Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 262

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja betonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi, które określone są w normie PN-EN 13791. Zasady te są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu, określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article presents new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing, which are specified in the PN-EN 13791 standard. These rules are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
W artykule dokonano analizy czynników agresywnych w stosunku do betonu w zamkniętych obiektach gospodarki ściekowej na przykładzie czterech różnych grup obiektów zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Na podstawie analiz chemicznych ścieków, ich osadów i skroplin na ścianach i stropach oraz atmosfery ponad ściekami, a także oceny stanu powierzchniowych warstw betonu i zbrojenia, sformułowano wnioski dotyczące agresywności środowiska panującego w komorach oraz wytycznych do projektowania ochrony przeciwkorozyjnej takich obiektów.
EN
In the paper the analysis of agents aggressive to concrete in the covered reinforced concrete chambers and channels for sewage disposal. The examples of four different objects localized in different part of Poland are presented. On the basis of chemical tests of sewage, their sludge and condensate on the walls and covers, the air above the sewage as well as the assessment of the surface of concrete, the conclusions are formulated concerning the aggressiveness in such objects and the recommendations for their anticorrosive protection.
PL
Fibrobeton jest to kompozyt cementowy ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalicznych bądź niemetalicznych. Ze względu na długość rozróżnia się mikro- i makrowłókna. Włókna dłuższe mają zdolność przenoszenia obciążeń działających na konstrukcje, dzięki czemu mogą pełnić funkcję konstrukcyjną, a tym samym zastępować tradycyjne zbrojenie prętowe. Włókna krótsze, w wyniku ich dużej liczby nawet przy małym dozowaniu, są o wiele bardziej efektywne w wiązaniu mikropęknięć i ograniczaniu powstawania rys skurczowych. Popularna jest także idea łączenia mikro- i makrowłókien. W zależności od rodzaju i objętości włókien w mieszance betonowej zmieniają się jej właściwości reologiczne. Dodanie zbrojenia rozproszonego do betonu może skutkować koniecznością zmodyfikowania jego kompozycji, gdyż najprawdopodobniej dojdzie do pogorszenia urabialności mieszanki. Zastosowanie włókien ma szczególnie pozytywny wpływ na ograniczenie skurczu plastycznego, a również zwiększenie udarności oraz mrozoodporności. Fibrobeton stosuje się głównie do produkcji posadzek przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych, elementów elewacyjnych, a także obudów tuneli, deskowań, elementów małej architektury oraz jako beton natryskowy. W artykule opisano właściwości niemetalicznych włókien polimerowych, polipropylenowych, szklanych i węglowych. Dodatkowo omówiono wpływ obecności włókien na właściwości fizyczne i mechaniczne fibrobetonu.
EN
Fibre reinforced concrete is a cementious composite material with a distributed reinforcement in form of metallic or nonmetallic fibres. In terms of length, micro- and macrofibres are distinguished. Longer fibres have the ability to transfer loads acting on the structure. They can perform a structural function and thus replace traditional bar reinforcement. Shorter fibres, present in large numbers, even in small dosage, are much more effective in bridging microcracks and limiting shrinkage cracks. The idea of combining micro- and macrofibres is also gaining popularity. Rheological properties change according to the type and volume of fibres in the concrete mix. Namely, adding fibres may require modification of mixture composition, as its workability decreases. The use of fibres has a particularly positive effect on reducing plastic shrinkage, as well as on increasing impact strength and frost resistance. Fibre reinforced concrete is mainly used for production of industrial floors, communication surfaces, facade elements, as well as tunnel cladding, formworks, landscaping elements and as a shotcrete. The article describes the properties of non-metallic polymer, polypropylene, glass and carbon fibres. Additionally, the influence of fibre presence on physical and mechanical properties of concrete is discussed.
PL
W zaktualizowanej w grudniu 2019 r. normie PN-EN 13791 wprowadzono gruntowne zmiany w zasadach oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji. Przedstawiono jedno z dwóch zasadniczych zagadnień, dotyczące oceny betonu w konstrukcjach istniejących. Zwrócono uwagę na bardziej precyzyjne zasady dotyczące wyznaczania miejsca pomiarowego i koniecznych w jego obrębie punktów pomiarowych, a później na zasady szacowania wytrzymałości betonu w konstrukcji. W podsumowaniu zestawiono główne różnice między starą i nową wersją normy.
