Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydłużenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Pin joints of chain transmissions are areas of stress concentration, which can lead to the formation of cracks in the links. This process often contributes to a critical weakening of the cross-section in the lugs of these links, which results in its damage and may lead to the failure of the entire drive. The article analyses the influence of exemplary wear damages of chain transmission elements on the magnitude of stress concentration. The impact of the load, crack size, and its location on the level of stress increase was assessed. The location of cracks in the lugs of chain plates transmission links which lead to the most significant increase in stress level was identified.
PL
Połączenia sworzniowe przekładni łańcuchowych są miejscem koncentracji naprężeń, które mogą prowadzić do powstawania pęknięć w ogniwach. Proces ten często przyczynia się do krytycznego osłabienia przekroju w uchach tych ogniw, co skutkuje jego zniszczeniem i może prowadzić do niesprawności całego napędu. W artykule przeanalizowano wpływ przykładowych uszkodzeń zużyciowych elementów przekładni łańcuchowych na wielkość spiętrzenia naprężeń. Dokonano oceny wpływu wielkości obciążenia, wielkości pęknięcia oraz jego lokalizacji na poziom przyrostu naprężeń. Zidentyfikowano położenie pęknięć uch płytek gąsienicowych przekładni łańcuchowych, które prowadzą do największego spiętrzenia wytężenia.
EN
The study evaluates the shear strength of the single-lap adhesive joints made of C45 carbon steel. The influence of the overlap length on the shear strength of the adhesive joint was tested. The elongation of the samples was also tested. Before the bonding process, the samples were treated with P180 abrasive paper and degreased. The adhesive joints were made using the Epidian 53/Z1/100:10 adhesive composition. The strength tests were carried out on a Zwick/Roell Z150 testing machine. The maximum value of the shear strength was obtained for the lap Lz1 = 13 mm and the minimum for Lz4 = 19 mm.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu długości zakładki na wytrzymałość na ścinanie jednozakładkowych połączeń klejonych wykonanych ze stali węglowej C45. Podczas eksperymentu zbadano także wydłużenie próbek. Przed rozpoczęciem procesu klejenia próbki zostały obrobione papierem ściernym P180 i odtłuszczone. Połączenia klejowe wykonano przy użyciu kompozycji klejowej Epidian 53/Z1/100:10. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150. Maksymalną wartość wytrzymałości na ścinanie uzyskano dla długości zakładki Lz1 = 13 mm, a minimalną dla Lz4 = 19 mm.
PL
W artykule przedstawiono wskazówki na temat wykorzystania modelu pogorszenia właściwości mechanicznych stali sprężającej w wysokiej temperaturze, podanego w EC2‑1-2, przydatne do oszacowania zmniejszenia siły sprężającej w elementach narażonych na warunki pożarowe. Adekwatne oszacowanie tej siły ma kluczowe znaczenie podczas obliczeń nośności ogniowej elementów sprężonych. Przyjęcie do analiz wyłącznie obniżenia wytrzymałości stali określonego na podstawie modelu EC2-1-2 może być przyczyną znacznego niedoszacowania zmniejszenia siły sprężającej w warunkach pożaru. Do adekwatnego oszacowania tej siły konieczne jest zsumowanie odkształcenia cięgien sprężających powstałego na skutek pogorszenia ich właściwości mechanicznych pod wpływem wysokiej temperatury i swobodnego wydłużenia termicznego stali.
EN
The paper gives guidance on the use of the EC2 1-2 model of deterioration of the mechanical properties of prestressing steel at high temperature useful for estimating the loss of prestressing force in elements exposed to fire. Adequate estimation of this force is crucial when calculating the fire resistance of prestressed members. If only the reduction in steel strength determined on the basis of the EC2-1-2 model is considered for the analysis, it may cause a significant underestimation of the prestress loss under fire conditions. In order to adequately estimate this force, it is necessary to sum up the strain of the prestressing tendons resulting from the deterioration of their mechanical properties under the influence of high temperature and the free thermal elongation of the steel.
