Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transmission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wprowadzenie do epidemiologii opartej na ściekach, w tym transmisje koronawirusów, wykrywanie, monitorowanie i modelowanie.
EN
The paper provides an introduction to wastewater-based epidemiology (WBE), including transmission of coronaviruses, surveillance, monitoring and modelling.
EN
This paper considers the braking process of a mine diesel locomotive with hydrostatic mechanical transmission (HSMT) operating according to the “input differential” scheme. Braking process modeling involves four implementation methods. Identification and systematization of basic regularities in the distribution of power flows within a closed transmission contour in the process of braking have been performed with the help of software support developed by means of MatLab/Simulink. The simulation results of braking due to the hydrostatic transmission and the braking system during the movement of a diesel locomotive in the transport and traction ranges are presented in the form of graphical correlations. The process of theoretical studies of the braking process of a diesel locomotive with HSMT operating according to the “input differential” scheme has helped determine that, in terms of deceleration at the expense of a hydrostatic drive (HSD) and braking system while preserving kinematic engine-wheels connection, it is not permitted to implement this method of braking process as it is followed by excess of the allowable value of working pressure differential within HSD up to 2.8 times.
EN
Intensive pursuit in the introduction of automatic train driving systems, both with and without the driver in the cabin, can be observed around the world. Implementation of such a system allows for an increase in both the safety level of traffic and capacity of railway lines and consequently, an increase in the running frequency of these trains, which is extremely important in large urban agglomerations. One type of automatic train system is the CBTC class, in which a wireless network is used for data transmission. An important issue in the systems of this class is the problem of transferring information from the track to the train about the possibility and method of driving. This article describes the possible ways of sending information from the track to the train. The system of information transmission from track to trains (SPITP) was defined and discussed. The general characteristics of the CBTC class systems were presented. In Poland, a scientific project which aimed at developing the CBTC class system was recently undertaken. It is called rmCBTC and is being prepared as part of a project carried out by the Rail-Mil Computers Sp. z o. o. from Warsaw and the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, co-financed by the National Center for Research and Development from the European Union Funds. This article presents the assumptions of the designed system and discusses the scope of data that is necessary in the subsystem of information transfer from the track to the train with the rmCBTC system.
EN
The article presents theoretical research of a transmission system that allows examination of the dynamic processes evaluating different sizes of defects in gear tooth (0%, 20%, 50%, 80% of teeth width) and gaps between the connection of the gear teeth. The dynamics of the transmission is described using the finite element method and discreet elements. This paper presents and analyzes the results of mathematical experiments on this system.
EN
A comparative analysis of various methods for the decomposition of broad bands into individual components has been carried out. It is shown that the most universal are the methods of modulation spectroscopy and direct differentiation of conventional spectral characteristics, which, unlike the widely used Alentsev-Fock method, are applicable to spectra of any type (luminescence, transmission, absorption, etc.). The features and capabilities of the direct differentiation method are used to identify the structure in the emission spectra and transmission of ZnSe single-crystal substrates.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą różnych metod dekompozycji szerokich pasm na poszczególne składniki. Pokazano, że najbardziej uniwersalne są metody spektroskopii modulacyjnej i bezpośrednie różnicowanie konwencjonalnych charakterystyk spektralnych, które w przeciwieństwie do powszechnie stosowanej metody Alentseva-Focka mają zastosowanie do widm dowolnego rodzaju (luminescencja, transmisja, absorpcja itp.). Cechy i możliwości bezpośredniej metody różnicowania są stosowane do identyfikacji struktury w widmach emisyjnych i transmisyjnych monokrystalicznych składników ZnSe .
