Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  entrepreneurial intention
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study aims to investigate the impact of four exogenous variables, namely, entrepreneurial orientation, entrepreneurial education, environmental factors, college experience toward the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. To achieve this objective, data has been collected from the 450 managers of the banking sectors, and PLS-SEM was used to test the hypotheses. The key findings of the study have shown that entrepreneurial orientation, college experience, and environmental factors have a positive and significant effect on the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. Based on the findings of the study, there are several practical and theoretical implications. The findings of the study could provide help to the policymakers to know about the importance to increase the entrepreneurial intention by the following exogenous variables. The findings of the study could also provide help to the researchers to conduct future research to increase the importance of the following study.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu czterech zmiennych egzogenicznych, a mianowicie: orientacji przedsiębiorczej, edukacji przedsiębiorczej, czynników środowiskowych, doświadczenia uczelni na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. Aby osiągnąć ten cel, zebrano dane od 450 menedżerów sektorów bankowych, a do przetestowania hipotez wykorzystano PLS-SEM. Kluczowe wyniki badania wykazały, że orientacja na przedsiębiorczość, doświadczenie w nauce i czynniki środowiskowe mają pozytywny i znaczący wpływ na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. W oparciu o wyniki badania istnieje kilka praktycznych i teoretycznych implikacji. Wyniki badania mogą pomóc decydentom w zrozumieniu znaczenia zwiększenia intencji przedsiębiorczości przez następujące zmienne egzogeniczne. Wyniki badania mogą również pomóc naukowcom w przeprowadzeniu przyszłych badań w celu zwiększenia znaczenia następnego badania.
EN
This paper aims to examine the effect of motivational persistence on intolerance to uncertainty in the comparison of female entrepreneurs and non-entrepreneurs to reveal what the decisive internal factors are in Turkey. Motivation, decisiveness and intolerance to uncertainty are the most determinative characteristics of an entrepreneur. As of now, most of the studies have been conducted in terms of external factors of entrepreneurial intention, but in this study, the researchers have focused on internal factors that are causing the potential individuals to fail. A total of 250 female entrepreneurs and non-entrepreneurs from Turkey were surveyed who are actively involved in business/working life. During the analysis process, the data were analysed by using Correlation Analysis, Independent-Samples T-Test and One way ANOVA method. The results of the study reveal that female entrepreneurs have higher motivational persistence for following long-term goals, tracking existing goals and repeating unreachable goals than the non-entrepreneur females. Further, the study asserts that participants who are over 35 years old have more intention to follow the current goals when compared to younger females, and the individuals with a low economic income have higher levels of motivation to be an entrepreneur.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wpływu wytrwałości motywacyjnej na nietolerancję niepewności w porównaniu kobiet-przedsiębiorców i osób niebędących przedsiębiorcami w celu ujawnienia, jakie decydujące czynniki wewnętrzne mają Turcja. Motywacja, zdecydowanie i nietolerancja niepewności są najbardziej determinującymi cechami przedsiębiorcy. Na chwilę obecną większość badań została przeprowadzona pod kątem zewnętrznych czynników intencji przedsiębiorczych, ale w tym badaniu naukowcy skupili się na czynnikach wewnętrznych, które powodują porażkę potencjalnych osób. Przebadano łącznie 250 kobiet-przedsiębiorców i nie-przedsiębiorców z Turcji, którzy aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym / zawodowym. Podczas procesu analizy dane analizowano za pomocą analizy korelacji, testu T niezależnych próbek i metody ANOVA jednokierunkowej. Wyniki badania pokazują, że kobiety-przedsiębiorcy wykazują wyższą motywację do realizowania długoterminowych celów, śledzenia istniejących celów i powtarzania nieosiągalnych celów niż kobiety niebędące przedsiębiorcami. Co więcej, badanie potwierdza, że uczestnicy, którzy ukończyli 35 lat, mają większy zamiar podążać za obecnymi celami w porównaniu z młodszymi kobietami, a osoby o niskim dochodzie ekonomicznym mają wyższy poziom motywacji do bycia przedsiębiorcą.
EN
The purposes of this study are to investigate a range of perceptions towards entrepreneurial intention (EI), and to compare those perceptions between Poland and Thailand. Poland and Thailand are chosen to analyze since both countries have similar aspects in term of entrepreneurial intentions rate, and are in efficiency-driven economy. EI is one of the most significant predictor of business creation. Based on Global Entrepreneurship Monitor (GEM) data in 2015, combined 5,000 samples from Poland (n=2,000) and Thailand (n=3,000) are analyzed by logistic regression to investigate the effect of perceptions on EI. Independent variables include individual’s perceived self-efficiency, the ability to recognize business opportunities, entrepreneurial network, fear of failure as well as a range of socio-cultural perceptions. The results show that perceptions of self efficacy, opportunity recognition, and entrepreneurial networking have significant effect on EI in both countries. Interestingly, the impact of fear of failure is found to influence on EI for Poland, but not for Thailand. On the one hand, high level of status and public media attention on successful entrepreneurs are found to influence on EI for Thailand, but not for Poland.
