Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo jednorodzinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zmiany w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu względem 2017 r.
PL
Na rysunkach przedstawiono minimalne, średnie i maksymalne miesięczne temperatury powietrza w Warszawie Okęciu, Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Omówiono średnią roczną i roczną bez lata temperaturę powietrza w wieloleciu 1987-2017 w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Przedstawiono na rysunkach minimalną, średnią i maksymalną miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd (15oC) w Warszawie Okęciu w wieloleciu 1987-2017. Omówiono roczną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) oraz roczną Sd(15oC) bez lata w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Dokonano analizy zmian w zużyciu energii na ogrzewanie budynków względem 2017 r. w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz dla 5 miast Polski w wieloleciu 2005-2017.
EN
This paper presents average, minimal and maximal monthly air temperature for Warsaw Okecie, Gdansk Rebiechowo in the year period 1987-2017 and for Cracow in the year period 1996-2017. The figures give annual average and annual average without summer (June, July and August) air temperature in the year period 1987-2017 for Warsaw Okecie and Gdansk Rebiechowo also for Cracow in the year period 1996-2017. The figures present average, minimal and maximal monthly heating degree days to base temperature 15oC for Warsaw Okecie in the year period 1987-2017 and annual heating degree days to base temperature 15oC and annual heating degree days without the June, July and August for Warsaw Okecie and Gdansk Rebiechowo in the year period 1987-2017. Author compares energy consumption changes for buildings heating in relation to energy consumption in the year 2017 for Warsaw Okecie and Gdansk Rebiechowo in the year period 1987-2017 and for 5 cities of Poland in the year period 2005-2017.
PL
Kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób współdziałających w celu nabycia nieruchomości i wybudowania na niej osiedla złożonego z budynków wielorodzinnych lub jednorodzinnych, którymi następnie wspólnie zarządzają.
PL
Zgodnie z przyjętym na początku cyklu założeniem prognozę zużycia kruszyw rozpoczęto od regionu o największej liczbie budowanych domów. W niniejszym artykule dokonano szacunku dla regionu południowo-zachodniego, plasującego się na szóstym, ostatnim miejscu w tym rankingu.
PL
Przeszklenia w budownictwie jednorodzinnym energooszczędnym pełnią istotną funkcję w kształtowaniu bilansu energetycznego budynku. Przez przeszklenia zachodzi strata ciepła przez przenikanie. Dzięki przeszkleniom zachodzi również uzysk energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Nadmierny uzysk energii cieplnej w okresie letnim może doprowadzać do przegrzewania się pomieszczeń i jest zjawiskiem niepożądanym. Ściany budynków energooszczędnych charakteryzują się dodatkowo dość niskim współczynnikiem przenikania ciepła, co utrudnia odprowadzanie nadmiaru zysków słonecznych z pomieszczeń. Ekspozycja warstw akumulacyjnych na promieniowanie słoneczne w okresie letnim jest również zjawiskiem niekorzystnym. Warstwy akumulacyjne oddają uzyskane ciepło z parogodzinnym przesunięciem w czasie i ich niekorzystne usytuowanie może doprowadzić do przegrzewania się pomieszczeń. Niezbędny staje się system wentylacji pomieszczeń, który usuwa nadmiar ciepła. Nadmierne zyski słoneczne powodują konieczność intensywniejszej pracy instalacji wentylacji sprzyjając zwiększeniu energochłonności budynku. Z tego powodu odpowiednie umieszczenie przeszkleń w bryle budynku, ich wielkość, orientacja względem stron świata oraz parametry stosowanego szkła są niezwykle istotne w kształtowaniu struktury budynku energooszczędnego. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego „g” określa, w jakim stopniu energia promieniowania słonecznego przenika przez szybę do wnętrza. Większa wartość współczynnika oznacza, że zyski energetyczne są wyższe. Zyski z promieniowania słonecznego w okresie zimowym są korzystne i przyczyniają się do poprawy bilansu energetycznego budynku. Ukształtowanie struktury budynku jednorodzinnego energooszczędnego powinno umożliwiać zatem zyski z promieniowania słonecznego w okresie zimowym oraz w okresach przejściowych, a zapobiegać ich powstawaniu w okresie letnim.
