Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  battery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Nowe, laboratoryjne testery BT3562A i BT3563A sprawdzają akumulatory na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, mierząc ich rezystancję wewnętrzną i napięcie w stanie bez obciążenia.
3
Content available Design and Simulation of Cyclic Battery Tester
EN
The paper presents an approach to the modelling of a cyclic battery tester and contains observations about lithium-ion (Li-ion) batteries, charging/discharging procedures, conditions and protections which must be observed during the testing process. The main goal was to create and simulate a schematic which will be capable of cyclically testing Li-ion battery cells. Regulation of the final schematic is based on cascade connections of operation amplifiers, which work as a voltage source with current-limiting functions. The power part is created by two MOSFETs connected as a half-bridge. This topology allows current to flow in both directions (from and to the battery). Final simulation is supplemented by protections such as reverse polarity protection, short circuit protection and overvoltage protection during charging. Proper operation of the whole connection is demonstrated by the simulation outputs in the final section.
4
EN
Assumptions for testing the selected lithium cells in the climatic chamber are presented. Two different active balancing methods and one passive will be used. Three batteries consisting of eight cells each will be build for this purpose. The tests were aimed at determining the impact of cells temperature on their balancing process. They have many advantages over the traditional lead-acid batteries. The most important advantages include fast charging, high energy density and power as well as a wider range of operating temperatures. However, they require the use of battery surveillance and management systems (BMS) to increase work safety. One of the most important functions of such a system is the method of balancing, i.e. charge equalization of each cell.
PL
W artykule przedstawiono założenia do badań wybranych metod balansowania ogniw litowych w komorze klimatycznej. Zostały zastosowane dwie różne aktywne metody balansowania oraz jedna pasywna. W tym celu zbudowane zostały trzy akumulatory składające się z ośmiu ogniw każdy. Badania mają na celu sprawdzenie, jaki wpływ na balansowanie ogniw ma temperatura pracy ogniw litowych. Ogniwa litowe posiadają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi. Do najważniejszych zalet można zaliczyć możliwość szybkiego ładowania, wysoką gęstość energetyczną i moc oraz szerszy zakres temperatur pracy. Jednak wymagają one zastosowania systemów nadzorujących i zarządzających baterią akumulatorów (BMS Battery Management System) w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Jedną z ważniejszych funkcji BMS jest zastosowana metoda balansowania, czyli wyrównywania poziomu naładowania poszczególnych ogniw.
EN
Building a Strategic Battery Value Chain in Europe COM/2019/176 is a priority for EU policy. Europe’s current share of global cell production is only 3%, while Asia has already reached 85%. To ensure a competitive position and independence in the battery market, Europe must act quickly and comprehensively in the field of innovation, research and construction of the infrastructure needed for large-scale battery production. The recycling of used batteries can have a significant role in ensuring EU access to raw materials. In the coming years, a very rapid development of the battery and rechargable battery market is forecast throughout the EU. In the above context, the recycling of used batteries plays an important role not only because of their harmful content and environmental impact, or adverse impact on human health and life, but also the ability to recover many valuable secondary raw materials and combine them in the battery life cycle (Horizon 2010 Work Programme 2018–2020 (European Commission Decision C(2019) 4575 of 2 July 2019)). In Poland, more than 80% of used batteries are disposable batteries, which, together with municipal waste, end up in a landfill and pose a significant threat to the environment. This paper examines scenarios and directions for development of the battery recycling market in Poland based on the analysis of sources of financing, innovations as well as economic and legal changes across the EU and Poland concerning recycling of different types of batteries and rechargable batteries.
