Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  copper powder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effect of milling time on morphology and size of copper/CNT composite powder
EN
The development of a sintered copper matrix composite with a small addition of carbon nanotubes (CNTs), which improves its mechanical strength without a decrease in electrical conductivity is of practical importance. Therefore, in the present paper the parameters of ball milling of a Cu+CNT powder mixture were optimized in order to obtain the highest refinement of particles of such a composite material. Investigations carried out with the help of scanning electron microscopy and sieve analysis revealed that the average particle size of the powder decreases with an increase in the volume content of the carbon nanotubes. The presence of carbon material should limit grain growth during the hot pressing of composite material, allowing much smaller grain sizes and accompanying high hardness to be obtained of the resulting compacts, as compared with similarly processed copper powder.
PL
Opracowanie spiekanych kompozytów na osnowie miedzi z niewielkim dodatkiem nanorurek węglowych, poprawiających ich własności wytrzymałościowe bez wyraźnego spadku przewodności elektrycznej, ma duże znaczenie praktyczne. Dlatego w ramach niniejszej pracy została przeprowadzona optymalizacja parametrów mielenia w młynku kulowym mieszanki proszkowej miedź + nanorurki węglowe w celu uzyskania możliwie największego stopnia rozdrobnienia cząstek takiego materiału kompozytowego. Badania przeprowadzone metodą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz analiza sitowa wskazały, że średnia wielkość cząstek proszku generalnie spada wraz ze wzrostem zawartości nanorurek węglowych. Obecność nanorurek węglowych powinna zapobiegać rozrostowi ziarna podczas prasowania na gorąco takiego materiału kompozytowego, co pozwoli na uzyskanie znacznie mniejszego ziarna, a w konsekwencji wyższej twardości w porównaniu do wytwarzanego w ten sam sposób proszku miedzi.
2
Content available remote Wpływ proszku miedziowego na właściwości akrylanowych klejów samoprzylepnych
PL
Otrzymano zawierające proszek miedziowy akrylanowe kleje samoprzylepne PSA (pressure-sensitive adhesives) przewodzące prąd elektryczny. Zbadano wpływ ilości proszku miedziowego na właściwości adhezyjne klejów PSA oraz określono przewodność kompozycji zawierających miedź. Dodatek proszku miedziowego w kompozycji zwiększał kohezję i przewodność, a zmniejszał adhezję i kleistość filmu klejowego.
EN
Conductive acrylic pressure-sensitive adhesives were prepd. by addn. of Cu powder (3-50% by mass) and studied for elec. cond., cohesion, adhesion and tack. The addn. of Cu filler resulted in increasing the composite cohesion and cond. and in decreasing the adhesion and tack of the adhesive film.
PL
W metodzie niskociśnieniowego natryskiwania zimnym gazem (z ang. Low Pressure Cold Spraying - LPCS) powłoka konstytuowana jest z proszku pozostającego w stanie stałym. Połączenie cząstek następuje poprzez dynamiczne odkształcenie materiału i ma charakter przede wszystkim mechanicznego zakleszczania. W wyniku silnego odkształcenia plastycznego cząstek oraz podłoża skorupa tlenkowa zostaje rozkruszona i usunięta z powstającą wypływką. Dlatego aby doszło do połączenia metali o czystej powierzchni, niezbędne jest usunięcie warstwy tlenków. Artykuł przedstawia wpływ stopnia utlenienia proszku miedzianego o morfologii dendrytycznej na właściwości mechaniczne powłok (przyczepność, twardość, moduł Younga) naniesionych metodą LPCS na podłoże stopu aluminium AW1350. Powłoki naniesiono przy użyciu dwóch komercyjnych proszków dendrytycznych o granulacji -40+15 μm. Stopień utlenienia proszków określono poprzez mikroanalizę rentgenowską EDX. Analizę mikrostruktury przeprowadzono przy zastosowaniu mikroskopii skaningowej (SEM) oraz świetlnej. Przyczepność powłok określono metodą odrywania, natomiast twardość metodą Vickersa przy obciążeniu 2,94 N. Wraz ze wzrostem utlenienia proszku zwiększyła się porowatość naniesionych powłok, która lokalnie dochodziła do 12%. Przekłada się to na niskie właściwości mechaniczne, twardość rzędu 66 HV0,3 oraz wytrzymałość 3 MPa. Proszek o mniejszym stopniu utlenienia pozwolił nanieść powłoki o wyższej twardości 84 HV0,3 oraz wytrzymałości 5,5 MPa.
EN
Low-pressure cold spraying (LPCS) method is a solid-state particle deposition process. Particles bond mechanism is due to material dynamic plastic deformation and take a form of mechanical interlocking. As a result of particles and substrate plastic deformation oxide layer is crushed and removed with creating material jet. Therefore metallic bonding occurs after oxide layer removal. Presented paper shows the influence of copper powder oxidation of dendritic morphology on mechanical properties of the coatings (bond strength, hardness, Young’s modulus) deposited by LPCS method onto AW1350 aluminium alloy. The coatings were deposited of two various commercially available dendritic powders with the particles size of -40+15 μm. Powders particles oxidation was determined with EDX analysis. SEM and OM was employed to analyse microstructure of the coatings. Moreover the coatings bond strength was measured with pull-off test and hardness with Vickers method using load of 2,94 N. The coatings porosity increased with increasing powder oxidation and amounted up to 12%. As a result low mechanical properties, e.g. hardness of 66 HV0.3 and bond strength of 3 MPa, were obtained. The coatings deposited of powder with lower oxidation showed higher hardness and bond strength, amounted to 84 HV0.3 and 5.5 MPa, respectively.