EN
Glazing in energy-efficient single-family housing play a significant role in shaping the energy balance of a building. Heat loss through windows occurs due to transmission. There also occurs heat gain from solar radiation through glazing. Excessive heat gain in the summer can lead to overheating of rooms and is undesirable. The walls of energy-efficient buildings are additionally characterised by a fairly low heat transfer coefficient, making it difficult to discharge excess solar heat from the rooms. The exposure of accumulation layers to solar radiation in the summer is another negative phenomenon. Accumulation layers release the gained heat with a few hours’ time lag and their unfavourable position may result in overheating of rooms. Ventilation system which removes excess heat becomes necessary. Excessive solar gains necessitate a more intensive work of the ventilation system, which is conducive to increasing the energy consumption of the building. For this reason, proper placement of glazing in the body of a building, their size, orientation towards cardinal points and parameters of the used glass are extremely important in shaping the structure of an energy-efficient building. The total solar energy transmittance factor (g-value) determines the extent to which solar radiation enters the interior through the glass. A higher value of the coefficient means that energy gains are higher. Solar heat gains in the winter are beneficial and contribute to improving the energy balance of a building. Therefore, shaping the structure of an energy-efficient single-family house should allow for the solar gains in the winter and during the transitional periods, but prevent their occurrence in the summer.
PL
W analizie przedstawionej w poprzednim numerze "Surowców i Maszyn Budowlanych" oszacowano zużycie kruszyw w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym. Zgodnie z przyjętymi założeniem, prognozę zużycia kruszyw rozpoczęto od regionu o największej liczbie budowanych domów. W niniejszym artykule dokonano szacunku dla regionu plasującego się na miejscu drugim, którym jest region południowy.
PL
W analizach przedstawionych w poprzednich numerach „Surowców i Maszyn Budowlanych" oszacowano zużycie kruszyw do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym i południowym. Wielkość zużycia w 2014 roku określono na poziomie ok. 2,7 mln Mg - zarówno dla regionu centralnego, jak i południowego. Regiony te charakteryzowały się bardzo zbliżoną strukturą pod względem liczby oraz powierzchni użytkowej budowanych domów jednorodzinnych, [5,6].
PL
Poprzednie analizy szacowały zużycie kruszyw do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym, południowym oraz wschodnim. Zużycie kruszyw w 2014 roku w regionie centralnym i południowym określono na zbliżonym poziomie ok. 2,7 min Mg, natomiast w regionie wschodnim - na ok. 2,1 min Mg [8]. Jak kształtuje się ta wielkość w północno-zachodniej Polsce?
PL
"Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce" jest próbą wskazania możliwej koncepcji rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnnego realizowanego w ramach tzw. budownictwa społecznego w obecnych warunkach gospodarczo-politycznych Polski. W pracy oparto się na doświadczeniach autora przy współpracy w programie SJOM - Systemu Jednorodzinnych Osiedlach Mieszkaniowych, programu realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1983-89. W "Elementach strategii ... " oparto się o opracowany system technologiczny dsd/3dT (drobnowymiarowy szkielet drewniany, tarczowo-przestrzenny) pozwalający realizować budynki mieszkalne relatywnie tanio a tym samym tak by były dostępne dla jak najszerszej potencjalnej grupy inwestorów. Wieloletnie doświadczenia zawodowe autora przy projektowaniu i realizowaniu jednostek mieszkalnych w tym systemie potwierdziło przydatność systemu dla tego celu. Praca porusza zagadnienia z zakresu rozwoju przestrzennego zewnętrznych obszarów miast jako potencjalnych miejsc lokalizowania jednostek osiedleńczych będących elementem strategii. W pracy opisano również podstawowe założenia systemu dsd/3dT. Odrębnym elementem opracowania są modele jednostek osiedleńczych i mieszkalnych na bazie czterech podstawowych modułów jednostek mieszkalnych o powierzchni użytkowej 90, 120 i 150 m2.
