Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal ocynkowana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the evaluation of the brazing capabilities of the multi-beam Trifocal laser joint system made of galvanized steel DX51D with a thickness of 3 mm, covered with a protective coating of Magnelis type. The brazed joints obtained have been subjected to metallographic, strength and corrosion resistance tests in the Ascott CCIP450 salt cell. The tests have shown that there is a certain range of brazing process parameters that allow to make the correct overlap joints of high quality with small welding distortions and a narrow heat affected zone. The obtained joints are characterized by a slightly worse corrosion resistance than the basic material, and zinc evaporation by means of additional low-power laser beams improves the solder's flow.
PL
W pracy przedstawiono ocenę możliwości lutospawania wielowiązkowym systemem laserowym Trifocal złączy zakładkowych ze stali ocynkowanej DX51D o grubości 3 mm, pokrytej powłoką ochronną typu Magnelis. Uzyskane złącza lutospawane zostały poddane badaniom metalograficznym, wytrzymałościowym oraz badaniom odporności korozyjnej w komorze solnej Ascott CCIP450. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje zakres parametrów procesu lutospawania pozwalający na wykonywanie poprawnych złączy zakładkowych charakteryzujących się wysoką jakością z niewielkimi odkształceniami spawalniczymi oraz wąską strefą wpływu ciepła. Uzyskane złącza charakteryzują się minimalnie gorszą odpornością korozyjną od materiału podstawowego, a odparowanie cynku przy pomocy dodatkowych wiązek laserowych niskiej mocy poprawia rozpływność lutu.
PL
Nieustannie rosnące wymagania co do trwałości eksploatacyjnej i odporności na korozję sprawiły, że w dzisiejszym przemyśle samochodowym ważną rolę odgrywają stalowe blachy karoseryjne pokryte cynkiem. Charakteryzują się one bardzo wysokimi właściwościami mechanicznymi a co najważniejsze - dzięki pokrywaniu tych blach cynkiem – wysoką odpornością na korozję.
PL
W artykule przedstawiono mało znany w kraju sposób zabezpieczania przed korozją stalowego zbrojenia konstrukcji betonowych metodą cynkowania ogniowego. Na wstępnie omówiono mechanizm ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych prętów w środowisku cieczy porowej betonu przez powłokę cynkową. Następnie w zarysie opisano technologię cynkowania ogniowego w odniesieniu do prętów zbrojeniowych. Zwrócono uwagę na korzystny wpływ powłoki cynkowej na przyczepność zbrojenia do betonu. Opisano mechanizm degradacji powłoki spowodowany oddziaływaniem wysokoalkalicznej cieczy porowej, a także wnikaniem chlorków i dwutlenku węgla w porowatą strukturę betonu.
EN
The article presents the method of corrosion protection of steel reinforcement of concrete structures by hot dip galvanizing, which is not well-known in Poland. The mechanism of protection against corrosion of steel rebars surface in the concrete pore liquid environment by zinc coating is discussed in the preliminary part. Then the hot dip galvanizing technology for reinforcing bars is outlined. Attention was drawn to the positive influence of zinc coating on the adhesion of reinforcement to concrete. The mechanism of coating degradation caused by the action of high alkaline pore liquid, as well as penetration of chlorides and carbon dioxide into porous concrete structure was described.
PL
Powłoki Duplex są dzisiaj najlepszym zabezpieczeniem elementów konstrukcji stalowych, gwarantującym długotrwałą ich eksploatację w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Przed pokryciem powierzchni ocynkowanej powłoką malarską stosuje się najczęściej obróbkę strumieniowo-ścierną, której celem jest usunięcie zanieczyszczeń, warstwy tlenkowej, a także zwiększenie przyczepności poprzez wzrost chropowatości podłoża. W przypadku malowania elementów cienkościennych zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej jest niemożliwe. W tych przypadkach stosowane są różne chemiczne obróbki powierzchni, których zadaniem jest wytworzenie powłoki konwersyjnej gwarantującej zarówno dobrą przyczepność powłoki lakierowej do podłoża, jak i wieloletnią ochronę antykorozyjną. W artykule przedstawiono przegląd technologii chemicznej obróbki powierzchni możliwych do zastosowania pod powłoki Duplex.
