Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie relacjami z dostawcami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The impact of value-added activities provided by key suppliers on the performance of manufacturing firms was measured in this study. Based on a literature review, four added-value activities: supplier customized services, logistics collaboration, information sharing, and innovation and development were focused on. Data collected from various levels of managers in manufacturing firms in Amman, Jordan was used to test the proposed research model. A quantitative approach was employed, and a survey (structured questionnaire) conducted to collect primary data. The final sample included 126 respondents, representing a 63% response rate. The proposed research model was analyzed and tested using SPSS version 22. All value-added activities were found to have a statistically significant effect on the manufacturing firms in Jordan and the dimension of logistics collaboration had the greatest effect on performance. This research model can be applied to future studies of multiple sectors in Jordan or the same sector in multiple countries to examine the effect of value-added activities on different firm’s performance levels.
PL
W niniejszym badaniu mierzono wpływ działań o wartości dodanej świadczonych przez kluczowych dostawców na wyniki firm produkcyjnych. Na podstawie przeglądu literatury skoncentrowano się na czterech działaniach o wartości dodanej: usługach dostosowanych do potrzeb dostawców, współpracy logistycznej, wymianie informacji oraz innowacjach i rozwoju. Do przetestowania proponowanego modelu badawczego wykorzystano dane zebrane od różnych szczebli menedżerów w firmach produkcyjnych w Ammanie w Jordanii. Zastosowano podejście ilościowe i przeprowadzono ankietę (ustrukturyzowany kwestionariusz) w celu zebrania danych pierwotnych. Ostateczna próba obejmowała 126 respondentów, co odpowiadało 63% wskaźnikowi odpowiedzi. Zaproponowany model badawczy został przeanalizowany i przetestowany przy użyciu SPSS w wersji 22. Stwierdzono, że wszystkie działania o wartości dodanej miały statystycznie istotny wpływ na firmy produkcyjne w Jordanii, a wymiar współpracy logistycznej miał największy wpływ na wyniki. Ten model badawczy można zastosować w przyszłych badaniach wielu sektorów w Jordanii lub tego samego sektora w wielu krajach w celu zbadania wpływu działań o wartości dodanej na poziomy wydajności różnych firm.
EN
Background: This article aims to determine the role of environmental cooperation and collaboration in supplier relationship management. The following concepts are introduced: supplier relationship management, environmental cooperation and environmental collaboration. Supplier relationship management aims at building bonds with suppliers that exceed the transactional approach to market cooperation. Environmental cooperation and collaboration involve all operations that are performed with the active or passive involvement of suppliers and their clients. Firstly, the concept of supplier relationship management is described. Secondly, the characteristics of environmental cooperation and environmental collaboration are introduced. Next, the observations and findings are presented. Finally, the conclusions and recommendations for future research are described. Methods: The research method used is an analysis of Polish and foreign literature related to the subject of environmental cooperation and collaboration in the context of supplier relationship management. Results: The results concern the validity of considering environmental cooperation and collaboration as a significant field of supplier relationship management and developing a conceptual framework for environmental cooperation and collaboration in the context of building relationships with suppliers. Conclusions: The conclusions concern the types of environmental interaction and relationships with suppliers, taking into account the role of mutual trust, commitment and goal consistency between buyer and supplier.
PL
Wstęp: Niniejszy artykuł ma na celu określenie roli współpracy środowiskowej i współpracy w zarządzaniu relacjami z dostawcami. Wprowadzono następujące pojęcia: zarządzanie relacjami z dostawcami, współpraca środowiskowa oraz współdziałanie środowiskowe. Zarządzanie relacjami z dostawcami ma na celu budowanie więzi z dostawcami, które wykraczają poza wymianę handlową. Współpraca i współdziałanie środowiskowe obejmują wszystkie operacje wykonywane przy aktywnym lub pasywnym zaangażowaniu dostawców i ich odbiorców. Na początku opisano koncepcję zarządzania relacjami z dostawcami. Następnie wprowadzono cechy współpracy środowiskowej i współpracy w zakresie ochrony środowiska. Dalej przedstawiono obserwacje. Na końcu opisano wnioski i zalecenia dotyczące przyszłych badań. Metody: Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury polskiej i zagranicznej związanej z tematyką współpracy i współdziałania środowiskowego w kontekście zarządzania relacjami z dostawcami. Wyniki: Wyniki dotyczą znaczenia współpracy i współdziałania środowiskowego jako istotnego obszaru zarządzania relacjami z dostawcami oraz opracowania ram koncepcyjnych dla współpracy i współdziałania środowiskowego w kontekście budowania relacji z dostawcami. Wnioski: Wnioski dotyczą rodzajów interakcji środowiskowych i relacji z dostawcami, z uwzględnieniem roli wzajemnego zaufania, zaangażowania i spójności celów między nabywcą a dostawcą.
PL
Zarządzanie relacjami z dostawcami to jeden z głównych procesów realizowanych w łańcuchu dostaw. W obliczu wzrastającej niepewności otoczenia biznesowego XXI wieku krytycznego znaczenia nabiera zapewnianie niezawodnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Celem artykułu jest identyfikacja wiodących praktyk z zakresu zarządzania ryzykiem w relacjach z dostawcami, które są manifestowane przez wiodące przedsiębiorstwa produkcyjne. Artykuł składa się z takich części, jak: wprowadzenie, metoda badawcza, wyniki badania, dyskusja i podsumowanie. Zastosowaną metodą badawczą jest metoda desk research. Artykuł wskazuje, jakie działania realizują liderzy branż na każdym etapie procesu zarządzania ryzykiem w relacjach z dostawcami. Kluczową rolę pełnią narzędzia wykorzystywane do zarządzania relacjami z dostawcami, takie jak: wybrane strategie sourcingu, kwestionariusze oceny dostawców, audyty i szkolenia dostawców. Wiodącą praktyką wśród badanych korporacji jest włączanie zarządzania ryzykiem dostawców pod parasol koncepcji Sustainability. Na znaczeniu przybiera przygotowywanie planów ciągłości działania na wypadek zakłóceń w górnym łańcuchu dostaw oraz budowanie elastycznych relacji z dostawcami. Artykuł napisany jest w ramach realizowanego projektu o numerze 2016/21/B/HS4/00665, pt. „Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca – nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B”, który uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.