EN
"Elements of the Strategy for Single-Family Housing Development" is an attempt at indicating a possible concept of single-family housing development currently implemented in Poland within the framework of the so-called social housing development programme in the present economic and political climate. The author based his thesis on knowledge gained while participating in the SJOM (Single-Family Housing Estate System) programme conducted at the Warsaw University of Technology Faculty of Architecture. ''Elements ... " was based on the technological system dsd/3dT (small timber frame) which enables relatively lowcost housing construction and consequently makes it affordable for the potentially broadest group of investors. The author's professional experience in housing design and construction within this system seems to be very effective in this regard. The work also raised the issue of outer city limits development, indicating the area as a potential location for housing development with this strategy in mind. The basic principles of the dsd/3dT system were described in this work as well. A separate part of the work was dedicated to single-unit settlement and housing models based on four fundamental usable floor space modules of housing units, such 90, 120 and 150 square meters.
PL
Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich segmentach budownictwa. Zdecydowanie największe zapotrzebowanie na kruszywa generowane jest przez budownictwo liniowe. Należy mieć na uwadze, że segment ten w okresie kilkuletnim stanie się mniej atrakcyjny dla branży kruszyw. Po zakończeniu nowej perspektywy finansowej UE 2014–2020 zrealizowana zostanie zdecydowana większość dużych inwestycji infrastrukturalnych (drogowych i kolejowych). Mniej widoczny w ostatnich latach segment budownictwa kubaturowego po tym okresie będzie miał większe znaczenie na rynku kruszyw.
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction is definitely much more receptive. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates.
PL
Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie liniowym jak i kubaturowym. W ostatnich latach, pod względem ilościowego zapotrzebowania, nieznacznie chłonniejszym segmentem jest budownictwo liniowe. Po zakończeniu realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków UE, budownictwo kubaturowe stanie się jednak największym konsumentem kruszyw. Ze względu na brak dokładnych informacji o zużyciu kruszyw w tym segmencie budownictwa, a w szczególności regionalnym jego rozkładzie, zachodzi potrzeba oszacowania jednostkowych wskaźników ich zużycia w różnych typach obiektów kubaturowych. W pracy przedstawiono statystyczny obraz zapotrzebowania na kruszywa do produkcji betonu w zależności od wybranych cech budynków jednorodzinnych. Jako podstawę do określenia jednostkowego zużycia kruszyw przyjęto ilość betonu zestawioną w dokumentacjach projektowych oraz średnią zawartość kruszyw w mieszance betonowej. Zużycie kruszyw określono względem takich cech budynku, jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa, kubatura. Dokonano również oceny zużycia w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych stropów oraz ważniejszych cech architektonicznych, tj. liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zużycie kruszyw zależy zarówno od wielkości budowanego domu, ale też od jego typu architektoniczno-konstrukcyjnego. [...]
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction has been definitely much more receptive in recent years. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates. Due to a lack of accurate information about consumption of aggregates in this construction segment, it is important to estimate the unit consumption ratios in different types of volumetric structures. The thesis presents the statistical image of demand for aggregates depending on selected features of single-family buildings. The basis assumed for determining unit consumption of aggregates is the amount of concrete juxtaposed in design documentations and average content of aggregates in concrete mix. Consumption of aggregates has been defined in respect of such features of a building as: building area, total area, usable area, volume. Also, consumption was assessed depending on structural solutions of ceilings and major architectonic features: the number of storeys above ground and underground. The conducted analyses imply that consumption of aggregates varies according to not only the size of a house under construction, but also the architectural-constructional type of the building. [...]
