Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pierścienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Huta Bankowa, which is the only Polish manufacturer of rims for rolling stock manufacturers, as part of the development of its research potential and the quality of the products it offers, is planning to implement automated ring and rim ultrasonic testing technology in the near future. In this paper, the entire technological system of automated rim testing, owned currently by Huta Bankowa, was presented, with a special discussion of the ultrasonic examination stand. The assumptions concerning the designed testing system, using the latest technological solutions and selected results of numerical simulations of ultrasonic tests, made by CIVA software, on the basis of which the assumptions were made were also presented.
PL
Huta Bankowa, która jest jedynym polskim producentem obręczy przeznaczonych dla producentów taboru kolejowego, w ramach rozwoju swojego potencjału badawczego i podwyższenia jakości oferowanych wyrobów, w najbliższym czasie planuje wdrożyć technologię zautomatyzowanej kontroli jakości pierścieni i obręczy metodą ultradźwiękową. W ramach niniejszego artykułu zaprezentowano cały ciąg technologiczny badania obręczy w cyklu zautomatyzowanym, będący obecnie na wyposażeniu Huty Bankowej, ze szczególnym omówieniem stanowiska do badań ultradźwiękowych. Przedstawiono także założenia dotyczące projektowanego stanowiska badawczego, wykorzystującego najnowocześniejsze rozwiązania technologicznie oraz wybrane wyniki symulacji numerycznych badań ultradźwiękowych, wykonanych za pomocą oprogramowania CIVA, na których podstawie przeprowadzono weryfikację przyjętych założeń.
2
PL
Nieodłącznym elementem elektrycznych silników dużej mocy są komutatory i pierścienie. W przypadku wirujących maszyn elektrycznych siła odśrodkowa wirującej masy wirnika po pewnym czasie doprowadza do uszkodzenia komutatora lub pierścieni. Takie uszkodzenia należą do największych zagrożeń, powodujących długotrwały przestój. Wśród przyczyn nagłych i niespodziewanych ich awarii są nieskuteczne działania diagnostyczne. Dobór właściwej metody diagnostycznej umożliwia zapobieżeniu ciężkiej awarii. Prezentowana metoda diagnostyczna wykrywa postępujące uszkodzenie już na początkowym etapie jego rozwoju. Dzięki temu można zapobiec ciężkim awariom i długim przestojom na remont. Opracowanie dokładnej głowicy pomiarowej do prac w ruchu pozwoliło na określenie temperatury i geometrii komutatora lub pierścienia. Metody pomiarów na postoju nie pozwalają stwierdzić czy geometria i temperatura komutatora pod wpływem siły odśrodkowej nie ulegnie niebezpiecznej zmianie. Wady tej nie ma proponowana metoda diagnostyczna.
EN
Commutators and rings are inseparable elements of high-power electric motors. In case of rotating electric machines, the centrifugal force of the rotor rotating mass causes damage to the commutator or rings after some time. Such damage is one of the biggest threats that causes long-term outage. Ineffective diagnostic activities are among the sudden and unexpected causes of their failure. Selecting an appropriate diagnostic method is a way to prevent a serious accident. The paper presents a diagnostic method, which detects the progressive damage right at the initial stage of its development. Consequently, it is possible to prevent serious failures and long outage for repairs. The development of an accurate measuring head for work in motion has allowed to determine the temperature and geometry of the commutator or ring. The measurement methods performer at a outage do not allow to determine whether the commutator geometry and temperature under the influence of centrifugal force will change dangerously or not. The proposed diagnostic method avoids this problem.
EN
The paper presents the diagnostic of exhaust gas scavenging crankcase combustion piston diesel engine SB-3.1 speed boot. In the measurements, the influence of fuel injected into the engine start-up phase of the value of the intensity of exhaust gas scavenging.
