Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  virtual instrument
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Automatic algorithms which include classifiers require effective systems of the data acquisition in order to create probability groups. Their role is to process the information to the basic figure of the model with a significant number of the details. In the presented work the authors depict individually created solution to the problem of ferromagnetic materials nondestructive testing with ramified and loss nonlinear characteristics and large values of magnetic permeability. All required parameters are subject to the nondestructive eddy current test.
PL
Algorytmy automatyczne wymagają zastosowania efektywnych systemów akwizycji danych do formowania grup podobieństwa. Ich rolą jest przetworzenie informacji w zbiorach danych do postaci podstawowych reprezentacji modeli. W pracy autorzy przedstawiają rozwiązanie problemu klasyfikacji materiałów ferromagnetycznych z charakterystyką rozgałęzioną. Wymagane parametry podlegają identyfikacji metodą badań materiału w polu magnetycznym.
EN
A measuring system for investigation of the air flow phenomena in large tubes is presented in this paper. The main goal is to measure and analyze the vibration effect of a sensing element used for air velocity and air stream measurement. It was observed that some vibrations occurred and involved damage effect in the flow sensor. The measuring system is based on the strain gauge technology with the use of a virtual instrument in the laboratory equipment. The presented system allows measuring, identifying and analyzing vibrations of the sensor in time and frequency domains. It was created as a virtual instrument, very easy to implement into the entire control system of the stand. It was found that the load of the sensing element was asymmetric and the mean load value, compared to variable loads, arose from disturbances of the air flow around the sensor. It was observed for the examined velocities of the air stream in the range up to 35 m/s.
PL
W dzisiejszych czasach rozwój technologii komputerowej otwiera coraz to nowe perspektywy przed twórcami współczesnych systemów pomiarowo-sterujących oraz platform umożliwiających zdalny dostęp do nich. W dziedzinie badań naukowych, laboratorium wirtualne należy traktować przede wszystkim jako element ułatwiający gromadzenie i przetwarzanie wyników pomiarów oraz platformę do pracy grupowej. W dydaktyce, wirtualne laboratorium jest elementem wspomagającym proces kształcenia, dostępnym w sposób ciągły zarówno w sensie miejsca, jak i czasu, oferującym funkcje platformy LCMS oraz możliwość dostępu do rzeczywistego sprzętu pomiarowo-sterującego. W referacie omówiono problemy, cele i zasady prowadzenia eksperymentu z wykorzystaniem platformy wirtualnego laboratorium. Zaprezentowana zostanie architektura platformy.
EN
Nearly avalanche expansion of the information and communication technology (ICT) strongly influenced many domains of our lives and opened up new prospects for the creators of modern measuring and control systems, platforms for remote access and didactic process. In order to build a remote laboratory an appropriate software and hardware must be used, in conjunction with the relevant telecommunication media. In the field of metrology the goal of using a remote laboratory in teaching process is that it releases a course participant from the constraints of place and time of the experiment. Remote laboratory offers the functions of managing the process of teaching and managing the educational content. It also enables the access to real-measuring equipment. Students can access virtual instruments via a computer network and carry out real experiments directly by using a standard Web browser. The object of this paper is to present a structure of remote laboratory.
PL
Artykuł rozpoczyna się wyjaśnieniem pojęcia przyrządu wirtualnego oraz opisem narzędzi do przygotowania takich przyrządów. Następnie przedstawiono szereg przykładów przyrządów wirtualnych, pozwalających w prosty sposób na zapoznanie z działaniem algorytmów przetwarzania sygnałów. Opisano przyrządy wirtualne do zapoznania ze zjawiskiem aliasingu, oknami czasowymi i wygładzającymi, działaniem filtrów w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz analizą czasowoczęstotliwościową i falkową.
EN
The main purpose of the article are virtual instruments used for teaching digital signal processing. At the beginning the paper presents the concept of virtual instrument. Tools for the preparation of such instruments are described, including the LabVIEW graphical programming environment from National Instruments. The author developed a number of virtual instruments which allow to easily to explore with the operation of signal processing algorithms. The author presents virtual instruments to display aliasing, window function, digital filters in time and frequency domain, time-frequency analysis and wavelet.
