Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 889

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply chain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
EN
The article is devoted to the problem of safe supplies in crisis situations in selected organizations of the health care sector. An attempt was made to answer the question to what extent, for example, the implementation of the ISO 28000-based model can assist organizations in managing the security of the supply chain, especially in crisis situations. What actions should be taken to maintain the supply chain security management system or what solutions can be introduced to the identified processes affecting the functioning of the supply chain? The essence is to emphasize the role of the supply chain management system, based on specific requirements, in maintaining an appropriate level of security, especially during a crisis. To what extent can requirements focusing on the flow of process control activities ensure supply chain security?
EN
The subject of the article is the functioning of the International Humanitarian City (IHC) as a global logistics hub in the humanitarian supply chain management (HSCM) in selected years. The justification for the selected issue is its importance in the context of responding to the humanitarian needs of the population mostly of Asia and Africa. Providing international humanitarian aid requires the provision of logistic solutions determining the development of HSCM.The research objective of this article is determining the role of the International Humanitarian City (IHC), a global logistics hub in the international humanitarian supply chain in 2018-2021.The research hypothesis is that the health, logistics and shelter were key sectors in the cluster approach represented in the IHC humanitarian activities in 2018-2021. The importance of IHC as an international logistics hub has grown due to high humanitarian needs of the population affected by the humanitarian crises of 2018-2021.Achieving the research goal and verifying the hypotheses was possible thanks to the use of research methods as case study, desk research (analysis of existing data), analysis of documents published by the IHC, as well as the method of critical analysis of scientific literature.The research concluded that the health, logistics and shelter sectors were the three key areas in humanitarian supply chain management, based on IHC activities. HSCM on the example of IHC was characterized by specialization in key areas of support for civilian populations. The specialization was typical of humanitarian logistics, corresponding to the cluster approach.
PL
Przedmiotem artykułu jest funkcjonowanie Międzynarodowego Miasteczka Humanitarnego (IHC) jako globalnego węzła logistycznego w zarządzaniu humanitarnym łańcuchem dostaw (HSCM) w wybranych latach. Uzasadnieniem wybranego zagadnienia jest jego znaczenie w kontekście reagowania na potrzeby humanitarne ludności głównie Azji i Afryki. Udzielanie międzynarodowej pomocy humanitarnej wymaga zapewnienia rozwiązań logistycznych determinujących rozwój HSCM. Celem badawczym artykułu jest określenie roli International Humanitarian City (IHC), globalnego węzła logistycznego w międzynarodowym łańcuchu dostaw pomocy humanitarnej w latach 2018-2021. Hipoteza badawcza zakłada, że zdrowie, logistyka i schronienie były kluczowymi sektorami w podejściu klastrowym reprezentowanym w działaniach humanitarnych IHC w latach 2018-2021. Znaczenie IHC jako międzynarodowego hubu logistycznego wzrosło ze względu na wysokie potrzeby humanitarne ludności dotkniętej kryzysami humanitarnymi w latach 2018-2021. Osiągnięcie celu badawczego i weryfikacja hipotez były możliwe dzięki zastosowaniu metod badawczych jako studium przypadku, desk research (analiza danych zastanych), analiza dokumentów publikowanych przez IHC, a także metody krytycznej analizy literatury naukowej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że sektor zdrowia, logistyki i schronienia to trzy kluczowe obszary w zarządzaniu humanitarnym łańcuchem dostaw, na podstawie działań IHC. HSCM na przykładzie IHC charakteryzował się specjalizacją w kluczowych obszarach wsparcia ludności cywilnej. Specjalizacja ta była typowa dla logistyki humanitarnej odpowiadająca podejściu klastrowemu.