PL
W referacie przedstawiono diagnostykę przedmuchów gazów do skrzyni korbowej tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym SB-3.1 dla prędkości rozruchu. W pomiarach analizowano wpływ wtryskiwanego paliwa w fazie rozruchu silnika na wartość natężenia przedmuchów gazów.
PL
Tematyka publikacji dotyczy zagadnień i badań związanych ze zjawiskiem strat ładunku w postaci przedmuchów gazów do skrzyni korbowej przez układ tłok – pierścienie – cylinder (TPC) silników spalinowych. Analizowany problem dotyczy oceny możliwości ruchów i przemieszczeń pierścieni uszczelniających, co w największym stopniu wpływa na wartość natężenia przedmuchów. W wyniku przeprowadzonych badań silników zauważono, że zjawisko przedmuchów zależy od wielu parametrów konstrukcyjnych, jak i eksploatacyjnych tłokowego silnika spaliowego. Przeprowadzony zakres badań potwierdził wpływ tych parametrów na ruchy pierścieni i na zjawisko przedmuchów.
EN
The subject of the publication concerns issues and research related to the phenomenon of cargo losses in the form of gusts of crankcase gases through the piston-ring-cylinder (PRC) of internal combustion engines. The analyzed problem concerns the evaluation of the movement and displacement of the sealing rings, which has the greatest effect on the purge rate. As a result of engine tests, it has been observed that the blow-by phenomenon is influenced by many constructional and operational parameters of the piston-type combustion engine. The scope of the study confirmed the influence of these parameters on the ring motions and on the blow-by phenomenon.
5
PL
Warsztat pracy projektanta konstrukcji drewnianych nieodzownie ujmować musi umiejętność projektowania połączeń. Bez tej wiedzy można projektować jedynie proste układy belkowe wolno podparte.
PL
Zjawisko kolmatacji pierścieni zachodzące w czasie pracy aeratora z wypełnieniem pierścieniowym. Metody regeneracji pierścieni z aeratorów. Sprawdzenie skuteczności działania środka do chemicznej regeneracji pierścieni - dokumentacja fotograficzna procesu. Porównanie efektów z dwóch etapów regeneracji.
EN
Rings colmatage phenomenon occurring during working to fill the annular aerator. Methods for regeneration of the rings of aerators. Check the efficiency of the plant for chemical regeneration of the rings--photographic documentation of the process. Comparison of the effects of two stages of regeneration.
PL
W artykule omówiono mechanizm oddzielania pierścienia od gładzi tulei cylindrowej pod wpływem oddziaływania hydrodynamicznego oleju smarującego.
EN
The article discusses the mechanism of ring separation from the cylinder liner under influence of hydrodynamic lubricating oil.
8
Content available Pozyskiwanie biogazu składowiskowego
PL
W pracy przestawiono charakterystykę procesu powstawania i pozyskiwania biogazu składowiskowego, który powstaje na drodze fermentacji beztlenowej frakcji organicznej odpadów komunalnych, której źródłem są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Skład biogazu wytwarzanego z materii organicznej deponowanej na składowisku odpadów komunalnych zmienia się w szerokim zakresie, zarówno podczas jego eksploatacji (deponowania odpadów), jak i po zakończeniu składowania i przeprowadzeniu rekultywacji składowiska. Najlepszym sposobem ograniczenia zagrożeń dla środowiska spowodowanych emisjami gazu wysypiskowego jest zbudowanie instalacji odgazowania i jego energetycznego wykorzystania. Z punktu widzenia przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym efektywnym sposobem ich uniknięcia jest odbiór biogazu i jego wykorzystanie do celów energetycznych lub spalenie.
EN
The paper has the characteristics of the formation process and gaining landfill gas, which is produced by anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste, which is found mainly in households and public facilities. The composition of landfill gas produced from organic matter deposited in municipal waste varies widely, both during his life (landfilling), and after the completion of storage and land reclamation. The best way to reduce risks to the environment caused by landfill gas emissions is to build a degassing system and its energy use. From the point of view of environmental threats effective way to avoid them is to receive and use of biogas for energy purposes or burning.
