Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  światłowody mikrostrukturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, we report on the fabrication of the birefringent photonic crystal fibre with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. Choice of such configuration allows obtaining birefringence in photonic crystal fibres. In this case two-fold rotational symmetry is achieved and the polarized orthogonal modes (HE11x and HE11y) are not degenerated. We discuss the influence of structural parameters including the ellipticity of the air holes and the aspect ratio of the rectangular lattice on the birefringence and on the modal properties of this glass-air microstructural fibre.
PL
W artykule przedstawiono uzyskane włókno dwójłomne o anizotropii optycznej wywołanej eliptycznym kształtem elementów płaszcza fotonicznego i prostokątnym kształtem przekroju. Wyraźnie określona dwuosiowość prowadzi do dużych różnic efektywnych współczynników załamania dla dwóch podstawowych i ortogonalnie spolaryzowanych modów HE11x i HE11y. Dzięki temu mody te nie są zdegenerowane. Zależnie od parametrów strukturalnych włókna możliwe jest uzyskanie znacznych wartości dwójłomności. W artykule przedstawiono zarys technologii wytwarzania szklanych włókien tego typu, przedyskutowano wpływ parametrów strukturalnych na wartość dwójłomności i własności modowe oraz wyniki symulacji i pomiarów dla uzyskanego włókna.
PL
Połączenie unikalnych właściwości włókien mikrostrukturalnych z czujnikowymi możliwościami światłowodowych siatek Bragga daje bardzo obiecujące i ciekawe perspektywy na aplikacyjne wykorzystanie tego typu struktur w metrologii. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu geometrii włókna mikrostrukturalnego możliwe jest uzyskanie czujnika o bardzo wysokiej czułości na naprężenia (w szczególności dla modów wyższych rzędów), przy jednoczesnej pomijalnie małej czułości na temperaturę, a zatem niewymagającego dodatkowych mechanizmów kompensacji temperatury. W tej pracy przedstawiamy wyniki teoretycznej charakteryzacji kilkumodowego dwójłomnego włókna mikrostrukturalnego dedykowanego do zapisu siatek Bragga. Prezentujemy również charakterystyki spektralne siatek Bragga zapisanych laserem femtosekundowym na tym włóknie oraz porównanie eksperymentalnie wyznaczonych wartości efektywnego współczynnika załamania dwóch pierwszych modów z wynikami symulacji numerycznej. We wnioskach przedstawiamy wstępne wyniki pomiaru czułości polarymetrycznej na naprężenia oraz możliwe zastosowania aplikacyjne opracowanej przez nas technologii i wykonanych struktur.
EN
The possibility of manufacturing highly birefringent (HB) microstructured optical fibers (MOF) made these fiber types very attractive for use in sensing applications. In contrary to traditional optical fibre sensors, properly designed MOF based components do not need temperature compensation as their birefringence remains insensitive to temperature changes. Furthermore the polarimetric strain sensitivity can significantly increase (even two orders of magnitude according to our previously reported results) for higher order modes, as their mode maxima get closer to the holey region of the fiber, hence are subjected to higher strain distribution. In this paper we present the results of numerical modeling of the propagation conditions in the HB dual-mode MOF. Furthermore we show and discuss the spectral characteristics of fiber Bragg grating (FBG) structures written in the dedicated fiber with a femtosecond UV laser. A comparison of the theoretical and experimental values of effective refractive index of the fundamental and second order modes is also included. We show the preliminary results of the fabricated structures strain response measurements and discuss ideas of increasing the structures strain sensitivity.
PL
Niniejsza praca koncentruje się na wybranych zagadnieniach projektowania włókien mikrostrukturalnych POF (mPOF) o stosunkowo dużym rdzeniu, ograniczonej dyspersji modalnej oraz poprawionej odporności na straty zgięciowe, dyskutowanych w kontekście zastosowania w systemach FTTH.
EN
This following works is focused on selected issues of designing microstructured polymer optical fibers (mPOFs) with relatively large modal area, limited modal dispersion and improved bending losses discussed in the context of telecommunication applications.