PL
Kruszywa naturalne znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie liniowym i kubaturowym. W pracy przedstawiono badania zapotrzebowania na kruszywa w elementach betonowych i żelbetowych budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie bliźniaczej. Kubatura budynków jednorodzinnych w 2013 roku stanowiła 70% kubatury budownictwa mieszkaniowego i blisko 33% kubatury wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Analizę oparto na podstawie wskaźników jednostkowego zużycia kruszyw względem cech użytkowych i konstrukcyjnych budynków. W obliczeniach uwzględniono wskaźniki charakterystyczne dla różnych typów architektonicznych domów: parterowych podpiwniczonych i niepodpiwniczonych oraz parterowych z poddaszem użytkowym podpiwniczone i niepodpiwniczone. Uwzględniono również technologię wznoszenia budynków oraz konstrukcję stropów. Obliczone zużycie kruszyw w 2013 roku wyniosło około 13,5 ± 2 mln Mg. Wartość minimalna (11,5 mln Mg) i maksymalna (15,5 mln Mg) wynikają z obliczonych dla jednostkowych wskaźników zużycia kruszyw odchyleń standardowych (współczynników zmienności). Dla zidentyfikowanej struktury budownictwa jednorodzinnego, która w ostatnich kilku latach nie ulega zmianom; średnie zużycie kruszyw wynosi około 185 Mg/dom, a średni wskaźnik zużycia 1,22 Mg na 1 m2 powierzchni użytkowej. Udział budownictwa jednorodzinnego w rynku kruszyw żwirowo-piaskowych w 2013 roku, wyniósł około 8%, a w catym rynku kruszyw około 6%. W ujęciu regionalnym największe zapotrzebowanie na kruszywa odnotowano w województwie mazowieckim (ok. 1,9 mln Mg), następnie: małopolskim, śląskim i wielkopolskim (po ok. 1,5 mln Mg) a najmniejsze zapotrzebowanie wystąpiło w województwie opolskim (0,24 mln Mg). W poszczególnych województwach obserwuje się duże zróżnicowanie udziału budownictwa jednorodzinnego w rynku kruszyw żwirowo-piaskowych. Udział ten wynosił od około 2% w podlaskim do około 25% w śląskim i świętokrzyskim.
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. The paper presents the study of the aggregate demand in single-family buildings. The volume of single-family houses in 2013 accounted for 70% of the volume of housing construction and nearly 33% of all the volume of the completed buildings. The analysis is based on the aggregates consumption ratio in respect to usable and construction features of the buildings. The calculations take indicators specific to different types of architectural houses into account, such as one-storey buildings with or without a basement, one-storey buildings with a utility attic with or without a basement. The analysis also includes technology for the construction of buildings, as well as the construction of ceilings. Calculated aggregate consumption in 2013 amounted to approx. 13.5 ± 2 million Mg. The minimum (11.5 million Mg) and maximum value (15.5 million Mg) has been calculated for the standard deviation (coefficient of variation) for the aggregates consumption ratio. Research on single-family housing structures has identified that the average consumption of aggregates is approx. 185 Mg / house, representing an average consumption of 1.22 Mg per 1 m2 of usable area and has not changed for the past several years. The share of single-family housing in market of gravel-sand aggregates in 2013, amounted to approx. 8%, and the overall market aggregates approx. 6%. In regional terms, the greatest use of aggregates was observed in the Mazowieckie province (approx. 1.9 million Mg), then: Małopolskie, Śląskie and Wielkopolskie provinces (approx. 1.5 million Mg). In contrast, the lowest amount of aggregates was observed in the Opolskie province (0.24 million Mg). In particular, provinces observed differences in the share of single-family housing in the gravel-sand aggregates market. This share ranged from approx. 2% in the Podlaskie to approx. 25% in the Śląskie and Świętokrzyskie provinces.
PL
W ostatnich latach budownictwo kubaturowe dostarcza w kraju rocznie średnio ok. 33 mln m² powierzchni użytkowej w budynkach o różnym przeznaczeniu. Zdecydowanie największym udziałem charakteryzuje się segment budownictwa jednorodzinnego, który odpowiada za ok. 37% przyrost powierzchni użytkowej. Jest jednym z ważniejszych rynków dla wielu materiałów konstrukcyjnych, budowlanych, surowców naturalnych oraz chemii budowlanej. Jak zapotrzebowanie na kruszywa do betonu będzie wyglądało w poszczególnych regionach?
