Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działanie antybakteryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Miód pszczeli to bardzo popularny produkt, znany i ceniony ze względu na swoje właściwości prozdrowotne i energetyczne. Pod względem składu chemicznego jest stężonym roztworem cukrów (70-80%), zawierającym 17-18% wody. Bioaktywność miodu jest związana głównie z obecnością pozostałych składników, występujących w miodzie w niewielkich ilościach, głównie związków polifenolowych, enzymów, witamin i składników mineralnych. Profil jakościowy i ilościowy tych składników w miodzie jest bardzo zróżnicowany i zależy od pochodzenia botanicznego (odmiany) i geograficznego miodu. Zachowanie pełnej aktywności miodu wymaga odpowiedniego postępowania podczas pozyskiwania go w pasiece, dystrybucji i przechowywania, ale również konsumpcji. Miód pszczeli o niskim stopniu przetworzenia, racjonalnie spożywany, może zapewnić właściwą ogólną równowagę organizmu oraz zapobiegać chorobom.
EN
Honey bee is a very popular product, known and appreciated for its health-promoting properties. In terms of its chemical composition, it is a concentrated solution of sugars (70-80%) containing 17-18% of water. The bioactivity of honey is mainly due to the occurrence of other minor components of honey, mainly polyphenolic compounds, enzymes, vitamins and minerals. The quality profile and concentration of these ingredients varies greatly depending on its botanical (variety) and geographic origin of honey. Maintaining the full activity of honey requires its proper handling during extraction, distribution and storage. Low-processed bee honey, if consumed rationally, can provide a good overall balance of the body and prevent disease.
EN
In this study, a novel fibre-reactive nanoparticle was synthesised in three steps. First awater-soluble chitosan derivative, N-[(2-hydroxy-3-trimethylammonium)propyl] chitosanchloride (short for HTCC), was prepared by reacting chitosan with 2,3-poxypropyltrimethylammonium chloride. Second the HTCC was further modified by reacting it with N-(hydroxymethyl)-acrylamide to prepare a fibre-reactive chitosan derivative, O-methyl acrylamide quaternary ammonium salt of chitosan (short for NMA-HTCC), which can form covalent bonds with cellulose fibre under alkaline conditions. Thirdly NMA-HTCC nanoparticles were prepared by the ionotropic gelation reaction method. The particle size and TEM researches indicated that the globular NMA-HTCC nanoparticle with a size distribution of 15 - 50 nm was successfully prepared and presented good dispersity and stability. Then the NMA-HTCC nanoparticle was used for the textile finishing of cotton fabric. The modified cotton fabric demonstrated excellent durable wrinkle-resistance and antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli, even after 50 repeated launderings. Moreover the shrinkage-resistance of the modified cotton fabric was distinctly improved, and the contact angle was slightly larger, while the whiteness and mechanical properties had not changed in an obvious way.
PL
W pracy syntetyzowano nanocząsteczkę reaktywną wobec włókien w trzech etapach. Najpierw przez poddanie reakcji chitozanu z chlorkiem 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowym otrzymano rozpuszczalną w wodzie pochodną chitozanu, chlorek N-[(2-hydroksy-3-trimetyloamino) propylo] chitozanu (HTCC). Następnie HTCC modyfikowano przez poddanie reakcji z N-(hydroksymetylo)-akryloamidem w celu wytworzenia reaktywnej wobec włókna pochodnej chitozanu, czwartorzędowej soli amonowej O-metyloakryloamidowej chitozanu (NMA-HTCC), która może tworzyć wiązania kowalencyjne z włóknami celulozowymi w warunkach alkalicznych. W kolejnym etapie przygotowano nanocząstki NMA-HTCC metodą jonotropowej reakcji żelowania. Badania rozmiarów cząstek i TEM wykazały, że kuliste nanocząstki NMA-HTCC o rozkładzie wielkości 15-50 nm miały dobrą dyspersyjność i stabilność. Następnie nanocząstki NMA-HTCC zostały użyte do wykańczania tkanin bawełnianych. Zmodyfikowana tkanina bawełniana wykazała się trwałą odpornością na gniecenie i działaniem przeciwbakteryjnym na bakterie Staphylococcus aureus i Escherichia coli, nawet po 50 powtarzanych praniach. Ponadto znacznie poprawiona została odporność na kurczenie się zmodyfikowanej tkaniny bawełnianej, a kąt zwilżania był nieco większy, natomiast biel i właściwości mechaniczne nie uległy zmianie w znaczący sposób.