5
Content available Komputerowy system pomiarowy do diagnostyki łożysk
PL
W artykule przedstawiono komputerowy system do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej pobieranej przez badane maszyny. Do realizacji oprogramowania systemu pomiarowego wybrano środowisko programowania w języku graficznym LabVIEW. Opracowane oprogramowanie umożliwia analizę, archiwizację i wizualizację danych uzyskanych z pomiarów mocy chwilowej, pobieranej przez badane silniki indukcyjne, przeprowadzonych z wykorzystaniem kasety NI PXI 1033. Zadaniem opracowanej aplikacji jest również identyfikacja składowych widma mocy chwilowej, które są charakterystyczne dla szeregu typów uszkodzeń łożysk. Ponadto oprogramowanie umożliwia odczyt danych pomiarowych, które uprzednio zostały zapisane do pliku.
EN
The paper presents computer stand for bearing diagnostics of induction motors. To implement computerized measuring system the development environment of LabVIEW graphical language was used. The developed software allows to analyze, archive, and visualize data obtained from measurements of instantaneous power, absorbed by the tested induction motors, carried out with the NI PXI 1031 chassis. Purpose of the application is also developed to identify specific components for a number of types of failures. The software also allows to read the measurement data that has been previously saved to a file.
PL
W obecnych czasach coraz popularniejsze staje się wykorzystanie wirtualnych laboratoriów dla potrzeb prowadzenia badań naukowych i kształcenia na odległość. Wirtualne laboratoria stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na nowoczesne metody przekazywania wiedzy i informacji oraz na realizację prac badawczych w przestrzeni wirtualnej. Podstawowym celem działania wirtualnych laboratoriów jest udostępnianie rozproszonego terytorialnie środowiska IT obejmującego zintegrowany sieciowo sprzęt i oprogramowanie oraz zapewnienie dostępu do zasobów i wiedzy oraz ekspertów z różnych dziedzin naukowych. Koncepcja wirtualnych laboratoriów umożliwia wyrównanie szans dostępu do nowoczesnej infrastruktury zarówno osób pracujących w dużych ośrodkach naukowych, jak i aktywnych badaczy zatrudnionych w instytucjach pozbawionych dostępu do tego typu zasobów.
EN
Nowadays, virtual laboratories are more frequently used in the R&D and teaching practice. They are the answer to the contemporary requirements and the need for modern and innovative methods of knowledge dissemination and the virtual execution of research. The main objective of virtual laboratories is to popularize the territorially dispersed IT environment, in which networked hardware and software are included, and to give access to the knowledge and experts specializing in different scientific domains. The concept of virtual laboratories enables equal opportunities of access to modern infrastructure, for people working in large research centers, as well as active researchers working in institutions where there is no access to such resources.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję i realizację układu do pomiaru dobroci cewek rzeczywistych wykorzystującego quasizrównoważoną metodę pomiaru składowych impedancji. Do pomiaru dobroci niezbędne jest wyznaczenie składowej czynnej i składowej biernej badanej impedancji. Dodatkowo składową bierną przybliża się modułem impedancji. Przedstawiona metoda wykorzystuje przetwarzanie programowe sygnałów pomiarowych oraz detekcję fazoczułą realizowaną algorytmicznie.
EN
In this paper an idea and realization of the system for quality factor measurements of real coils has been presented. Described system uses quasi-balanced method of impedance components measurements. To take Q factor measurements of the coil it's necessary to determine it's active and reactive impedance components. Furthermore the reactive component is approximated by impedance module. Presented method, which is based on algorithmic phase detection, allows easy virtualization.
PL
W artykule przedstawiono ideę i realizacja równoległych układów quasi-zrównoważonych umożliwiających jednoczesny pomiar dwóch składowych impedancji a także współczynnika strat dielektrycznych kondensatorów rzeczywistych i dobroci cewek rzeczywistych. Zaletą układów równoległych jest możliwość pomiaru obydwu składowych jednocześnie oraz maksymalna zbieżność. Przedstawiono przykładową realizację układu równoległego zrealizowana programowo.