PL
Apertura numeryczna (NA) jest jedną z podstawowych właściwości włókien optycznych. Określa ona zdolność włókien do sprzęgania światła oraz łączenia ich z możliwie niskimi stratami. NA odgrywa kluczową role podczas charakteryzowania nowo produkowanych włókien. Wprowadzając podział na włókna światłowodowe w których światło uwięzione jest dzięki prowadzeniu materiałowemu oraz na takie w którym występuje prowadzenie geometryczne. W wypadku prowadzenia materiałowego nie obserwowany jest dyspersyjny charakter NA. Natomiast we włóknach mikrostrukturalnych (o prowadzeniu geometrycznym) apertura numeryczna wykazuje właściwości dyspersyjne. Aby móc badać NA w szerokim zakresie spektralnym oraz dla szerokiej gamy włókien światłowodowych zbudowany został przez nas układ do pomiaru NA w funkcji długości fali. Ponadto dzięki proponowanemu przez nas układowi oraz umiejętności wypełniania otworów we włóknach mikrostrukturalnych istnieje możliwość określenia współczynnika załamania n dla różnych materiałów.
EN
Numerical Aperture (NA) is one of the fundamental properties of optical fibres. It determines the ability of efficient light coupling into the fibre and low loss splicing with other fibres. NA is essential when novel fibres are manufactured. Moreover, dispersive behaviour of geometrical guiding mechanisms, existing in microstructured fibres, is completely different comparing with material guiding mechanisms of classical fibres. Therefore we constructed measurement system, for characterization the dispersive properties of NA of specialty fibres in broad wavelength range. Additionally, presented setup can be applied for measurements in broad wavelength range of refractive index of different materials (including highly absorbing) filling the holes of microstructured fibre.
PL
Niniejsza praca stanowi próbę weryfikacji stosowalności metody efektywnego współczynnika załamania do modelowania wybranych parametrów propagacyjnych światłowodów mikrostrukturalnych. W ramach pracy opracowano i zaimplementowano modele matematyczne bazujące na skalarnym i wektorowym ujęciu efektywnego współczynnika załamania i pozwalające na wizualizację charakterystyk dyspersyjnych i rozkładów pola modu podstawowego włókien fotonicznych z rdzeniem dielektrycznym. W celu weryfikacji poprawności i określenia zakresu stosowalności opracowanych modeli otrzymane wyniki modelowania porównano z wynikami pomiarowymi, dostępnymi w nielicznych publikacjach naukowych. Wysoka zgodność rezultatów określonych numerycznie w niniejszej pracy i wyników eksperymentalnych podawanych w literaturze potwierdza poprawność skonstruowanych modeli i ich przydatność do analizy i projektowania parametrów światłowodów mikrostrukturalnych.
EN
This work is aimed at implementation and practical verification of effective index approach applicability to microstructured fibers modeling. In particular, it includes the modeling and analysis of microslructured fibers parameters based on Effective Index Method, both in scalar and fully vectorial form implemented in Matlab environment. The developed models allow visualization of the dispersion profiles and the field distribution of fundamental modes of index guiding fibers with microstructured cladding. To verify accuracy and define the applicability range of developed models. The results of modeling were confronted with experimental data, reported in a limited number of scientific papers. The satisfying agreement between numerical and measured results has been obtained, confirming the accuracy of developed model and its applicability to analysis and designing microstructured fibers with dielectric core.
PL
Technika światłowodowa jest ważną dziedziną nauki i techniki oraz gospodarki. Razem z pokrewnymi obszarami techniki współtworzy takie dyscypliny jak optoelektronika i fotonika. Technika światłowodowa rozwijana jest w kraju relatywnie intensywnie, proporcjonalnie do nakładów finansowych na badania i wdrożenia. Ostatnio ten rozwój jest wzmocniony znacznymi funduszami z Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka POIG i Kapitał Ludzki POKL. Artykuł podsumowuje rozwój techniki światłowodowej w kraju z perspektywy akademickiej w okresie ostatnich kilku lat, zapewne w niepełny sposób. Nacisk położono na postępy w rozwoju technologii wytwarzania światłowodów w kraju. Jako ilustrację tego rozwoju podano kilka wybranych zastosowań.