EN
In this study, an attempt was made to investigate the antimicrobial activity on polypropylene (PP) hydroentangled nonwoven fabrics coated with transition metal oxides. After etching the nonwoven fabrics with RF plasma, nano-scale coatings of ZnO and CuO were done using the KrF excimer based pulsed laser deposition technique (PLD). Morphological and antimicrobial studies were carried out to elucidate the mechanism of antibiocidal behaviour of the coated fabrics. Results showed significant antibacterial activity of ZnO and CuO coated PP hydroentangled nonwovens with a better activity against gram positive S.aureus than gram negative E.coli. Inherently non-toxic, PP has excellent chemical resistance and the use of specialised PP fibres for hydroentangled nonwovens could offer scope in addition to metal oxide coatings; nano-scale biological materials such as enzymes and drugs could add specific functionality for their use as medical textiles.
PL
W pracy podjęto próbę zbadania aktywności przeciwdrobnoustrojowej polipropylenowych włóknin pokrytych tlenkami metali. Przeprowadzono badania morfologiczne i przeciw- drobnoustrojowe powlekanych włóknin. Wyniki wykazały znaczną aktywność antybakteryjną włóknin pokrytych ZnO i CuO, przy czym wyższą aktywność antybakteryjną zaobserwowano wobec bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus ureus), niż wobec Gram-ujemnych (Escherichia coli). Stwierdzono, że zastosowanie nietoksycznego polipropylenu, który charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną, do wytwarzania włóknin powlekanych tlenkami metali pozwala na otrzymanie funkcjonalnych produktów medycznych.
EN
The chemical interaction of chitosan (CS) is performed in the presence of sodium carbox-ymethyl cellulose (CMC) and/or oxidized CMC. The latter is obtained by the action of H2O2/CuSO4 to generate carbonyl and carboxyl groups which were increased with CuSO4 concentration. The characterization of these new materials is made by FTIR, TGA, XRD and SEM. Examination of the hemolytic potential showed that the hydrogels were non hemolytic in nature. The hydrogels were non-toxic and blood-compatible. The antibacterial and antioxidant activities of samples were investigated.
EN
PLA fibres with the addition of the microbicidal agent Sanitized were examined by the two quantitative standards JIS L 1902:2002 and ASTM: E2149–01. It was found that the two different methods used to assess the antibacterial activity of one sample may produce results that contrast with each other. The impact of the testing conditions upon the results obtained was deliberated. Discussed are criteria to interpret the results obtained by the use of the two methods. The antibacterial activity of lactic acid liberated from PLA in an aqueous medium was confirmed. It was also examined how the laundering of fibers affect the antibacterial activity of the samples tested.
PL
Przedstawiono wyniki badania włókien, wykonanych z poli(kwasu mlekowego) z dodatkiem środka bójczego Sanitized, dwoma metodami ilościowymi według norm JIS L 1 902:2002 i ASTM: E2149–01:2010. Wykazano, że rozbieżność otrzymanych wyników powstała jako rezultat różnic w zastosowanych metodykach. Omówiono kryteria oceny wyników w obu normach. Potwierdzono antybakteryjne działanie kwasu mlekowego.
