Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W części 1 artykułu przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszkodzeń w elektroenergetycznym kablu współosiowym XRUHKXS 1x120 mm2, natomiast w części 2 dla kabla XUHAKXS 1x70 mm2, przy założonej odległości do miejsca uszkodzenia x = 5 m. W części 3 wyznaczono wartości wskaźników statystycznych z uwzględnieniem wartości impedancji poprzecznej uszkodzenia oraz wartości częstotliwości pomiarowej dla kabla XUHAKXS 1x70 mm2 o długości x = 76 m, przy założonej odległości do miejsca uszkodzenia x = 15 m. Określono także wartości błędów bezwzględnych i procentowych z uwzględnieniem odległości do miejsca uszkodzenia, wartości impedancji poprzecznej uszkodzenia oraz wartości częstotliwości pomiarowej. Otrzymane wyniki zostały porównane z metodą reflektometru. Następnie dokonano porównania otrzymanych wyników z części 1, 2 oraz części 3 artykułu.
EN
The first part of the paper presents the results of the evaluation and verification of the method used for locating faults in XRUHKXS 1x120 mm2 coaxial power cable, and the second part for XUHAKXS 1x70 mm2 power cable for the assumed distance to the fault location x = 5 m. The third part determines the values of statistical indicators taking into account the transverse fault impedance in the range from 1 Ω to1 kΩ and the values of measurement frequency in the range from f = 200 Hz to f = 10 kHz XUHAKXS 1x70 mm2 power cable with the length x = 76 m and assumed distance to the fault location x = 15 m. The values of absolute and percentage errors were estimated with regard to the distance to fault location and the values of fault impedance and measurement frequency. The results were compared with the reflectometry method. The comparative analysis of the results obtained in part 1, 2 and 3 was conducted. It confirms the effectiveness of the proposed method for locating faults in power cables.
PL
W części 1 artykułu przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszkodzeń w elektroenergetycznym kablu współosiowym XRUHKXS 1x120 mm2. W części 2 określono wartości wskaźników statystycznych z uwzględnieniem wartości impedancji poprzecznej uszkodzenia oraz wartości częstotliwości pomiarowej dla kabla XUHAKXS 1x70 mm2 o długości x = 76 m, przy założonej odległości do miejsca uszkodzenia x = 5 m. Ponadto oszacowano wartości błędów bezwzględnych i procentowych z uwzględnieniem odległości do miejsca uszkodzenia, wartości impedancji poprzecznej uszkodzenia oraz wartości częstotliwości pomiarowej. Otrzymane wyniki zostały porównane z metodą reflektometru.
EN
The first part of the paper presents the results of the evaluation and verification of the method used for locating faults in XRUHKXS 1x120 mm2 power cable. The second part determines the values of statistical indicators taking into account the transverse fault impedance in the range from 1 Ω to1 kΩ and the values of measurement frequency in the range from f = 200 Hz to f = 10 kHz in XUHAKXS 1x70 mm2 power cable with the length x = 76 m and assumed distance to the fault location x = 5 m. The values of absolute and percentage errors were estimated with regard to the distance to fault location and the values of fault impedance and measurement frequency. The results were compared with the reflectometry method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszkodzeń w elektroenergetycznych kablach współosiowych z miejscowym osłabieniem izolacji. Istotą metody jest pomiar impedancji wejściowej w stanie rozwarcia z obu stron kabla i na podstawie uzyskanych wartości wyznaczenie impedancji poprzecznej uszkodzenia oraz odległości do miejsca uszkodzenia. W części 1 artykułu przedstawiono rezultaty analizy statystycznej uzyskanych obliczeń analityczno–numerycznych, otrzymanych na podstawie wyników pomiarów, dla kabla XRUHKXS 1x120 mm2. Ponadto oszacowano wartości błędów bezwzględnych i procentowych z uwzględnieniem odległości do miejsca uszkodzenia, wartości impedancji uszkodzenia oraz wartości częstotliwości pomiarowej. Otrzymane wyniki zostały porównane z metodą reflektometru.
