Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nierówności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper an adaptive median filtering denoising algorithm is proposed to measure yarn diameter and its unevenness. Images of nine different yarn samples were captured using one set of a self-developed yarn image acquisition system. Image separation of the background and yarn sections was conducted using a combination of adaptive median filtering, adaptive threshold segmentation and morphological processing. The noise-free yarn image was used for diameter detection of the subsequent yarn image and the discrimination of the yarn unevenness. Experimental results show that the testing data of yarn unevenness detection based on the adaptive median filter denoising algorithm is very consistent with the data using the traditional method. It is proved that the yarn detection method proposed, based on an adaptive median filter denoising algorithm, is feasible. It can be used to calculate yarn diameter accurately and measure yarn unevenness efficiently, so as to determine the quality of yarn appearance objectively.
PL
W artykule zaproponowano algorytm odszumiania z adaptacyjnym filtrem medianowym (AMF) do pomiaru średnicy przędzy i jej nierówności. Obrazy dziewięciu różnych próbek przędzy zostały przechwycone przy użyciu jednego zestawu samodzielnie opracowanego systemu akwizycji obrazów przędzy. Rozdzielenie obrazu tła i odcinków przędzy przeprowadzono przy użyciu kombinacji AMF, adaptacyjnej segmentacji progowej i przetwarzania morfologicznego. Bezszumowy obraz przędzy wykorzystano do wykrywania średnicy przędzy i rozróżnienia nierówności przędzy. Wyniki eksperymentalne pokazały, że dane testowe dotyczące wykrywania nierówności przędzy w oparciu o zaproponowany algorytm miały wysoką zgodność z danymi uzyskanymi przy użyciu tradycyjnej metody. Algorytmu tego można użyć do dokładnego obliczenia średnicy przędzy i skutecznego pomiaru nierówności przędzy, aby obiektywnie określić jakość wyglądu przędzy.
PL
Punktem wyjścia w artykule jest przedstawienie transferu wiedzy jako jednego z najważniejszych procesów w funkcjonowaniu organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Zidentyfikowano wybrane poziomy analizy transferu wiedzy w kontekście istniejących nierówności na rynku pracy, z uwzględnieniem strategicznej wartościowości wiedzy, jej rodzaju, głównych subprocesów składowych transferu wiedzy oraz narzędzi wspomagających jego realizację. Omówiono uniwersalne przesłanki efektywnego zarządzania transferem wiedzy w organizacjach: kształtowanie optymalnej technicznej i społecznej infrastruktury środowiska wiedzy, podejmowanie działań przyczyniających się do ewolucji kultury organizacyjnej w kierunku promującej wiedzę oraz stosowanie naczelnych wartości, zasad ogólnych i szczegółowych transferu wiedzy.
EN
The starting point of this article is the presentation of knowledge transfer as one of the most important elements in respect to the organization functioning in a world of knowledge-based economy and knowledge-based processes. Secondary to that, chosen levels of knowledge transfer process analysis in the context of inequalities in the labor market, have been identified. Strategic value of knowledge, its type and components of the transfer process, and tools supporting it’s realization, are taken into consideration. As a result, the universal premises of effective management of knowledge transfer in organizations are discussed, in the form of shaping the optimal technical and social infrastructure of the knowledge environment, taking actions contributing to the evolution of organizational culture towards promoting knowledge and application of main values, general and detailed principles of knowledge transfer.
3
Content available remote The real and complex convexity
EN
We prove that the holomorphic differential equation ϕ’’(ϕ+c) = γ(ϕ’)² (ϕ:C→C be a holomorphic function and (γ, c) ϵ C²) plays a classical role on many problems of real and complex convexity. The condition exactly γ ϵ [wzór] (independently of the constant c) is of great importance in this paper. On the other hand, let n ≥ 1, (A₁, A₂) ϵ C² and g₁, g₂ : Cᵑ → C be two analytic functions. Put u(z, w) = │A ₁w - g₁(z) │² + │A₂w - g₂(z) │²v(z,w) = │A₁w - g₁(z) │² + │ A₂w - g₂(z) │², for (z,w) ϵ Cᵑ x C. We prove that u is strictly plurisubharmonic and convex on Cᵑ x C if and only if n = 1, (A₁, A₂) ϵ C² \{0} and the functions g₁ and g₂ have a classical representation form described in the present paper. Now v is convex and strictly psh on Cᵑ x C if and only if (A₁, A₂) ϵ C² \{0}, n ϵ {1,2} and and g₁, g₂ have several representations investigated in this paper.
PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy oraz identyfikacja kluczowych czynników determinujących tę sytuację. Analiza prowadzona jest w dwóch aspektach: prawnym (stan przepisów prawnych, regulujących status osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy w dniu 31 marca 2018 r.) oraz empirycznym (wartości wskaźników, mogących służyć opisowi sytuacji osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy w okresie 2007-2017). Analiza koncentruje się na populacji osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do celów związanych z zatrudnieniem, gdyż tylko takie osoby są uprawnione do specjalnego traktowania na polskim rynku pracy.
EN
This article analyses the situation of persons with disabilities on Poland's labor market and identifies key factors which determine this situation. The analysis considers two aspects: legal (legislation regulating the status of persons with disabilities on Poland's labor market as of March 31,2018) and empirical (values of indicators, which could be used to describe the situation of persons with disabilities on Polish labor market in 2007-2017). The analysis focuses on the population of persons with an employment-related disability certificate, since only such persons are entitled to special treatment on Polish labor market.
PL
Celem artykułu jest analiza nierówności w kontekście płci, rodzicielstwa i niepełnosprawności występujących na rynku pracy w sektorach BPO i SSC w Polsce. W opracowaniu dokonano charakterystyki sektorów BPO i SSC oraz obszarów ich ogólnego działania. Zaprezentowano również istotę nierówności na rynku pracy. Ponadto omówiono wyniki badań empirycznych dotyczących występowania nierówności w sferze pracy w aspekcie płci, rodzicielstwa i niepełnosprawności w analizowanych organizacjach. W artykule, wykorzystując metodę opisową, dokonano analizy zarówno literatury przedmiotu, jak i wyników własnych badań empirycznych.
EN
This article analyses inequalities in the context of gender, parenthood and disability in Business Process Outsourcing (BPO) and Shared Service Centers (SSC) on Poland's labour market. It characterizes BPO and SSC and the areas of their main business activity and discusses inequalities on the labour market. This article also discusses the results of research on inequalities in gender, parenthood and disability within BPO and SSC; the literature of the subject and these authors' own empirical research.
EN
The given article considers the method of calculating the track geometry deformation with respect to uneven accumulation of residual deformations along the track. The technique proposes two significant changes in existing approaches to calculating the efficiency of the ballast layer. The transition from the approach of allowable stresses design in the ballast layer to the deformative approach of accumulations of track geometry deformations allows us to draw conclusions regarding the intervals of track tamping and the duration of ballast layer life cycle. The transition from the determinative to probabilistic approaches makes it possible to draw conclusions not only from the average unevenness, but also with regard to all possible facts of unevenness. The method is based on the mechanism of sudden and gradual deformations occurrence, which depends on a number of key factors: dynamic stresses on the ballast, non-uniformity of track elasticity, performance of current maintenance work. Based on the experimental studies results, the dependencies of sudden deformations and the intensity of gradual deformations on the level of stress on the ballast layer were established. The experimental results of the influence of the subballast base elasticity on the intensity of accumulation of residual deformations are shown. On the basis of the developed method, the prediction of track geometry deterioration for a given structure of the track, the rolling stock and the permissible level of geometric deviations for track maintenance is presented.
7
Content available remote Środki publiczne oraz sponsoring jako sposoby finansowania sportu
PL
Tematem pracy są pytania dotyczące finansowania sportu osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Praca dotyka podstawowych założeń ekonomii dotyczących udziału państwa w sferze gospodarczej, prezentując obszary, w których udział ten jest konieczny. Przedstawione zostają dobra i usługi publiczne, a także sport jako jedna z kategorii usług publicznych.
EN
The subject of this work are questions about financing the sport of non-disabled people and financing the sport of people with disabilities. The work touches the basic assumptions of the economy regarding the state’s participation in the economic sphere, presenting areas in which this participation is necessary. It presents public goods and services, as well as sport as one of the categories of public services.