EN
Optical fiber technology is an important branch of science and technology, but also economy. Together with related disciplines it creates wider areas like optoelectronics and photonics. Optical fiber technology is developed in this country rather dynamically, proportionaly to the available funds designed locally for research and applications. Recently this development was enhanced with considerable funds from European Operational Funds Innovative Economy POIG and Human Capital POKL. The paper summarizes the development of optical fiber technology in Poland from academic perspective during the period of last 2-3 years. The digest is very probably not full. An emphasis is put on development of optical fiber manufacturing methods. This development was illustrated by a few examples of optical fiber applications.
PL
Technika światłowodowa jest ważną dziedziną nauki, techniki i gospodarki, współtworząc optoelektronikę i fotonikę. Rozwój techniki światłowodowej w Polsce jest dość intensywny w stosunku do nakładów finansowych na badania i wdrożenia. Został on wzmocniony znacznymi funduszami z Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka POIG i Kapitał Ludzki POKL. W pracy przedstawione zostało podsumowanie rozwoju techniki światłowodowej w kraju z perspektywy akademickiej w okresie ostatnich kilku lat. Nacisk położono na postępy w rozwoju technologii wytwarzania światłowodów w kraju. Dla ilustracji rozwoju omówionych zostało kilka wybranych zastosowań.
EN
Optical fiber technology is an important branch of science and technology, but also economy. Together with related disciplines it creates wider areas like optoelectronics and photonics. Optical fiber technology is developed in this country rather dynamically, proportionally to the available funds designed locally for research and applications. Recently this development was enhanced with considerable funds from European Operational Funds Innovative Economy POIG and Human Capital POKL. The paper summarizes the development of optical fiber technology in Poland from academic perspective during the period of last 2-3 years. An emphasis is put on development of optical fiber manufacturing methods. This development was illustrated by a few examples of optical fiber applications.
8
Content available Światłowody fotoniczne
PL
Światłowody fotoniczne stanowią nową klasę włókien optycznych, charakteryzujących się wieloma nowymi, niezwykle interesującymi właściwościami. Jedną z nich jest możliwość kształtowania parametrów włókna poprzez modelowanie parametrów jego geometrii na etapie poprzedzającym proces produkcji. W artykule przedstawiono ideę działania światłowodów fotonicznych, ich klasyfikację, budowę oraz własności, które są przydatne głównie pod kątem aplikacji telekomunikacyjnych.
EN
Photonic crystal fibers (PCFs) are a new class of fiber optics that are characterized by a set of new interesting features. One of them is the possibility of shaping the fiber parameters through modelling its geometry before a production process. The idea of PCFs operation, their structures and features in the light of using them in telecommunication applications are presented as well. Short characteristic of manufacturing methods of PCFs are also presented here.
PL
Światłowody fotoniczne stanowią nową klasę włókien optycznych charakteryzujących się wieloma nowymi i ciekawymi właściwościami. Jedną z najciekawszych jest możliwość dopasowywania ich parametrów przez kształtowanie geometrii włókna. Przedstawiono ideę działania światłowodów fotonicznych, omówiono ich rodzaje, budowę i własności, głównie pod względem aplikacji telekomunikacyjnych. Przedstawiono również skrótowo metody produkcji włókien fotonicznych.
EN
Photonic crystal fibers (PCFs) are the new class of fiber optics that are characterized by a set of new interested features. The possibility of tailoring of the parameters through shaping of the fiber, geometry is one of the most interesting feature. The idea of PCFs, their structures and features in the light of using them in telecommunication applications are presented as well. The short characteristic of manufacturing methods of PCFs are also presented in the paper.
10
Content available remote Polarization mode dispersion in birefringent microstructured fibers
EN
The possibility of compensation of polarization mode dispersion (PMD) by using highly birefringent (HB) fibers was proposed a few years ago. In this paper, we present our results of measurement of PMD value in a new type of birefringent microstructured fibers: photonic crystal fibers (PCF). Their low temperature sensitivity and simultaneously high longitudinal strain sensitivity make them possible to be used as PMD compensation components.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.