PL
Artykuł poświęcony jest tematyce związanej z zastosowaniem gruntu, jako źródła ciepła i chłodu dla powietrza wentylacyjnego. W artykule opisano najczęściej stosowane rodzaje gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Przedstawiony został również model matematyczny pozwalający wyznaczyć temperaturę, jaką będzie miało powietrze po przepłynięciu przez GPWC rurowy. W oparciu o zapotrzebowanie energii dla wybranego budynku domu jednorodzinnego policzono o ile zmniejszy się zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania i chłodzenia w przypadku zastosowania rurowego gruntowego powietrznego wymiennika ciepła.
PL
Budownictwo jednorodzinne w województwie podkarpackim stanowi duży udział w segmencie budownictwa kubaturowego. Jest zatem ważnym elementem w kreowaniu popytu na rynku kruszyw do betonu. W artykule, na podstawie prowadzonych badań dotyczących zużycia kruszyw w budownictwie kubaturowym, przedstawiono zużycie kruszyw w betonowych elementach konstrukcyjnych domów jednorodzinnych w latach 2010-2014. Pokazano również uproszczoną prognozę rynku, uwzględniającą nadchodzące zmiany demograficzne w województwie podkarpackim.
EN
Single-family housing is a major part in building construction in podkarpackie voivodship. So it is an important element (factor) in creating market demand for aggregates to concrete. Based on research on consumption of aggregates in building construction, in article presented the consumption of aggregates in structural elements of houses in the years 2010 - 2014. A simplified forecast, taking into account upcoming demographic changes in the podkarpackie province also has been shown.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z nieprawidłową pracą fundamentów budynków jednorodzinnych. Podkreślono istotną rolę i znaczenie fundamentów, co często jest pomijane w konstrukcji. Wskazano główne powody ich uszkodzeń oraz skupiono uwagę na sposobach wzmocnień. W ostatniej części przedstawiono wyniki ekspertyzy wykonanej w 2012 r. dla domu jednorodzinnego wymagającego wzmocnienia fundamentów, a także wnioski wraz z dokumentacją fotograficzną z wykonanych prac.
EN
The article presents the issues related to the problems of malfunction of the single-family houses foundations. The role and significance of the foundation indicating the great importance which is often overlooked in the design is presented. There are indicated the main reasons for their failures and attention focused on ways of strengthening. The last part presents the results of expertise developed in 2012 for single-family home in need of strengthening the foundations - conclusions and photographic documentation of the performed works is included.
PL
W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The paper presents the operating costs analysis for the model mechanical ventilation systems, commonly used in detached houses. The potential reduction of the operating costs are shown on the basis of the calculations.
17
Content available remote Innowacyjny ekologiczny system ogrzewania gazowego w budownictwie jednorodzinnym
EN
Innovation is creating something New or improving something already existing. The most innovative is gas heating. It is the most economical and cost effective. Gas can be used both for home heating and for warming up the water.
18
Content available remote Koszt wzniesienia budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków oraz planowane zaostrzenie wymogów. Obliczono wysokość kosztu dodatkowego związanego z podwyższeniem standardu energetycznego budynku jednorodzinnego w celu określenia opłacalności zastosowania rozwiązań obniżających zapotrzebowanie na ciepło w budynku.
EN
The article presents the requirements concerning heat insulation of buildings and the planned tightening of the requirements. It includes a calculation of the additional cost related to the upgrading of the energy standard of a single-family house in order to determine whether the implementation of solutions that decrease heat demand of the building would prove profitable.
PL
Budownictwo jednorodzinne w Polsce jest od ponad dwudziestu lat dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki i jednocześnie czynnikiem kształtującym w największym stopniu zmiany krajobrazu kulturowego obrzeży miast i wsi. Artykuł przedstawia sytuację mieszkaniową Polski na tle krajów UE, w aspekcie podejścia do projektowania nowych budynków.
EN
For more than twenty years, single-family housing in Poland is a booming sector of economy, as well as the main factor influencing the changes in cultural landscape of suburban and rural areas. The article presents Polish housing situation on the background of the EU countries in the aspect approaches to designing of new buildings.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.