EN
In the changing conditions of functioning of economic entities, an important role is played, on the one hand, by identifying resources and areas with the potential to increase competitiveness, and on the other hand, by ensuring the stability as well as safety of processes and reducing uncertainty and risk. Building links between business partners is essential in this respect. The basis for such partnerships in supply chains is cooperation based on trust and risk-sharing. At the same time, it should be emphasized that creating such relationships is not only a challenge, but also an additional source of risk. The purpose of this paper is to identify and assess risk elements occurring in the connections of enterprises in supply chains. Knowledge of risk and potential threats is the basis for creating relationships with partners and building security of enterprises and supply chains. The paper presents the results of research on key elements of risk in the relations of metal industry enterprises operating in supply chains. The research was conducted using a proprietary questionnaire and covered businesses operating in in the metal industry in Poland. The issues examined included such elements as: assessment of the perceived role of monitoring and reducing risk in enterprises, identification of competences in the area of risk analysis and assessment as well as preparation for irregularities and disruptions in supply chains characterized by the studied enterprises, identification of the impact of risk elements in relations with suppliers and recipients on the company’s operations, the used risk mitigation methods and factors influencing the implementation of risk management in supply chains. The obtained results allowed to identify the role of the risk of cooperation of enterprises in supply chains and significant factors impacting its reduction. The role of managing relations with business partners as an important element influencing the security of supply chains was also emphasized.
PL
W zmieniających się warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych istotną rolę odgrywa z jednej strony identyfikacja zasobów oraz obszarów o potencjale pozwalającym na wzrost konkurencyjności, a z drugiej zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa procesów oraz ograniczenie niepewności i ryzyka. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma budowanie więzi między partnerami gospodarczymi. Podstawą takich partnerskich relacji w łańcuchach dostaw jest współpraca polegająca na zaufaniu i podziale ryzyka. Należy jednocześnie podkreślić, że tworzenie takich relacji stanowi nie tylko wyzwanie, ale także dodatkowe źródło ryzyka. Celem pracy jest identyfikacja i ocena elementów ryzyka występujących w powiązaniach przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Wiedza z zakresu ryzyka i potencjalnych zagrożeń stanowi podstawę tworzenia relacji z partnerami oraz budowania bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz łańcuchów dostaw. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kluczowych elementów ryzyka w relacjach przedsiębiorstw branży metalowej funkcjonujących w łańcuchach dostaw. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego i obejmowały przedsiębiorstwa branży metalowej prowadzące swoją działalność na terenie Polski. Badane zagadnienia obejmowały takie elementy jak: ocena postrzegana roli monitorowania i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwach, identyfikacja kompetencji w obszarze analizy i oceny ryzyka oraz przygotowania na nieprawidłowości i zakłócenia w łańcuchach dostaw jakimi odznaczają się badane przedsiębiorstwa, identyfikacja wpływu elementów ryzyka w powiązaniach z dostawcami i odbiorcami na działalność przedsiębiorstwa, wykorzystywane metody ograniczania ryzyka oraz czynniki wpływające na wdrożenie zarzadzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację roli ryzyka współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw oraz istotnych czynników wpływających na jego redukcję. Podkreślono również rolę zarządzania relacjami z partnerami gospodarczymi jako istotnego elementu wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania łańcuchów dostaw.
EN
The paper presents results and conclusions from the qualitative identification and assessment of potential solutions to the main problems, barriers and causes for hindering the development of the food bio-packaging supply chains. It also provides a spectrum of solutions by presenting selected social innovations from other countries. In this way, it inspires and expands the interest in transferring innovative solutions to Poland. The paper provides a well-defined scope for continuing research and development work on the rapid prototyping of potential solutions in the SIMBIO project. It opens up opportunities for the development of social innovations of different nature: product, process, technological and organizational. it also proves that an open approach to innovation development and implementation in bio-packaging supply chains is a key to identifying solutions that meet the market stakeholders’ needs. The concept of research has application values, as it integrates stakeholders from private and public sectors in the pursuit of creating and implementing innovations. Jel: D22, O35, Q01. Acknowledgment: This paper is an output of the science project “New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for Bioplastics”, no. T-AP SI/SIMBIO/1/2020, financed by the National Centre for Research And Development (NCBR) in Poland, within the Trans-Atlantic Platform: Social Innovation Call programme.
