Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 178

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest wykazanie związków praw harmonii z wybranymi aspektami doskonalenia podejścia procesowego. W realizacji celu wykorzystano metody badawcze: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej. Artykuł przedstawia współczesny kontekst praw harmonii Karola Adamieckiego w podejściu procesowym. Przedstawiono wybrane definicje procesu oraz zarys charakterystyki podejścia procesowego. Wyjaśniono związki podejścia procesowego z zarządzaniem procesami. Wskazano główne determinanty podejścia procesowego. Omówiono pojęcie doskonalenia, jak i jego aspekty w ujęciu organizacji. Stwierdzono, że wszystkie prawa harmonii znajdują uzasadnienie we współczesnym podejściu do doskonalenia procesów w organizacji, tym samym są jedną z teoretycznych podstaw zarządzania procesami w ujęciach: operacyjnym (podejście procesowe), strategicznym (podejście systemowe) oraz doskonalenia.
EN
The aim of the article is to show the relationship between the laws of harmony and selected aspects of improving the process approach. In order to achieve the goal, the following research methods were used: literature analysis, analysis and logical construction. The article presents the contemporary context of Karol Adamiecki’s laws of harmony in a process approach. Selected process definitions and an outline of the process approach characteristics are presented. Relationships between the process approach and process management were explained. The main determinants of the process approach were indicated. The concept of improvement was discussed, as well as its aspects in terms of organization. It was found that all the laws of harmony are justified in the modern approach to process improvement in the organization, thus they are one of the theoretical foundations of process management in terms of: operational (process approach), strategic (system approach) and improvement.
PL
Standaryzacja procesów informacyjnych BIM jest istotnym elementem sukcesu wdrażania metodyki BIM poziomu dojrzałości 2 w projektach inwestycyjnych na całym świecie. W roku 2018 międzynarodowa organizacja standaryzacji ISO opublikowała długo oczekiwany międzynarodowy standard procesów informacyjnych BIM znany jako norma ISO 19650, a dokładniej dwie pierwsze normy z tej serii, czyli ISO 19650-1 i ISO 19650-2. Polski Komitet Normalizacji wydał je w styczniu oraz lutym 2019 roku jako PN-EN ISO 19650-1 i PN-EN ISO 19650-2, jednak bez tłumaczenia na język polski treści normy. Ponieważ aplikacja procesów BIM w krajowych projektach inwestycyjnych na podstawie anglojęzycznej wersji normy jest utrudniona przez jej hermetyczne słownictwo, łączące terminologię z obszaru prawa, techniki budowlanej, technologii informatycznych oraz metod zarządzania pochodzących z obcych systemów prawnych, uregulowań branżowych, a nawet zasad zwyczajowych dla środowisk zawodowych z obszaru budownictwa, głównie z Wielkiej Brytanii, niniejszy artykuł jest propozycją polskiego tłumaczenia terminologii normy ISO 19650 dostosowanego do realiów krajowych procesów inwestycyjnych. Celem tej propozycji jest z jednej strony wsparcie osób czynnie zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów BIM na krajowym rynku budowlanym, a z drugiej animowanie dyskusji nad wypracowaniem oraz ustabilizowaniem polskiej terminologii norm BIM z serii ISO 19650 i w konsekwencji przygotowanie wysokiej jakości tłumaczenia polskich wersji norm ISO 19650.