8
Content available Zarządzanie różnorodnością w organizacji
PL
Zarządzanie różnorodnością jest strategią zarządzania stosunkowo nową. Mimo licznych rozważań nadal w większym stopniu pozostaje koncepcją teoretyczną niż programem działań praktycznych. Jak każda koncepcja ma zarówno swoich zwolenników, jak i krytyków. Nawet jeżeli przyjmiemy, że krytyka ta jest w pewnym stopniu zasadna, warto zwrócić uwagę, że wymienionych wcześniej zalet i korzyści wynikających z zarządzania różnorodnością jest zdecydowanie więcej niż ewentualnych wad. Obecnie podkreśla się, że zarządzanie różnorodnością może przynieść organizacji wiele korzyści nie tylko w wymiarach instytucjonalnym i ekonomicznym, lecz także społecznym.
EN
Diversity management is a relatively new management strategy. Despite numerous considerations of this subject it still remains rather a theoretical conception than a practical actions programme. As every conception it has its supporters and critics. Even if we assume that the critic is to a certain degree justified, it is worth noting that there are definitely more above mentioned advantages and benefits resulting from the diversity management than the possible disadvantages. Nowadays it is emphasized that the diversity management may bring a lot of benefits to the organization, not only in institutional and economic dimensions but also social one.
EN
Viloft is a novel regenerated cellulosic fibre with a special cross section which creates air gaps in the yarn and improves the thermal properties of the fabric. This fibre is mainly used with the blends of polyester and cotton available on the market. In this study, it was aimed to analyse the mechanical and physical properties of viloft/polyester and viloft/cotton blended ring-spun yarns. For this purpose, five different blend ratios of viloft/polyester and viloft/cotton yarns (100%-0%, 67%-33%, 50%-50%, 33%-67% and 0%-100%) were spun as 19.7 tex on a ring spinning system. The breaking force, elongation (%), unevenness and hairiness results of these blended yarns were analysed using a simplex lattice mixture model. In addition, Tukey’s test was also applied in order compare the means of the properties of the blended yarns. Statistical analysis showed that the blend ratio is significant for all the properties of viloft/polyester and viloft/cotton blended yarns. However, Tukey’s test indicated that a few of the blends of viloft/polyester or viloft/cotton yarns do not differ from each other. Polyester blended viloft yarns showed higher breaking force, elongation and hairiness, but lower CVm % values compared to cotton blended ones.
PL
Viloft jest nowym regenerowanym włóknem celulozowym o specjalnym przekroju włókien charakteryzującym się obecnością w przędzy przestrzeni powietrznych, które poprawiają właściwości termiczne wytworzonych materiałów. Viloft oferowany jest na rynku głównie jako mieszanka z poliestrem i bawełną. W pracy analizowano właściwości mechaniczne i fizyczne przędz przędzionych systemem obrączkowym. Do tego celu wyprodukowano pięć różnych mieszanek o zróżnicowanym stosunku poszczególnych włókien i masie liniowej 19,7 tex. Badano siłę zrywania, wydłużenie przy zrywaniu, nierównomierność i włochatość. Do przeprowadzenia statystycznej analizy uzyskanych wyników badań autorzy posłużyli się modelem sympleksowym kraty dla mieszanki. Ponadto zastosowano również test Tukey’a mający na celu porównanie wartości średnich analizowanych właściwości przędz. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wykazano, że zmiana proporcji (udziałów) procentowych składników tworzących mieszankę wpłynęła istotnie na wszystkie analizowane właściwości przędz mieszankowych obrączkowych wytworzonych z mieszanek włókien Viloft z włóknami poliestrowymi oraz włókien Viloft z bawełną.
EN
Orthodoxy is failing, both in the traditional statism and the free-market approaches. Inequality is becoming a key issue world-wide, aggravated by environmental dramas and the financial chaos. The Brazilian approach can be seen as basically pragmatic. It is reducing inequality through simple measures, which are expanding internal consumption, and opening new opportunities for business and jobs. Financial support is not going to banks, but to productive sectors most hit by the international turmoil, and this is maintaining low unemployment. Environ-mental issues, particularly the destruction of the Amazon forest, are being faced through strong support for the greening initiatives, and social infrastructure in cities. However fragile in this international context, this down-to-earth approach brings lessons that can be useful to consult.
