Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tunel aerodynamiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This paper presents the results of experimental determination of the impact of floats on the aerodynamic characteristics of an OSA model in symmetric flow. The studies have been performed in the low-speed wind tunnel at the Military University of Technology (MUT, Warsaw, Poland). The aircraft model was examined at the dynamic pressure q = 500 Pa in the following angle of attack range α = -28⁰÷28⁰. The investigations have been performed for an aircraft model under plain configuration with floats and without floats. The influence of elevator and flap inclination on the aerodynamic characteristics of the model has also been analysed. The obtained values of aerodynamic drag coefficient, lift coefficient, pitching moment coefficient and lift-to-drag ratio have been presented in the form of tables and graphs. The studies performed demonstrated that the use of floats causes the increase of aerodynamic drag coefficient ϹD, maximum lift coefficient Ϲ Lmax as well as critical angle of attack α cr. The decrease of lift-to-drag ratio has also been observed. Its value in the case of the model with floats was up to 20% lower than in the model without floats. The studies also showed that the model equipped with floats had a lower longitudinal static stability margin than the model without floats.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu pływaków na charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu OSA w opływie symetrycznym. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym małych prędkości WAT. Model zbadano przy ciśnieniu dynamicznym q = 500 Pa w zakresie kątów natarcia α = -28⁰÷28⁰. Badania wykonano dla modelu samolotu w konfiguracji "gładkiej" w wersji z pływakami i bez pływaków. Zbadano również wpływ wychylenia usterzenia poziomego oraz klap na podstawowe charakterystyki aerodynamiczne badanego modelu. Uzyskane wartości współczynnika oporu aerodynamicznego, współczynnika siły nośnej, współczynnika momentu pochylającego oraz doskonałości aerodynamicznej przedstawiono w formie tabel i wykresów. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie pływaków powoduje wzrost wartości zarówno współczynnika siły oporu aerodynamicznego, maksymalnej wartości współczynnika siły nośnej jak i wartości krytycznego kąta natarcia α kr. Zauważalny jest także spadek wartości doskonałości aerodynamicznej która dla modelu z pływakami jest nawet o 20% mniejsza od doskonałości uzyskanej dla modelu bez pływaków. Badania pokazały również, że model wyposażony w pływaki ma mniejszy zapas stateczności statycznej podłużnej niż model bez pływaków.
PL
Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej od 2020 roku dysponuje Tunelem Aerodynamicznym Zmiennych Turbulencji, znajdującym się na terenie oddziału ITB w Pionkach. Jest to jedno z największych urządzeń tego typu w Europie Środkowej. Planowane jest jego wszechstronne zastosowanie, m.in. do badań urządzeń oddymiania dla energetyki wiatrowej i na potrzeby całej gamy zagadnień z dziedziny inżynierii środowiska.
EN
This article presents the results of wind tunnel testing of a model of a missile intended for a vertical cold launch system. The objective of this work was to obtain nondimensional aerodynamic coefficients to build a lookup table database for a six-degree-of-freedom numerical simulation of the missile launch phase. The material model of the full-scale missile was designed in UG/NX Siemens software and manufactured. Low speed measurements were conducted at the Warsaw University of Technology and as a result, static forces and moments characteristics were obtained using six component internal balance for a wide range of angles of attack and sideslip with a 1° interval. Finally, 200 Monte-Carlo simulations in MATLAB/Simulink were evaluated to investigate the missile behavior in the launch phase with the measured results. It was observed that the rolling moment resulting, i.a. from fin cant angles misalignments in the initial roll rate of the missile significantly affects the trajectories.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki testów w tunelu aerodynamicznym modelu rakiety dedykowanej dla pionowego zimnego startu. Celem pracy było uzyskanie bezwymiarowych współczynników aerodynamicznych potrzebnych do opracowania bazy w postaci tablic dla numerycznej symulacji lotu o sześciu stopniach swobody. Model materialny pełnowymiarowej rakiety został zaprojektowany przy wykorzystaniu programu Siemens UG/NX. Testy zostały przeprowadzone na Politechnice Warszawskiej przy niskiej prędkości przepływu a charakterystyki statycznych sił i momentów uzyskano za pomocą sześcioskładnikowej wagi wewnętrznej dla szerokiego zakresu kątów natarcia i ślizgu z krokiem 1°. Ostatecznie, przeprowadzono 200 symulacji Monte-Carlo w programie MATLAB/Simulink w celu zbadania zachowania pocisku w fazie startu z użyciem zmierzonych wartości. Zostało zaobserwowane, że moment przechylający wynikający m.in. z niedokładności montażowych stabilizatorów wpływa znacząco na uzyskiwane trajektorie.