PL
Budowanie strategicznego łańcucha wartości w zakresie baterii i akumulatorów w Europie COM/2019/176 jest priorytetem dla polityki UE. Obecny udział Europy w globalnej produkcji ogniw wynosi zaledwie 3%, podczas gdy Azja osiągnęła już poziom 85%. Aby zapewnić konkurencyjną pozycję i niezależność na rynku baterii, Europa musi działać szybko i kompleksowo w dziedzinie innowacji, badań oraz budowy infrastruktury niezbędnej do produkcji baterii na dużą skalę. Recykling zużytych baterii może odgrywać znaczącą rolę w zapewnianiu dostępu UE do surowców. W najbliższych latach prognozowany jest bardzo szybki rozwój rynku baterii i akumulatorów w całej Uni Europejskiej. W powyższym kontekście recykling zużytych baterii odgrywa ważną rolę nie tylko ze względu na ich szkodliwą zawartość, niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie i życie ludzkie, ale także na możliwość odzyskania wielu cennych surowców w całym cyklu życia produktu (program prac „Horyzont 2010” na lata 2018–2020 (decyzja Komisji Europejskiej C (2019) 4575 z dnia 2 lipca 2019 r.)). W Polsce ponad 80% używanych baterii to baterie jednorazowe, które wraz z odpadami komunalnymi trafiają na składowisko odpadów, stanowiąc istotne zagrożenie dla środowiska. Celem postawionym w artykule jest opracowanie scenariuszy i kierunków rozwoju recyklingu rynku baterii w Polsce na podstawie analizy źródeł finansowania, innowacji oraz zmian ekonomicznych i prawnych w UE i w Polsce w zakresie recyklingu różnych typów baterii i akumulatorów.
6
Content available Battery/super-capacitor HESS applied in DC microgrid
EN
Energy storage technology (EST) is an effective way to improve the power quality of renewable energy generation (such as solar energy and wind energy), but a single energy storage system (ESS) is difficult to meet the demand for the safe operation of the grid. According to the structure and operation characteristics of the existing battery/super-capacitor hybrid energy storage system (HESS), a battery/super-capacitor HESS is proposed. The working principle and three working modes (the super-capacitor pre-charging cold standby mode, the boost mode and buck mode) of the HESS are analyzed in detail. The state equations of the boost mode and buck mode are derived. The state space average method is used to establish the small signal equivalent model under the buck/boost mode. Moreover, the charge and discharge control strategy of the HESS is obtained by combining the voltage closed-loop control. The simulation model is built in Matlab/Simulink to verify the effectiveness of the proposed HESS and its control strategy. The results show that the HESS and its control strategy can ensure the DC bus voltage has good stability and superior anti-interference, and it can simultaneously provide large current, increase the battery life, and improve the technical economy of energy storage.
PL
Wprowadzanie do eksploatacji w podziemiach kopalń węgla coraz większej liczby napędów spalinowych stwarza znaczny dyskomfort pracy załóg górniczych, związany ze stężeniem spalin i emitowanym ciepłem. Bezemisyjny ciągnik podwieszony GAD-1 o napędzie akumulatorowym, wyposażony w ogniwa najnowszej generacji, może stanowić korzystną alternatywę w odniesieniu do urządzeń transportowych o napędzie spalinowym.
EN
Introduction of growing number of diesel drives to mine undergrounds creates a significant discomfort of work associated with concentration of exhaust gases and with generated heat. Emission-free GAD-1 suspended locomotive with electric drive, equipped with state-of-the-art batteries, can be an alternative design or can be a completion to diesel transportation machines.
8
Content available remote Power flow control and management of a Hybrid Power System
EN
Recently eco-friendly solutions are gaining attraction for energy generation to overcome the environmental problems, but unpredictable nature and high dependency on weather state are the main restriction of renewable sources. To overthrown this drawbacks, various renewable sources need to be integrated such us PV, wind turbines and battery, the biggest challenge of this integration is to control and manage the power flow. In this paper a control method is proposed to deal with the power flow from a standalone PV–wind-battery to meet the load demand. The system is validated in the Matlab/Simulink environment and the simulation results obtained confirm the effectiveness of the proposed control.
PL
Ostatnio ekologiczne rozwiązania zyskują na atrakcyjności dla wytwarzania energii ale nieprzewidywalny charakter i wysoka zależność od stanu pogody są głównymi ograniczeniami źródeł odnawialnych. Aby usunąć te wady, należy zintegrować różne źródła odnawialne, takie jak PV, turbiny wiatrowe i baterie. Największym wyzwaniem związanym z tą integracją jest kontrolowanie przepływu energii i zarządzanie nim. W niniejszej pracy zaproponowano metodę sterowania, aby poradzić sobie z przepływem mocy z autonomicznej baterii wiatrowej PV i aby sprostać wymaganiom obciążenia. System jest walidowany w środowisku Matlab / Simulink, a uzyskane wyniki symulacji potwierdzają skuteczność proponowanej kontroli.