EN
The result of transmission planning process is an investment schedule. The goals of investment schedule are network enhancement and transmission capacity restoration. Elements of investment schedule are conditioned by deterministic and probabilistic issues. In particular, the high volatility of data for the transmission planning process deriving from energy market, organizational and technological realities, forces a change in approach. Under the conditions of functioning of the Polish power system, significant changes affecting the development planning process have occurred over the last several years. Among these conditions should be mentioned at least: the change in the country’s economy, organizational changes, technological development, energy market implementation, initiation of emissions trading and implementation of preferences for RES. These factors have forced the need for a new approach to transmission planning process, with particular focus on the meshed grid – 400, 220 and 110 kV. The article presents potential solutions of using probabilistic methods in the transmission planning process. Main reason of implementation proposed probabilistic approach is to investigate the influence of random factors on future transmission network structure. New elements of the process will be presented introducing main non-deterministic issues. Results of the calculation achieved for the test cases (based on transmission system model) will be shown. Finally transparency aspects in Poland will be described. Basically, transparency of transmission planning process is ensured on several levels – national and ­local. Planning process is provided directly by Transmission System Operator. The results need to be approved by Energy Regulatory Office. Transparency becomes really important on the stage of spatial planning, constructing and investment realization phase.
PL
Wynikiem procesu planowania sieci przesyłowych jest harmonogram inwestycyjny. Głównymi celami takiego harmonogramu są rozbudowa tych sieci i przywrócenie ich zdolności przesyłowych. Elementy harmonogramu inwestycyjnego są warunkowane kwestiami deterministycznymi i probabilistycznymi, W szczególności duża zmienność danych niezbędnych dla procesu planowania przesyłu wynikającego z zapotrzebowania na rynku energii oraz realiów organizacyjnych i technologicznych, wymusza zmiany w podejściu do zagadnienia. W warunkach, w których funkcjonuje polski system energetyczny, znaczące zmiany mające wpływ na rozwój procesu planowania zachodzą od kilku ostatnich lat. Wśród tych warunków należałoby przynajmniej wymienić takie, jak zmiany w gospodarce krajowej, zmiany organizacyjne, postęp technologiczny, wprowadzenie rynku energii, początek działania systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz wdrożenie preferencji dla OZE. Czynniki te wymusiły potrzebę zastosowania nowego podejścia do procesu planowania przesyłu, ze szczególnym uwzględnieniem gęsto ze sobą powiązanych sieci 400, 220 i 110 kV. W artykule przedstawione są potencjalne rozwiązania dla wykorzystania metod probabilistycznych w procesie planowania przesyłu. Głównym powodem dla wprowadzenia tego proponowanego probabilistycznego podejścia jest zbadanie wpływu czynników losowych na przyszłą strukturę sieci przesyłowych. Zostaną zaprezentowane nowe elementy tego procesu ­przedstawiające główne kwestie niedeterministyczne. Pokazane zostaną wyniki obliczeń osiągniętych w przypadkach testowych (opartych na modelu systemu przesyłowego). Na koniec opisane zostaną aspekty przejrzystości w Polsce. W zasadzie, przejrzystość w procesie planowania przesyłu jest zapewniony na kilku poziomach – zarówno krajowych, jak i lokalnych. Proces planowania dostarczany jest bezpośrednio przez Operatora Systemu Przesyłowego. Wyniki tego procesu muszą zostać zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Przejrzystość ma szczególnie duże znaczenie na etapie planowania przestrzennego, prac konstrukcyjnych oraz w fazie realizacji inwestycji.
7
EN
In the article the influence of the moment of beginning of shifting gears on the efficiency of acceleration of the vehicle has been evaluated – on the fuel consumption at a given level of dynamism of the car. Different programs of switching gear at different values of the length of the friction trailing have been studied. Arguments are made in favor of the fact that the gearshift processes should not be too fast and that the work of friction trailing is not decisive in view of the need to increase the energy efficiency of the car. It is emphasized that between the laws of gear shifting, which are optimal considering the fuel economy, which, having in mind the dynamism, there are no fundamental differences. On the basis of the information obtained, it is concluded that the real variety of transmissions is unreasonably excessive and even harmful, since optimality is usually monotonous.
EN
This paper is a summary of the design and workmanship of a Formula Student transmission system vehicle. We conducted simulation research on transmission system damage. Damage occurred during the Formula Student competition, which is why we needed to improve the drivetrain system. The article proposes a variant of the change brackets and carrying out simulation studies on the new construction. For selected models, the transmission system, which is also determined by its impact on strength and reliability, is driven by a four-cylinder engine with a displacement of 0.6 dm3.