PL
W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z jakościowej identyfikacji i oceny potencjalnych rozwiązań głównych problemów, barier oraz przyczyn utrudniających rozwój rynku bioopakowań do żywności w Polsce. Wskazano również szereg rozwiązań w formie innowacji społecznych zidentyfikowanych w innych krajach jako benchmark kierunków rozwoju innowacji na polskim rynku. Opracowanie stanowi opis prac badawczo-rozwojowych poprzedzających prototypowanie potencjalnych rozwiązań w projekcie SIMBIO. Otwiera możliwości rozwoju innowacji społecznych o różnym charakterze: produktowym, procesowym, technologicznym i organizacyjnym. Dowodzi również, że otwarte podejście do opracowywania i wdrażania innowacji w łańcuchach dostaw bioopakowań jest kluczowe dla identyfikacji rozwiązań odpowiadających potrzebom interesariuszy rynku. Wyniki badań mają wartość aplikacyjną, gdyż integrują one interesariuszy z sektorów prywatnego i publicznego w dążeniu do tworzenia i wdrażania innowacji.
EN
Decision-making is a tedious and complex process. In the present competitive scenario, any incorrect decision may excessively harm an organization. Therefore, the parameters involved in the decision-making process should be looked into carefully as they may not always be of a deterministic nature. In the present study, a multiobjective nonlinear transportation problem is formulated, wherein the parameters involved in the objective functions are assumed to be fuzzy and both supply and demand are stochastic. Supply and demand are assumed to follow the exponential distribution. After converting the problem into an equivalent deterministic form, the multiobjective problem is solved using a neutrosophic compromise programming approach. A comparative study indicates that the proposed approach provides the best compromise solution, which is significantly better than the one obtained using the fuzzy programming approach.
PL
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie prawo niemieckie, które nakłada na podmioty działające w Niemczech i zatrudniające powyżej 3 000 pracowników - od 1 stycznia 2024 r. ponad 1 000 pracowników - obowiązek analizy ryzyka naruszeń praw człowieka i zagrożeń dla środowiska w łańcuchu dostaw towarów i usług, z których korzystają w ramach prowadzonej działalności. Innymi słowy niemiecki przedsiębiorca będzie rozliczany z tego, czy dokonał weryfikacji swoich dostawców - również zagranicznych - z tego, czy przestrzegają powyższych regulacji.
EN
The purpose of the study is to review the internationally recognised CSR (Corporate Social Responsibility) standards, codes of conduct (cross-industry and industry-specific used in electronics, automotive and steel industry) and selected codes and supplier evaluation approaches applied by individual customer organisations. It also aims to identify problems related to CSR compliance demonstration from the view of supplier organization supplying its products for more industry sectors. Literature review, interview with the selected large manufacturing organisation and synthesis of information were conducted to achieve the purpose of the study. The difficulties for supplier organisations during CSR verifications and audits conducted by customers or third parties according to a variety of standards are discussed in the paper. It often results from different structure, terminology and content of the CSR standards and codes. One of the possible solutions is to create and maintain the intelligent database of CSR requirements of customer organisations. There is a lack of studies dealing with the existence of various CSR standards and codes and its impact on suppliers supplying their products to more industry sectors. The paper contributes to fill the knowledge gap and extend the existing literature.
EN
Value Stream Mapping has been a key Lean tool since its publication in 1988, offering a strategic view on the reconfiguration of an organization’s processes to reduce overall lead time. It has since been used in many different domains beyond (car) manufacturing. However, the potential offered by its concise representation of both material flow and its controlling information flow seems to have been largely underused. Most literature reports on VSM in the context of waste detection and local improvements. VSM also supports redesigning the material flow (even on a supply chain level) towards (pure) pull systems. However, it fails to adequately give guidance on how to gradually evolve towards this ultimate ideal state. This paper wants to offer a significant contribution to practitioners on how to use VSM to bridge this gap. Another key challenge that remains largely unpublished is how to adapt the planning systems accordingly at each reconfiguration of the material flow. This paper presents extensions to the basic VSM tool to meet these challenges. It includes a more comprehensive 5-level hierarchy that allows to position most lean flow-related techniques. It also extends the basic “door-to-door” VSM with new symbols to accommodate these techniques into the map. Finally, it introduces a new set of 13 questions to support redesigning not only the material flow, but also the information flow. The resulting richer future state maps better support the gradual evolution towards a leaner future shop floor, as illustrated with an example.