EN
Standardisation of BIM information processes is a significant element of successful implementation of BIM level 2 information management procedures all over the world. Back in 2018, the International Standardisation Organisation (ISO) has published a long awaited ISO 19650 BIM information standard, to be precise the two first standards of the ISO 19650 family, namely the ISO 19650-1 and ISO 19650-2. Polish Standardisation Committee (PKN) has published those two standards in January and February of 2019 as PN-EN ISO 19650-1 and PN-EN ISO 19650-2, but without translation to Polish of the standards’ content. Because implementation of the BIM information standards into the Polish domestic projects based on the English version of the standards faces severe obstacles due to hermetic terminology that includes terms from the area of foreign law, construction technic, information technology, project management and even professionally settled/agrees terminology, this paper focuses on bringing a proposal of establishing official Polish terms of the ISO 19650 standards by either translating or localising original English terms into the Polish language and/or construction market culture. The objectives of this paper are twofold: firstly, empower the Polish professionals active both in implementing BIM information management processes into the construction projects or delivering the actual solutions with a precise and profound understanding of the ISO norms principles and rules to leverage the BIM success ratio, secondly to animate an industry-wide discussion on the official Polish ISO 19650 terminology that will help to provide high quality translation of the ISO 19650 standards into Polish.
EN
Purpose: The aim of the research was to assess the effectiveness of implementing Lean Manufacturing (One-Piece-Flow) elements in a company producing shock absorbers. Design/methodology/approach: With the help of VSM, the most important problem in the production process was diagnosed, and by using the 5 Whys tool, the root causes of the problems were identified. A simulation of introducing the One-Piece-Flow system into the production line was then used to estimate the most optimal solution. After choosing the solution, it was implemented, and the results obtained were verified. Findings: As a result of the conducted analyses, the most important problems related to planning, scheduling and the flow of intermediates were identified. The 5 Whys analysis allowed for the grouping of individual problems by common causes. Detailed solutions to the problems were proposed, which were included in the future Value Stream Map. Research limitations/implications: Conducting research in a working production process is limited and faces significant resistance from managers. Practical implications: The most important effects of implementing an improvement plan were minimising inventory from 138,062 units to 25,000 units, which reduced costs and indicates reduced waste. Lead time was limited to 9.67 days from 56.96 days. Originality/value: Research results confirm the effectiveness of introducing only some solutions of the Lean philosophy. This is particularly important if the enterprise is unable to comprehensively implement the Lean Manufacturing concept due to organisational or financial reasons.
PL
Walcowanie śrubowo-klinowe (WŚK) jest technologią stosowaną w produkcji wyrobów osiowosymetrycznych. W procesie tym wykorzystuje się narzędzia klinowe, które wcinają się w kształtowany materiał wprawiając go w ruch obrotowy. Rozszerzający się klin powoduje stopniowe redukowanie średnicy wsadu do średnicy wyrobu finalnego. Klin do walcowania śrubowo-klinowego jest nawinięty wzdłuż linii śrubowej na powierzchni walca. Rozwiązanie to pozwala kształtować wyroby osiowosymetryczne w sposób ciągły z jednego odcinka pręta. Proces charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością i znajduje największe zastosowanie w produkcji stalowych kul. W artykule opisano konstrukcję walcarek stosowanych w procesie walcowania śrubowo-klinowego. Przestawiono również na przykładach możliwości technologii walcowania śrubowo-klinowego. Opisano proces walcowania kul stosowanych na mielniki do młynów kulowych. Przedstawiono proces walcowania prętów z wyrobów o przekroju niesymetrycznym takich jak główka szyny kolejowej. Pokazano również możliwości walcowania odkuwek osiowosymetrycznych na przykładzie walcowania sworzni kulistych.
EN
Helical wedge rolling (HWR) is a technology used for manufacturing axially-symmetric products. Wedge tools used in this process cut into the formed material and, as a result, set it in rotational motion. The widening wedge causes the diameter of the billet to gradually decrease. The wedge used in the helical wedge rolling process is wound along the helix on the surface of the roll. This method allows one to manufacture axially symmetric products uninterruptedly from one section of a rod. The process is highly effective and is most widely applied in production of steel balls. The design of rolling mills used in the helical wedge rolling process was described. The article presents examples of the possibilities of helical wedge rolling. The process of rolling balls used as milling elements in ball mills was described. The process of rolling rods from products with asymmetric cross-section, such rail heads was presented. Moreover, the possibility of rolling axially symmetric forgings was presented on the example of ball pin.