EN
This paper presents the idea and implementation of parallel quasi-balanced circuits allowing simultaneous measurement of two components of impedance as well as measurement of real capacitors dielectric loss factor and real coils quality factor. The advantage of the parallel circuits is the ability to measure both components at the same time and the maximum convergence. An example of the implementation of the parallel circuit in the LabView environment has been presented.
PL
W artykule przeanalizowano możliwości oraz przedstawiono zalety korzystania z wirtualnych przyrządów pomiarowych w systemie NI ELVIS II przy badaniu właściwości i wyznaczaniu wybranych parametrów transoptorów, m.in.: charakterystyki wejściowej, wyjściowej i przejściowej, przekładni prądowej (CTR) dla różnych punktów pracy, ponadto parametrów dynamicznych, a także charakterystyk częstotliwościowych, a tym samym pasma przenoszenia. Dzięki wirtualnym przyrządom pomiarowym wiele z tych pomiarów przeprowadza się automatycznie, co jest bardzo istotną zaletą. Przedstawiony w artykule sposób testowania transoptorów – w ogólności czwórników – może być pomocny w badaniach i testach również innych podzespołów elektronicznych za pomocą tego nowoczesnego narzędzia pomiarowego.
EN
This article analyzes possibilities and presents capabilities of the NI ELVIS II measurement system for examining and determining chosen photocoupler parameters such as: input, output and transient characteristics, the current transfer ratio (CTR) for various working conditions, moreover the dynamic parameters as well as the frequency response and thereby the passband. Thanks to virtual instruments in LabVIEW, a lot of these measurements are automatic, which is very convenient. The proposed photocoupler – generally a two-port network – testing method can be helpful in examining other electronic components by means of this modern measurement system.
PL
Sygnałem wejściowym dla miernika migotania światła jest napięcie sieci o częstotliwości 50 Hz, zmodulowane amplitudowo przez zakłócenia niskoczęstotliwościowe. Minimalna głębokość modulacji powodująca irytację człowieka może w zależności od częstotliwości modulacji wynosić ułamki procenta, co daje również niewielkie zmiany wartości skutecznej sygnału mierzonego. W celu umożliwienia rejestracji tak niewielkich zmian, autorzy artykułu do separacji galwanicznej i obniżenia napięcia mierzonego do poziomu napięcia wejściowego elektronicznego układu miernika zamiast transformatora z odczepami na uzwojeniu pierwotnym, (stosownie do zaleceń normatywnych) [1]) zastosowali elektroniczny przekładnik napięciowy LV100 z kompensacją strumienia magnetycznego w rdzeniu. W artykule zaprezentowano rozwiązanie dzięki któremu można było w prosty sposób zmieniać zakres napięcia wejściowego poprzez włączenie w obwód pierwotny przekładnika, rezystora o odpowiedniej wartości.
EN
Input signal to the flicker meter is a voltage of frequency 50 Hz, and amplitude modulated by a low-frequency disturbances. The minimum depth of modulation which causes human irritation, depending on the modulation frequency, can take out the fractions of a percent, which gives also the small changes the effective value of the measured signal. Authors of the paper to record so little changes, to galvanic separation and reducing the measured input voltage level of the electronic meter, instead of a transformer with taps on the primary winding (because in practice it processes correctly only signals of technical frequencies, damping higher harmonics), unlike the recommendations [1,2] use the elec-tronic voltage transformer LV100 working in closed loop C/L, with compensation of the magnetic flux in the core (Fig. 1), which applicability was evaluated in [3]. This paper presents a solution which enables, easily change the input voltage range (U1
11
Content available remote Stanowisko do testowania mierników migotania światła
PL
W referacie przedstawiono opracowane i wykonane stanowisko do testowania mierników migotania światła oraz przykładowe wyniki uzyskane przy jego wykorzystaniu. W odróżnieniu od znanych dotychczas stanowisk testowych, w stanowisku prezentowanym w artykule do wytwarzania sygnałów testujących wykorzystano generator wirtualny funkcjonujący w środowisku LabView. Generator ten wytwarza wszystkie sygnały zalecane w odpowiednich normach niezbędne do testowania mierników migotania światła.