EN
The update of PN-EN 13791 announced in December 2019 introduces profound changes in the principles of concrete strength assessment in construction. This article presents one of the two main issues regarding the assessment of concrete in existing structures. Attention was drawn to more precise rules regarding the determination of the test region and necessary test locations points within it, and later to the principles of estimating the strength of concrete in a structure. The summary presents the main differences between the old and the new version of the standard.
PL
Zaktualizowana w grudniu 2019 roku norma PN-EN 13791 wprowadza gruntowne zmiany w zasadach oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji. W tym artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące oceny betonu w konstrukcjach istniejących. Zwrócono uwagę na bardziej precyzyjne zasady dotyczące wyznaczania miejsca pomiarowego i koniecznych w jego obrębie punktów pomiarowych. Precyzyjniejsze są również zasady szacowania wytrzymałości betonu w konstrukcji. W podsumowaniu zestawiono główne różnice pomiędzy starą i aktualną wersją normy.
EN
Updated in December 2019, the PN-EN 13791 standard introduces profound changes in the rules for assessing the strength of concrete in construction. This article presents issues regarding the assessment of concrete in existing structures. Attention was drawn to more precise rules regarding the determination of the test region and necessary test location points within it. The rules for estimating the strength of concrete in a structure are also more precise. The summary contains the main differences between the old and the new version of the standard.
EN
An effective method for the analysis of soil-structure interaction including the behaviour of cylindrical storage tank with varying wall thickness under the action of constant thermal loading is presented. Elastic half-space and the Winkler model have been used for the description of subsoil. The soil-structure interaction is described by using the power series. A computational example of reinforced concrete tank loaded with constant temperature is given. The analysis of a hydrostatically loaded cylindrical tank performed for the model incorporating elastic half-space shows decrease of radial displacements as well as substantial changes in the distribution of bending moments when compared to the Winkler foundation. Additionally, local increase of subsoil reaction around the slab circumference is observed for the case of elastic half-space, in contrast to the Winkler model. However, in the case of a tank loaded with constant temperature, the solutions for both subsoil models do not differ significantly.
PL
W pracy rozważana jest metoda obliczania naprężeń termicznych w zbiornikach cylindrycznych o zmiennej grubości ścianki, zamocowanych u podstawy w płycie dennej i poddanych osiowo-symetrycznemu równomiernemu obciążeniu termicznemu (rys. 1). Schemat wzajemnego oddziaływania konstrukcji z podłożem pozwala opisać zachowanie konstrukcji zbiorników kołowych o zmiennej grubości ścianki, stosując takie modele podłoża, jak półprzestrzeń idealnie sprężysta i model Winklera. Przyjęta tu metoda (por. Borowicka [1], Gorbunow-Posadow [4]) umożliwia analizę wzajemnego oddziaływania płyty dennej zbiornika z izotropową półprzestrzenią sprężystą obciążoną prostopadle na pewnym obszarze płaszczyzny granicznej, z uwzględnieniem równania różniczkowego opartej na niej płyty kołowej. Analizę współpracy konstrukcji z podłożem przeprowadzono metodą szeregów potegowych [11]. Zaletą tego podejścia jest jest stosunkowo prosty i dokładny opis wzajemnego oddziaływania konstrukcji z podłożem w porównaniu z innymi metodami.
8
Content available remote Finite element model and test results for punching shear failure of RC slabs
EN
The nonlinear finite element analysis of pin-supported reinforced concrete slabs of moderate thickness is the main subject of this paper. This is an important issue of the mechanics of concrete structures. Thus, a nonlinear FE analysis of RC slab models subjected to punching shear was initiated and the comparison of the numerical and test results was made. The prediction engine of the crack pattern due to bending and extension is incorporated in the Mindlin-type (moderately thick) slab model together with other nonlinear features. This is in order to formulate an alternative model of RC slab in relation to the layered models or fully three-dimensional models. New formulas were applied for 3D constitutive relationships for concrete and for tension stiffening effect. Prediction of punching shear was facilitated by Podgórski’s failure criterion for concrete. On the one hand, a considerable advantage of the proposed approach is a relatively low numerical effort in comparison with the existing models, while on the other hand the applied model clearly describes the physical behaviour of a real slab. A supporting test programme for validation was run. Three RC slabs with a system of double-headed studs as the reinforcement against punching were tested by the authors in ITB Strength Tests Laboratory. The results for the units constructed as square slabs with a central short column subjected to full-scale tests were initially compared with assessments based on standard provisions and technical approvals. As a result of this approach, the overall prediction of the nonlinear behaviour of the test model, including the model of shear failure, is in accordance with the experimental data.