4
Content available remote Influence of technological parameters on the upholstery seams in furniture
EN
Influence of technological parameters of the upholstery seams in furniture. Based on the real problem of weak seams in covers of wooden furniture, a multifaceted analysis of the issue was performed. As a result, it was decided to carry out comparative laboratory strength tests of seams made with the use of various technological parameters. For the production of test samples, we used different yarn threads to find the best and sufficiently strong seams for used fabrics. The test results show that not only the thread and fabric used, but also the sewing technology parameters have a significant influence on the seam strength. Overall, these results indicate that to increase the seam strength, it is necessary to choose thread type B with very high strength and low elongation at break. This solution will minimize the risk of broken threads in case of deviation of material features and technological parameters, which can be variable in the long duration of large-scale production.
PL
Wpływ parametrów technologicznych na szwy tapicerskie w meblach. W oparciu o rzeczywisty problem słabych pokryć szwów drewnianych mebli tapicerowanych, przeprowadzono wieloaspektową analizę tego zagadnienia. W rezultacie postanowiono przeprowadzić laboratoryjne badania porównawcze wytrzymałości szwów wykonanych z zastosowaniem różnych parametrów technologicznych. Do produkcji próbek testowych użyliśmy różnych nici, aby znaleźć najlepsze i wystarczająco mocne szwy dla używanych tkanin obiciowych. Wyniki badań pokazują, że nie tylko zastosowana nić i tkanina, ale również parametry zastosowanej technologii szycia mają istotny wpływ na wytrzymałość szwu. Uzyskane wyniki wskazują, że w celu zwiększenia wytrzymałości szwu konieczne jest wybranie nici typu B o bardzo dużej wytrzymałości i niewielkim wydłużeniu przy zerwaniu. Takie rozwiązanie zminimalizuje ryzyko zerwania nici w przypadku ewentualnych zmian cech materiałowych i parametrów technologicznych, co może nastąpić w długim okresie produkcji na dużą skalę
EN
From an analysis of the dependence complex of carbon steel properties on structural parameters, it was found that for an isostructural state, the influence of austenite grain size on impact strength exceeds the dependence on carbon content. As a result of explaining correlation relationships between individual mechanical characteristics, to evaluate critical stress intensity factor, a relationship is proposed based on the use of impact strength. The proportionality coefficient in proposed dependence is determined by ratio of elongation to narrowing at tensile test.
EN
The paper-forming sieve is the most important part of the paper production machine. Reliability of the machine as a whole depends on the sieve's quality. An analysis of the two constructions of the paper forming sieves, which were obtained by the plasma welding of the sieve's wires, is presented in this paper. The mechanical characteristics of the two sieves, made of wires of diameters 0.15 mm and 0.20 mm, were tested, namely the tensile strength and elongation. The tests have shown that the sieve made of the wire of the smaller diameter has the better mechanical properties. This sieve is also better from the aspect of the water removal in the press section of the paper machine.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reaktywności krajowych kruszyw z wybranych, litych skał osadowych przy wykorzystaniu nowych metod badawczych wdrożonych w dokumentach technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zgodnych z metodami RILEM i ASTM. Zakres badań obejmował kruszywa grube łamane o potencjalnej przydatności do wykonania wytrzymałego i trwałego betonu, wyprodukowane ze skał wapienia, dolomitu, piaskowca i szarogłazu. W składzie mineralnym kruszyw z wapieni i dolomitu nie stwierdzono obecności reaktywnych form kwarcu; w ziarnach kruszywa z szarogłazów i piaskowca występował kwarc mikro- i kryptokrystaliczny. Na podstawie wydłużenia próbek określono następujące kategorie reaktywności wybranych krajowych kruszyw ze skał osadowych: R0, R1 i R2. Zaobserwowano występowanie żelu krzemianu sodowo-potasowo-wapniowego o składzie charakterystycznym dla produktów reakcji alkalia-kruszywo, zgodnym z danymi literaturowymi. Uzyskano spójną ocenę reaktywności kruszyw.