EN
The research material was prune plums (Prunus domestica L.), subjected to osmotic pre-treatment, with variable process time parameters and osmotic solution concentration. Plums thus fixed were frozen and stored for 6 months. At even (monthly) intervals, the product was defrosted by the vacuum-steam method, using the s-p-p chamber, until the thermocouple indicated a temperature of 4ºC in the sample's thermal center. In order to study the kinetics of phenomena occurring during the defrosting process, the chamber was equipped with a measuring system to enable measurement and recording of temperature changes in time in the geometric center of the sample, as well as the temperature on the sample surface. The conducted tests proved that the time of vacuumsteam defrosting of fruit depended on the amount of water contained in it. In plums dehydrated in 45-65% sucrose solutions, duration of the defrosting process was shortened already after three months of frozen storage. After 6 months of storage, defrosting of these fruits was twice as fast as that of control samples.
PL
Materiałem badawczym były śliwki odmiany Węgierka Zwykła (Prunus domestica L.). Owoce poddano wstępnej obróbce osmotycznej, przy zmiennych parametrach czasu procesu oraz stężenia roztworu osmotycznego. Tak utrwalone śliwki zostały zamrożone i przechowywane przez 6 miesięcy. W równych odstępach czasu (co miesiąc) produkt był rozmrażany metodą próżniowo-parową, z zastosowaniem komory s-p-p, do momentu wskazania przez termoparę temperatury 4ºC w centrum termicznym próbki. W celu zbadania kinetyki zachodzących zjawisk w czasie procesu rozmrażania, komora wyposażona była w układ pomiarowy, który umożliwił pomiar i rejestrację zmian w czasie temperatury w centrum geometrycznym próbki oraz temperatury na powierzchni próbki. Przeprowadzone badania dowiodły, że czas rozmrażania próżniowo-parowego owoców był zależny od ilości zawartej w nich wody. W śliwkach odwadnianych w roztworach sacharozy w zakresie stężeń 45-65% już od trzeciego miesiąca zamrażalniczego przechowywania nastąpiło skrócenie czasu procesu. Po 6 miesiącach przechowywania rozmrażanie tych owoców przebiegało 2-krotnie szybciej niż prób kontrolnych.
6
Content available Foresight as an innovation shaping instrument
EN
This article seeks to present possibilities for the development of a country with the use of modern research tools. The aim of this paper is to demonstrate the importance of foresight in guiding innovation, which fosters entrepreneurship as well as improves the quality of life of the society. Therefore, the study put forward the hypothesis that the use of foresight as an instrument creating strategic knowledge allows for a more effective identification of significant areas as potentials for the security of the country's development. The analysis presented in this article contains data from the last eight years. The results of the studies show that in Poland there is a significant potential, which, if managed appropriately, might influence the development of enterprises, municipalities and the macro-region.
EN
The transport system can initiate development activities in the economy if it can meet the expectations of users. A special type of transport is the transport of prisoners, carried out within the prison system. Due to the specific nature of this type of transport, the aim of the article was to analyze the interferences occurring in the process of transporting prisoners. The scope of research concerned the analysis of convoys and escorts of prisoners in one of the largest Polish custodial remands. The Ishikawa Diagram was used to diagnose the interferences.