EN
Background: In today's context, information technology is increasingly taking a great interest for academics and practitioners. IT plays a critical role in supply chain readiness to meet market changes by lowering costs and enhancing quality. Hence, the objective of this article is to explore the effect of information technology integration (ITI) and supply chain information management (SCIM) on supply chain integration (SCI) and its association with supply chain performance (SCP) and firm performance in the automotive supply chain. Methods: The research data were collected from 177 middle and top-level managers of automotive firms installed in Morocco. The structural equation modelling under the partial least squares approach was used in testing the hypotheses and proposed model. Results: The study findings show that ITI and SCIM positively and significantly affect the level of SCI. In addition, SCI positively and significantly affects SCP and firm performance. Furthermore, SCP plays a direct and positive role in improving firm performance. Conclusions: The study results provide direction on how automotive SC managers might enhance automotive SCP and firm performance.
EN
Background: The paper is devoted to the analysis of the trends and roles of decoupling point in the revolution of new technologies and Industry 4.0. Ever-growing demands and market requirements pressure to optimize the operations and be agile in every area of action. The crucial thing is to create a stable supply chain considering both the cost perspective and customer orientation. Fluctuations, congestion, and unexpected events may have a critical impact on operations and strategy, causing shortages and reducing efficiency. The objective of proper supply chain management is to optimize stocks and use technology to build synergy, which is a key point to increasing competitiveness throughout the entire stream and meeting customer demands. In our research, we offer a perspective on the growing field of 3D printing that may open a way to redefine a decoupling point and create more efficient networks. Methods: This paper uses an analysis of literature related to the decoupling point, presenting the ground rules and their importance in supply chain management. A comparison of theory, current state, and trends is intended to heuristically identify bottlenecks and risks as a case study for continuous improvements in global logistics. Presented data aim to define a way how the supply chain can evolve and use 3D print to create a new perspective on the decoupling point. Results: This study provides an overview of the trends in supply chain management and presents figures on the most common structures of current networks. Analysis of theory and technology development presents the possible changes in the definition of the decoupling point. Conclusions: Surging market requirements and the necessity of cost competitiveness make supply chains more difficult to manage. Unexpected fluctuations, force majeure events, and limited infrastructure capacity are adventurous for ensuring continuous operations. The research provides the insight into the development of logistics to reduce uncertainty and may define a starting point for further analysis of advanced supply chain management based on new technologies.
EN
Background: Scholars have studied the determinants of visibility in the supply chain for years and, together with practitioners, agree that real-time visibility is beneficial to supply chain performance. However, expectations of supply chain professionals on supply chain visibility benefits do not meet reality. The purpose of this study is to explore determinants affecting real-time visibility in the transportation network where subcontracting predominates and understand the governance of digital of a platform for real-time visibility and its implications. Material and Methods: This study utilizes action research as a methodology for pragmatism to understand supply chain professionals' standpoint regarding the operationalization of real-time visibility. A complex network of fast-moving consumer good companies was chosen for research because there is a greater need for visibility, and visibility improvement is also more challenging. Results: The resources of freight forwarders and subcontractors, platform complementors are crucial for achieving real-time visibility. Willingness to information sharing is impacted by the asymmetry of benefits and privacy concerns. Low saturation of company-owned smartphones and technological interfaces, IT systems amongst researched enterprises a platform deployment slowdowns. The governance mechanism does not address the asymmetry of costs and benefits amongst platform partners. Conclusions: This study is bridging the research-practice gaps in supply chain visibility. Future studies should analyze the role of tensions amongst the platform's partners from the paradox perspective. The in-depth analysis should focus on freight forwarders' strategies for building a competitive advantage to provide real-time visibility.
12
Content available remote Selected aspects of modelling RFID systems in supply chains
EN
The article presents the technical and organizational assumptions of RFID implementation in selected elements of supply chains, especially in warehouses, transhipment, and terminal facilities. A method of quantifying RFID technology has been proposed. On this basis, the structure of a mathematical model was submitted to evaluate selected performance indicators of RFID solutions in logistics facilities.