EN
The paper presents the results of investigations into the reactivity of domestic aggregates produced from selected sedimentary rocks, carried out using the new testing methods, consistent with the RILEM and ASTM methods, implemented by GDDKiA (Polish General Directorate for National Roads and Motorways) documents. The range of the investigations covered coarse crushed aggregates produced from limestone, dolomite, sandstone and greywacke rocks, potentially suitable for making strong and durable concrete. No reactive forms of quartz were found in the mineralogical composition of the limestone aggregates and the dolomite aggregates. Micro- and cryptocrystalline quartz occurred in the particles of the greywacke aggregates and the sandstone aggregates. On the basis of the expansion of mortar and concrete specimens the aggregates produced from the sedimentary rocks were classified into the reactivity categories: R0, R1 and R2. A sodium-potassium-calcium silicate gel, whose composition (consistent with that reported in the literature) was characteristic of the alkali-silica reaction products, was found. The investigations resulted in a consistent assessment of the reactivity of the aggregates.
8
Content available Rezystywność staliwa aluminiowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch gatun-ków staliwa (oznaczonych dalej jako Stop 1 oraz Stop 2). Stop 1 zawiera między innymi: 0,25% C, 11,5% Al, 5,85% Cr, 1,97% Mo. W przypadku Stopu 2 zawartość węgla wynosiła 0,035%, natomiast aluminium 13,5%, pierwiastki takie, jak: Cr, Ni, Sb, B, nie przekroczyły 1% udziału w składzie chemicznym tego stopu. Badania rezystywności Stopu 1 przeprowadzono podczas badania odporności na zmęczenie cieplne, natomiast Stop 2 badano na przygotowanym stanowisku, realizując pomiar rezystancji metodą czteropunktową.Dla Stopu 1 przeprowadzono pomiary rezystancji w funkcji czasu, wydłużenia oraz temperatury. Dla porównania przedstawiono wyniki badań innych stopów badanych na tym stanowisku w ramach realizacji innych prac B+R.Korzystając z materiału uzyskanego podczas badania lejności Stopu 2, określono wpływ warunków krzepnięcia na rezystywność. Przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych tego stopu, określając temperaturę przemian fazowych dla różnych warunków krzepnięcia Stopu 2.
EN
The paper presents the results of investigations of two cast steel grades (further referred to as Alloy 1 and Al-loy 2). Alloy 1 contains, among others, 0.25% C, 11.5% Al, 5.85% Cr, 1.97% Mo, in Alloy 2 was obtained 0.035% C, 13.5% Al, elements such as Cr, Ni , Sb, B, did not exceed 1% share in the chemical composition of this alloy. Resistivity tests of Alloy 1 were carried out during the test of resistance to thermal fatigue, while Alloy 2 was tested on a prepared test stand and the resistance was measured using a four-point method.For Alloy 1, the resistance was measured as a function of time, elongation and temperature. For comparison, the results of tests of other alloys conducted on this stand within the framework of other R&D works are presented.Using the material obtained during the test for castability of Alloy 2, the influence of solidification conditions on resistivity was determined. The results of calorimetric tests of this alloy are presented, determining the phase transition temperature for various solidification conditions of Alloy 2.
EN
Seven-hundred kilograms of subtropical Barki wool was collected to study the effect of a subjective grading system and blending with polyester on selected wool and yarn characteristics. Wool was graded subjectively into coarse, fine and raw; then each grade was blended with 0%, 15%, 25%, 35% and 45% of polyester. Staple and yarn strengths were higher in both coarse and fine grades compared with raw wool. Staple elongation of the fine grade reached 3 times that of coarse grade and twice as much as raw grade. Also, in the 100% wool blend, yarn elongation of the fine grade was twice as much as both coarse and raw grades. The fine grade had the highest yarn friction, followed by other grades. Generally, adding polyester to coarse and fine grades led to an improved yarn strength compared with the raw grade. Adding 15% polyester caused the highest improvement among other percentages. Correlations among traits were also discussed.