EN
This work deals with the study of an electrical energy production system made up of three sources of energy: photovoltaic energy, a fuel cell and a battery. The optimization of this hybrid production system is ensured by the control of each part. The hybrid system chain also contains a three level T type inverter that improves the quality of energy injected into the alternating load and consequently reduces the harmonic rate. The Renewable Energy Management System provides a global overview of the performance of the hybrid system and allows for a quick analysis to understand the root causes of a problem, an improvement in efficiency through a comparison of power curves as well as a visualization of trends in production. The considered system was implemented in the Matlab / Simulink, the results show the effectiveness of the proposed method. In order to optimize the power flow in the different parts of the production line, an energy management algorithm is developed in order to mitigate the fluctuations of the load. To analyze our approach, a prototype is modelled, simulated with Matlab / simulink and can be realized in an experimental test bench.
PL
Praca dotyczy badania systemu produkcji energii elektrycznej złożonego z trzech źródeł energii: energii fotowoltaicznej, ogniwa paliwowego i baterii. Optymalizację tego hybrydowego systemu produkcji zapewnia kontrola każdej części. Łańcuch systemu hybrydowego zawiera falownik T trzeciego poziomu, który poprawia jakość energii w przemiennym obciążeniu i zmniejsza częstotliwość harmonicznych. System zarządzania energią odnawialną zapewnia kompleksowy obraz wydajności systemu hybrydowego i pozwala na szybką analizę przyczyn problemu, poprawę wydajności poprzez porównanie mocy i wizualizacji trendów produkcyjnych. . Rozważany system został zaimplementowany w Matlab / Simulink, wyniki pokazują skuteczność proponowanej metody. Aby zoptymalizować przepływ mocy linii produkcyjnej, opracowano algorytm zarządzania energią w celu zmniejszenia wahań obciążenia. Aby przeanalizować nasze podejście, modeluje się prototyp, symuluje za pomocą Matlab / simulink i można go zrealizować w eksperymentalnej ławce testowej.
PL
Obecnie najczęściej stosowanymi akumulatorami (powszechnie nazywanymi bateriami) w samochodach z napędem elektrycznym typu BEV są ogniwa litowo-jonowe. Okres ich eksploatacji szacowany jest na około 10 lat. W 2018 roku udział samochodów elektrycznych BEV w rynku motoryzacyjnym Unii Europejskiej był niewielki i wyniósł 0,8%. Zgodnie jednak z polityką Wspólnoty już w 2030 roku mają one stanowić 50% użytkowanych samochodów osobowych, a po 2035 roku wszystkie sprzedawane samochody osobowe mają być w pełni elektryczne. Zwiększająca się liczba BEV, a co za tym idzie rosnąca liczba montowanych w nich baterii Li-Jon, nasuwa pytanie, jak produkcja, eksploatacja i ostatecznie recykling takich baterii wpływają na człowieka i otaczające go środowisko. Jednym z często powtarzanych zarzutów pod adresem samochodów elektrycznych jest to, że ich zerowa emisja w miejscu eksploatacji rekompensowana jest szkodliwą dla środowiska produkcją baterii, które w stosunkowo krótkim czasie zmieniają się w toksyczne elektrośmieci. Celem artykułu jest analiza cyklu życia baterii montowanych w samochodach elektrycznych w aspekcie ich emisyjności i bezpieczeństwa użytkowania. W pracy wskazano ponadto możliwości wykorzystania zużytych baterii samochodowych.
EN
Currently, the most commonly used batteries (commonly referred to as batteries) in cars with electric drive type BEV are lithium-ion cells. The period of their operation is taken there for about 10 years.In 2018, the share of this type of car in the European Union automotive market was small and amounted to 0.8%. However, according to Community policy, in 2030 they are to account for 50% of used passenger cars, and after 2035 according to (ING Economics Department, 2017) all cars sold at that time are to be fully electric. The increasing number of BEVs, and hence the number of Li-Ion batteries installed there, raises the question of how the production, operation and ultimately recycling of such batteries affect people and the surrounding environmentOne of the repeated accusations of electric vehicles is that their zero emission in the place of use is burdened with environmentally harmful battery production, which changes in a relatively short time into toxic electro-waste. Therefore, the author of this work will describe, among others, Is the use of such batteries safe, what is the actual emission of pollution that accompanies the production of lithium-ion batteries, as well as the possibility of their use after dismantling from vehicle.
