Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brodawki korzeniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to assess the impact of intercropping White Windsor broad beans with coriander (Coriandrum sativum L.) and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) on the dynamics of adult pea weevils (Sitona spp.) feeding and the degree of nodules damage caused by Sitona spp larvae. The experiment was conducted in the period 2011-2012 at the Prusy Experimental Station, which belongs to the University of Agriculture in Krakow. The experiment involved the following objects: broad beans in a homogeneous crop (control); broad beans intercropped with coriander; broad beans intercropped with fennel. The evaluation of the feeding intensity of adult pea weevils was conducted on 25 randomly selected plants from each plot, by measuring the surface area of eaten leaves, counting injured and non-injured leaves and calculating the loss of leaf blade as the result of their feeding. For the determination of larvae harmfulness, root nodules were analyzed at the end of June. Intercropping with coriander and fennel significantly reduced the feeding of pea leaf weevils on the White Windsor variety of broad beans. The effect was particularly visible in the initial period of plant growth, which is important due to the greatest impact of pests’ feeding activity during that period. The proximity of the examined herb species did not affect the number of root nodules produced by broad beans, or the degree of root nodules damage caused by Sitona sp. larvae.
PL
Celem badań było określenie wpływu uprawy współrzędnej bobu odmiany Windsor Biały z kolendrą siewną (Coriandrum sativum L.) i koprem włoskim (Foeniculum vulgare Mill.) na przebieg dynamiki żerowania chrząszczy z rodzaju oprzędziki (Sitona spp.) oraz na stopień uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy tych szkodników. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2011 - 2012 w Stacji Doświadczalnej - Prusy należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obejmowało ono następujące obiekty: bób wysiewany jako uprawa jednorodna (Kontrola); bób uprawiany współrzędnie z kolendrą siewną; bób uprawiany współrzędnie z koprem włoskim. Przebieg dynamiki żerowania chrząszczy oceniano na 25 losowo wybranych roślinach z poletka poprzez mierzenie powierzchni wyżerek, liczenie liści uszkodzonych i nieuszkodzonych oraz wyliczenie ubytku blaszki liściowej w wyniku ich żerowania. W końcu czerwca wykonywano także analizę stopnia uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy oprzędzików. Uprawa współrzędna z kolendrą siewną i koprem włoskim istotnie ograniczała żerowanie chrząszczy oprzędzików na bobie odmiany Windsor Biały. Efekt był szczególnie wyraźny w początkowym okresie wzrostu rośliny, co jest istotne ze względu na największe znaczenie żerowania szkodnika w tym okresie. Sąsiedztwo badanych gatunków ziół nie wpływało na ilość wytwarzanych przez bób brodawek korzeniowych, jak również stopień ich uszkodzenia przez larwy Sitona spp.
EN
Conducted till now studies on symbiosis of papilionaceous plants and rhizobia discovered the genetic background of this phenomenon and allowed to identify numerous plant and bacteria metabolites involved in the process of starting of symbiosis and development of nodules. One of this compounds are flavonoids, recognised as signal particles participating in information exchange between a bacteria and a plant, affecting among others nodules formation on papilionaceous plants. These compounds are often submitted to processes which decrease their concentration on the way from a producer to a destined organism, they diffuse or break-up in the soil solution and are degraded by soil microorganisms. It can be then assumed that their insufficient amount is a cause of low efficient symbiosis, what considerably limits plant supply with nitrogen and decreases their yielding. An effect of use of flavonoid extract obtained from germinating seeds on ontogenesis, forming of physiological growth indexes and yielding of pea was evaluated in these studies. Application of a flavonoid preparation increased, among others, the number and weight of nodules and activity of nitrogenase, what in a consequence led to production of greater mass of vegetative and generative organs by pea plants.
PL
Prowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin motylkowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków sa flawonoidy, uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach motylkowatych. Związki te często podlegają procesom powodującym zmniejszenie ich stężenia na drodze od producenta do organizmu docelowego, dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i zmniejsza ich plonowanie. W badaniach określano wpływ stosowania wyciągu flawonoidowego z kiełkujących nasion na ontogenezę, kształtowanie fizjologicznych wskaźników wzrostu oraz plonowanie grochu siewnego. Zastosowanie preparatu flawonoidowego zwiększyło między innymi liczbę i masę brodawek korzeniowych oraz aktywność nitrogenazy, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego.
EN
In sand pot experiment the toxicity of Co(II)-Gly and Co(II)-EDTA chelates to Lucerne (Medicago sativa L. cv. Vela) was investigated. The Co(II)-Gly chelate was definitely more toxic than the Co(II)-EDTA chelate. This chelate, more than the Co(II)-EDTA chelate, reduced the crop of dry matter of Lucerne, the content of nitrogen, protein and essential amino acids. It reduced the physiological efflciency of the symbiotic system of Lucerne and caused changes in its structural organisation.
PL
Badano toksyczność chelatów kobaltu Co(II)-Gly i Co(II)-EDTA dla lucerny (Medicago sativa L.) odmiany Vela, której hodowlę przeprowadzono metodą kultur wazonowych. Chelaty kobaltu zastosowane w koncentracji nadmiarowej powodowały redukcję plonu suchej masy roślin oraz obniżały zawartość azotu ogólnego, białka i niezbędnych aminokwasów. Zmniejszały także sprawność fizjologiczną układu symbiotycznego lucerny oraz destrukcyjnie oddziaływały na jego strukturę. Chelat Co(II)-Gly wykazywał istotnie większą toksyczność w stosunku do badanej odmiany lucerny niż chelat Co(II)-EDTA.
EN
In pot experiment the influence of increasing contamination of soil with nickel on chemical composition of alfalfa plants ((Medicago sativaL.) of cv. Vela was examined. Together with the increase of Ni concentration in the soil and in the plant, the level of reduction of fresh and dry matter of alfalfa foliage also increased. The reduction of content of total protein, exogenous amino acids and mineral elements, such astotal-N, P, K, Mg and especially Fe was noticed. However, the content of crude fibre and of Mn, Zn and Cu increased. The reduction of the content of protein in alfalfa foliage was accompanied by the reduction of its nutrient value estimated by the CS and EAAI indexes. It can be argued that the reduction of the content of total-N, and, consequently, of protein content resulted from the disturbance of the root nodulation as well as the decrease of the efficiency of the root-rhizobium symbiotic system causedd by the toxic influence of nickel.
PL
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ zanieczyszczenia gleby niklem (w dawkach 25 i 50 mg · kg-1 gleby) na skład chemiczny organów użytkowych (tj. zielonki) lucerny odmiany Vela. Nikiel pobierany był przez rośliny badanej odmiany lucerny proporcjonalnie do jego zawartości w glebie. Wraz ze wzrostem koncentracji tego metalu w glebie i w roślinach wzrastał stopień redukcji plonu świeżej i suchej masy zielonki. Jednocześnie zmniejszała się zawartość białka ogólnego, egzogennych aminokwasów oraz składników mineralnych, takich jak: N, P, K, Mg i Fe. Wzrastała zaś zawartość włókna surowego oraz Mn, Cu i Zn. Redukcji zawartości białka towarzyszyła redukcja jego wartości odżywczej, którą oceniono na podstawie indeksu aminokwasów ograniczających (CS) oraz indeksu aminokwasów niezbędnych (EAAI). Zmiany w składzie chemicznym zielonki lucerny wynikały m.in. z ograniczenia nodulacji korzeni oraz z uszkodzenia systemu symbiotycznego rizobium-korzeń i obniżenia jego aktywności fizjologicznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.