EN
Concrete protects the steel of the reinforcements in a similar manner than do the paints but with the particularity that it is a material chemically active and evolving for decades. Concrete provides a very alkaline electrolyte encapsulated in its pore network. The steel may remain passive indefinitely but chlorides and atmospheric carbon dioxide penetrate the pores and reaching the reinforcement promote corrosion, which impairs the concrete structural properties inducing the cover cracking and the loss in steel-concrete bond. Calculation of service life is becoming an important subject in engineering terms due to the increasing demand to produce buildings and infrastructures with service life beyond 100 years. In the paper focus will be devoted to two main areas: 1) the measurement techniques in concrete and permanent probes, including on site methods for large structures and contactless (inductive) methods 2) the illustration of the corrosion resistance control exerted by concrete resistivity which enables the calculation of the diffusion of ions through the concrete and the prediction of the corrosion rate in function of the climatic conditions.
PL
Beton chroni stal zbrojeniową w podobny sposób jak farba, z tą różnicą, iż jest to materiał chemicznie aktywny i ewoluujący przez dziesięciolecia. Sieć porów znajdująca się w betonie zawiera alkaliczny elektrolit. Stal może pozostawać w stanie pasywnym przez czas nieokreślony, ale przenikające do porów chlorki i atmosferyczny dwutlenek węgla sprzyjają korozji, co niekorzystnie wpływa na właściwości konstrukcyjne betonu, powodując pękanie otuliny i naruszenie połączenia stal-beton. Obliczanie żywotności staje się ważnym tematem z punktu widzenia inżynierii ze względu na rosnące zapotrzebowanie na budynki i infrastrukturę o żywotności przekraczającej 100 lat. Uwagę poświęcono dwóm głównym zagadnieniom: 1) technikom pomiarowym w betonie i sondom stałym, w tym stosowanym w terenie metodom dla dużych konstrukcji i metodom bezkontaktowe (indukcyjnym), 2) prezentacji przebiegu odporności na korozję spowodowanej rezystywnością betonu, która umożliwia obliczenie dyfuzji jonów przez beton oraz przewidywanie szybkości korozji w zależności od warunków klimatycznych.
EN
Concrete protects the steel of the reinforcements in a similar manner than do the paints but with the particularity that it is a material chemically active and evolving for decades. Concrete provides a very alkaline electrolyte encapsulated in its pore network. The steel may remain passive indefinitely but chlorides and atmospheric carbon dioxide penetrate the pores and reaching the reinforcement promote corrosion, which impairs the concrete structural properties inducing the cover cracking and the loss in steel-concrete bond. Calculation of service life is becoming an important subject in engineering terms due to the increasing demand to produce buildings and infrastructures with service life beyond 100 years. In the paper focus will be devoted to two main areas: 1) the measurement techniques in concrete and permanent probes, including on site methods for large structures and contactless (inductive) methods 2) the illustration of the corrosion resistance control exerted by concrete resistivity which enables the calculation of the diffusion of ions through the concrete and the prediction of the corrosion rate in function of the climatic conditions.
PL
Beton chroni stal zbrojeniową w podobny sposób jak farba, z tą różnicą, iż jest to materiał chemicznie aktywny i ewoluujący przez dziesięciolecia. Sieć porów znajdująca się w betonie zawiera alkaliczny elektrolit. Stal może pozostawać w stanie pasywnym przez czas nieokreślony, ale przenikające do porów chlorki i atmosferyczny dwutlenek węgla sprzyjają korozji, co niekorzystnie wpływa na właściwości konstrukcyjne betonu, powodując pękanie otuliny i naruszenie połączenia stal-beton. Obliczanie żywotności staje się ważnym tematem z punktu widzenia inżynierii ze względu na rosnące zapotrzebowanie na budynki i infrastrukturę o żywotności przekraczającej 100 lat. Uwagę poświęcono dwóm głównym zagadnieniom: 1) technikom pomiarowym w betonie i sondom stałym, w tym stosowanym w terenie metodom dla dużych konstrukcji i metodom bezkontaktowe (indukcyjnym), 2) prezentacji przebiegu odporności na korozję spowodowanej rezystywnością betonu, która umożliwia obliczenie dyfuzji jonów przez beton oraz przewidywanie szybkości korozji w zależności od warunków klimatycznych.