EN
Duplex coatings are today best protection of steel construction elements, guaranteeing their long-term exploitation in the harshest weather conditions. Before covering the galvanized surface by paint coating abrasive blasting is most commonly used, which aims is to remove impurities, the oxide layer and increase adhesion by growth of surface roughness. In the case of painting thin-walled components application of abrasive blasting is not possible. In these cases, there are used various chemical surface treatments, whose task is to produce a conversion coating that ensures both a good adhesion of the paint coating to the substrate, and long-term corrosion protection. This lecture presents an overview of chemical surface treatment technologies, possible to apply for Duplex coatings.
PL
Przedstawiono problem wadliwości zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie malarskich powłok ochronno-dekoracyjnych wykonywanych na stalowych elementach barier zabezpieczonych uprzednio poprzez ocynkowanie metodą zanurzeniową na gorąco. Wykorzystując przykłady pochodzące z różnych obiektów przedstawiono powtarzający się problem delaminacji powłok malarskich, niezależny od rodzaju zastosowanych wyrobów lakierniczych oraz znacznego rozwoju korozji na odsłanianym podłożu cynkowym. Zwrócono również uwagę na przypadki nieprawidłowości dotyczące tych samych elementów, ale związane z brakiem właściwego nadzoru w czasie realizacji robót antykorozyjnych.
EN
The problem of defective corrosion protection concerning paint, protective and decorative coatings of steel barriers elements, made on hot dip galvanized coating, is presented in the paper. Examples taken from various objects represent a recurring problem of the coating system delamination, regardless of the nature of the paint products and resulting with significant growth of corrosion on the zinc surface. Attention was also drawn to other cases of irregularities concerning the same elements, but occurring due to lack of proper supervision during the execution of corrosion protection works.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących przyczyn pękania lutospoin w różnoimiennych złączach zakładkowych wykonanych laserem diodowym dużej mocy ROFIN DL 020 z użyciem materiału dodatkowego w postaci proszku aluminium, na przykładzie łączenia cienkiej blachy aluminiowej z blachą stalową pokrytą elektrolitycznie powłoką cynkową. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makroskopowych i mikroskopowych. Wskazano na problemy oraz przedstawiono sugestie dotyczące technologii lutospawania laserowego materiałów znacznie różniących się własnościami fizycznymi i składem chemicznym.
EN
A study on cracking phenomena during laser braze welding of dissimilar lap joints between aluminum thin plate and galvanized low carbon sheet steel is described. The experiments were carried out using a high power diode laser Rofin DL020 and aluminum powder as filler metal. Macro and microstructure analysis of the joints were analysed. Issues and problems in laser braze welding of materials having different chemical composition and physical properties are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących skłonności do tworzenia się pęknięć w lutospoinach złączy zakładkowych cienkich blach aluminiowych i karoseryjnych blach stalowych obustronnie galwanizowanych cynkiem, które wykonywano laserem diodowym dużej mocy (HPDL) ROFIN DL 020 oraz łukowo metodą CMT z użyciem materiału dodatkowego odpowiednio w postaci proszku i drutu litego. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makroskopowych i mikroskopowych, rentgenografii strukturalnej, mikroanalizy rentgenowskiej EDS oraz pomiarów twardości. Wskazano na przyczyny powstawania w lutospoinach na osnowie aluminium, złączy różnoimiennych typu aluminium - ocynkowana stal niestopowa, kruchych faz międzymetalicznych typu Fe-Al.
EN
In this article results of studies on cracks formation susceptibility in braze-welded joints of thin aluminum sheets and double-sided zinc galvanized steel sheets for car body parts made by laser brazing with high power diode laser ROFIN DL 020 and CMT MIG-brazing, with filler material in form of powder and wire accordingly, were presented. Results of macro- and microscopic metallographic examinations, structural roentgenography, EDS microanalysis and hardness tests were presented. Causes of brittle intermetallic Fe-Al phases formation in Al-matrix filler metal in dissimilar aluminum - zinc plated carbon steel joints were pointed.
PL
W trzyczęściowym artykule przedstawiono zagadnienia związane z korozją konstrukcji stalowych. W części II omówiono zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
EN
The three-part article presents the issues related to corrosion of steel structures. In the second part discussed anticorrosion protection.
EN
The aim of the study was to determine the possibility of joining dissimilar joints of zinc coated E275D and X5CrNi18-10 steels by braze welding process. The experiment was performed by the Puls-Arc method with argon as the shielding gas. The process was carried out using a Lincoln Electric Power Wave S500 welding device. Joints was carried out in two variants: without treatments before braze welding, and when the zinc coating was removed by mechanical means. Macro- and micro metallographic examinations and an analysis of mechanical properties of joints based on Vickers hardness distribution were carried out. The average hardness of the welds is 99 HV10. No effect on hardness of the removal of the zinc coating before braze welding was observed. For welds in the presence of a liquid metal, LME (Liquid Metal Embrittlement) cracks were observed. The results may be useful in the design of dissimilar materials joining technology using braze welding method.