EN
In this paper a measuring set for testing of flickermeters as well as obtained results have been described. In the measuring set, generation of the test signals is done by a virtual generator, which is made in LabView. The generator generates all kind of the test signals given in the standards.
PL
W pracy przedstawiono zautomatyzowany system do przestrzennego obrazowania wektorowego pola akustycznego. Omówiono podstawy jego funkcjonowania wraz z implementacją Zawarto dyskusję dot. optymalizacji stosowanych algorytmów w celu ich przystosowywania do pracy na jednostkach obliczeniowych różnej mocy. Zaprezentowano wizualizacje dla dwóch modeli wykonane za pomocą nowego systemu oraz przeanalizowano osiągnięty zysk czasowy wynikający z jego użycia w porównaniu z systemem wcześniej stosowanym.
EN
In the paper an automatised system for spatial visualisation of the vector acoustic field is presented. There is discussed the theoretical basis of vector acoustic field visualization based on a vector parameter which is the sound intensity (formula (1)). The measuring method and practical implementation of the system which uses an intensity probe - Microflown USP are described. The presented system was created using the LabVIEW programming environment as two virtual instruments. The first virtual instrument integrates the acquisition and positioning blocks based on a DAQ card and a translating unit driver ISEL. The second instrument is responsible for converting the pressure and velocity components into the vector of sound intensity. This part is the most computationally complex operation performed by the system. The paper includes a discussion about optimisation of the used algorithms in order to adapt them to work on different class computing machines. There is proposed a serial and parallel solution of computing the sound intensity (Fig. 1). At the end of the paper a sample visualisation carried out by the new system for two models
PL
W dziedzinie metrologii oprogramowaniem wspomagającym tradycyjny proces kształcenia, czy też kształcenia na odległość, jest platforma zdalnego laboratorium dostępna w sposób ciągły zarówno w sensie miejsca jak i czasu, oferująca funkcje systemu zarządzania procesem nauczania i zarządzania treścią dydaktyczną, jak również możliwość dostępu do rzeczywistego sprzętu pomiarowo-sterującego. W referacie przedstawiono architekturę oraz funkcje zaproponowanej struktury zdalnego laboratorium.
EN
In the field of metrology the goal of using a remote laboratory in teaching process is that it releases a course participant from the constraints of place and time of the experiment. Remote laboratory offers the functions of managing the process of teaching and managing the educational content. It also enables the access to real-measuring equipment. The paper presents the architecture and functions of the proposed structure of remote laboratory.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do końcowej oceny niedokładności wyniku pomiaru rezystancji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem wybranego multimetru przeprowadzone na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika. Tematykę prezentowaną w referacie przedstawiono z wykorzystaniem wybranych aplikacji.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to final evaluation of the resistance measurement accuracy is presented in the paper. The paper shows the measurement results obtained on a designed measuring position (Fig. 1) consisting of a multimeter indicating the conventional true value, examined resistors and a computer with control software. The multimeter used in the system is equipped with a communication interface IEEE-488.2, which makes it possible to control it remotely from the level of computer and developed application, written in the LabVIEW environment, based on the commands of SCPI standard. The designed measuring position has both research and teaching qualities and advantages. By using the LabVIEW environment - as it is illustrated with an example of the developed application - we can support or vary the teaching process of students in the field of metrology and measurement theory. The authors' present experience demonstrates that the developed software is a very useful instrument assisting the teaching process. The application of computer simulation to teaching is a requirement of modern education. The authors consider how the measurement results can be presented and visualised in a convenient and user-friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with use of selected LabVIEW applications.