EN
There is an airflow velocity boundary layer near tunnel wall when the air is flowing in the underground coal mine. The thickness and distribution of the airflow velocity boundary layer could influence the discharge of harmful and toxic gases that enter the ventilating airflow through this flow interface. It may also have a major impact in coal mine gas explosion. The results of field measurements and simulation experimental data are used to research airflow velocity boundary layer in a flat walled mine roadway, which is considered in turn: as unsupported, I-steel sectioned arch or bolted and shot create supported cross section. By referenced to other literature studies that consider boundary layer characteristics and the analysis of on-site and experimental data sets we obtain the corresponding airflow velocity boundary layer characteristics for each of the supported roadway sections. The airflow velocity within the boundary layer increase is assumed to follow a logarithmic law given by the expression: u = a Ln(x) + b. It is concluded that the thickness of the airflow velocity boundary layer is observed to significantly decrease with the airflow center velocity and to increase with roadway wall roughness. The airflow velocity distribution is found to be described by the equation: u = (m1v + n1)Ln(d) + m2v + n2, for the three types coal mine tunnel taking into account the influence of center airflow velocity.
EN
The recommended optimal twist angles were determined for particular sections of the prototype rotor blade dedicated to an unmanned helicopter. The main rotor blade was tested in the GUNT HM 170 tunnel for four different air flow velocities and variable angles of attack. The blade model was divided into sections, each of them was made in the 3D printing technology. For all the sections, the maximum lift and drag forces were determined and then converted to dimensionless values. The aerodynamic characteristics were calculated for each section and different air flow velocities in the wind tunnel. Due to the division of the blade into sections, it was possible to define the most favorable angles of attack along the rotor radius. Aerodynamic excellence was identified for each blade section and air flow velocities.
6
Content available remote Wind tunnel tests of wind pressure distributions for four different tent halls
EN
This papers concerns measurements of wind pressure distributions on the roofs and side walls of tent hall models. Four tent halls of different shapes and constructions were investigated in the boundary layer wind tunnel at Cracow University of Technology, Poland. On the basis of these measurements, different schemes of wind pressure coefficient distributions for these structures were determined, including mean and extreme values of the coefficients. The obtained results, their analyses and comparisons are of great importance from a structural design point of view for such types of structures.
PL
Praca zawiera wyniki badań rozkładu ciśnienia wiatru na dachach i ścianach bocznych hal namiotowych. W tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej przebadano cztery hale namiotowe różnych kształtów. Na podstawie tych pomiarów określono schematy rozkładów współczynników ciśnienia wiatru oraz średnie i ekstremalne wartości współczynników. Otrzymane wyniki oraz ich analizy i porównania mają duże znaczenie z punktu widzenia projektowania tego typu konstrukcji.
PL
Wykonano badania przepływu powietrza wokół poruszającego się obiektu w tunelu aerodynamicznym. Układ pomiarowy składał się z dwóch prętów o przekroju kwadratowym. Pierwszy z prętów został umieszczony na stałe w pobliżu wlotu do komory pomiarowej, natomiast drugi z prętów oddalał się od lub zbliżał do pierwszego z określoną prędkością. Pomiary przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej przeprowadzono dla prędkości napływu wynoszącej 1.55 m/s oraz prędkości poruszania się pręta 0.01 m/s. Zarejestrowano zmiany struktury przepływu pomiędzy prętami w zależności od odległości między nimi oraz od zwrotu prędkości pręta. Podjęto próbę obiektywnego wyznaczenia odległości pomiędzy prętami przy której następuje zmiana struktury przepływu.
EN
Investigations of airflow past moveable object were carried out in a wind tunnel. Experimental setup consisted of two squares cylinders in the inline configuration. The first of them was permanently attached close to the measuring chamber inlet. The second cylinder was moving forth and back with velocity Vc = 0,01 m/s. Particle Image Velocimetry measurements were performed for the free stream velocity V∞ = 1,55 m/s. Observed flow patterns were changing depending on the distance between cylinders and direction of motion of the cylinder. An attempt was made to objectively determine the distance between cylinders at which the flow patterns used to change.
EN
The purpose of this text is to demonstrate an operation of a compressed air system designed for high air flow laboratories and wind tunnels. Development of such air system is a challenge due to unusual requirements (simultaneous supply of several users having different requirements and necessity to provide extremely high flows) which have to be address by means of adequate compressed air storage capacity and sophisticated control system. Each stage of the design process is going to be described, focusing on the selection of air compressors, air receivers and air dryers, followed by an insight into a development of the control system. The air system being described in this paper was successfully implemented at the Institute of Aviation in Warsaw improving the quality of the compressed air supply and simplifying the research planning.