PL
Do badań wykorzystano 700 kg wełny. Dokonano oceny wybranych właściwości wełny i przędz mieszanych wełna/poliester. Wełna była oceniana subiektywnie na grubą, cienką i surową; następnie każdy gatunek został zmieszany z 0%, 15%, 25%, 35% i 45% poliestru. Zbadano wytrzymałość, wydłużenie i współczynnik tarcia przędz. Stwierdzono, że, dodawanie poliestru do grubych i cienkich włókien wełnianych prowadziło do polepszenia wytrzymałości przędz w porównaniu do przędz z włókien surowych. Największą poprawę właściwości spowodowało dodanie 15% poliestru. Omówiono również korelacje między cechami.
EN
The paper deals with the variability of mechanical properties of EPSTAL steel rods produced in Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt. Our study is based on fundamental engineering static room-temperature tensile tests for large series specimens which have been made by manufacturers as the part of a factory quality control. Statistical analysis of these results shows that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and three the most important mechanical parameters, i.e. the yield stress, tensile strength, and elongation by random variables. Based on the statistical elaboration of experimental data, it was found that the yield stress and tensile strength of steel rods produced in the years 2016 - 2017 had the coefficients of variation of less than 3%, and there is a reasonable basis for the manufacturer to increase the characteristic value of EPSTAL steel rods yield stress by a few percentages.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanej w polskich hutach, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia pod największym obciążeniem Agt, na podstawie wyników statycznej próby rozciągania próbek stali wykonanej przez producentów w ramach zakładowej kontroli produkcji. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność naprężenie-odkształcenie prób rozciągania stali należy opisać w języku rachunku prawdopodobieństwa jako jednowymiarowy proces stochastyczny, zaś trzy najważniejsze parametry wytrzymałościowe: granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie pod największym obciążeniem, jako zmienne losowe. Na podstawie opracowania danych eksperymentalnych stwierdzono, że granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie prętów produkowanych w latach 2016 – 2017 mają współczynniki zmienności na poziomie mniejszym niż 3%, ponadto istnieje uzasadniona podstawa, aby producent podwyższył wartość charakterystyczną granicy plastyczności prętów stalowych o kilka procent.
EN
The aim of the research was to determine the selected properties of packaging materials applicable for vacuum and modified atmosphere packaging. Six samples of multilayer films with different composition were tested to evaluate the thickness, basic weight, density and the mechanical properties in elongation and puncture tests. Zwick/Roell apparatus equipped with elongation jaws and a puncture pin was used in the experiments. The tensile modulus, tensile strength, elongation at tensile strength, stress at break and work at break were investigated with the elongation test, whereas the breaking force, puncture work and extension at break were evaluated with the puncture test. The obtained results allow conclusion that the thickness and basic weight of the packaging films used in the vacuum system was higher comparing with the MAP system. Analyzing the results of the elongation modulus and stress at break it was reported that the materials used for food packaging in the MAP system were characterized with better properties, whereas elongation at the tensile strength was higher for films applied in the vacuum system, except for a film with a metalized layer. The highest resistance for puncture was evaluated for OPET/PE film used in MAP packaging. The extension at break under the puncture test was higher for films dedicated for vacuum packaging suggesting their better resistance for the mechanical damage by a thin pin. Several correlations between physical and mechanical properties of multilayer films were fund.