EN
The paper presents the results of the evaluation and verification of the method used for locating faults in coaxial power cables with local weakening of insulation. The method consists in the measurement of input impedance in the open state on both ends of the cable as well as the determination of the transverse fault impedance and the distance to the fault location. The first part of the paper includes the statistical analysis of analytical and numerical calculations obtained on the basis of measurements of XRUHKXS 1x120 mm2 power cable. The values of absolute and percentage errors were estimated taking into account the distance to fault location and the values of fault impedance and measurement frequency. The results were compared with the reflectometry method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych dla elementów z powłoką DLC oraz dla stali jako układu odniesienia, którego właściwości są stosunkowo powszechnie znane. Analizę przeprowadzono pod kątem właściwości tribologicznych, oceny zmian struktury geometrycznej powierzchni SGP oraz generowanych ładunków triboelektrycznych – mikroprądów tarcia. Badania prowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego i ze smarowaniem olejem syntetycznym polialfaolefinowym PAO-8 na testerze T-01M z oprzyrządowaniem peryferyjnym do rejestracji generowanych ładunków triboelektrycznych. W opracowaniu podkreślono wpływ energii i jej przemian na przebieg tarcia i procesów zużycia oraz właściwości tworzonych przeciwzużyciowych warstw wierzchnich.
EN
The paper presents the results of tribological studies concerning elements with DLC coatings. Steel, whose properties are relatively well known, was used as the reference material. The aim of the analysis was to determine the tribological properties of the DLC-coated elements, assess the changes in their surface texture, and measure the triboelectric charging, i.e. the microcurrents resulting from friction. The testing was performed using a T-01M analyser with peripherals for registering triboelectric charges. The results obtained for dry friction conditions and lubricated friction conditions, with PAO-8 synthetic oil as the lubricant, show how energy and energy transitions affect friction and wear processes and the properties of the anti-wear coatings.
PL
Inwestycje drogowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe, należą do projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z tego względu konieczna jest właściwa ocena tego oddziaływania i jego efektywne eliminowanie, ograniczenie lub kompensacja. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko może być obserwowany już w fazie budowy, a następnie, niekiedy nawet na większą skalę, w fazie eksploatacji infrastruktury drogowej. Dlatego właściwa kontrola ex‑post rzeczywistych skutków realizacji tych przedsięwzięć jest bardzo ważnym i nieodzownym elementem procesu oceny oddziaływania na środowisko. Na jej podstawie możliwe jest podejmowanie działań naprawczych lub zapewniających skuteczną pracę urządzeń ochrony środowiska. Zarządcy dróg mogą też podejmować wiele innych inicjatyw prośrodowiskowych w celu ograniczenia wpływu tych inwestycji na środowisko. Francja, ze względu na bardzo rozbudowaną sieć drogową oraz istniejące od wielu lat wymagania prawne i oficjalne zalecenia metodyczne, ma spore doświadczenie, tak w realizacji obowiązkowych bilansów środowiskowych ex‑post, jak i wielu innych projektów służących ochronie środowiska, które nie wynikają z obowiązków prawnych. W referacie przedstawiono przykłady dobrych praktyk i działań prośrodowiskowych, podejmowanych w fazie eksploatacji niektórych autostrad we Francji. Przyczyniają się one do ich lepszej integracji z otaczającym obszarem i często łączą w sobie aspekty przyrodniczo-społeczno-ekonomiczne, wpisując się tym samym w zasadę zrównoważonego rozwoju.
EN
Road investments, including motorways and expressways, are among the projects which can have a significant impact on the environment. For this reason the proper evaluation of this impact is required, as well as its effective elimination, mitigation or compensation. The impact of the project on the environment can be observed already during the construction stage, and then sometimes on an even larger scale during the operation stage of the road infrastructure. Therefore, a proper ex‑post evaluation of the real impact of such projects is a very important and indispensable part of the process of environmental impact assessment (EIA). It enables taking corrective actions or ensuring effective operation of environmental protection equipment. Road operators can also take many other pro-environmental actions to reduce the impact of these investments on the environment. Thanks to its extensive road network and long-established legal requirements and official methodical guidance, France has an important experience in the field of realization of mandatory environmental ex‑post evaluation reports, as well as in implementing multiple other projects regarding the protection of the environment that do not arise from legal obligations. The paper presents examples of good practices and pro-environmental actions undertaken during the operation stage of certain motorways in France. These actions contribute to better integration of the motorways with the surrounding area and often combine environmental and socio-economic aspects supporting the principle of sustainable development.