PL
W artykule przedstawiono założenia techniczne i organizacyjne wdrażania RFID w wybranych elementach łańcuchów dostaw, szczególnie w obiektach maga-zynowych, przeładunkowych czy terminalach. Zaproponowano sposób kwantyfikacji technologii RFID. Na tej podstawie zaproponowano strukturę modelu matematycznego do oceny wybranych wskaźników efektywności wdrażania rozwiązań RFID w obiektach logistycznych.
EN
Making transport sentences requires taking into account many external and internal factors dependent on changes taking place on the shipping market. The place, time and type of transported cargo, etc., have an impact on the complexity of the transport system structure, which is why it is important to explore the possibilities and create transport optimization models throughout the entire cargo supply chain and analyze issues related to their organization, which affects the safety and reliability of thistype of systems. The aim of the article is to present and analyze the concept of the agro cargo supply chain model using inland navigation, in the relations between Poland and the Federal Republic of Germany on the example of the Capital Group OT Logistics S.A. (OTL SA Capital Group). Taking into account the complexity and structure of transport tasks, it is important to look for optimal solutions in the field of transport. Each supply chain model includes only certain selected factors that have a limited impact on the volatility of the transport. It is not possible to build a model that would fully recreate the behavior of the object, with all possible external influences. The article considers the optimization model of inland wheat transport to final consumers, which predicts a constant demand for cereal loads in certain time segments. This model does not provide any rapid domestic fluctuations in demand for wheat at certain time intervals.
PL
Wykonywanie zdań przewozowych wymaga uwzględnienia wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zależnych od zmian zachodzących na rynku żeglugowym. Miejsce, czas i rodzaj transportowanego ładunku itp. mają wpływ na złożoność struktury systemów transportowych, przez co istotne jest badanie możliwości i tworzenie modeli optymalizacji przewozów w całym łańcuchu dostaw ładunków oraz analiza zagadnień związanych z ich organizacją, co wpływa na bezpieczeństwo i niezawodność tego typu systemów. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza koncepcji modelu łańcucha dostaw ładunków agro, z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej, w relacjach Polska –Niemcy na przykładzie Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. (GK OTL SA). Biorąc pod uwagę złożoność i strukturę zadań przewozowych istotne jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania transportu z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i niezawodności. Każdy model łańcucha dostaw uwzględnia tylko pewne wybrane czynniki, które mają ograniczony wpływ na zmienność przewozu. Nie jest możliwe zbudowanie modelu, który w pełni odtworzyłby zachowanie obiektu, przy wszelkich możliwych oddziaływaniach zewnętrznych. W artykule rozpatrzono model optymalizacji śródlądowych przewozów pszenicy do odbiorców końcowych, który przewiduje stały popyt na ładunki zbożowe w określonych odcinkach Model ten nie przewiduje gwałtownych wewnątrz krajowych wahań popytu na pszenicę w określonych odcinkach czasowych.
PL
Zakłócenia incydentalne, szczególnie takie, które wcześniej nie występowały, a ich prawdopodobieństwo w kontekście negatywnego wpływu było niewielkie, od kilku lat stanowią rzeczywistość gospodarczą. Konsekwencje zakłóceń oddziałują na funkcjonowanie podmiotów zlokalizowanych w najodleglejszych częściach globu, a zmieniające się źródła niepewności wymagają podejmowania działań, które pozwolą na budowę bardziej odpornych systemów. Zidentyfikowany ripple effect, definiowany jako nieprzewidywalne skalowanie jednoczesnego rozprzestrzeniania się zakłóceń w łańcuchach dostaw poprzez jego wiele szczebli, coraz częściej stanowi skutek występujących globalnych zagrożeń. W artykule zaprezentowano analizę bibliometryczną dotyczącą zagadnień związanych z łańcuchem dostaw, najczęściej identyfikowanych w ostatnich latach kryzysów i ich konsekwencji w postaci ripple effect. Celem analizy było wskazanie, jak zmienia się zainteresowanie tematyką ripple effect w ostatnich latach w kontekście analizy łańcucha dostaw, co uwidacznia rosnąca liczba publikacji naukowych, autorów, poszerzony obszar oraz zakres analiz badawczych. Wykorzystanie ripple effect w badaniach nad łańcuchem dostaw jest stosunkowo nowym zjawiskiem, a prezentacja danych ilościowych jest nowym spojrzeniem na badaną tematykę, która jest trudna do zbadania innymi metodami.