PL
Celem badań było określenie wybranych właściwości materiałów opakowaniowych mających zastosowanie do pakowania próżniowego i w modyfikowanej atmosferze (MAP). Badaniom poddano sześć rodzajów folii wielowarstwowych o różnym składzie, oceniając grubość, gramaturę, gęstość oraz cechy mechaniczne w testach rozciągania i przebicia. W eksperymentach wykorzystano maszynę wytrzymałościową Zwick/Roell wyposażoną w szczęki rozciągające i trzpień do przebijania. Moduł rozciągania, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy wytrzymałości na rozciąganie, naprężenie przy zerwaniu i pracę przy zniszczeniu wyznaczono podczas testu na rozcią- ganie, zaś siłę przebicia, pracę przebicia i wydłużenie przy zniszczeniu oceniano za pomocą testu przebicia, przy prędkości badania 100 mm min-1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że grubość i gramatura folii opakowaniowych stosowanych do pakowania próżniowego była wyższa w porównaniu z materiałami używanymi w systemie MAP. Analizując wyniki modułu rozciągania i naprężenia przy zerwaniu zauważono, że materiały stosowane do pakowania w systemie MAP charakteryzowały się lepszymi właściwościami, natomiast wydłużenie przy wytrzymałości na rozciąganie było wyższe dla folii używanych do pakowania próżniowego, z wyjątkiem folii z warstwą metalizowaną. Najwyż- szą odporność na przebicie oceniono podczas badania folii OPET/PE stosowanej w opakowaniach MAP. Wydłużenie przy zniszczeniu w teście przebicia było wyższe dla folii przeznaczonych do pakowania próżniowego, co sugeruje ich lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Stwierdzono istotne korelacje pomiędzy właściwościami fizycznymi i mechanicznymi folii wielowarstwowych.
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
PL
Rozwój samo-śledzących inteligentnych materiałów dla przemysłu budowlanego jest ważnym zadaniem, mającym na celu ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i zapewnienie długiego okresu eksploatacji. W artykule zbadano korelację pomiędzy długością rysy a opornością elektryczną matrycy cementowej zbrojonej włóknami węglowymi stosując trzy-punktowe zginanie próbek i mierząc równocześnie wzrost długości rysy oraz oporność. Znaleziono po raz pierwszy bardzo dobrą korelację pomiędzy tymi zmiennymi dla zbrojonych włóknami węglowymi kompozytów cementowych. Bardzo dobra korelacja liniowa pomiędzy naprężeniem rozciągającym, badanym przy rozłupywaniu próbek, i opornością elektryczną takich samych kompozytów cementowych została także ustalona. Zmierzony bardzo duży wskaźnik określający zmianę oporności elektrycznej w stosunku do długości rysy wynoszący 1435 jest największym wskaźnikiem matrycy w kompozytach cementowych. Kompozyty cementowe opracowane w trakcie tych badań mogą być stosowane do wykrywania rys i odkształceń i ich śledzenia w konstrukcjach betonowych.
EN
Development of self-sensing smart materials for construction industry is an important task to protect the lives and to achieve optimal asset management strategies. In this study, five different carbon fibre reinforced cement matrix composites were designed with carbon fibres having length of 3 mm. In order to investigate the relation between the crack length and electrical resistance change notched three-point bending test was applied to the rectangular prism samples. During the bending test, crack length and electrical resistance were simultaneously recorded. A strong linear relationship was found between the crack length and electrical resistance change. Correlations between the crack length and electrical resistance change were determined for the first time in the literature for carbon fiber reinforced cement composites. Tensile strain and electrical resistance were simultaneously measured during the split tensile tests and a strong linear correlation between the tensile strain and electrical resistance change was determined. The maximum gage factor was obtained at the percolation threshold value due to the shift in the conduction system from post-percolation to pre-percolation by strain. Gage factors as high as 1435 were measured which is the highest gage factor reported for cement matrix composites. The cement composites designed in this study can be used for crack detection and strain sensing in health monitoring of concrete structures.