EN
The application of mechanical transmission is one of the methods for increasing the efficiency of electric drive. It is important for the acceleration process, because it significantly limits the motor current. It is also important for the deceleration process, because the vehicle speed range of regenerative braking is extended. The gear shifting is crucial for multi gear transmissions. This process should be automated to assure the proper gear shifting for acceleration and regenerative braking. The proper operation of automated manual transmission is possible by the appropriate control system and control strategy. In the paper the control system and the control strategy for electric drive with automatic manual transmission was presented. The control strategy of multi gear transmission application in that kind of drive was analyzed. The proposed control strategy was checked by the computer simulation method.
PL
Praca napędu elektrycznego z możliwie największą sprawnością jest szczególnie ważna z uwagi na zużycie energii elektrycznej, co skutkuje to zwiększeniem zasięgu jazdy pojazdu. Jedną z metod zwiększania sprawności napędu elektrycznego jest zastosowanie odpowiedniej przekładni mechanicznej. Takie rozwiązanie w przypadku przyspieszania pozwala na zmniejszenie prądu maszyny trakcyjnej, zaś w przypadku hamowania rekuperacyjnego zwiększa użyteczny zakres prędkości jego zastosowania. Z uwagi na zapewnienie odpowiednich warunków pracy maszyny trakcyjnej proces zmiany przełożenia musi być zautomatyzowany. Proces automatyzacji można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiedniego układu sterowania realizującego właściwą strategię sterowania, które muszą być dopasowane indywidualnie do parametrów pojazdu elektrycznego oraz komponentów jego napędu. W artykule przedstawiono układ sterowania i strategię sterowania dla napędu elektrycznego wyposażonego w zautomatyzowaną wielostopniową skrzynię biegów. Analizie poddano strategię sterowania pracą napędu elektrycznego wyposażonego w zautomatyzowaną skrzynię biegów. Zaproponowane strategie sterowania sprawdzono przy wykorzystaniu metody symulacji komputerowej.
EN
To analyze the braking process of a mine diesel locomotive with hydrostatic-mechanical transmission (HSMT), a mathematical model has been developed. In contrast to available models, this one takes into consideration rules of changes in controlling the parameters of hydrostatic drive (HSD) and implementation methods for the braking process. Moreover, the model makes it possible to study changes in kinematic parameters, power parameters, and energy parameters of HSMT under various conditions of a mine diesel locomotive operation. It has been determined that the use of HSMT operating according to the “output differential” scheme is possible, providing kinematic disconnection of the engine from the driving wheels (for emergency braking with complete stop of the diesel locomotive) or at the expense of HSD while preserving the kinematic connection between the engine and the wheels (for deceleration). Use of the braking system together with HSD or the braking system only while preserving the kinematic connection between the engine and the wheels will result in HSMT failure.
PL
W artykule opisano zalecaną przez UIC metodę pomiaru pokrycia radiowego dla systemu GSM-R, który jest bazą do poprawnej transmisji danych na potrzeby systemu ETCS. Przeanalizowano najważniejsze zasady pomiaru pokrycia pola radiowego według tej metody. Zdaniem autorów artykułu, przyjęta przez UIC metoda pomiaru ma wiele mankamentów i dlatego autorzy proponują inną metodę pomiaru pokrycia radiowego do transmisji danych w systemie GSM-R.
EN
The article presents the UIC recommended radio coverage measurement method in GSM-R system, which is the basis for correct data transmission for ETCS needs. The most important principles of this method for radio frequency coverage are analysed. According to the authors, the measurement method adopted by the UIC has many shortcomings and therefore they propose another method of measuring radio coverage for data transmission in the GSM-R system.
12
Content available remote Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego w systemach wymiany danych lotniczych
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą otoczenia telekomunikacyjnego transportu lotniczego. Opisano istotę danych i informacji lotniczych oraz scharakteryzowano rozwiązania telekomunikacyjne realizujące ich transmisję. Przedstawiono podstawowe kwestie związane z migracją sieci wykorzystujących protokół X.25 do sieci wykorzystujących w warstwie sieciowej protokół IP. Dokonano analizy zagrożeń w systemach wymiany danych lotniczych. Przeanalizowano wybrane aspekty przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportu lotniczego. Szczególna uwagę zwrócono na zagrożenia i mechanizmy przeciwdziałające tym zagrożeniom, dla stałej lotniczej sieć telekomunikacyjna pracującej z wykorzystaniem stosu protokołów TCP/IP. Przedstawiono model bezpieczeństwa informacyjnego systemu wymiany danych lotniczych wykorzystując zalecenia budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.