EN
Incidental disruptions, especially those that were previously non-existent and unlikely in terms of their negative impact, have been an economic reality for several years. The consequences of disruptions affect the activities of entities located in the remotest parts of the globe, and changing sources of uncertainty require action to build more resilient systems. The identified ripple effect is increasingly a consequence of the global risks occurring. This paper presents a bibliometric analysis of supply chain issues, the most frequently identified crises in recent years and their ripple effect consequences. The aim of the analysis was to indicate how interest in the subject of the ripple effect has changed in recent years, in the context of supply chain analysis, as evidenced by the increasing number of scientific publications, authors, area and scope of research analysis. The use of the ripple effect in supply chain research is a relatively new phenomenon, and the presentation of quantitative data is a new insight into the topic under study, which is difficult to investigate by other methods.
PL
Celem artykułu jest ocena stanu i wskazanie przyszłych przekształceń międzynarodowych łańcuchów dostaw. Zastosowano metodę analizy i krytycznej oceny stanu oraz projekcję zmian badanej dziedziny. Pandemię COVID-19 i wojenną agresję na Ukrainę należy uznać za poważną cezurę zmieniającą myślenie o kształtowaniu i zarządzaniu międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Dotychczasowy standard zarządzania nimi, opierający się na pasożytniczej pogoni za często nienależną nadwyżką finansową, powinien zostać zredefiniowany. Postuluje się, aby dążyć do ukształtowania symbiotycznych łańcuchów zarządzanych relacyjnie i przyczyniających się do modernizacji społeczno-gospodarczej krajów słabiej rozwiniętych. Należy też spodziewać się przedsięwzięć na rzecz budowy większego stopnia odporności tych łańcuchów poprzez mniej rygorystyczne traktowanie potrzeby odchudzania łańcuchów, a w większym stopniu ich zazieleniania. Zmierzając też do redukcji ryzyka ekonomicznego, należy spodziewać się minimalizacji długości korytarzy transportowych, co oznacza relokację geograficzną firm tworzących łańcuchy dostaw.
EN
The aim of the article is to assess the condition and indicate future transformations of international supply chains. The method of analysis and critical assessment of the state as well as a projection of changes in the studied field were used. The COVID-19 pandemic and the military aggression against Ukraine should be considered a major turning point that changes the way people think about shaping and managing international supply chains. The current standard of their management, based on a parasitic pursuit of often undue financial surplus, should be redefined. It is postulated to strive for the formation of symbiotic chains of relationship management that contribute to the socio-economic modernization of less developed countries. To be also expect projects to build a greater degree of resilience of these chains by less stringent treatment of the need to lean the chains and to a greater degree to green them. When also aiming to reduce economic risk, the length of transport corridors should be expected to be minimized, which means the geographical relocation of companies forming supply chains.