6
Content available remote Lokalizacja uszkodzeń poprzecznych w rozwartym kablu współosiowym
PL
W oparciu o teorię linii długiej w artykule przedstawiono metodę lokalizacji miejsca uszkodzenia oraz wyznaczania impedancji upływu kabla koncentrycznego polegającą na pomiarze napięcia i prądu na początku kabla oraz napięcia na jego rozwartym końcu. Weryfikacja eksperymentalna została przeprowadzona na kablu RG59 firmy Bitner o długości l=50 m. Zamodelowano kilka miejsc uszkodzeń dla kilku wartości impedancji upływu.
EN
On the basis of transmission line theory, this article describes the method of locating the fault and determining the values of leakage impedance of a coaxial cable based on measurement of voltage and current at the beginning of the cable and voltage at the end of an open cable. Experimental verification was conducted on a Bitner RG59 coaxial cable of 50 meters' length. A few fault locations were modeled for several values of leakage impedance.
PL
Projekty infrastruktury liniowej, a wśród nich drogi, są bezdyskusyjnie przedsięwzięciami mogącymi znacząco negatywnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska. Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających na celu ochronę środowiska oraz ograniczenie tego oddziaływania i jednocześnie wspomagających proces decyzyjny, jest ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Z punktu widzenia metodologicznego jest to seria kroków towarzyszących planowaniu, przygotowywaniu, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W praktyce aktualnie w Polsce (i w innych krajach) wiele uwagi poświęca się początkowym etapom związanym z procesem inwestycyjnym przedsięwzięć, znacznie mniej natomiast etapowi eksploatacji, kiedy obserwowane są ich rzeczywiste oddziaływania. Francja, która dysponuje jedną z najdłuższych w Europie i na świecie sieci autostrad, posiada dziś ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie kompleksowych bilansów środowiskowych ex-post dla tych projektów infrastrukturalnych. W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące kontroli ex post oddziaływania autostrad i dróg ekspresowych na środowisko, jako jednego z etapów procesu OOŚ, przyczyniającego się do zapewnienia jego efektywności. Artykuł zawiera analizę ogólnych europejskich, francuskich i polskich wymogów prawnych oraz podstaw metodycznych, dotyczących wykonywania kontroli ex-post w obu krajach. Nakreślono w nim równieŜ teoretyczne aspekty dotyczące form, celów i zakresu realizacji kontroli ex-post w obu krajach. Dodatkowo, obserwacje i wnioski, wynikające z takiej kontroli, przedstawiono na przykładzie francuskiej autostrady A16. We wnioskach wskazano możliwe kierunki zmian w polskim systemie kontroli ex-post oraz możliwości dalszych badań.
EN
Linear infrastructure projects, including roads, are indisputably the projects likely to have significant adverse effects on all components of the environment. One of the main legal instruments aimed at protecting the environment and reducing the impact while supporting the decision-making process, is the environmental impact assessment (EIA). From a methodological point of view, it is a series of steps associated with planning, designing, implementation and operation of the project. In practice, currently in Poland (and other countries) much attention is paid to the initial stages of the projects investment process, and much less to the operating stage, when their actual impact can be observed. France, which has one of the longest networks of motorways in Europe and worldwide, today has more than twenty years of experience in the field of extensive environmental ex-post evaluation reports for those infrastructure projects. This paper presents selected issues on EIA follow up for motorways and expressways as one of the stages of a broad-based environmental impact assessment (EIA), which contributes to ensure its effectiveness. This article contains an analysis of the overall European, French and Polish legal requirements and methodological basis relating to the execution of EIA follow up in both countries. It outlines the theoretical aspects of the form, purpose and scope of the implementation of ex-post evaluation in both countries. In addition, the observations and conclusions of such control are presented using the example of the French motorway A16.The conclusions indicated possible trends in the Polish EIA follow up system and the possibility of further research.
PL
W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję charakterystyczną kabla współosiowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Impedancja charakterystyczna odgrywa ważną rolę przy lokalizacji miejsca uszkodzenia w liniach elektroenergetycznych i dlatego w niniejszym artykule przestawiono zależność jej modułu i argumentu od częstotliwości z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości. Uwzględniając fakt, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości, w artykule wykazano, że impedancja charakterystyczna kabla jest złożoną funkcją częstotliwości. Wykazano, że w metodach falowych lokalizacji miejsc uszkodzeń kabli elektroenergetycznych impedancja charakterystyczna kabli powinna być wyznaczana z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości.