PL
W artykule przedstawiono analizę głównych przyczyn powstawania awarii silników trakcyjnych i stacjonarnych, po przeprowadzeniu w nich napraw głównych na przykładzie obiektów rzeczywistych, które po przeprowadzeniu napraw głównych uległy uszkodzeniu. W artykule przedstawiono metodykę ustalania przyczyn awarii silników spalinowych na przykładzie silnika stacjonarnego Deutz.
EN
Article present analysis of main reason failure of traction and stationary engine, after major repair in real operation. In the article a methodology of establishing causes of the failure of internal-combustion engines on the example of the stationary Deutz engine was described.
EN
Evaluation of the processes of wearing out of the piston-rings-cylinder system (PRC) can be introduced by the use of functional dependency of blowthrough intensity of the working substance to the engine's crankcase, as the flow of gases between elements of this system. Many structural and exploitation factors affect the tightness of the PRC arrangement. In the report only exploitation factors having the direct impact on the value of the summary field of the leakage , through which the flow of the medium to the crankcase of the piston combustion engine can take place. The impact of wear of cylindrical sleeve, wear the rings in the radial and axial direction and the wear of the groove in the piston were modelled. The leakage of the PRC system in experimental studies, during the tests on blowthrough was analysed with the presence of the lubricating oil. It has been showed, that the greatest impact on the intensity of blowthrough has increase of the width of the lock of the sealing ring, which is bound up with the wear of the external cylindrical surface of the ring. It was found that the measurement of the clearance value of the lock only on the first sealing ring, growing larger as a result of the exploitation can be used to the evaluation of the summary field of leakage, as a wear of piston-rings-cylinder system.
PL
Ocenę procesów zużywania się systemu tłok-pierścienie-cylinder (TPC) można przedstawić za pomocą zależności funkcjonalnej natężenia przedmuchów czynnika roboczego do skrzyni korbowej silnika, czyli jako przepływ gazów pomiędzy elementami tego systemu. Na szczelność układu TPC ma wpływ wiele różnych czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. W referacie analizowano tylko czynniki eksploatacyjne mające bezpośredni wpływ na wartość sumarycznego pola nieszczelności, przez które może następować przepływ czynnika do skrzyni korbowej tłokowego silnika spalinowego. Modelowano wpływ zużycia tulei cylindrowej, zużycie pierścieni w kierunku osiowym i promieniowym oraz zużycie rowka w tłoku. Nieszczelność układu TPC w badaniach eksperymentalnych, podczas badań przedmuchów, analizowano z obecnością oleju smarującego. Wykazano, iż na intensywność przedmuchów największy wpływ ma przyrost szerokości zamka pierścienia uszczelniającego, który związany jest ze zużyciem zewnętrznej powierzchni walcowej pierścienia. Dowiedziono, że pomiar wartości luzu zamka jedynie pierwszego pierścienia uszczelniającego, powiększający się w wyniku eksploatacji, może służyć do oceny sumarycznego pola nieszczelności, jako zużycia układu tłok-pierścienie-cylinder.
PL
W referacie przedstawiono modelowanie zmian szczeliny przekroju występującego pomiędzy tłokiem, pierścieniami i tuleją cylindrową, która wpływa na intensywność zjawiska przedmuchów gazów do skrzyni korbowej tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Zmiana szczeliny, przez którą przedostaje się część czynnika, spowodowana jest wzajemnymi ruchami tłoka i pierścieni zarówno względem siebie, jak i względem gładzi cylindra.
EN
This paper presents the modelling of changes of the slot between a cross-section of the piston, the rings and cylinder liners, which affects the intensity of the phenomenon of blow-by into the crankcase piston engine ignition. Changing the slot through which a part of the factor passes is caused by the reciprocal motion of the piston and rings, both against each other as well as against the cylinder strokes.