EN
A high accurate electronic instrument transformer calibration system is introduced in this paper. The system uses the fourth-order convolution window algorithm for the error calculation method. Compared with Fast Fourier Transform, which is recommended by standard IEC-60044-8 (Electronic current transformers), it has higher accuracy. The relative measuring errors caused by asynchronous sampling could be reduced effectively without any special hardware technique adopted. The results show that the ratio error caused by asynchronous sampling can be reduced to 10-4, and the phase error can be reduced to 10-3 degrees when the deviation of frequency is within š0.5 Hz. The present method of measurement processing is achieved by a high-accuracy USB multifunction data acquisition (DAQ) card and virtual measurement devices, with low cost, short exploitation period and high stability.
16
Content available remote Przyrząd wirtualny do wyznaczania różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych
PL
W artykule przedstawiono przyrząd wirtualny do wyznaczania wartości różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych realizujący pomiar przy wykorzystaniu karty pomiarowej z jednym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Przyrząd posiada dwie możliwości pomiaru różnicy faz. Pierwsza z nich wykorzystuje aproksymację jednego z sygnałów, natomiast w drugiej wykorzystano zewnętrzny układ próbkująco-pamiętający. Zbudowany przyrząd umożliwia sprawdzenie działania algorytmu przy użyciu symulowanego sygnału wejściowego.
EN
The paper present the virtual instrument for evaluation the phase difference of two voltage signals that realize the measurement using of data acquisition card with one analog to digital converter. Built instrument has implemented two possibilities to phase difference measure. In the first method the approximation of one of the signals is used, however in the second method external sample-hold is used. Moreover, built virtual instrument gives possibility to check algorithm performance using simulated input signal.
PL
W artykule przedstawiono wirtualną realizację układu do pomiaru wskaźników izolacji typu pojemnościowego. Uproszczony model dielektryka przedstawiono na rys. 1. Rezystancja dielektryka jest modelowana jako RX, pojemność jako CX oraz gałąź absorpcyjna jako połączenie szeregowe RaCa [1]. Pojemność CX zależy od częstotliwości i jedną z metod oceny stanu izolacji jest spektroskopia pojemnościowa. Wymaga ona wykonania szeregu pomiarów pojemności CX w szerokim zakresie częstotliwości. Wspomniana metoda może być uproszczona poprzez pomiary tylko w dwóch punktach - przy 2 Hz i 50 Hz. Relacja pomiędzy pojemnościami przy tych częstotliwościach jest nazywana wskaźnikiem C2/C50 i pozwala na ocenę stanu izolacji. Na przykład suchy materiał dielektryczny posiada wspomniany wskaźnik z zakresu 1,2…1,4. Przedstawiona metoda pomiaru wskaźnika typu pojemnościowego wykorzystuje ideę quasi-zrównoważonego pomiaru pojemności poprzez pomiar modułu impedancji [3] pokazaną na rys. 3. Mierzona pojemność jest obliczana według równania (5). Metoda została sprawdzona symulacyjnie oraz na rzeczywistym obiekcie typu RC. Schemat blokowy układu wirtualnego jest przedstawiony na rys. 3. Rezultaty badań symulacyjnych I rzeczywiste pomiary potwierdziły możliwość pomiaru wskaźników typu pojemnościowego z dokładnością wystarczającą do testowania linii kablowych. Wyniki pomiarów pojemności w układzie wirtualnym przedstawiono w tab. 1. Zaprezentowana metoda jest łatwa do wirtualizacji z zastosowaniem karty pomiarowej USB i pakietu LabVIEW.
EN
A virtual realization of a circuit for measurements of capacitance insulation indicators is presented in this paper. The simplified dielectric model is shown in Fig. 1. The dielectric resistance is modelled as RX, its capacitance as CX and the absorption branch is modelled as a series Ra Ca connection [1]. The capacitance CX depends on the frequency and one of the methods of assessing the dielectric condition is the capacitance spectroscopy. It requires a number of capacity CX measurements within a wide range of frequencies. This method can be simplified by measuring only at 2 points - at 2 Hz and 50 Hz. The relationship between capacitances at these frequencies is called the C2/C50 index and allows assessing the insulation condition. For example a dry dielectric material has this index within the range of 1.2…1.4. The presented method for measurements of the capacitance index uses an idea of a quasi-balanced capacitance measurement by measuring the impedance modulus [3] shown in Fig. 2. The measured capacity is calculated according to (5). The method has been tested in simulations and in a real RC circuit. A block diagram of the virtual instrument is shown in Fig. 3. The results of simulations and real measurements confirmed the possibility of measuring the capacity indica-tors with the accuracy sufficient for testing cable lines. The results of capacitance measurements realized with the virtual meter for different frequencies are presented in Tab. 1. The method is easy for virtualization with an USB acquisition card and the LabVIEW packet.