PL
Implantacja gwoździ śródszpikowych wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej infekcji kości spowodowanej zakażeniem bakteryjnym. Tradycyjna antybiotykoterapia w tym przypadku ma wiele ograniczeń. Rozwiązaniem tego problemu może być lokalne dostarczanie leku bezpośrednio do miejsca implantacji. Jednym ze sposobów na realizację takiego rozwiązania jest stosowanie pokryć tradycyjnych gwoździ metalowych pokrytych degradowalnym materiałem polimerowym pozwalającym na kontrolowane uwalnianie substancji leczniczej. Autorzy poszli o krok dalej proponując wytworzenie nowatorskich gwoździ śródszpikowych z materiału degradowalnego, któremu nadano właściwości antybakteryjne poprzez wprowadzenie do resorbowalnej matrycy polimerowej antybiotyku w postaci siarczanu gentamycyny (GS). Dodatkowo osnowę z poli(L-laktydu) (PLA) zmodyfikowano wprowadzając druty ze stopów magnezu (MG), włókna węglowe (CF), włókna alginianowe (ALG) oraz nanocząstki fosforanu trójwapnia (TCP) w różnych układach. Test aktywności antybakteryjnej przeprowadzono z użyciem szczepu metycilino-wrażliwego Staphylococcus pseudintermedius. Dokonano analizy ilościowej i jakościowej stref zahamowania wzrostu bakterii utworzonych wokół badanych fragmentów gwoździ. Wykazano, że wszystkie zaproponowane materiały kompozytowe z dodatkiem gentamycyny wykazują działanie hamujące wzrost i namnażanie bakterii, najsilniejsze w przypadku układów PLA/CF/ ALG/GS oraz PLA/CF/ALG/TCP/GS. Działanie to utrzymuje się nawet po 12 dniach od pierwszego wysiewu. Ponadto badania wykazały, że gwóźdź PLA/MG również wykazuje słabe oddziaływanie antybakteryjne pomimo braku dodatku w postaci antybiotyku, jednak działanie to zostaje zablokowane po wprowadzeniu TCP do matrycy polimerowej.
EN
Intramedullary nails implantation carries a risk of a serious bone infection caused by bacteria. In this case traditional antibiotic therapy has many limitations. A good solution to the problem can be local drug delivery directly to the implantation site. One of the ways to implement such solution is to use, on the surface of traditional metallic nails, degradable polymer coatings that enable controlled drug release. Authors went a step further by proposing to fabricate novel intramedullary nails entirely from degradable material that has been endowed with antibacterial properties. Antibacterial protection was provided by the introduction of an antibiotic - gentamicin sulphate (GS) to the poly(L-lactide) (PLA) matrix. Into the resorbable matrix the following modifying phases were also introduced: magnesium alloy wires (MG), carbon fibers (CF), alginate fibers (ALG) and tricalcium phosphate nanoparticles (TCP), in various systems. Antibacterial activity test was carried out using methicillin-sensitive strain Staphylococcus pseudintermedius. Qualitative and quantitative analysis of bacteria growth inhibition zones formed around studied nails’ samples were performed. It has been proven that all of the proposed composite materials with gentamicin addition showed inhibitory effect on growth and proliferation of bacteria, with the strongest in the case of PLA/CF/ALG/GS and PLA/CF/ALG/TCP/GS systems. The inhibitory effect was maintained even after 12 days since the first inoculation. Moreover, the study proved that PLA/MG nails also showed some antibacterial activity, despite lack of the antibiotic addition. However, after introduction of TCP to the matrix, this action has been blocked.
7
Content available remote Antibacterial Properties of Functional Polyamide 6.6
EN
Polyamide 6.6 multifilaments are grafted with the monomer N-allyliminodiacetic acid for the purpose of removal of some heavy metal ions from their aqueous solutions by forming its metal chelate especially with Ag+ ion. Such a fibrous chelate-forming resin has been used with success due to its large surface area, which contains an important metal chelate-forming functional group, where metal ions are adsorbed or desorbed on its surface, and therefore having an improved adsorption and desorption capability. In previous work, chelate-forming fibre was characterised by ICP-AES analysis according to the digestion method by microwave. The antibacterial activity of the prepared fibre is investigated with Escherichia coli bacteria as reference, according to the zone of inhibition method in agar medium. The material used as reference without metal does not present any effect on E. coli. However, the chelateforming fibres with Ag+ have a strong bactericidal effect, even with a low concentration of silver ions. These modified materials can be used as highly effective bactericidal composites that may be used in future applications for the production of antimicrobial textiles, papers or polymer materials functionalisation
EN