PL
Artykuł obejmuje współczesne podejście do procesu sprzedaży w przedsiębiorstwach. W chwili obecnej na wielu rynkach (także na rynku polskim) funkcjonuje tradycyjne podejście do sprzedaży, związane z indywidualnym i całościowym podejściem przez sprzedawców do swoich klientów. W wielu przypadkach najważniejszym elementem ich strategii jest produkcja, a nie sprzedaż. Przedsiębiorstwa maksymalnie dużo czasu i zasobów poświęcają na optymalizację produkcji, w tym np. obniżki kosztów, zapominając o znaczeniu procesu sprzedaży swoich produktów i usług. W artykule przedstawiono bardzo nowoczesną koncepcję sprzedaży o dużym potencjale rozwoju, opartą na strukturalizowaniu procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie. Podstawą tej koncepcji jest mapowanie procesu sprzedaży na podprocesy według czterech zasad, a mianowicie: centralnego planowania pracy, standaryzowania przepływów pracy, specjalizowania zasobów oraz formalizację zarządzania. Koncepcja ta na rynku amerykańskim nazywana jest „maszyną” sprzedażową.
EN
The article covers a contemporary approach to the sales process in enterprises. At present, in many markets (also on the Polish market), there is a traditional approach to sales, namely the individual and comprehensive approach by the sellers to their clients. In many cases enterprises operating on the Polish market, production is the most important element of their strategy, not sales. Enterprises spend as much time and resources as possible to optimize their production, including, for example, cost reductions, forgetting the importance of selling their products and services. The article presents a very modern sales concept with a large growth potential, based on structuring the sales process in an enterprise. The basis of this concept is to map the sales process to subprocesses according to four principles, namely: central work planning, standardizing workflows, specializing resources and formalizing management. This concept on the American market is called a “machine” sale.
PL
Innowacje przedstawiono jako procesy wykorzystania systemowo integrowanych informacji i teorii z wielu dziedzin wiedzy: nauki w znaczeniu funkcjonalnym - uzyskiwanie wiedzy, technologii i inżynierii produkcji żywności, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości oraz twórczej destrukcji, w ich cyklu od powstania do zaniku. Wymienione i inne autonomiczne dziedziny wiedzy, tworząc trzeci rodzaj ich integracji (systemową), stanowią źródła procesów tworzenia innowacji, warunkujących rozwój gospodarki i cywilizacji. Cel artykułu, wyrażony w tytule, wpisuje się w nurt powyższej problematyki, w której najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów wynalazczych, rozpatrywanych w oryginalnym procesowym ujęciu, przypisano umiejętności dostrzegania systemowych powiązań między dziedzinami wiedzy, ideami i koncepcjami.
EN
Innovations were presented as processes of using systemically integrated information and theories from many fields of knowledge: functional science - obtaining knowledge, technology and engineering in food production, inventiveness and innovation, entrepreneurship and creative destruction, in their cycle from creation to disappearance. These and other autonomous fields of knowledge, creating a third type of their integration (system integration), are the sources of innovation creation processes conditioning the development of the economy and civilization. The purpose of the article, expressed in the title, falls under the above-mentioned problems, in which the most important role in solving inventive problems, considered in the original process approach, was assigned the ability to see systemic connections between fields of knowledge, ideas and concepts.
EN
The paper is dedicated to building a probabilistic analysis method of functioning a productionsupply system with the structural process of product supply. This analysis is carried out in the nonextreme variant of warehouse filling level to which two independent streams of production (of the product) are directed by means of a transport subsystem. For this variant, four sets of equations that fulfilled the density function determining state probabilities of a multidimensional process characterizing operations of the system examination were derived.
PL
Celem artykułu jest próba określenia roli nowoczesnych technologii w organizacji procesów realizowanych we współczesnych magazynach. Pierwszy rozdział przytacza definicję magazynu oraz opisuje zachodzące w nim procesy. Następnie przedstawiono nowoczesne systemy informatyczne i urządzenia wspomagające pracę w tych obiektach oraz prowadzące do jej automatyzacji. W trzecim rozdziale przedstawiono przykłady magazynów wykorzystujących wspomniane technologie, a także zwrócono uwagę na fakt, że nie wszystkie przedsiębiorstwa są na ten moment przygotowane na wprowadzenie tego typu innowacji w swoich magazynach.