PL
Celem tej pracy jest zaprezentowanie działania systemu wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza przeznaczonego do zasilania laboratoriów badawczych oraz tuneli aerodynamicznych. Zaprojektowanie takiego systemu stanowi wyzwanie z powodu niecodziennych wymagań (równoczesne zasilanie wielu użytkowników sprężonym powietrzem o różnych parametrach oraz konieczność uzyskiwania ekstremalnie dużych przepływów), do spełnienia których niezbędne jest zapewnienie zbiorników o odpowiedniej pojemności oraz zaawansowanego systemu sterowania. Opisany zostanie każdy z etapów projektu, ze szczególnym naciskiem na proces wyboru urządzeń technologicznych oraz rozwój systemu sterowania. Zaprezentowany system wytwarzania oraz dystrybucji sprężonego powietrza został zaimplementowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, poprawiając jakość sprężonego powietrza dostarczanego do odbiorców oraz upraszczając proces planowania badań.
PL
Artykuł przedstawia badania łopaty turbiny wiatrowej VAWT typu karuzelowego w tunelu aerodynamicznym. Przedstawia rodzaj i budowę tunelu, sposób pomiaru, a także układ pomiarowy do pomiaru siły naporu hydrodynamicznego. Zamieszczono również wyniki pomiarów sił działających na łopatę turbiny wiatrowej. Kluczowym aspektem jest przełożenie sił współrzędnych układu pomiarowego na siły powodujące obrót turbiny, czyli siły styczne i normalne turbiny.
EN
The article presents research on a wind turbine blade VAWT in a wind tunnel. It presents the type and construction of the tunnel, the measurement method as well as the measuring system for measuring the hydrodynamic thrust force. It also presents the results of measurements of forces acting on the wind turbine blade. The key aspect is the transfer of the coordinate forces of the measurement system to the forces that cause the turbine to turn, that is, tangential and normal forces of the turbine.
PL
Artykuł przedstawia sposób wyznaczania wartości i przebiegu mocy dla pojedynczej łopaty oraz całej turbiny o pionowej osi obrotu w zależności od ilości użytych łopat. W obliczeniach wykorzystano dane z pomiarów współczynnika oporu od kąta ustawienia profilu łopaty anemometru względem kierunku wiatru oraz pomiary sił działających na łopatę turbiny karuzelowej.
EN
The article presents the method of determining the value and the power course for a single blade and the whole turbines with a VAWT, depending on the number of blades used. The calculations used data from coefficient of resistance measurements from the angle of the anemometer blade profile to the wind direction, and measurements of forces acting on the rotor blade.
PL
Artykuł przedstawia badania eksperymentalne w tunelu aerodynamicznym łopaty zastosowanej w turbinie wiatrowej o pionowej osi obrotu typu karuzelowego. Badania dotyczyły doboru odpowiednich parametrów fizycznych dla zastosowanej metody, budowy stanowiska oraz układu pomiarowego, na podstawie których dokonano pomiarów sił aerodynamicznych działających na model łopaty.
12
Content available remote Experimental study of flow control over an Ahmed body using plasma actuator
EN
Ahmed Body is a standard and simplified shape of a road vehicle that’s rear part has an important role in flow structure and it’s drag force. In this paper flow control around the Ahmed body with the rear slant angle of 25° studied by using the plasma actuator system situated in middle of the rear slant surface. Experiments conducted in a wind tunnel in two free stream velocities of U = 10 m/s and U = 20 m/s using steady and unsteady excitations. Pressure distribution and total drag force was measured and smoke flow visualization carried out in this study. The results showed that at U = 10 m/s using plasma actuator suppress the separated flow over the rear slant slightly and be effective on pressure distribution. Also total drag force reduces in steady and unsteady excitations for 3.65% and 2.44%, respectively. At U = 20 m/s, using plasma actuator had no serious effect on the pressure distribution and total drag force.
13
EN
Ahmed Body is a standard and simplified shape of a road vehicle that's rear part has an important role in flow structure and it's drag force. In this paper flow control around the Ahmed body with the rear slant angle of 25˚ studied by using the plasma actuator system situated in middle of the rear slant surface. Experiments conducted in a wind tunnel in two free stream velocities of U = 10m/s and U = 20m/s using steady and unsteady excitations. Pressure distribution and total drag force were measured and smoke flow visualization carried out in this study. The results showed that at U = 10m/s using plasma actuator suppress the separated flow over the rear slant slightly and be effective on pressure distribution. Also, total drag force reduces in steady and unsteady excitations for 3.65% and 2.44%, respectively. At U = 20m/s, using plasma actuator had no serious effect on the pressure distribution and total drag force.