PL
W pracy wykonano analizę testów drogowych stosowanych między innymi do badań nowo projektowanych układów napędowych autobusów miejskich. Został opracowany własny model trasy testowej autobusu na bazie jednego ze znormalizowanych cykli jazdy autobusu w warunkach miejskich oraz rzeczywistych danych zebranych na podstawie wielokrotnego przejazdu jedną z tras obsługiwanych przez komunikację miejską w jednym z największych miast w Polsce, między przystankami krańcowymi. Przeanalizowano pracę zasobników energii elektrycznej pod kątem wymagań odnośnie do zasięgu pojazdu (według potrzeb zakładu komunikacji miejskiej i uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych), trwałości i masy źródła energii, czasu potrzebnego na naładowanie źródła po cyklu bądź cyklach jazdy. Ze względów ekonomicznych poza obecnie najczęściej stosowanymi zasobnikami energii typu litowo-jonowego czy litowo-polimerowego, wzięto pod uwagę inne typy źródeł energii, mniej korzystne z punktu widzenia gromadzenia energii (z uwagi na masę). Celem pracy jest określenie charakteru pracy elektrycznego źródła energii oraz opracowanie wytycznych doboru parametrów źródła energii istotnych z punktu widzenia eksploatacji, a także analiza jego trwałości w zależności od założonych parametrów ruchu pojazdu komunikacji zbiorowej (autobusu) w warunkach miejskich. Ponadto praca ma na celu zwrócenie uwagi na inne technologie wykonania zasobników energii, niekiedy znacznie tańsze niż obecnie wykorzystywane, a w odpowiednich warunkach możliwe do zastosowania.
EN
The paper involved the analysis of road tests used for the research of newly designed drive systems of city buses. An own model of the bus test route was developed based on one of the standardized bus cycles in urban conditions and real data collected on the basis of multiple journeys by one of the routes, between end stops, served by public transport in one of the largest cities in Poland. The electric energy storages operate have analyzed taking in to account of the vehicle range requirements (according to the needs of the municipal transport plant and taking into account the current technical capabilities), durability and mass of the energy source, time needed to charge the source after the one cycle or driving cycles. For economic reasons, apart from currently the most commonly used lithium-ion or lithium-polymer type energy storage, other types of energy sources, less beneficial from the point of view of energy accumulating (mass), have been taken into account. The purpose of this paper is to determine of the electric energy source operating regime and develop guidelines for the selection of parameters of the source which are important from the point of view exploitation and analysis of its durability depending on the assumed parameters of the traffic of the public transport vehicle (bus) in urban conditions. In addition, the this paper purpose is to draw attention to other energy storage technologies, sometimes much cheaper than currently used, and in appropriate conditions possible to apply.
PL
Przedmiotem referatu jest recykling i alternatywne zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych - najbardziej niebezpiecznych z odpadów, jakie pochodzą z samochodów elektrycznych. Autorzy pracy przedstawiają wyniki analizy danych dotyczących najnowszych rozwiązań związanych z wycofanymi bateriami EV (electric vehicles). Najczęściej wykorzystywaną z metod radzenia sobie z problemem przez producentów samochodów elektrycznych jest tworzenie magazynów energii. Innym rozwiązaniem jest utylizacja akumulatora litowo-jonowego, dzięki czemu można odzyskać m.in. lit, mangan i kobalt. Zagadnienie jest niezwykle istotne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia w związku ze wzrostem produkcji baterii EV.
EN
The subject of this paper is the recycling and alternative use of lithium-ion batteries - the most dangerous waste from electric cars. Authors present research data concerning the latest solutions used in this area. When dealing with this problem, the most frequently used method is creating energy storages. The other solution is reprocessing lithium-ion batteries, which allows to recover, among others, lithium, manganese and cobalt. This problem is crucial from ecological and economic point of view due to the increase of EV batteries production.
EN
The article contains basic information about selected mechanical, electrical and electrochemical techniques of electrical energy storage. Due to the rising popularity of renewable resources, electrical energy storage systems will play more and more significant role in the power engineering, electronics, car manufacturing and other key areas. This situation leads to the need to raise awareness of electrical energy storage.