EN
Supplier relationship management is one of the key processes performed in the supply chain. Facing increasing uncertainty in the business environment of the 21st century, a reliable collaboration between companies is critical. The purpose of this article is to identify the best risk management practices in supplier relationships that are demonstrated by leading manufacturing companies. The paper consists of the following sections: introduction, methodology, research results, discussion and summary. The author used a desk research method. The article identifies activities that are performed by industry leaders at each stage of the supplier risk management process. The research results show that the key role in this regard play tools for supplier relationship management such as sourcing strategies, vendor evaluation questionnaires, second party audits and trainings of suppliers. The leading practice among the corporations is placing the supplier risk management under the umbrella of the Sustainability concept. A development of business continuity plans and flexible supplier relationships are gaining an importance too. The paper is written under the project „Flexibility in relationships with suppliers in terms of supplierpurchaser models of cooperation on product development in the B2B market”, no. 2016/21/B/HS4/00665, financed by the National Science Centre, Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki ankiety dotyczące poziomu relacji dostawca – firma – klient przeprowadzonej na wybranej próbie przedsiębiorstw. Przeprowadzone badanie ankietowe oraz pogłębione wywiady bezpośrednie pozwoliły na opracowanie algorytmu zarządzania relacjami z dostawcami oraz optymalizacji procesu realizacji dostaw, który spełniałby oczekiwania badanych przedsiębiorstw. Celem artykułu było wskazanie wstępnych wytycznych do modelowania współpracy z dostawcami opierając się na doświadczeniach CRM (ang. Customer Relationship Management) oraz przeprowadzonych badaniach.
EN
The article presents the results of a survey of the level of relations supplier – company – client carried out on a sample of companies. Conducted survey and in-depth personal interviews allowed us to develop an algorithm of supplier relationship management and process optimization of delivery that meets the expectations of the surveyed companies. The aim of the article was to present initial guidelines for modeling cooperation with suppliers based on the experience of CRM (Customer Relationship Management) and conducted survey.
PL
Współczesne łańcuchy dostaw tworzą sieci różnorodnych relacji między ich uczestnikami, którzy współtworzą i dostarczają wartość dla interesariuszy. Zarządzanie relacjami z dostawcami zyskuje coraz większą istotność jako źródło wartości w łańcuchach dostaw. Aktualne i ważne pytanie brzmi, jak mierzyć efektywność zarządzania tym procesem biznesowym? Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru i oceny efektów zarządzania relacjami z dostawcami. Analiza wykorzystania wspomnianego narzędzia wymaga dopasowania do perspektyw zarządzania łańcuchem dostaw. Stwarza ono szansę wielowymiarowej ewaluacji efektów w przekroju procesów i funkcji biznesowych w odniesieniu do strategii łańcuchów dostaw.
EN
Today’s supply chains build networks of various relations between their members, which create and deliver value for stakeholders. Supplier relationship management has gained rising significance as source of value in supply chains. Currently important question is, how to measure the effectiveness of this business process management? The aim of this paper is to present possibilities to use Balanced Scorecard as a method of measurement and evaluation of effects of supplier relationship management. The analysis of just mentioned method requires its adaptation to perspectives of supply chain management. It creates chance for multidimensional evaluation of effects cross business processes and functions with regards to supply chain strategies.
PL
Identyfikacja pracownika z firmą wpływa znacząco na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego relacje z otoczeniem. Pracownicy tworzący organizację są wartością samą w sobie, ale nie tylko. Są oni również źródłem wartości dostarczanej kontrahentom i odbiorcom. Często wspominana w procesach biznesowych synergia współtworzona jest właśnie przez lojalnych, przywiązanych do firmy pracowników. Właściwe zaprojektowanie jak i realizacja procesu zarządzania relacjami w łańcuchu dostaw możliwa jest przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego w zespole, przy czym zespół ten musi wyznawać wartości organizacji i identyfikować się z określoną przez nią misją i wizją. Artykuł podnosi problem przywiązania do organizacji. Na stosunek pracownika do organizacji wpływa wiele czynników. Należy tu wymienić przede wszystkim środowisko pracy i towarzyszącą mu atmosferę, jak również styl zarządzania preferowany przez menagerów. Tekst jest próbą analizy zjawisk składających się na identyfikację pracownika z organizacją oraz ich roli w nawiązywaniu partnerstwa na rynku przedsiębiorstw.
EN
Employee identification with the company have a significant impact on the functioning of the company and its relationship with other companies. Employees are for an organization value in itself, but not only. They are also the source of value delivered to customers and business partners. The synergy is often mentioned in business processes. It is worth to know that it is co-created by loyal and attache of employees to the company. Proper design and implementation of relationship management process in the supply chain is possible by using the potential of the team. The team must adhere to the organization's values and identify with a specific mission and vision. Article raises the issue of loyalty to the organization. The ratio of employees to the organization depends on many factors. First of all there should be mentioned the working environment and the atmosphere, as well as management style preferred by managers. The text is an attempt to analyze the phenomena that make up the employee's identification with the organization and their role in initiating partnerships in the enterprise market.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.