EN
The purpose of the article is to determine the role of modern technologies in the organization of processes implemented in contemporary warehouses. The first chapter cites the definition of a magazine and describes the processes taking place in it. Next, modern IT systems and devices supporting work in these facilities and leading to its automation were presented. The third chapter presents examples of magazines using these technologies, and also draws attention to the fact that not all companies are ready to introduce this type of innovation in their warehouses.
PL
Poruszane w niniejszym artykule zagadnienia dotyczące zasad stosowania zielonej chemii wprowadza w obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego. Możemy mówić o nim w kategorii świadomości społecznej, na płaszczyźnie globalnej, regionów, państw, społeczeństw, ale możemy mówić także w kategorii praktycznej określającej stan faktyczny środowiska naturalnego w danym miejscu i czasie. Zwracając uwagę na te zagadnienia kierujemy się w głębsze warstwy poznawcze dotyczące struktury samego wyrobu i procesu jego wytwarzania. Szukamy przyczyn zanieczyszczenia środowiska nie w ogólnych mechanizmach i systemach rządzących relacjami człowiek-środowisko, ale u źródła czyli w wyrobach, technologiach, bilansie masowym oraz metod, technik i narzędzi do identyfikacji i oceny tego stanu, np. DPSIP, LCA.
EN
Discussed in this article issues concerning the principles of green chemistry and engineering introduced us in the area of widely understood ecological safety. The purpose of this paper is to indicate on the methodological basis for shaping and improving product/processes and technology analysis of selected sectors and identify, by analogy, on the need to revise some of the currently existing technologies for the best available techniques.
EN
The current competitive environment is only favourable to those companies that can cope with changes and use them to their advantage. The innovation of business processes is required to improve financial performance. Scientific works have not yet offered an effective solution to the monitoring of the impact made by process reengineering on corporate financial results. This work presents the case of a business process reengineering in a particular company to improve its performance. The results of implemented reengineering are analysed from the point of view of the impact made on the financial situation of the company. The paper aims to demonstrate the implementation of reengineering and evaluate its impact on the financial standing of a company and its performance. The practical application of reengineering was made according to Hammer and Champy methodology, which is based on the analysis of production processes in the company, the implementation of selected reengineered production processes and the evaluation of the reengineering impact on the corporate financial situation and performance. During the evaluation, the selected indicators of financial performance, activity indicators, the indebtedness indicator, business performance indicators as a cash flow to measure financial flows and the economic value-added (indicator EVA) were calculated and analysed. Subsequent to financial analyses and based on the selected indicators, the authors concluded that the implemented reengineering of the production process increased the performance and value of the company, which had a positive impact on the company’s financial situation. The funds spent on the proper implementation of the reengineering steps were effectively used, and the reengineering process was also timed. This contribution to the body of theoretic knowledge links the implementation of reengineering and the part of the financial analysis, which is related to the preparation, implementation and reengineering results.
14
Content available remote Jak wspomagać projektowanie. Building Management Systems
PL
Zmiana powierzchowności, wyglądu, oznacza transformację, a „bazą” dla transformacji jest synonim greckiego pojęcia – METAMORFOZA. Dziś transformacja opisuje stan przejściowy, momenty towarzyszące przemianie, akcje spełniania się, rozgrywania się procesu, dokonywania się przemiany danego przedmiotu lub podmiotu. Metamorfoza zdaje się być lub jest nawiązaniem do czegoś, wspomnieniem, aluzją do procesu, który jest autonomiczny lub endogenny – pochodzący z wnętrza, wywołany przez wewnętrzne czynniki. W tym stałym de facto procesie przemian architektura może być porównywana do żywego organizmu, który także podlega wewnętrznej przemianie. Celem artykułu jest wykazanie, że transformacja i metamorfoza to dwie drogi eksplorowania jej najważniejszych produktów, jakimi są miasta! Rezultat transformacji konkretnego fragmentu miasta jest wynikiem procesu projektowego, bazującego na idei kreacji formy w procesie jej uwalniania z istniejącej rzeczywistości - idei, która wyrosła z pięknego zdania Alberta Einsteina: „dla mnie wystarcza misterium wiekuistego życia oraz świadomość i przeczucie wspaniałości budowy tego, co istnieje, tudzież wzniosła dążność do ogarnięcia umysłem najdrobniejszej cząstki mądrości objawiającej się w przyrodzie” [A. Einstein 1935, s. 15].