PL
Współczesny rynek opakowań jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się branż na skalę światową. Opakowanie stanowi bardzo ważny element samego produktu, odgrywa również znaczącą rolę w efektywnym przepływie towarów. Funkcje logistyczne pełnione przez opakowania są gwarancją optymalnego i harmonijnego przepływu materiałów przez każde ogniwo łańcucha dostaw. Opakowania generują ogromną ilość odpadów, co skutkuje pogorszeniem stanu środowiska naturalnego. Odpady towarzyszą wszystkim fazom łańcucha dostaw od momentu pozyskania surowców przez produkcję, dystrybucję i sprzedaż oraz konsumpcję, aż do momentu likwidacji zużytego opakowania. Odpowiednie zarządzanie opakowaniami, proces recyklingu, utylizacji, transport, składowanie, segregacja mają ogromny wpływ na środowisko. Obecnie klient kładzie duży nacisk na produkcję przyjazną środowisku naturalnemu. Produkty, które zostały wytworzone w „ekologicznym” procesie produkcyjnym, zwiększają sprzedaż oraz mają większą wartość dla klienta, a co za tym idzie, klient jest w stanie więcej za nie zapłacić. Tego rodzaju podejście wymusza na przedsiębiorstwie produkcyjnym uwzględnianie aspektu ekologicznego podczas projektowania opakowań. Polega ono na szczegółowej analizie całego cyklu życia opakowania od chwili nabycia surowców do końca życia wyrobu. Włączenie tematu ekologii do obszaru logistyki podkreśla współzależność logistyki i środowiska naturalnego. Koncepcja proekologicznego łańcucha dostaw, która tak naprawdę jest trudna do osiągnięcia, opiera się na założeniu „zero odpadów” (zero waste). W tym celu podczas projektowania wyrobów zakłada się maksymalne wykorzystanie materiałów oraz możliwość ich ponownego wykorzystania za pomocą recyklingu, dając produktom „drugie życie”. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji ekologii opakowań oraz wpływu wymagań konsumentów na ich rozwój.
EN
The modern packaging market is one of the largest and most developing industries on a global scale. Packaging is a very important element of the product itself, it plays a significant role in the efficient flow of goods. The logistic functions fulfilled by the packaging guarantee an optimal and harmonious flow of materials through each link of the supply chain. Packaging generates a huge amount of waste, which deteriorates the condition of the natural environment. Waste accompanies all phases of the supply chain, from the acquisition of raw materials, through production, distribution and sale, and consumption, to the disposal of used packaging. Proper packaging management, the process of recycling, disposal, transport, storage, and segregation have a huge impact on the environment. Nowadays, the customer places great emphasis on environmentally-friendly production, products that have been produced in an "ecological" production process increase sales and have greater value for the customer, and thus the customer is able to pay more for a given product. This type of approach forces the production company to take into account the ecological aspect when designing packaging. It consists in a detailed analysis of the entire life cycle of the packaging, from the moment of purchasing raw materials to the end of the product's life. Including the topic of ecology in the area of logistics emphasizes the interdependence of logistics and the natural environment. The concept of a green supply chain, which in fact is difficult to achieve, is based on the assumption of "zero waste". For this purpose, when designing products, it is assumed the maximum use of materials and the possibility of their re-use by recycling, giving the products a "second life". The aim of the article is to present the evolution of packaging ecology and the impact of consumer requirements on their development.
PL
Współczesny rynek opakowań jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się branż na skalę światową. Opakowanie stanowi bardzo ważny element samego produktu, odgrywa znaczącą rolę w efektywnym przepływie towarów. Funkcje logistyczne pełnione przez opakowania są gwarancją optymalnego i harmonijnego przepływu materiałów przez każde ogniwo łańcucha dostaw. Opakowania generują ogromną ilość odpadów, co skutkuje pogorszeniem stanu środowiska naturalnego. Odpady towarzyszą wszystkim fazom łańcucha dostaw od momentu pozyskania surowców przez produkcję, dystrybucję i sprzedaż oraz konsumpcję, aż do momentu likwidacji zużytego opakowania. Odpowiednie zarządzanie opakowaniami, proces recyklingu, utylizacji, transport, składowanie, segregacja mają ogromny wpływ na środowisko. W dzisiejszych czasach klient kładzie duży nacisk na produkcję przyjazną środowisku naturalnemu. Wyroby, które zostały wytworzone w „ekologicznym” procesie produkcyjnym zwiększają sprzedaż oraz mają większą wartość dla klienta, a co za tym idzie, klient jest w stanie zapłacić więcej za dany produkt. Tego rodzaju podejście wymusza na przedsiębiorstwie produkcyjnym uwzględnianie aspektu ekologicznego podczas projektowania opakowań. Polega ono na szczegółowej analizie całego cyklu życia opakowania od chwili nabycia surowców do końca życia wyrobu. Włączenie tematu ekologii do obszaru logistyki podkreśla współzależność logistyki i środowiska naturalnego. Koncepcja proekologicznego łańcucha dostaw, która tak naprawdę jest trudna do osiągnięcia, opiera się na założeniu „zero odpadów” (zero waste). W tym celu podczas projektowania wyrobów zakłada się maksymalne wykorzystanie materiałów oraz możliwość ich ponownego wykorzystania za pomocą recyklingu. dając produktom „drugie życie”. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu ekologistyki na rozwój opakowań w łańcuchu dostaw.