PL
W artykule zawarte zostały informacje na temat obecnego stanu rozwoju wybranych metod mechanicznych, elektrycznych i elektrochemicznych magazynowania energii elektrycznej. Ze względu na wzrost popularności odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii elektrycznej będzie odgrywało coraz ważniejszą rolę w elektroenergetyce, elektronice oraz innych kluczowych obszarach. Ta sytuacja prowadzi do potrzeby podnoszenia świadomości w zakresie magazynowania energii elektrycznej.
PL
W artykule przedstawiono testy drogowe stosowane między innymi do badań nowo projektowanych układów napędowych autobusów miejskich. Opracowano własny model trasy testowej autobusu na bazie jednego ze znormalizowanych cykli jazdy autobusu w warunkach miejskich oraz na rzeczywistych danych zebranych na podstawie wielokrotnego przejazdu między przystankami krańcowymi, na jednej z tras obsługiwanych przez komunikację miejską w jednym z największych miast w Polsce. Przeanalizowano pracę zasobników energii elektrycznej pod kątem: wymagań odnośnie do zasięgu pojazdu (według potrzeb zakładu komunikacji miejskiej i przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych), trwałości i masy źródła energii, czasu potrzebnego na naładowanie źródła po cyklu bądź cyklach jazdy. Rozważono zastosowanie akumulatorów wykonanych w innych technologiach niż obecnie najpopularniejsze litowo-jonowe czy litowo-polimerowe.
EN
Presented are road tests used, among other things, for research of newly designed drive systems of city buses. Developed was the authors’ own model of a bus test route basing on one of the standardized bus ride cycles in urban conditions and on real data collected during multiple rides between end stops on one of the public transport routes in one of the largest cities in Poland. Analysed is the electric energy storages operation taking into account requirements concerning the vehicle range (according to the needs of the public transport company and taking into account the current technical capabilities), durability and mass of the energy source as well as the time needed to charge the source after one cycle or many driving cycles. Considered is application of batteries made with technologies different from the most popular now Li-Ion or Li-Po ones.
EN
This paper discusses selected problems regarding a high-frequency improved current-fed quasi-Z-source inverter (iCFqZSI) designed and built with SiC power devices. At first, new, modified topology of the impedance network is presented. As the structure is derived from the series connection of two networks, the voltage stress across the SiC diodes and the inductors is reduced by a factor of two. Therefore, the SiC MOSFETs may be switched with frequencies above 100 kHz and volume and weight of the passive components is decreased. Furthermore, additional leg with two SiC MOSFETs working as a bidirectional switch is added to limit the current stress during the short-through states. In order to verify the performance of the proposed solution a 6 kVA laboratory model was designed to connect a 400 V DC source (battery) and a 3£400 V grid. According to presented simulations and experimental results high-frequency iCFqZSI is bidirectional – it may act as an inverter, but also as a rectifier. Performed measurements show correct operation at switching frequency of 100 kHz, high quality of the input and output waveforms is observed. The additional leg increases efficiency by up to 0.6% – peak value is 97.8%.
16
Content available remote Preliminary research of photovoltaic module stand functionality
EN
In the article a research stand and preliminary research results for photovoltaic cells of combined rated power output of 500We, connected with an electrochemical battery through a controller and voltage converter has been presented. In the article the characteristics of battery charge current, battery voltage, the characteristics of voltage of photovoltaic cells during battery charging and open circuit voltage of the photovoltaic modules have been presented. In the following a wide arrange of applications of tested installation has been provided, particularly in prosumer microinstalations and in electric vehicles.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko badawcze oraz badania wstępne ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 500We, które połączone zostały poprzez regulator i przetwornicę napięcia z akumulatorem elektrochemicznym. W pracy przedstawiono charakterystyki prądu ładowania akumulatora, napięcia na zaciskach akumulatora, napięcia na modułach PV podczas ładowania akumulatora oraz charakterystykę napięcia otwartego ogniw PV. W niniejszej pracy przedstawiono szerokie zastosowanie tego typu instalacji w szczególności w mikroinstalacjach prosumenckich, a także pojazdach elektrycznych.