EN
Changing the exterior visual aspect, the appearance, represents a transformation, and then the ‘base’ for transformation is the synonym of the Greek concept of METAMORPHOSIS. Today, transformation describes a transitory state, the moments coincident to metamorphosis, the actions of the happening/progression of the process, the happening of the metamorphosis of a specific object or conscious subject. Metamorphosis appears to be, or is, a reference to something, a recollection, an allusion to a process that is autonomous or endogenous – coming from inside, initiated by internal factors. In what is de facto a constant process of metamorphoses, architecture can be comparable to a living organism, which is also subject to internal metamorphosis. The purpose of the article is to show that transformation and metamorphosis are to ways of exploring and its most important products, such as cities! The result of a specific fragment of the city is the resultof a design process based on the idea of creating a form in the process of releasing it form the existing reality - an idea that spins from the beautiful sentence of Albert Einstein: “For me the mystery of eternal life suffices and the awareness and premonition of the splendor of building what exist and raises tendency engaging the mind with the slightest particle of wisdom manifesting itself in nature.” [A . Einstein 1935, p. 15].
PL
Obecnie podmioty sieciowe (np. korporacje, sieci sklepów handlowych, szpitali publicznych itd.) poszukują nowych rozwiązań oraz koncepcji systemowych umożliwiających podniesienie efektywność działania na współczesnym rynku. Podejście procesowe w zarządzaniu siecią podmiotów stawia procesy biznesowe oraz klienta (zewnętrznego i wewnętrznego) w centrum zainteresowania kadry zarządzającej. Dążenie do zwiększania satysfakcji interesariuszy, a w szczególności ich oczekiwań i wymagań, wymusza zmianę sposobu postrzegania, zarządzania, doskonalenia sieci podmiotów ze statycznego na dynamiczny. Sprzyja to wzrostowi elastyczności oraz podatności na zmiany podmiotów funkcjonujących w ramach sieci. Dlatego podczas doskonalenia architektury procesów tworzy się odpowiednie warunki do wprowadzania procesowych form organizacyjnych (tzw. tworzenia organizacji procesowej).
EN
Currently, network entities (eg. corporations, retail chain stores, public hospitals, etc.) are looking for new solutions and concepts enabling the system to increase operational efficiency in today's market. Process approach in managing a network of business entities puts business and customer processes (external and internal) at the center of management interest. Striving to increase the satisfaction of stakeholders, and in particular their expectations and requirements, forces a change in the way people perceive, manage, and improve their networks from static to dynamic. This is conducive to an increase in flexibility and susceptibility to changes in operators operating within the network. Therefore, while developing the process architecture, appropriate conditions are created for introducing organizational process processes (so called process organization).
PL
Istotnym elementem wpływającym na realizację procesu spawania są niezgodności. Wynikają one między innymi z przyczyn technicznych i organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz pojawiają się na różnym etapie realizacji procesów. Spełnienie wymagań systemów zarządzenia jakością opartych o normy PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 3834 pomaga zmniejszyć ryzyko występowania niezgodności i ograniczyć ich skutki. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu niezgodności systemowych na realizację procesów spawalniczych. Dokonano analizy wpływu tych niezgodności na prawidłowe wykonanie konstrukcji spawanej.