EN
The modern packaging market is one of the largest and fastest developing industries on a global scale. Packaging is a very important element of the product itself, it plays a significant role in the efficient flow of goods. The logistic functions fulfilled by the packaging guarantee an optimal and harmonious flow of materials through each link of the supply chain. Packaging generates a huge amount of waste, which deteriorates the condition of the natural environment. Waste accompanies all phases of the supply chain, from the acquisition of raw materials, through production, distribution and sale, and consumption, to the disposal of used packaging. Proper packaging management, the process of recycling, disposal, transport, storage, and segregation have a huge impact on the environment. Nowadays, the customer places great emphasis on environmentally-friendly production, products that have been produced in an "ecological" production process increase sales and have greater value for the customer, and thus the customer is able to pay more for a given product. This type of approach forces the production company to take into account the ecological aspect when designing packaging. It consists in a detailed analysis of the entire life cycle of the packaging, from the moment of purchasing raw materials to the end of the product's life. Including the topic of ecology in the area of logistics emphasizes the interdependence of logistics and the natural environment. The concept of a green supply chain, which in fact is difficult to achieve, is based on the assumption of "zero waste". For this purpose, when designing products, it is assumed the maximum use of materials and the possibility of their re-use by recycling, giving the products a "second life". The aim of the article is to present the impact of ecological aspects of logistics on the development of packaging in the supply chain.
EN
Analysis of supply chain location issues and decision-making regarding the location of facilities in the supply chain is one of the most important issues in the decision-making of governments, organizations and companies. Undoubtedly, the correct location of facilities has very important effects on economic benefits, providing appropriate services and customer satisfaction. Supply chain issue is one of the most widely used issues in today's competitive world and location issues are among the most used issues in designing supply chain networks to improve and reduce costs and increase competitiveness. The facilities under consideration include warehouses and distribution centers, which have been solved with the aim of reducing transportation costs. And then the two methods are compared. The problem is solved in small, medium and large dimensions and finally it was concluded that the firefly algorithm had a better performance than the genetic algorithm.
EN
With the globalization of markets and increasing competition in global markets, the attempts of organizations to survive in this market has increased and has resulted in the emergence of the philosophy of Supply Chain Management. There is uncertainty in the reliability of supply chain facilities for reasons such as natural disasters, terrorist attacks, labor errors, and weather conditions. Therefore, when making strategic decisions, the system will continue to operate with minimal damage. Over the course of this study, the uncertainty of supplier layers in the supply chain has been modeled. To meet that aim, the issue of supply chain, including producers, warehouses, suppliers and consumers are considered. To calculate the cost of breakdowns due to the non-functioning of distributors, the scenario-building method has been utilized. Finally, the desired model is solved with Gomez software and the results are presented. The result of the study demonstrate the efficiency of this model in the facility location decision-making in supply chains.
EN
Nowadays, companies need to take responsibility for addressing growing markets and the growing expectations of their customers to survive in a highly competitive context that is progressing on a daily basis. Rapid economic changes and increasing competitive pressure in global markets have led companies to pay special attention to their supply chains. As a result, in this research, a mathematical model is proposed to minimize closed loop supply chain costs taking into account environmental effects. Thus, suppliers first send wood as raw materials from forests to factories. After processing the wood and turning it into products, the factories send the wood to retailers. The retailers then send the products to the customers. Finally, customers send returned products to recovery centers. After processing the products, the recovery centers send their products to the factories. The considered innovations include: designing a supply chain of wood products regarding environmental effects, customizing the genetic solution approach to solve the proposed model 3- Considering the flow of wood products and determining the amount of raw materials and products sent and received.
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.