EN
The magnetron sputtering technology has been applied to obtain thin coatings on high purity, Cu powder particles. The circular plates of AISI 304L (00H18N10) type stainless steel were used as sputtering targets. The Cu powder was introduced into drum-shaped rotary stage and the sputtering process was carried out under vacuum. During deposition the powder samples were periodically taken from the reaction chamber for analysis. Afterward, the Fe-Cr-Ni coatings were subjected to acid etching and the obtained solutions were analyzed on Fe2+, Cr3+ and Ni2+ ions content. The results of analysis allowed to estimate the coating thickness. After some induction period, the amounts of Fe, Ni and Cr in the coating were directly proportional to the sputtering time. The proportions of individual metal components in the coating appeared to have been very close to their proportions in the applied steel. The thickness of the sputtered layers of Fe-Cr-Ni coating was 46 nm after 3 h of the PVD process.
PL
Technologię napylania magnetronowego wykorzystano do otrzymywania cienkich powłok na cząstkach proszku miedzi o dużej czystości. Jako targetów napylających używano okrągłych płytek ze stali AISI 304L (00H18N10). Proszek miedzi umieszczano w mieszalniku obrotowym w kształcie bębna, po czym prowadzono proces napylania próżniowego. W trakcie napylania próbki proszku były okresowo pobierane z komory reakcyjnej do analizy. Następnie, powłoki Fe-Cr-Ni wytrawiano kwasowo a otrzymane roztwory analizowano na zawartość jonów Fe2+, Cr3+ i Ni2+. Wyniki analizy pozwoliły oszacować grubość powłok. Po krótkim okresie wstępnym, ilości Fe, Ni i Cr w powłoce stawały się wprost proporcjonalne do czasu napylania. Proporcje poszczególnych pierwiastków w powłoce osiągały wartości bliskie proporcjom w użytej stali. W wyniku trwającego 3 h procesu PCV uzyskano powłoki Fe-Cr-Ni o o grubości 46 nm.
PL
Przedstawiono schematy technologicznego procesu wytwarzania proszku miedzi oraz powlekanego miedzią proszku żelaza, z odpadowej zgorzeliny miedzianej, metodą hydrometalurgiczną. W procesie tym wytwarzanie proszku miedzi zachodzi w wyniku ługowania zgorzeliny w roztworze wodnym kwasu siarkowego lub kwasu siarkowego i azotowego. Natomiast wytwarzanie powlekanego miedzią proszku żelaza polega na wypieraniu miedzi z roztworu wodnego soli miedzi, powstałego w wyniku ługowania zgorzeliny. Przy nadmiarowej ilości proszku żelaza na jego powierzchni wydziela się miedź, która pokrywa powierzchnię cząstek żelaza.
EN
A hydrometallurgical method is proposed in which, for getting copper-powder, the scale is leached in water solution of sulfuric acid or sulfuric and nitric acids. The manufacture of copper-coated iron-powder is based on dislodgement of copper, out of the water-solution of the copper salt, created by leaching the scale. At excessive iron-powder, its surface gets covered with reduced copper.
EN
Copper powders, obtained at various technological parameters of the described process, are characterized.
PL
Omówiono charakterystykę proszków miedzi otrzymanych przy różnych parametrach technologicznych omawianego procesu.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów wytwarzania na własności spieków z wypieranych proszków miedzi, powstałych w drugim etapie hydrometalurgicznej przeróbki zgorzeliny miedzianej. Badania obejmują gęstość wyprasek oraz gęstość, wytrzymałość na zginanie, twardość, oporność elektryczną i strukturę spieków. Otrzymano spieki odznaczające się wysokimi własnościami, z których wynika duża przydatność wypieranych proszków miedzi do celów metalurgii proszków.
EN
The studied sinters derived from the 2nd stage of the hydrometallurgical processing of the copper scale. The investigations comprised the density of compacts and the density, bending strength, hardness, electric resistance and structure of the sinters. The sinters were of high properties, which implies great applicability of the displaced copper powders for the copper metallurgy.
PL
Praca obejmuje trzeci etap hydrometalurgicznej przeróbki zgorzeliny miedzianej na proszek miedzi. Przedstawiono wpływ wielkości cząstek proszku zgorzeliny miedzianej na morfologię cząstek i na wybrane własności fizyczne i technologiczne wytrącanego proszku miedzi.
EN
The third stage of hydrometallurgical processing of copper scale to copper powder is presented in this paper. The influence of particle size of the scale powder on the morphology of the particles and on physical and technological properties of the precipitation copper powder is discussed.
EN
In this paper the production parameters influence on the properties of sinters made from copper powder which are obtained on the first stage of hydrometallurgical processing by displacing from copper fire scale, are presented. Pressed powder compacts density and sinters density were investigated. Also sinters bending strength, hardness, electric resistance were measured and sinters structure was observed and analysed. In described experiment sinters with very high properties were obtained and this indicate high suitability of the use of hydrometallurgical copper powders for application in powder metallurgy technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.