EN
The article presents issues related to the analysis of the environment of telecommunications by air transport. The essence of aeronautical data and information has been described and telecommunications solutions for their transmission have been characterized. The basic issues related to network migration using X.25 protocol are presented to the networks using the IP protocol in the network layer. An analysis of threats in aeronautical data exchange systems. Some selected aspects of counter threats, which may be an important factor affecting the safety of the air transport system, have been analyzed. Particular attention has been paid to the treats and mechanisms that counteract these threats, for the aeronautical telecommunications network working on the TCP / IP protocols. The model of information security of the air data exchange system was introduced using the recommendations of building an IT security management system.
EN
In this paper, the effect of geometry and impedance on the acoustic behavior of wall and lined cylindrical ducts is investigated using a numerical model which enables one to compute the reflection and the transmission coefficients of such ducts using the multimodal scattering matrix. From this matrix, the acoustic power attenuation is deduced. By using these tools, the effect of duct diameter increase and duct diameter decrease of the wall or lined duct section is studied. The numerical results are obtained for two configurations of wall and lined ducts. Numerical coefficients of transmission and reflection as well as the acoustic power attenuation show the relative influence of each type of variation.
EN
The paper presents results of analysis of selected dynamic features of an uneven-running two- -wheeled strand transmission. The characteristic features of such type of transmissions is the ability of obtaining variable kinematic and dynamic features by the application of wheels with a noncircular envelope. Particularly, high interest of application of uneven-running transmissions was done in the previous century. At that time, a concept of application of such transmissions for process and machine control was invented. The applications in textile and engineering industry are widely known. A mathematical model of the multiplying transmission is presented. Few versions of dynamic features of the transmission for different loads and solid moments of inertia are examined. The presented results can be very helpful for designers of classical and uneven-running strand transmissions.
15
Content available remote Wireless control process technical exploitation facility
EN
Abstract: In the article presents issues related to the control for which wireless is utilized in object technology. During the tests performed the technical parameters were determined the quality of control the object of the mobile cellular telephone system. It also analyzes the impact of the delay time of signal transmission control on the technical parameters of the object.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem bezprzewodowym, które wykorzystywane jest w obiekcie technicznym. Podczas wykonanych badań technicznych określono parametry jakości sterowania obiektu z mobilnego systemu telefonii komórkowej. Przeprowadzono również analizę wpływu czasu opóźnienia transmisji sygnału sterującego na parametry techniczne obiektu.
EN
The essence of operation of all the ITSs is to make decisions on the basis of the obtained and available information. The relevance of taken decisions depends on the quality of available information, its accuracy and up-to-dateness. It is important to pay attention to the fact that requirements for up-to-dateness of information as well as the consequences of delays in their transfer or in connection with their loss are different depending on the subsystem. The paper presented the issues related to the analysis of the ITS telecommunications environment. The selected aspects of prevention from risks, which may be an important factor affecting the security of the transport system functioning, will be analysed. Moreover, the analysis of methods for the secure data transmission will be also carried out. The transmission security methods will be selected within the framework of VPN virtual tunnel technologies. The mechanisms, the implementation of which will allow to increase the security and availability of information transmission in ITSs, were offered.
PL
Celem badań ankietowych była ocena wiedzy na temat zdrowotnego aspektu interakcji między zwierzętami domowymi, ich właścicielami a otoczeniem. Badania przeprowadzono na liczącej 52 osoby populacji w wieku od 21 do 40 lat. Wyniki ankiety wykazały, że interakcje właścicieli ze zwierzętami są istotnym elementem, mogącym mieć wpływ na zdrowie zarówno ich samych, jak i osób spoza ich otoczenia. Stwierdzono brak dostatecznej wiedzy na temat biologicznych zagrożeń stanowiących ryzyko zdrowotne w interakcjach człowiek – zwierzęta domowe. Istotnym wnioskiem wynikającym z niniejszych badań było stwierdzenie niskiego poziomu wiedzy na temat higienicznych aspektów transmisji biologicznej w relacjach zwierzęta domowe – właściciele.