PL
Celem badania jest analiza szeregu spostrzeżeń na temat intencji przedsiębiorcy (EI) oraz porównanie tych spostrzeżeń między Polską a Tajlandią. Polska i Tajlandia zostały wybrane do analizy, ponieważ oba kraje są podobne pod względem stopy przedsiębiorczości i są w gospodarce opartej na wydajności. EI jest jednym z najważniejszych predyktorów tworzenia działalności gospodarczej. W oparciu o dane z 2015 r. pochodzące z Global Entrepreneurship Monitor (GEM), w celu zbadania wpływu postrzegania EI, metodą regresji logistycznej łącznie przeanalizowano 5000 próbek: z Polski (n = 2000) i Tajlandii (n = 3000). Zmienne niezależne obejmują postrzeganą przez jednostkę samoocenę, umiejętność rozpoznawania możliwości biznesowych, sieć przedsiębiorczości, strach przed niepowodzeniem, a także szereg percepcji społeczno-kulturowych. Wyniki pokazują, że postrzeganie samooceny, rozpoznawanie szans i sieci przedsiębiorczości mają znaczący wpływ na EI w obu krajach. Co ciekawe, badania wykazały, że wpływ strachu przed porażką ma wpływ na EI w przypadku Polski, ale nie Tajlandii. Z kolei wysoki poziom statusu i uwaga mediów publicznych na odnoszących sukcesy przedsiębiorców mają wpływ EI w Tajlandii, ale nie w Polsce.
EN
The concept of entrepreneurial intention is developed within management studies as a source of competitive advantage and economic development in the world. University education plays an important role in promoting entrepreneurship and stimulating the entrepreneurial intention of students. The main aim of the paper is to find out whether among universities from selected V4 countries we can observe differences in approaches of universities toward students’ entrepreneurial intention creation from students’ point of view. The conclusions are based on the results of a questionnaire survey which was conducted in 2016 in selected universities among 300 students. The general conclusion is that although Polish students seem to have the strongest entrepreneurial intentions, the university’s role in creating entrepreneurial intention, as assessed by them, is lower compared to Slovak or Czech students.
PL
Problematyka intencji przedsiębiorczych, badana w ramach nauk o zarządzaniu, stanowi źródło przewagi konkurencyjnej organizacji i rozwoju ekonomicznego na świecie. Edukacja uniwersytecka odgrywa ważną rolę w promowaniu przedsiębiorczości oraz stymulowaniu intencji przedsiębiorczych wśród studentów. Celem głównym artykułu jest pozyskanie wiedzy czy wśród uniwersytetów z wybranych krajów V4 można zaobserwować różnice w podejściu do kształtowania intencji przedsiębiorczych przez uczelnie wyższe, z punktu widzenia studentów. Wnioski opierają się o badania ankietowe, które były przeprowadzone w 2016 r. na wybranych uczelniach wyższych wśród 300 studentów. Ogólnie można stwierdzić, że, pomimo iż polscy studenci wykazują się najsilniejszymi intencjami przedsiębiorczymi, oceniają oni gorzej rolę uniwersytetów w kształtowaniu tych intencji niż słowaccy i czescy studenci.
EN
Entrepreneurial intention (EI) is a key construct in research on new ventures creation. However, neither a clear or consistent definition nor a uniform way to measure entrepreneurial intention has yet emerged. Furthermore, no unanimity was observed about antecedents of this concept. Furthermore, the relationship between entrepreneurial education (EE) programs and students’ entrepreneurial intentions using the Theory of Planned Behavior (TPB) has not been so widely studied, although this line of research is gaining momentum. The aim of this research is to explore the impact of entrepreneurial education on Entrepreneurial intention in the UAE context using the Theory of Planned Behavior. 400 students constitute the sample. Results of Structural Equations Modeling show that EE does not affect entrepreneurial intention. Results show that the entrepreneurial intention is very low among students of the UAE. Entrepreneurial Education is not working well to generate high entrepreneurial intention in the UAE context. We can explain this phenomenon by the very remarkable lack of academic programs totally dedicated to entrepreneurship and by the comfortable economic and social level of the UAE citizens.
PL
Dążenie do tworzenia nowych przedsiębiorstw i ich prowadzenia w wyniku właściwie prowadzonej edukacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest głównym aspektem przedstawionych w artykule badań. Dotychczas nie sformułowano w sposób jednoznaczny definicji „chęci prowadzenia przedsiębiorstwa”. Ponadto, nie zbadano dotychczas związku między programami edukacji w obszarze przedsiębiorczości z rosnącą tendencją do otwierania nowych przedsiębiorstw. Celem pracy było zbadanie wpływu edukacji na chęć tworzenia nowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu Teorii Planowanego Zachowania. Próbę stanowiło 400 studentów. Wyniki modelowania równań strukturalnych pokazały, że procesy edukacyjne nie maja wpływu na to. Można wyjaśnić to zjawisko brakiem programów akademickich całkowicie poświęconych przedsiębiorczości i komfortowym poziomem życia ZEA, co nie zmusza ich do takich działań.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.