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę współczesnych zagadnień inżynierii wiatrowej i śniegowej oraz rolę badań modelowych w tunelach aerodynamicznych. Omówiono wybrane badania modelowe przeprowadzone w tunelu aerodynmicznym Politechniki Krakowskiej.
EN
A general characteristics of contemporary issues of wind and snow engineering and a role of model tests in wind tunnels were presented. Selected model tests carried out in wind tunnel at the Cracow University of Technology were discussed.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań lamp różniących się geometrią i powierzchnią boczną. W przypadku lampy mającej liczne elementy wystające i skomplikowaną bryłę wykazano zwiększenie siły oporu aerodynamicznego oraz zależność od intensywności turbulencji.
EN
The article presents the results of the tests conducted in the wind tunnel on two street lamps. Lamps varied in geometry and a side surface. A large increase of the aerodynamic drag force and a dependence on the intensity of turbulence was observed in the case of a lamp with numerous protruding elements and a complicated shape.
PL
Podano wyniki badań rozkładu współczynników ciśnienia wiatru na dachach czterech różnych hal namiotowych. W tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej przebadano cztery tego rodzaju hale różnych kształtów. Na podstawie tych pomiarów określono schematy rozkładu współczynników ciśnienia wiatru. Otrzymane wyniki oddziaływań wiatru na membrany i ramy nośne badanych hal namiotowych oraz ich analizy i porównania mają duże znaczenie z punktu widzenia projektowania tego rodzaju konstrukcji.
EN
This paper concerns measurements of wind pressure distributions on the roofs of four different tent hall models. Four tent halls of different shapes and constructions were investigated in the boundary layer wind tunnel at Cracow University of Technology, Poland. On the basis of these measurements, different schemes of wind pressure coefficient distributions on membranes and bearing frames for these structures were determined. The obtained results, their analyses and comparisons are of great importance from a structural design point of view for such types of structures.
18
EN
The issues of buildings aerodynamics have always been considered rather important, and in some cases, crucial for the design of natural ventilation of buildings and smoke extraction systems. The applicable guidelines contain recommendations for regarding the nature of air can flow only along the sides of the building and on the roof. If the structure of the building differs from the rectangular, the nature of the distribution of excessive static and negative pressure zones is different. On the roofs of individual sections of buildings of an unusual configuration, excessive static pressure zone can be formed, which creates unfavorable conditions for the operation of natural ventilation and smoke exhaust systems. This paper presents the results of aerodynamic tests on a geometric model similar to a real residential complex of an unusual architectural form.
PL
Kwestie aerodynamiki budynków zawsze były uważane za dość ważne, a w niektórych przypadkach kluczowe w projektowaniu wentylacji grawitacyjnej budynków i systemów odprowadzania spalin. Obowiązujące wytyczne zawierają zalecenia odnośnie do charakteru przepływu strumienia powietrza tylko wzdłuż bocznych ścian i na dachu budynku. W przypadku kiedy forma budynków różni się od prostopadłościanu, charakter rozkładu stref z nadciśnieniem statycznym i podciśnieniem jest inny. Na dachach poszczególnych odcinków budynków o złożonej formie tworzą się strefy nadciśnienia statycznego, co stwarza niekorzystne warunki dla działania wentylacji naturalnej i odprowadzania spalin lub dymu. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań aerodynamicznych modelu geometrycznego zbliżonego do rzeczywistego kompleksu budynków mieszkalnych o złożonej formie.
EN
This paper presents part of the investigation into aerodynamics of the vertical take-off and landing multirotor. There are described the technology to design a research object and the Particle Image Velocimetry (PIV) setup to measure airflow around the aircraft. The around-the-aircraft speed distribution was investigated for an angle of attack of 0o and for four different configurations. The results are presented in form of vector velocity field of airflow on the plane of symmetry of the test object. The results enabled the characteristics of speed vs. the distance from the fuselage. It was observed that the push propeller and the main rotor impact the speed field around the fuselage.
EN
The paper presents tests of wind velocity distribution at the inlet to the working section of a wind tunnel. Unconventional guide vanes were introduced in the construction of the wind tunnel to obtain a uniform air flow in this area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu prędkości powietrza na wlocie do tunelu aerodynamicznego. W celu uzyskania jednorodnego strumienia powietrza w tym obszarze wprowadzono niekonwencjonalny układ kierownic.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.