PL
W artykule zaprezentowano siatki tekstylne z włókien węglowych i szklanych jako alternatywne zbrojenie elementów betonowych. Opisano ich strukturę i właściwości oraz charakterystykę jako produktu znajdującego się pomiędzy krótkimi włóknami do fibrobetonu a typowymi prętami zbrojeniowymi z materiałów kompozytowych FRP (Fibre Reinforced Polymers). Przedstawiono obszary zastosowania betonu ze zbrojeniem z siatek tekstylnych do: konstrukcji kładek pieszo-rowerowych i mostów; produkcji elementów fasadowych i wielowarstwowych paneli ściennych typu „sandwich” oraz do konstrukcji kopuł i elementów przekryć o skomplikowanej geometrii i zakrzywionej powierzchni. Opisano kierunki rozwoju betonu ze zbrojeniem tekstylnym, prowadzone badania i nowe obszary zastosowania. Wymieniono również dostępne w literaturze modele inżynierskie oraz wytyczne do wymiarowania konstrukcji ze zbrojeniem tekstylnym.
EN
This review article presents textile grids made of carbon and glass fibres as an alternative reinforcement for concrete elements. The structure and properties of textile reinforcement and the characteristics of textile reinforced concrete as a material located between fiber reinforced concrete and concrete with reinforcement bars made of FRP (Fibre Reinforced Polymers) are described. The article presents main areas of application of concrete with textile reinforcement: for the construction of footbridges and bridges, for the production of façade elements and multilayer sandwich wall panels, and as reinforcement for the construction of domes and elements with complex geometry and curved surfaces. The directions of development of textile reinforced concrete, current research and possible further areas of application are briefly described. It also lists models available in the literature for the design of structures with textile reinforcement.
12
Content available remote Kryteria doboru powłok ochronnych w betonowych obiektach oczyszczania ścieków
PL
Projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków należą do najbardziej skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Na równie wysokim poziomie muszą pozostawać procesy mechanicznego, biologicznego oraz chemicznego oczyszczania ścieków, wyposażenie technologiczne oraz procesy budowlane, zapewniające trwałość konstrukcji prawie wyłącznie betonowej przy agresywnych oddziaływaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Jako konsultant przy realizowanych inwestycjach oczyszczalni ścieków zwracam uwagę w artykule na najczęściej występujące problemy przy budowie nowych obiektów i eksploatacji istniejących.
EN
The design and implementation of wastewater treatment plants are among the most complex investment processes. At an equally high level, mechanical, biological and chemical wastewater treatment processes, technological equipment and construction processes must be maintained, ensuring the durability of almost exclusively concrete structures with aggressive internal and external impacts. The author was a consultant for the investments being carried out and the article is to draw attention to the most common problems in the construction of new facilities and existing ones.
13
Content available Rozwiązania budowlane w Wilczym Szańcu
EN
The technology of erecting war shelters has been evolving over the centuries alongside the development of technology and building-oriented requirements. Many papers have been published on this subject in recent times. The ruins of the Wolf's Lair war fortress prompted the authors to write this wark with a slightly different emphasis than the previous papers. In addition to a brief history of the objects, the work presents the design guidelnes used in their construction and describes the construction solutions applied. In addition, where appropriate, the advantages and disadvantages of these construction solutions from an engineering point of view are highlighted.
14
Content available Praktyczne reguły napraw konstrukcji z betonu. Cz.3
EN
The necessity and even inevitability of the construction repairinig has been shown. The construction repair as a sustainability development has been considered. In construction activity – in practice “on site” – a lot of rules of thumb are used. Those rules often seems to be far away from a scientific statement, however they are a consequence of scientific deliberation. In this context the standard PN-EN 1504 could be treated as the set of rules for concrete construction repair. However the standard is in many cases not easy, intricated and seems to be unfriendly to the readers. On that basis a premise has been shown to elaborate the comment to the standard: Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504; PWN, 2017, by L. Czarnecki, P. Łukowski, A. Garbacz. In this paper author attempted to formulate rules of thumb for concrete construction repairs. The rules has been presented on the backdrop of science engineering relation as the highlights complemented with suitable pictures.