EN
Many species of both bacteria, viruses, protozoa, which inhabit the body of the animal, excreted in the feces, hair and saliva are the source of infection for people outside the circle of cohabitation in the same place. Of knowledge and level of hygiene owners or custodians of animals depends on the ability to transmit so "transient" micro-flora. The aim of the publication was to present the knowledge of the owners or keepers of hygiene in interactions with animals. The survey on knowledge about the hygienic aspects of human interaction-pet consisted of 52 people - pet owners aged 20 to 41 years the majority of respondents declared that the frequency of hand washing which has no reflection in reality. The study also showed insufficient knowledge of the respondents in terms of the risks of transmission of micro-flora by pet owners to persons outside the circle pet-owner.
18
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu tlenku baru na właściwości szkieł tellurowych z układów TeO2–BaO–Na2O (TBN) oraz TeO2–BaO–WO3 (TBW). Wykazano, że szkła tellurowe z układu TBW charakteryzują się wyższą gęstością w stosunku do szkieł z układu TBN. Wyznaczono właściwości optyczne szkieł takie jak: współczynnik załamania światła, transmisja w zakresie widzialnym i w podczerwieni oraz współczynnik absorpcji. Na podstawie przeprowadzonych badań elipsometrycznych stwierdzono, że szkła TBW charakteryzują się wyższym współczynnikiem załamania światła w stosunku do szkieł TBN. Wyniki badań transmisji oraz współczynnika absorpcji wykazały wysoką przepuszczalność badanych szkieł tellurowych. Uzyskane parametry optyczne są interesujące z punktu widzenia konstrukcji układów optoelektronicznych.
EN
The aim of this work was the research on the effect of barium oxide content on tellurite glass properties of the TeO2–BaO–Na2O (TBN) and TeO2–BaO–WO3 (TBW) system. The TBW glasses are characterized by the higher density compared to the glasses of the TBN system. The optical measurements such as refractive index, transmission, and absorption coefficient have been done. On the basis of ellipsometric studies it was stated that TBW glasses are characterized by the higher value of the refractive index in comparison to TBN glasses. The transmission and absorption coefficient of glasses obtained are very high. All optical properties obtained are interesting due to their application in optoelectronic field.
EN
We have developed numerical model and software to simulate the ionizing radiation influence on the bipolar transistor parameters. The software allows to calculate the input and output characteristics, the current transmission coefficient and other parameters under the irradiation for various temperatures, base and collector voltages.
PL
Opracowaliśmy model numeryczny i oprogramowanie do symulacji wpływu promieniowania jonizującego na parametry tranzystorów bipolarnych. Oprogramowanie pozwala obliczyć parametry wejściowe i wyjściowe, aktualny współczynnik transmisji i inne parametry na podstawie napromieniowania dla różnych temperatur, napięć bazy i kolektora.
RU
Цель работы улучшить эксплуатационные показатели колёсного трактора путём использования электромагнитного датчика износа фрикционных накладок фрикционной муфты (ФМ). Методы исследования расчетно-экспериментальные, основанные на современных исследовательских методиках с использованием вычислительной техники. Исследования проводились в аккредитованной лаборатории Производственное обьединение (ПО) Минского тракторного завода (МТЗ) с использованием следующих приборов: манометр МТП-100 ГОСТ 2405-80 для измерения давления масла в системе управления фрикционами коробки передач (КП), цифровой прибор ХР 1206 для измерения частоты вращения вала балансирной машины, весовая головка ZDI для замера крутящего момента на валу балансирной машины, манометр МТП-160 ГОСТ 2405-80 для измерения давления масла в системе смазки, датчики давления Р9-НВМ для измерения давления в каналах управления муфтами фрикционов, датчики импульсов DKP-11 для измерения частоты вращения ведущих и ведомых частей стенда, блок измерительный SPIDER 8 для усиления и записи электрических сигналов. Теоретически и экспериментально подтверждена возможность оценки идентификации динамической нагруженности трансмиссии трактора с фрикционными муфтами; разработаны методика и алгоритм контроляизноса фрикционных пар и проведены испытания КП трактора «Беларус-2103», позволившие установить закономерность изменения износа фрикционных элементов в КП в зависимости от динамической нагруженности трактора и разработать устройство диагностирования, которое может быть включено в штатную систему питания трактора и поможет реализовать полученную возможность; результаты испытаний устройства диагностирования на КП и тракторе «Беларус-2103» подтвердили возможность оценки идентификации динамической нагруженности трансмиссии трактора с фрикционными муфтами.