PL
Celem badań było określenie możliwości łączenia złączy różnoimiennych z ocynkowanej stali E275D i stali X5CrNi18-10 metodą lutospawania. Eksperyment wykonano łukiem pulsującym w osłonie argonu. Proces przeprowadzono na urządzeniu Power Wave S500 firmy Lincoln Electric. Złącza wykonywano w warunkach bez dodatkowych zabiegów przed procesem i gdy w miejscu złącza usunięto warstwę cynku w sposób mechaniczny. Zaprezentowano wyniki badań makro- i mikroskopowych złączy oraz analizę ich właściwości mechanicznych wykonaną w oparciu o rozkład twardości w złączu. Pomiary prowadzono sposobem Vickersa. Średnia twardość w złączu wynosi 100 HV10. Nie stwierdzono wpływu usuwania powłoki cynkowej na twardość w złączach. W złączach zaobserwowano pęknięcia spowodowane kruchością w obecności ciekłych metali. Uzyskane wyniki mogą być przydatne podczas projektowania technologii łączenia materiałów różnoimiennych przy użyciu metody lutospawania.
PL
Przedstawiono trudności związane z łączeniem elementów ocynkowanych oraz omówiono wpływ cynku na przebieg procesu spawania i lutospawania elektrodą topliwą w osłonie gazów. Omówiono sposoby minimalizacji szkodliwego oddziaływania cynku na jakość połączeń. Przedstawiono jakość, własności i budowę strukturalną połączeń spawanych i lutospawanych blach stalowych.
EN
Difficulties connected with joining of zinc coated steel components and the influence of zinc on gas metal arc welding and weldbrazing processes have been presented. Minimization methods of zinc harmful effect on quality of joints have been discussed. Quality, properties and structure of welded and weldbrazed joints have been presented.
PL
W artykule zaprezentowano innowacyjną technologię spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) prądem z regulowaną ilością składowej ujemnej. Zbadano wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania (Electrode Negative Ratio, EN Ratio) i napięcia łuku na strukturę stali z powłokami ochronnymi cynkowymi i cynk – żelazo.
EN
The development of modern GMA welding variants is related to the search for the appropriate methods for joining advanced engineering materials, often thin and sensitive to heat effect (e.g. coated steels, aluminum and magnesium alloys, nickel alloys). The researchers of the Gliwice-based Instytut Spawalnictwa have carried out detailed technological tests of variable polarity AC GMA welding of thin steel plates provided with protective coatings [1, 2]. The tests demonstrated that the use of variable polarity AC makes it possible to obtain joints characterised by good quality and aesthetic appearance. Modern welding devices (such as OTC Daihen-manufactured DW 300 or Cloos-made Qineo Champ), using synergic lines with variable course of parameters, enable their users to produce butt, overlap and T-shaped joints of 0.8 mm-thick plates.
EN
Duplex systems provide long-time corrosion protection, much longer than the sum of the lifetimes of zinc and paint used individually. However loss of adhesion between coating and zinc substrate is often found in practice. Different methods of zinc surface preparations are used in the field. The aim of this study was to examine and compare coating protection when the old zinc surface, stored during long-time period (15 years) in laboratory conditions, was painted. Adhesion and impedance studies using epoxy coating systems on galvanized steel substrate, which had been prepared by different methods, were performed.
PL
System duplex zapewnia długoletnią ochronę stali przed korozją, znacznie dłuższą niż sumaryczny okres ochrony zapewniany osobno przez powłokę cynkową i zestaw powłokowy. Jednakże, w praktyce często spotyka się utratę przyczepności pomiędzy powłoką a podłożem cynkowym. Stosuje się różne sposoby przygotowania powierzchni cynku przed zastosowaniem powłoki ochronnej. Celem niniejszej pracy było zbadanie i porównanie właściwości ochronnych powłoki nałożonej na starą powierzchnię cynku, przechowywaną przez długi okres czasu (15 lat) w warunkach laboratoryjnych. Wykonano badania przyczepności oraz impedancyjne powłoki epoksydowej na podłożu stali ocynkowanej zanurzeniowo, przygotowanej przez użyciu różnych metod.