EN
Composites fabricated of textile as reinforcement and a fine-grained concrete as matrix are referred to textile reinforced concrete (TRC) which provides the opportunity to build thin and shell constructions and to repair and strengthen concrete and masonry structures. This paper aimed to exploit the repair potential of TRC through confinement of heat-damaged concrete columns. For this purpose, a two-phase approach was conducted, in the first phase of which the effect of elevated temperature on mechanical properties of concrete was examined. The main objective of the second phase, however, was to assess the efficiency of glass textile reinforced concrete (GTRC) in the confinement of heat-damaged concrete. This phase commenced with selecting a candidate mortar among commonly used TRC mortars to confine heat-damaged specimens. Experimental results revealed that the adopted confinement system is an efficient solution to enhance the load bearing capacity of even seriously heat-damaged specimens. Eventually, experimental results were compared with available prediction models from the literature for both of the load-bearing capacity and also the compressive strength of confined concrete. Then an analytical confinement model was proposed based on best-fit analysis exclusive to heat-damaged concrete confined by GTRC.
PL
Obecnie stosowane systemy zamocowań w konstrukcjach betonowych można podzielić na te, które są wykonane w trakcie betonowania konstrukcji, oraz na zamocowania w gotowych podłożach. Najczęściej stosowane są łączniki rozporowe, tworzywowo-metalowe oraz wklejane. Ich konstrukcja umożliwia przenoszenie obciążeń rozciągających, ścinających i złożonych. Łączniki te są tak zaprojektowane, by przez cały zamierzony czas użytkowania spełniały swoje zadania w zakresie użytkowalności, nośności i stateczności, bez istotnego obniżenia swojej przydatności oraz nadmiernych, nieprzewidzianych kosztów eksploatacji.
EN
Currently used fixture systems in concrete constructions can be divided into fixtures performed during concreting of construction and fixtures in finished substrates. The most common are universal sleeve anchors, plastic-and-metal anchors as well as inserted anchors. Their construction makes it possible to transfer tensile, cut and complex loads. These connectors are designed in such a way so as to fulfil their tasks in the scope of usability, load-bearing capacity and stability, without significant reduction of their usefulness and excessive unforeseen costs of exploitation during the entire intended period of use.
18
PL
W artykule omówiono czynniki korozyjne panujące w studzienkach kanalizacyjnych. Dokonano przeglądu metod diagnostycznych betonowych kręgów oraz omówiono metody renowacji bezwykopowych w zależności od stopnia zniszczenia betonu.
EN
The article discusses corrosion factors prevailing in sewage sumps. The diagnostic methods of concrete manhole rings were reviewed and the methods of trenchless renovation were discussed depending on the degree of concrete damage.
PL
Beton jest, i jak można przypuszczać będzie, powszechnie stosowanym, względnie tanim, materiałem konstrukcyjnym. Rozwój technologii betonu sprawił, że możliwości wznoszenia konstrukcji z betonu są praktycznie nieograniczone. Beton obok funkcji konstrukcyjnej coraz częściej ma również zadanie kształtowania formy architektonicznej budowli. Norma PN-EN 1504 porządkuje zagadnienia związane ze stosowaniem materiałów i systemów do napraw i ochrony konstrukcji betonowych.
EN
Concrete is, and probably will remain, a commonly used, relatively cheap construction material. As a result of development of concrete technology, possibilities of erecting concrete constructions are virtually unlimited. Apart from the constructional function, the more and more common task of concrete is also to shape the architectural form of buildings. The norm PN-EN 1504 will regulate issues regarding the use of materials and systems for repairs and protection of concrete constructions.
20
Content available remote Pomiary terenowe skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego
PL
W artykule przedstawiono wyniki skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego wyznaczone w badaniach terenowych. Wyniki pomiarów wskazują na konieczność poszukiwania alternatywnych dla PN-ISO 10847 [4] metod wyznaczania skuteczności ekranowania w przypadku specyficznych sytuacji w terenie.
EN
The article presents results of field measurements of insertion loss a low concrete noise barrier. For specific situations in the field, the measurement result smake it necessary to look for methods for determinig the insertion loss that are alternative to PN-ISO 10847 [4].
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.