EN
In the article the author determines the quantitative influence of the skin effect on characteristic impedance of a coaxial cable in relation to frequency and after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Characteristic impedance plays an important role in locating the damaged place in the power transmission line and therefore in this article we present the dependence of its module and argument from the frequency taking into consideration the conductor skin effect. After taking into consideration the fact that the total resistance and inductance of the coaxial power cable are dependent on the skin effect the article demonstrates that characteristic impedance of a cable is a complex function of frequency. It has been demonstrated in the paper that in the wave method of localization of damages in power cables the characteristic impedance of a cable should be determine after taking into account the skin effect.
PL
W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości i zbliżenia na zmianę zespolonego współczynnika propagacji fali elektromagnetycznej kabla współosiowego, tzn. współczynnika tłumienia oraz opóźnienia fazowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Współczynniki te określają odpowiednio tłumienie i prędkość propagacji fali w współosiowym kablu elektroenergetycznym przy lokalizacji miejsca jego uszkodzenia metodami falowymi. W pracy pokazano także, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości i zbliżenia. W konsekwencji tych zjawisk współczynnik propagacji kabla jest złożoną funkcją częstotliwości, określony jest bowiem przez częstotliwość prądu i napięcia w kablu oraz zależne od częstotliwości parametry jednostkowe kabla – rezystancję i indukcyjność.
EN
The article presents quantitative influence of the skin and proximity effects on the complex wave propagation coefficient of the electromagnetic wave in a coaxial cable, thus also attenuation coefficient and phase lag coefficient in relation to frequency after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Those coefficients determine appropriate attenuation and the speed of wave propagation in a coaxial power cable in locating the damaged place using the wave method. The article also demonstrates that the total resistance and inductance of the power cable are dependent on the conductor skin and proximity effects. As a consequence of those effects the wave propagation coefficient of a coaxial cable is a complex function of frequency, since it is characterized by the frequency of the current and voltage of the cable and distributed parameters of the cable (dependent on frequency) – resistance and inductance.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym z miejscowym osłabieniem izolacji z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Uwzględniono przy tym jakościowy i ilościowy wpływ tego zjawiska na całkowitą impedancję na jednostkę długości kabla współosiowego, czyli na rezystancję, indukcyjności własne żyły i ekranu oraz na indukcyjność wzajemną między nimi.
EN
The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state with local isolation weakening after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Taken into account was also qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance per unit length of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of the conductor of the cable and the cable screen, and on the mutual inductance between them.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym i zwarcia, przy uwzględnieniu jakościowego i ilościowego wpływu tego zjawiska na całkowitą impedancję jednostkową kabla współosiowego,czyli na rezystancje, indukcyjności własne żyły i ekranu,a także na indukcyjność wzajemną między nimi. Dla wybranej częstotliwości obliczenia wykonano dla kabla typu YHKXS zmieniając grubość jego izolacji i ekranu.
EN
The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state and a short circuit state, when taking into account qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of the conductor of the cable and the cable screen, and on the mutual inductance between them. The calculations have been performed for the type YHKXS cable assuming: wire radius R1 = 0.01 m, relative thickness of the cable insulation characterized by the parameter [WZÓR], whereas the relative thickness of the screen by the parameter [WZÓR] (R- interior radius of the cable screen, R2 - exterior radius of the cable screen). Assumed frequency value was f = 100 kHz. With a given load impedance, the input impedance of a coaxial cable depends on the skin effect. Figures 2, 3, 5 and 6 show that with the increase of the line's length, the maximum value of the input impedance module in no-load state (Fig. 2, 3) as well as in shortcircuited state (Fig. 5, 6) decrease, moreover, the amplitudes of input impedance module, after taking into consideration the skin effect, are considerably smaller than without accounting for this effect. The wavelength in a coaxial cable without taking into consideration the skin effect equals [WZÓR] and is smaller than the wavelength when taking the mentioned effect into consideration. In that case [WZÓR]. It is the result of the fact, that the phase lag coefficient depends primarily on total inductance of a coaxial cable chich causes its decrease, as well as of total inductance, with the increase of frequency.