PL
Ortodoksja przegrywa, zarówno w odniesieniu do tradycyjnego etatyzmu, jak i rozwiązań wolnorynkowych. Nierówności stają się fundamentalnym globalnym wyzwaniem, wzmacnianym przez pogarszający się stan śro-dowiska i chaos finansowy. W tym kontekście warto przedstawić pragmatyczne podejście przyjęte w Brazylii. W jego ramach udaje się zmniejszać nierówności przy pomocy prostych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu wewnętrznej konsumpcji, ułatwień dla biznesu i na rynku pracy. Wsparcie finansowe nie jest przezna-czane dla banków, ale bezpośrednio dla sektorów produkcji, najbardziej dotkniętych przez kryzys światowy. W ten sposób możliwe jest utrzymanie bezrobocia na niskim poziomie. Zagadnienia środowiskowe, w tym szcze-gólnie wycinanie lasów tropikalnych, rozwiązywane są przez promocję zielonych inicjatyw i rozwój społecznej infrastruktury w miastach. Choć nie w każdym kraju te zdroworozsądkowe rozwiązania będą równie dobrze funkcjonować, stanowią jednak przydatną lekcję, którą warto brać pod uwagę.
11
Content available remote A Companion of the generalized trapezoid inequality and applications
EN
A sharp companion of the generalized trapezoid inequality is introduced. Applications to quadrature formula are pointed out.
13
Content available remote Jakość podbijania rozjazdów kolejowych
PL
Dokładność regulacji położenia rozjazdów podczas ich podbijania podbijarkami automatycznymi ma zasadniczy wpływ na trwałość rozjazdów i spokojność jazdy. Jakość robót wykonywanych na rozjazdach wpływa również na długość cyklu dzielącego czas jednej naprawy od drugiej. W artykule przedstawiono syntezę wyników badań jakości robót podbijania rozjazdów oraz spostrzeżenia dotyczące najczęściej spotykanych nieprawidłowości.
EN
The accuracy of turnout position regulation, while tamping by tamping machine, has got a fundamental impact on turnout durability and train trip smoothness. The quality of works at turnouts influence on the length of cycle time between successive repairs. The synthesis of results of research on quality of works on turnout tamping and observations considering the most often met faultiness have been presented in the paper.
14
Content available remote New integral and finite difference inequalities in three variables
EN
The objective of the present paper is to derive new estimates on some fundamental integral and finite difference inequalities in three variables which can be used as tools in the study of certain integral and sum-difference equations. Some applications are also given to convey the importance of one of our result.
EN
In this paper we consider infinite systems of parabolic differential-functional inequalities with nonstandard initial inequalities with integrals. For that systems we give strong maximum principles in relatively arbitrary (n+1)-dimensional time-space sets more general than the cylindrical domain.
EN
This paper presents a differential criterion of n dimensional geometrically convex functions, and gives some applications.
17
Content available remote New inequalities of Cebysev type for double integrals
EN
In this paper, we establish new inequalities of Čebyšev type involving functions of two independent variables by using certain integral identities.
18
Content available remote On multivalently analytic and multivalently meromorphic functions
EN
In the present investigation, some theorems involving certain inequalities between multivalently analytic functions in the unit disk U and multivalently meromorphic functions in the punctured unit disk D are stated. AIso certain interesting consequences of main results are given.
19
Content available remote Some remarks on subquadratic functions
EN
Some basic properties of subquadratic functions, i.e. functions fulfilling the inequality phi (x + y) + phi(x - y) is less than or equal to 2 phi(x) + 2 phi(y) are proved. In this note X be always a real linear space and R be denotes the set of all reals. Every function phi : X approaches R satisfying the following inequality (1) phi(x + y) + phi(x - y) is less than or equal 2phi(x) + 2phi(y), x, y is an element of X, is called subquadratic. If the sign "is less than or equal to" is replaced by "is more than or equal to" then phi is called superquadratic and if we have "=" instead of " is less than or equal to" in (1) then we say that phi is quadratic function. There are plenty papers devoted to quadratic functions [1], [2], [3] (and references there). In this note some properties of the solutions of (1) will be proved, particularly we will investigate nonpositive solutions of (1). Also interesting question of finding sucient conditions on subquadratic function to be quadratic one will be considered.
20
Content available remote Extension on Hardy-Hilbert's integral inequality and its applications
EN
In this paper, by introducing some parameters, new forms of Hardy-Hilbert's inequalities are given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.