EN
In the paper is analysed the effect of different selected construction (number abd type of rings) and operation factors (temperature of lubricating oil, rotational speed of cranshaft) on results of cranckas exhaust gas scavenging tests. It was demonstrated that piston scraper ring had a small effect on the phenomenon of exhaust gas scavenging and the loss of PRC group tightness. On the other hand, the number and arrangement of piston packing rings and the temperature of lubricating oil, as well as the rotational speed of engine crankshaft, are of significant importance. Exhaust gas scavenging measurements were made for a single-cylinder compression-ignition engine SB-3.1. Also a mathematical model of load losses in the function of rotational speed is presented.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ różnych, wybranych czynników konstrukcyjnych (liczba i rodzaj pierścieni) i eksploatacyjnych (temperatura oleju smarującego, prędkość obrotowa wału korbowego) na wyniki badań przedmuchów gazów do skrzyni korbowej. Wykazano, iż pierścień zgarniający w niewielkim stopniu wpływa na zjawisko przedmuchów gazów i utratę szczelności węzła TPC. Natomiast istotne znaczenie ma liczba i rozmieszczenie pierścieni uszczelniających oraz temperatura oleju smarującego, jak i prędkość obrotowa wału korbowego silnika. Pomiarów przedmuchów wykonano dla jednocylindrowego silnika SB-3.1 z zapłonem samoczynnym. Przedstawiono także matematyczny model strat ładunku w funkcji prędkości obrotowej.
14
Content available remote A closedness theorem for normed spaces
EN
For spaces X, Y, for which some algebraic operations are defined and in some cases topologies for X, Y are defined too, we define for the space X a dual space Xd with respect to the space Y. If [..] is a topology for Y (compatible with the algebraic operations of Y), then the pointwise topology rp for Yx is defined. We show that Xd is (algebraically)rp-closed in Yx. For normed spaces is shown that suitable subspaces of Xd are rp-closed in a product space K C Yx. As a corollary we obtain a generalization of Alaoglu's theorem.
15
Content available remote Identities with two automorphisms on semiprime rings
EN
In this paper we investigate identities with two automorphisms on semiprime rings. We prove the following result: Let T, S : R approaches R be automorphisms where R is a 2-torsion free semiprime ring satisfying the relation T(x)x = xS(x) for all x is an element of R. In this case the mapping x approaches T(x) - x maps R into its center and T = S.
16
Content available remote SAI-lattices and ringoids
EN
The natural bijective correspondence between Boolean algebras and Boolean rings is generalized from Boolean algebras to lattices with 0 every principal ideal of which has an antitone involution. The corresponding ring-like structures are called ring-oids. Among them orthorings are characterized by a simple axiom. It is shown that congruences on ringoids are determined by their kernels and that ringoids are permutable at 0.
PL
Podstawowym założeniem było osiągnięcie ciągłej, stałej siły w szerokim zakresie deformacji nasprężystych pierścieni użytych w korekcji czaszkowej. Nasprężyste własności pierścieni uzyskano w procesie starzenia uprzednio ukształtowanych pierścieni, które powoduje znaczące umocnienie, jako rezultat wydzielania koherentnych cząstek Ni4Ti3.
EN
The basic assumption was to achieve a continuous and constant force in a wide range of deformations superelastic rings used for cranial correction. Superelastic properties of the rings were induced in the process of ageing of the already formed rings which causes significant hardening as a result of the precipitation of coherent Ni4Ti3 particles.
18
Content available remote Centralizing mappings and derivations on semiprime rings
EN
In this paper we study some properties of centralizing mappings on semi-prime rings. The main purpose is to prove the result: Let -R be a semiprime ring and f an endomorphism of R, g an epimorphism of R such that the mapping x -> [f(x),g(x)] is central. Then [f(x),g(x)] = 0 holds for all x e R. We also establish some results about (alpha,beta)-derivations.
20
Content available remote Some conditions under which nearrings are rings
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.