu i kobaltu, - wiertła wytwarzane z węglika wolframu. Obserwacje powierzchni zużytych wierteł przeprowadzono po długotrwałej eksploatacji w gabinecie stomatologicznym.
EN
Purpose: The aim of this article is to show results of IR measurements and microscopic analysis performed on layers prepared with dissolved VAD fragments and pieces of ventricular assist devices cut out of from determined VAD sectors. Design/methodology/approach: The objects of the study have been POLVAD-MEV VADs from POLCAS system. Four ventricular assist devices POLVAD-MEV have been investigated with use M80 SPECORD IR spectrophotometer and high sensitivity Zeiss – 5 Exciter Confocal Laser Scanning Microscope equipped with a CCD camera. Findings: The carried IR and microscopic studies showed changes of VAD inner surface. All VAD polyurethane fragments had lower or higher degree of degradation, which isn’t directly connected with implantation time. Research limitations/implications: The polyurethane degradation and surface damage is probably connected with its hydrolysis. The potential effect of blood interaction with VAD inner surface was discussed. Originality/value: of this paper is spectrophotometer and microscopic studies of polyurethane surface in the polish extracorporeal ventricular assist device POLVAD-MEV.
EN
The paper presents studies of topography of the metal matrix composite castings using profilography, confocal microscopy and atomic force microscopy. The examined materials were composites from the ex-situ group, manufactured by the saturation of reinforcement (aluminosilicate or carbon) with the liquid aluminum alloy (AlSi9 or AlSi11). The materials were observed on the various surface state, resulting from different stages of preparation of the polished section for the metallographic between the composite matrix and reinforcement.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.