EN
This study investigated the elastic elongation and elastic recovery of the elastic warp knittedfabric made of PET (polyethylene terephthalate) and PBT (polybutylene terephthalate) filament. Using 50/24F PET and 50D/24F PBT in two threadingbars, the tricot, locknit and satin warp knitted fabrics were produced on the E28 tricot warpknitting machine. The knitting parameters influencing the elastic elongation under 100N wereanalyzed in terms of fabric structure, yarn run-in speed and drawing density set on machine.Besides, dyeing temperature and heat setting temperature/time were also examined in order toretain proper elastic elongation and elastic recovery. The relationship between elastic elongationand knitting parameter and finishing parameter were analyzed. Finally, the elastic recovery of PET/PBT warp knitted fabric was examined to demonstrate the elastic property of final finishedfabric. This study could help us to further exploit the use of PET/PBT warp knitted fabric in thedevelopment of elastic garment in future.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące możliwości zwiększenia plastyczności okołoeutektycznego stopu AlSi11 przez zastosowanie wyżarzania zmiękczającego. Dla dwóch przyjętych wielkości wejściowych, tj. temperatury i czasu wygrzewania, w oparciu o trójwartościowy plan przeprowadzono badania pozwalające na przedstawienie zmian wytrzymałości na rozciąganie (Rm) oraz wydłużenia (A5) w zależności od parametrów wyżarzania zmiękczającego (temperatury z przedziału 280°C do 370°C i czasu od 2 godzin do 8 godzin). Dla średnich wartości z przyjętych zakresów temperatury i czasu uzyskano wzrost wydłużenia A5 o około 40% w odniesieniu do wartości wyjściowej. Największy wzrost A5 wyniósł 96%, w porównaniu do stopu wyjściowego, dla wygrzewania w temperaturze 370°C przez 8 godzin, równocześnie nieznacznie spadła wytrzymałość Rm, w granicach 15%.
EN
The paper presents research on the possibility of improving the plasticity of near-eutectic AlSi11 alloy by the use of soft annealing treatment. For two assumed input quantities, i.e. temperature and duration of the soaking treatment, based on the trivalent testing plan, have enabled the presentation of changing tensile strength (Rm) and elongation (A5) in function of the soft annealing parameters (temperature in the range from 280°C to 370°C and time from 2 hours to 8 hours). For average values of assumed range of temperature and time there was an increase in elongation (A5) of about 40% compared to the starting value. The highest increase in elongation (A5) amounted to 96%, compared to the initial alloy, which was obtained in the case of the soaking treatment at temperature 370°C for 8 hours, the tensile strength (Rm) decreased simultaneously within limits of 15%.
EN
Very well-known advantages of aluminum alloys, such as low mass, good mechanical properties, corrosion resistance, machining-ability, high recycling potential and low cost are considered as a driving force for their development, i.e. implementation in new applications as early as in stage of structural design, as well as in development of new technological solutions. Mechanical and technological properties of the castings made from the 3xx.x group of alloys depend mainly on correctly performed processes of melting and casting, design of a mould and cast element, and a possible heat treatment. The subject-matter of this paper is elaboration of a diagrams and dependencies between parameters of dispersion hardening (temperatures and times of solutioning and ageing treatments) and mechanical properties obtained after heat treatment of the 356.0 (EN AC AlSi7Mg) alloy, enabling full control of dispersion hardening process to programming and obtaining a certain technological quality of the alloy in terms of its mechanical properties after performed heat treatments. Obtained results of the investigations have enabled obtainment of a dependencies depicting effect of parameters of the solutioning and ageing treatments on the mechanical properties (Rm, A5 and KC impact strength) of the investigated alloy. Spatial diagrams elaborated on the basis of these dependencies enable us to determine tendencies of changes of the mechanical properties of the 356.0 alloy in complete analyzed range of temperature and duration of the solutioning and ageing operations.