12
Content available remote Pewne uwagi dotyczące modeli fizycznych linii długiej
PL
Przystępując do budowy fizycznego modelu linii długiej trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakiego typu ma być czwórnik przedstawiający sekcję elementarną linii, czy ten czwórnik ma zawierać parametry jednostkowe na 1 km, czy przeliczone na inną jednostkę długości (np. 1 m , 10 km) – co przy ustalonej długości modelowanej linii przekłada się na ilość tych czwórników oraz w jakim paśmie częstotliwości wykonany model będzie z zadowalającą dokładnością odzwierciedlał przebiegi napięć i prądów w linii długiej. Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na powyższe pytania. Przedstawiono w nim zestawienie różnych typów czwórników i parametrów jednostkowych na podstawie dokładności odwzorowania przebiegów sygnałów w porównaniu do przebiegów w linii długiej. Zestawienia te wykonano dla różnych częstotliwości i obciążenia.
EN
Attempting to build long line physical model one must answer following questions: What type of four terminal network representing elementary section should be used? Should this four terminal network include single unit parameters in 1 kilometer section or be recalculated in different units of length (for example 1 meter, 10 kilometers) – which, when there is a fixed length of long line model, will establish number of those four terminal networks and in which frequency band constructed model will, with adequate accuracy, represent oscillation of current and voltage in long line. Present article tries to answer above questions. In the article different types of four terminal networks and single units parameters were used based on accuracy of mapping of signal oscillation in comparison with oscillation in long line. This compilation was performed for different frequencies and loads.
13
Content available remote Analiza impedancji wejściowej linii długiej z różnym obciążeniem
PL
Zagadnienie impedancji wejściowej linii długiej ma ogromne znaczenie w analizie obwodów o parametrach rozłożonych. Impedancja wejściowa linii jest impedancją skupioną zespoloną taką, że od strony zacisków wejściowych można nią zastąpić linię długą wraz z dowolnym obciążeniem. Analiza częstotliwościowa tej impedancji jest utrudniona ponieważ jest to funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej a już parametry falowe, występujące w ułamku wyrażającym impedancję wejściową linii długiej, są złożonymi funkcjami częstotliwości (pulsacji). Zatem analityczna postać pochodnej impedancji wejściowej względem częstotliwości jest funkcją bardzo złożoną a wydzielenie części rzeczywistej i urojonej prowadzi do skomplikowanych przekształceń. W pracy przedstawiono przebiegi impedancji wejściowej i jej pochodnej w funkcji częstotliwości dla dowolnego liniowego odbiornika.
EN
The question of input impedance of a long line has great significance for the analysis of circuits with distributed parameters. Input impedance of a line is the impedance concentrated, combined and such, that from the input terminals it’s possible to replace with it the long line along with any load. Frequency analysis of such impedance is impeded due to the fact, that it is a combined function of a real variable, and just the wave parameters, existing in the fraction expressing input impedance of the long line are complex functions of frequency (pulse). Consequently analytical form of derivative of input impedance in relation to frequency is a very complex function, and determination of real and imaginary part leads to complicated conversions. The article presents waveforms of input impedance and its derivative in frequency function for any linear receiver.
PL
W artykule pokazano, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości. W szczególności rozpatrzono wpływ tego zjawiska na zmianę współczynnika propagacji, a więc również współczynników tłumienia i opóźnienia fazowego w zależności od częstotliwości. Współczynniki te określają odpowiednio tłumienie i prędkość propagacji fali w współosiowym kablu elektroenergetycznym przy lokalizacji miejsca jego uszkodzenia metodami falowymi.
EN
The paper shows that resistance and total inductance of a coaxial cable depend on the skin effect. Special consideration is given to the influence of this effect on the propagation coefficient, thus also the attenuation and phase lag coefficient in relation to frequency. Those coefficients determine respectively attenuation and speed of wave propagation in a heavy current coaxial cable when locating the fault position with use of wave detection methods. The paper shows that for high frequencies the attenuation coefficient value depends mainly on the total cable resistance and can be about 55 times greater than its value calculated without taking into consideration the skin effect. The phase lag coefficient depends primarily on the coaxial cable total inductance and decreases, similarly as the total inductance, with the increase in frequency. This decrease can reach about 25 % of the coefficient value calculated without taking into consideration the skin effect.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.