Since Poland has become EU member, the quality of raw materials and food products have became a priority in food industry plants. The law act of EU concerning the food is Directive 93/43/EEC from June 14, 1993 with reference to hygiene of food products. From a health protection point of view the main problem are poisonings and infections resulting from pathogenic microbes developed in the food products. Besides the microbial purity of raw materials, the washing and disinfection lines in food processing plants are a very important preventive measures [Waszak 2004; Żakowska & Stobińska 2000]. In chemical disinfection of machines and facilities in a food processing industry many preparations have found an application, from about 65% made up substances containing quaternary ammonium salts (QAS). Their action may be divided into two stages. In the first, a change in permeability of microbial cellmembrane occurs, which results in deterioration of a proper exchange of nutrient elements with environment. In a second stage it comes to a denaturation of enzymes in a cytoplasm membrane and to disturbances of a whole cell metabolism [Waszak 2004; Wiśniewski 1997]. The assortment of these preparations is different and considerable, which is a result of their chemical structure CR1R2R3R4X where as the organic substituents may be both alkyl chains and aromatic nuclei and as halogen ion may be often chloride. Additionally there are many possibilities to mix the quaternary ammonium salts with different auxiliary substances in order to increase their effectiveness and to increase the number of possible combinations [Steinka & Przybyłowski 1999; Żakowska & Stobińska, 2000]. The advantages of these preparations are: a high biocidial efficiency (they are effective against gram-positive and gram-negative bacteria, yeast, some mycelium fungi and viruses), a prolonged effect of microbial purity, low toxicity as well as a mild and pleasant smell. The QAS lower a surface tension and effectively penetrate a dirt layer and do not cause a corrosive action on disinfected surface. They work by 4-10 pH, have a good solubility in water and a high durability in concentrated and working solutions, which is their additional advantage [Steinka & Przybyłowski 1999; Żakowska & Stobińska, 2000]. The disadvantage of these preparations is a foaming ability, which makes it difficult to rinse the washed items. Hard water, organic impurities e.g. proteins, fats, blood and a presence of soaps decrease their antimicrobial activity [Wiśniewski 1997]. In order to eliminate the danger of microbial resistance, it is recommended to use them alternately with preparations with other mode of action.
PL
Odkąd Polska została członkiem UE, jakość surowców i produktów żywnościowych stały się priorytetem w zakładach przetwarzających żywność. Dyrektywa UE dotyczącej jedzenie to Dyrektywa 93/43/EWG z 14 czerwca 1993 dotycząca higieny produktów żywnościowych. Z punktu widzenia ochrony zdrowia głównym problemem są zatrucia i infekcje spowodowane bakteriami chorobotwórczymi rozwiniętymi w produktach żywnościowych. Oprócz czystości mikrobiologicznej surowców, mycie i dezynfekcja linii produkcyjnych w zakładach przetwórczych są bardzo ważnymi środkami zapobiegawczymi. Wiele substancji znalazło zastosowanie do chemicznej dezynfekcji maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym, z czego około 65% stanowią substancje zawierające czwartorzędowe sole amonowe (QAS). Ich działanie można podzielić na dwa etapy. W pierwszym następuje zmiana przepuszczalności błony komórkowej bakterii, która prowadzi do zakłócenia właściwej wymiany substancji odżywczych ze środowiskiem. W drugim etapie dochodzi do denaturacji enzymów w membranie cytoplazmy i do zakłóceń metabolizmu całej komórki. Celem pracy było sprawdzenie aktywności przeciw drobnoustrojowej środków dezynfekcyjnych na bazie czwartorzędowych soli amonowych. Badania przeprowadzono w stosunku do szczepów bakterii Escherichia coli, Bacillus subtilis, Bacillus cereus oraz grzybów z gatunku Aspergillus sp., Penicillium sp. i Fusarium sp. Skuteczność dezynfekcyjną wybranych preparatów ustalono za pomocą metod zalecanych przez Państwowy Zakład Higieny. Zastosowane w badaniu techniki pracy oceniono pod względem dokładności i łatwości wykonania. Analiza wyników badań przedstawionych w praca pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: ?? Najlepsze działanie antybakteryjne i grzybobójcze wykazał preparat zawierający 1% czwartorzędowej soli amonowej i alkohol izopropylowy jako substancję pomocniczą. a. Zastosowanie preparatów na bazie czwartorzędowych soli amonowych nie zapewnia oczekiwanej czystości mikrobiologicznej na powierzchni maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładzie. b. Niezależnie od zaleceń producenta byłoby wskazane, ocenić skuteczność środków dezynfekujących w warunkach przemysłowych, gdzie będą zastosowane. c. Z metod stosowanych najłatwiej przeprowadzić ocenę metodą z dyskiem dyfuzyjnym a relatywnie najtrudniej metodą nosiciela (pieczęci).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.