17
Content available remote Problem dłuższego przejazdu szybkich pociągów przez stacje
PL
W pracy obliczono wartości niekorzystnego wydłużenia czasu przejazdu pociągów przez stacje na liniach kolejowych dużych prędkości, spowodowane zmianą toru wjazdowego.
EN
In this article the values of adverse extension of time for riding of trains through the stations on the railway lines with high speed, caused by changes of the entry track, are calculated.
18
Content available remote Moisture Comfort and Antibacterial Properties of Elastic Warp-Knitted Fabrics
EN
Multifunction elastic warp-knitted fabrics were fabricated on a crochet machine with the use of metal composite yarns/viscose yarn and bamboo polyester/ crisscross-section polyester hybrid yarns as the front face and back face of the knitted fabric structure, respectively. We investigated the effect of the blend ratio of bamboo charcoal/ crisscross-section polyester multiply yarns on the fabric's moisture comfort properties, such as water vapour transmission (WVT), water evaporation rate (WER), and water absorbency. The results showed that blending ratio significantly influenced WVT and WER. Moreover, antibacterial activity of the elastic warp-knitted fabric was tested against Staphylococcus aureus and Escherichia coli in accordance with AATCC 90-2011. Finally, the extension-stress value curves were used to analyse the elastic stretching property, and the fabric exhibited greater breaking elongation and lower stress value in the walewise than in the weft direction.
EN
In this paper are presented investigation results of tensile strength and elongation of selected alloys from Pt-Rh system. Samples with the content of rhodium in a concentration range of 7-40% (wt.) were studied. Studies were performed in the temperature range 1100-1500°C at a stress of 2-20 MPa. A universal device for measuring hardness was used to measure the Vickers hardness. For investigation of time strength and elongation at high temperatures, the device Mayes MK2 TC/10 was used. It was found that the value of tensile strength increases with increasing rhodium content, and decreases with increasing temperature. Elongation decreases to 7% Rh, then increases with increasing rhodium content to 15% and then slowly decreases again. With increasing temperature there is a slight increase in elongation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia wybranych stopów z układu Rh-Pt. Zbadane zostały próbki z zawartości rodu w zakresie 7-40% wag. Pomiar twardości Vickersa przeprowadzono w zakresie temperatur 1100-1500°C, przy naprężeniu 2-20 MPa, przy użyciu uniwersalnego urządzenia do pomiaru twardości. Do badania wytrzymałościna rozciąganie i wydłużenia w wysokich temperaturach zastosowano urządzenie Mayes MK2TC/10. Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości rodu i zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Wydłużenie zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości rodu od 7% do 15%, a następnie powoli zmniejsza się ponownie w zakresie od 15% do 40% rodu. Wraz ze wzrostem temperatury obserwowany jest niewielki wzrost wydłużenia.
EN
The Al-Si-Cu alloys with content of the copper from 2 to 4 percent, after solutioning and artificial ageing treatments (T6 heat treatment), feature high strength and very high hardness, however their elongation is considerably reduced. Maintaining value of elongation on the level of initial alloy is possible due to homogenizing treatment performed prior the T6 treatment. Performed strength tests of the initial alloy and the alloy after individual types of the heat treatment enable comparison of obtained results and assessment of usability of the investigated alloy to production of a castings. Test pieces to the strength tests were poured in standardized metal moulds. Parameters of the heat treatment, temperature and duration of heating were established on base of the literature and the ATD diagram performed for the investigated alloy. Investigated EN AC-AlSi6Cu4 alloy after homogenizing treatment becomes plastic, its elongation A5 and its impact strength KC increase nearly three times, with slight decrease of the tensile strength Rm. Dispersion hardening in connection with the homogenizing treatment results in increase of the tensile strength Rm with 68%, hardness and impact strength with 40% with elongation at level of the alloy without heat treatment. Making suitable selection of various types of the heat treatment it is possible, depending on needs, to control mechanical properties of the alloy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.