18
Content available remote VIRA: A CIMA Based System for the Operation of Remote Scientific Instruments
EN
The common Instrument Middleware Architecture (CIMA) has been adopted and is being further developed as part of a project that includes the use of virtual instruments in a Web browser driven system for remote access to scientific instruments. Enhancements include distinct separation of concern for the modular components that make up the system, and a flexible message parcel schema.
PL
Oceny stanu izolacji elektrycznej aparatów elektroenergetycznych można dokonać na podstawie parametrów wyznaczanych przy zasilaniu napięciem stałym, związanych z zjawiskiem absorpcji izolacji - tzw. wskaźników stanu izolacji - obliczanych jako relacje pomiędzy parametrami (rezystancjami) izolacji wyznaczanymi w dwóch różnych chwilach czasu. Pomiary rezystancyjnych wskaźników izolacji elektrycznej wykonuje się przy użyciu megaomomierzy lub przy użyciu specjalizowanych mierników wskaźników izolacji typu rezystancyjnego. Współczesne układy pomiaro-we budowane są często jako układy wirtualne, w których przetwarzanie sygnałów pomiarowych odbywa się w blokach realizowanych programowo. Pomiar wskaźnika stanu izolacji elektrycznej w układzie wirtualnym można łatwo zrealizować. W chwili t=0 na badana izolację załączane jest napięcie stałe. W odpowiednich chwilach czasu t1 i t2 dokonywany jest pomiar spadku napięcia na rezystorze wzorcowym, a następnie wyznacza-na jest wartość mierzonego wskaźnika. W prezentowanym w artykule systemie pomiarowym pomiar napięć wykonywany jest bezpośrednio za pomocą multimetru cyfrowego SANWA PC5000 o rozdzielczości 51 cyfry oraz impedancji wejściowej 108 ohm. Wyniki pomiarów przekazywane są do komputera za pomocą interfejsu USB, który dla zapewnienia bezpieczeństwa zawiera również optoizolację. Interfejs użytkownika zrealizowany jest w oparciu o aplikację PC-LINK.
EN
A status of an electrical isolation can be tested measuring some parameters by DC voltage. They are measured using dielectric absorption phenome-non and called polarization indexes. These parameters are measured as relationships between resistances measured in selected points of time. Modern measurement circuits are often build as virtual instruments. Signals in these circuits are processed in program transducers. Measurements of the polarization index, polarization or the absorption ratio is very simple to apply in virtual instruments. In this paper a simple virtual system for polarization ratio and polarization index has been presented. A digital multimeter SANWA PC5000 linked to PC by the USB interface has been used. User interface has been realized with PC-LINK application.
PL
Nowoczesna aparatura pomiarowa współpracuje z komputerem PC lub jest zintegrowana ze specjalizowaną jednostką centralną. Przynosi to szereg korzyści, takich jak programowa obróbka danych pomiarowych czy wizualizacja wyników na monitorze zastępującym nieraz wiele różnorodnych wskaźników i kontrolek. W artykule opisano wykorzystanie środowiska programowania graficznego LabView 7.1 do pomiaru statystycznych parametrów rozkładu wilgotności w próbkach nasion, przy użyciu mikrofalowego miernika wilgotności.
EN
Modern measuring apparatus either works with a PC computer, or is integrated with specialized central processing unit. This has many advantages including program measurement data processing or visualisation of results on a monitor which often replaces many different indicators and signalling lamps. The article describes using the LabView 7.1 graphic programming environment to measure statistical parameters of humidity distribution in seed samples with a microwave humidity meter.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.