EN
The objective of the research: to improve the performance of a wheeled tractor by means of using the electro- magnetic sensor of friction clutch lining wear of a friction ring (FR). Research methods calculation-experimental method based on modern research methods with the use of computer technique. The research was carried out in the accredited laboratory of MTZ using the following devices: manometer MTP-100 State Standart 2405-80 to measure oil pressure in the system of friction gear box control, digital device XP 1206 to measure shaft rotation frequency of a balanced machine, weight head ZDI to measure torque at the shaft of a balanced machine, manometer MTP-160 State Standart 2405-80 to measure oil pressure in the lubrication system, pressure sensors Р9-НВМ to measure pressure in channels of friction rings, impulse sensors ДКП-11 to measure rotation frequency of driving and dependent stand parts, measuring block SPIDER 8 to increase and to record electric signals. The possibility of assessing the identification of dynamic loading of tractor transmission with friction rings has been theoretically and practically proved; the methods and algorithm of the control of friction pair wear have been worked out and tests of the transmission of tractor «Belarus-2103» were carried out, which allowed to establish a regularity of the changes of the wear of the friction elements in a gear box depending on the dynamic load of a tractor and help to develop a diagnostic device which can be added to a regular feeding system of the tractor and to realize this possibility; results of the tests of diagnostics device on a gear box and tractor «Belarus-2103» confirmed the possibility of assessment of the identification of transmission dynamic loading of the tractor with friction rings. The results of theoretical and practical research were reported, approved of and recommended for application at Minsk Tractor Plant and also introduced into the teaching process of the Belarusian agricultural academy.
PL
Celem badań była poprawa właściwości eksploatacyjnych ciągnika kołowego przez zastosowanie elektromagnetycznego czujnika zużycia okładek przekładniowego sprzęgła ciernego. Metodyka obejmowała badania obliczeniowo-eksperymentalne, bazujące na nowoczesnych metodach badawczych wykorzystujących elektroniczną technikę obliczeniową. Badania prowadzono w akredytowanym laboratorium Mińskiej Fabryki Ciągników z wykorzystaniem następujących przyrządów: manometru MTP-100 GOST 2405-80 do pomiaru ciśnienia oleju w układzie sterowania sprzęgłami skrzyń przekładniowych; przyrządu cyfrowego XP 1206 do pomiaru prędkości obrotowej wału z masami bezwładnościowymi; masowej głowicy ZDI do pomiaru momentu obrotowego na wale maszyny bezwładnościowej; manometru MTP-160 GOST 2405-80 do pomiaru ciśnienia oleju w układzie smarowania; czujników ciśnienia P9-NWM do pomiaru ciśnienia w przewodach sterowania sprzęgłami ciernymi; czujników impulsów DKP-11 do pomiaru prędkości obrotowej napędzanych i napędzających elementów stanowiska oraz bloku pomiarowego SPIDER 8 do wzmocnienia i zapisu sygnałów elektrycznych. Teoretycznie i eksperymentalnie potwierdzono możliwość pomiaru i oceny identyfikacji dynamicznego obciążenia układu napędowego ciągnika z przekładniami ciernymi. Opracowana metodyka i algorytm kontroli zużycia przekładni ciernych i przeprowadzone badania współczynnika zużycia sprzęgła ciągnika „Belarus-2103” pozwoliły ustalić zależność zmiany zużycia ciernych elementów w skrzyni przekładniowej od dynamicznego obciążenia ciągnika i opracowanie urządzenia diagnostycznego, które może być włączone w układ zasilania ciągnika i pomoże w realizacji założonego celu. Rezultaty badań urządzenia diagnostycznego zainstalowanego w skrzyni przekładniowej ciągnika „Belarus-2103” potwierdziły jego przydatność do oceny stopnia zużycia przekładni ciernych.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.