13
Content available remote Czy tak musi być? Cz.2 - kilka przykładów
PL
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki zniszczenia ocynkowanych rur stalowych stosowanych w systemach rozprowadzania i magazynowania ciepłej i zimnej wody. Stwierdzono, że zaobserwowana korozja rur jest wynikiem zarówno sposobu nakładania powłoki cynkowej, technologii montażu rur, jak i jakości wody wodociągowej i sposobu jej oddziaływania.
EN
This article describes the causes and effects of damage to galvanized steel pipes used in systems for the distribution and storage of hot and cold water. It is concluded that the causes of observed pipe corrosion may include the method of galvanization, the technology used for pipe installation, the quality of the water and the way in which it acts on the pipes.
16
Content available remote Nowoczesne metody lutospawania
PL
Opisano podstawy procesu lutospawania i przedstawiono wyniki prób technologicznych łączenia elementów aluminiowych z elementami stalowymi ocynkowanymi ogniowo z wykorzystaniem spoiwa wysokocynkowego oraz łączenia elementów stalowych ocynkowanych ogniowo z elementami ze stali wysokostopowej odpornej na korozję z wykorzystaniem spoiwa brązowego w postaci drutu proszkowego. Analizowano wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie uzyskanych połączeń oraz badań metalograficznych makro- i mikroskopowych. Wyniki badań wykazały, m.in., możliwość uzyskania wytrzymałych połączeń różnoimiennych pomiędzy elementami aluminiowymi a stalowymi ocynkowanymi bez uszkodzenia warstwy cynku.
EN
It has been described the essentials of the braze welding. There are also described the results of technological investigations on the possibility of joining of hot galvanized aluminum elements with the use of filler metals with high zinc content and joining of hot galvanized elements and stainless steel with the use of brass flux cored wire. There are also presented the results of tensile tests and macroscopic and microscopic metallographic examination. The results have shown, among others, the possibility of obtainment of resistant dissimilar joints between aluminum and steel elements, without a damage of zinc coating.
17
Content available remote Pęknięcia konstrukcji cynkowanych ogniowo
PL
PPrzedstawiono problemy dotyczące metod i kryteriów oceny trwałości powłok z farb wodorozcieńczalnych stosowanych do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych. Zaprezentowano wyniki badań metodą spektroskopii impedancyjnej jako alternatywę do typowych badań komorowych. Stwierdzono, że umożliwia ona ocenę trwałości powłok z farb wodorozcieńczalnych na obu typach podłoży.
EN
Problems of choosing criteria for assessment of durability of waterborne protection coatings on hot-dip galvanized steel were discussed. Test results obtained with EIS method as alternative to typical chamber tests were presented. It was found that this method enables assessment of durability of waterborne coatings on steel as well as on hot-dip galvanized steel.
19
PL
Przedstawiono cechy charakterystyczne procesu CMT (Cold Metal Transfer). Zastosowanie procesu omówiono na przykładzie łączenia blach stalowych ocynkowanych. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makro i mikroskopowych uzyskanych połączeń, które wykazały m.in. istnienie strefy dyfuzji miedzi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie metody CMT do łączenia stalowych blach ocynkowanych powoduje, iż ochronna warstewka cynku pozostaje nienaruszona, dzięki czemu zachowane zostają własności materiału z powłoką.
EN
There are presented specific aspects of the cold metal transfer process (CMT). The process is exemplified on braze welding of zinc coated sheet. It has been presented also the results of macroscopic and microscopic metallographical examination which has shown, among other things, the existence of the copper diffusion area. On the grounds of the examination it has been found that the application of the CMT technology for joining of galvanized sheet does not result in any failure of the protective zinc layer and so the properties of the covered materials are maintained.
PL
Przeanalizowano problematykę łączenia aluminium ze stalą za pomocą procesów spawalniczych. Opisano wyniki badań technologicznych nad możliwością łączenia elementów aluminiowych ze stalowymi cynkowanymi ogniowo z zastosowaniem spoiw wysokocynkowych. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie oraz metalograficznych makro i mikroskopowych. Wyniki wykazały m.in. możliwość uzyskania wytrzymałych połączeń różnoimiennych elementów aluminiowych ze stalowymi bez uszkodzenia powłoki cynkowej.
EN
It has been analysed the problematics of joining of steel to aluminium by means of welding processes. In the paper there are described the results of technological investigations on the possibility of joining of aluminium elements to hot galvanized ones with the use of filler metals with a high zinc content. There are presented also the results of tensile tests and macroscopic and microscopic metallographic examination. The results have shown, among other things, the possibility of obtainment of resistant dissimilar joints between aluminium and steel elements, without a damage of zinc coating.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.