EN
Nonconformities are core elements which affect welding process performance. They are, among others, the result of technical and organisational reasons and they occur on different stages of the process. Fulfilling the requirements of quality management systems based on PN-EN ISO 9001 and PN-EN ISO 3834 supports reducing the risk of nonconformities occurrence and as a result, limits their consequences. The aim of the article is to illustrate the influence of nonconformities on welding processes and on welding construction performance.
18
Content available Uwagi o ontologii życia ludzkiego
PL
Życie ludzkie rozumiane jako kompleks różnorodnych procesów (biologicznych, psychicznych, społecznych itp.) wymaga analizy wykraczającej poza obszar biologii i innych nauk szczegółowych; wymaga –analizy filozoficznej. Ponieważ także dział filozofii zajmujący się człowiekiem (antropologia filozoficzna/filozofia człowieka) stosunkowo niewiele uwagi poświęca indywidualnemu życiu ludzkiemu, uznano za właściwe wprowadzenie terminu „ontologia życia ludzkiego” jako nazwy obszaru zamierzonych analiz. Zasadniczym ich celem (wyznaczającym sposób ich przeprowadzania) jest dostarczenie analitycznych podstaw dla aksjologicznych (w szczególności: etycznych), ale także – empirycznych (np. socjologicznych) badań nad jakością życia.
EN
Human life construed as a complex of various processes (biological, psychological, social etc.) calls for analysis going beyond domains of biology and other sciences; it calls for philosophical analysis. For the branch of philosophy studying man (philosophical anthropology/philosophy of man) pays little attention to individual human life, the author has decided that it will be proper to introduce the term “ontology of human life” as the name of the domain of the planned here analyses. Their main goal is to deliver analytical foundations for both the axiological (in particular: ethical) and empirical (in particular: sociological) investigations on quality of life.
PL
Opracowanie dotyczy analizy zagadnienia doskonalenia procesu i produktu uwzględniając popularnie stosowane w praktyce przemysłowej i wymagane w normatywach branżowych metody i narzędzia zarządzania jakością. Wskazano najczęściej stosowane w praktyce metody i narzędzia zarządzania jakością uwzględniając ich korelację i znaczenia dla skutecznego procesu doskonalenia w ramach systemowego podejścia do zarządzania jakością. Zaproponowano ogólny model systemowego ujęcie doskonalenia procesu i produktu z wykorzystaniem wskazanych w opracowaniu metod i narzędzi zarządzania jakością.
EN
The elaboration concerns the analysis of the issue of process and product improvement, taking into account the quality management methods and tools commonly used in industrial practice and required by the industrial standards. The quality management methods and tools which are most commonly used in practice were indicated, taking into account their correlation and significance for effective improvement process as part of the systemic approach to quality management. A general model of systemic approach to process and product improvement with the use of the quality management methods and tools indicated in the elaboration was proposed.
20
Content available Strategia wdrażania nowych technologii w firmie
EN
The article presents a strategy when making decisions on implementing new technologies in a company. The Pryzmat company, which deals in the production, distribution and sales of inks and toners for laser and inkjet printers, served as a case study. The article contains a strategy for the purchase of a device aimed at reducing the costs associated with waste and shortening the time of manufacturing the colourful and black cartridge type 650HP. The scope of the article includes a review of processes in the company using the method of value stream mapping, analysis of the proposed improvement and evaluation of the profitability of the purchase of the device.
PL
W artykule przedstawiono strategię postępowania podczas podejmowania decyzji przy wdrażaniu nowych technologii w firmie. Jako studium przypadku posłużyła firma Pryzmat, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą tuszy i tonerów do drukarek laserowych i atramentowych. W artykule zawarto strategię zakupu urządzenia mającego na celu zmniejszenie kosztów związanych z odpadami i skróceniem czasu procesu wytwarzania kolorowego i czarnego wkładu typu 650HP. Zakres artykułu obejmuje przegląd procesów w firmie za pomocą metody mapowania strumieniowego, analizę proponowanego usprawnienia oraz ocenę opłacalności zakupu urządzenia.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.