PL
Dostępność nowych skomercjalizowanych technologii w dziedzinie zasilania elektrycznego pozwala na nowe rozwiązania inżynierskie. W celu efektywnego wykorzysta­nia potencjału dostępnych rozwiązań coraz częściej stosowane są techniki hybrydowe. Artykuł zawiera opis koncepcji projektowej przenośnych hybrydowych systemów zasilania. Wykorzystano profile energetyczne, które są autorskim narzędziem do określenia para­metrów projektowanego układu. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia wykorzystanie korzyst­nych parametrów nowoczesnych źródeł zasilania, co pozwala na znaczące zmniej­szenie masy projektowanego układu.
EN
Modern technologies available in commercialized market of power supply, allow engineers to introduce new solutions. In order to fully use the potential of available technologies, hybrid solutions are increasingly employed. This paper presents designing concept for mobile hybrid power supply systems. Proposed solution ensures proper use of favourable parameters of designed system, allowing for significant reduction of the designed system mass.
PL
Obecny, dynamiczny rozwój zasobników energii elektrycznej, takich jak akumulatory litowo-jonowe i superkondensatory, pozwala na ich szerokie zastosowanie w trakcji elektrycznej. W niniejszym artykule pod rozważanie poddano możliwość likwidacji skrzyżowań w tramwajowej sieci trakcyjnej i przejazd tramwaju przez skrzyżowanie z wykorzystaniem zasobnika energii. Rozpatrzono trzy możliwe konfiguracje zasobnika – akumulator litowo-jonowy, superkondensator i zasobnik hybrydowy, wykorzystujący obie wymienione technologie. Analizie poddano koszty zasobników, ich masę oraz trwałość zaproponowanych rozwiązań
EN
The current, dynamic development of electric energy storage devices such as lithium-ion batteries and supercapacitors allows their widespread use in electric traction. In this article, consideration was given to the possibility of liquidating intersections in the tramway traction network and crossing the tram by crossing with the use of an energy reservoir. Three possible configurations of the reservoir were considered – a lithium-ion battery, a supercapacitor and a hybrid container using both technologies. The analysis covered the costs of the bins, their mass and durability of the proposed solutions.
PL
W publikacji przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Ich celem jest ocena techniczna i ekonomiczna celowości zastosowania akumulatorów chłodu w instalacjach chłodniczych z płynną regulacją wydajności wentylatorowych chłodnic powietrza. Zalety technologiczne tego typu instalacji w przechowalnictwie warzyw potwierdziły badania prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.
EN
Test results obtained in the Institute of Fluid Flow Machinery of Polish Academy of Science in Gdańsk are presented. Their purpose was technical and economical analysis of the use of cold storage devices in refrigerating systems with infinitely variable capacity control of air coolers. Advantages of such a solution have been confirmed during tests in the Horticulture Institute in Skierniewice.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie problemu doboru pojemności stacjonarnych zasobników energii w systemach zasilania potrzeb własnych SZPW. Rozwiązanie- nowy algorytm został wdrożony w przedsiębiorstwie, w którym do tej pory stosowano uproszczone metody doboru pojemności zasobników wykorzystujące jedynie informacje o napięciu znamionowym, czasie trwania wyładowania, prądzie obciążenia ciągłego i doraźnego. Nowy algorytm wykorzystuje dodatkowo funkcje: pojemności od temperatury, pojemności od prądu wyładowania, żywotności od głębokości wyładowania. Algorytm oblicza też wskaźnik LCOE (ang. levelized cost of electricity). Porównanie starej metody doboru pojemności z nowym algorytmem pokazało, że dla tych samach danych wejściowych tradycyjna metoda przeszacowywała pojemność zasobnika energii.
EN
The article presents a problem solution of selecting the capacity of batteries for stationary energy storage in the own needs supply systems (SZPW). The new algorithm has been implemented in a company that uses simplified methods of capacity selection, which used only: rated voltage, discharge time, continuous load current, immediate load current. The new algorithm additionally uses functions: capacity from temperature, capacity from discharge current, lifetime from discharge depth. The algorithm also calculates the LCOE index. Comparison of the old method of capacity selection with the new algorithm saved in the form of a calculation program showed that for the same input data for calculations, the traditional method overestimated the capacity of the energy storage system. This resulted in increased investment costs.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.