Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie bezczujnikowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Energooszczędne wentylatory promieniowe
PL
W pracy pokazano trzy wentylatory promieniowe charakteryzujące się małym poborem energii. Wentylatory te wyposażone zostały w nowy układ napędowy, składający się z bezszczotkowego silnika prądu stałego i energoelektronicznego układu (falownika) sterującego pracą silnika. Pokazano konstrukcję silnika użytego w wentylatorach, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikami dotychczas stosowanymi. Omówiono zasadę sterowania bezczujnikowego zastosowaną w falowniku oraz pokazano prototyp falownika. Porównano pobory mocy wentylatorów dotychczas stosowanych z wentylatorami wyposażonymi w nowe układy napędowe. Opracowane wentylatory przeznaczone są do pracy przy piecach centralnego ogrzewania, w ekstruderach do produkcji butelek PET oraz w układach klimatyzacji. Zużywają one ponad dwukrotnie mniej energii niż urządzenia stosowane obecnie.
EN
The paper presents three centrifugal fans with low power consumption. The fans are equipped with a new drive system consisting of a brushless DC motor and power electronics system (inverter) used for motor control. The construction of the motor required much less iron and copper than the present motors. The principle of sensorless control of inverter is discussed and the prototype of the inverter is presented. The power consumption of the existing fans and the ones equipped with new drive systems is compared. The developed fans are designed to work with central heating furnaces, in extruders for the production of PET bottles, and in air-conditioning systems. They consume over twice as little energy as currently used fans.
2
Content available remote Energooszczędne wentylatory promieniowe
PL
W pracy pokazano trzy wentylatory promieniowe charakteryzujące się małym poborem energii. Wentylatory te wyposażone zostały w nowy układ napędowy składający się z bezszczotkowego silnika prądu stałego i energoelektronicznego układu (falownika) sterującego pracą silnika. Pokazano konstrukcję silnika użytego w wentylatorach, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikami dotychczas stosowanymi. Omówiono zasadę sterowania bezczujnikowego zastosowaną w falowniku oraz pokazano prototyp falownika. Porównano pobory mocy wentylatorów dotychczas stosowanych z wentylatorami wyposażonymi w nowe układy napędowe. Opracowane wentylatory przeznaczone są do pracy przy piecach centralnego ogrzewania, w ekstruderach do produkcji butelek PET oraz w układach klimatyzacji. Zużywają one ponad dwukrotnie mniej energii niż urządzenia stosowane obecnie.
EN
The paper presents three centrifugal fans with low power consumption. The fans are equipped with a new drive system consisting of a brushless DC motor and power electronics system (inverter) used for motor control. The construction of the motor required much less iron and copper than the present motors. The principle of sensorless control of inverter is discussed and the prototype of the inverter is presented. The power consumption of the existing fans and the ones equipped with new drive systems is compared. The developed fans are designed to work with central heating furnaces, in extruders for the production of PET bottles, and in air-conditioning systems. They consume over twice as little energy as currently used fans.
3
Content available remote Possibility of Fault Detection in Sensorless Electric Drives
EN
The work presents a fault detection method for an induction motor drive system with inverter output filter. This approach make use of a load torque state observer, which complete structure is presented along with the used control structure. Moreover, the demonstrated drive system operates without rotor speed measurement in conjunction with the multiscalar control. The verification of the demonstrated idea was performed on an experimental test setup by introducing drive faults, e.g.: misalignment of the machine and unbalance of the drive shaft. Finally,an FFT analysis of the presented results confirmed the beneficial usability of the developed diagnostic tool.
PL
W pracy przedstawiono metodę diagnostyczną wykrywania uszkodzeń w napędzie elektrycznym silnika indukcyjnego z filtrem sinusoidalnym. Wyjaśniono ideę metody wykorzystującej obserwator stanu momentu obciążenia. Pokazano kompletne zależności obserwatora stanu oraz strukturę układu sterowania. Przedstawiony układ napędowy pracuje bez pomiaru prędkości obrotowej wykorzystując zasadę sterowania multiskalarnego. Weryfikację przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym wprowadzając uszkodzenia takie jak: nieosiowe ustawienie maszyn i niewyważenie wału. Zaprezentowane wyniki analizy FFT potwierdziły przydatność opracowanego narzędzia diagnostycznego.
4
Content available remote Możliwości detekcji uszkodzeń w bezczujnikowych napędach elektrycznych
PL
W pracy przedstawiono metodę diagnostyczną wykrywania uszkodzeń w napędzie elektrycznym silnika indukcyjnego z filtrem sinusoidalnym. Wyjaśniono ideę metody wykorzystującej obserwator stanu momentu obciążenia. Pokazano kompletne zależności obserwatora stanu oraz strukturę układu sterowania. Przedstawiony układ napędowy pracuje bez pomiaru prędkości obrotowej wykorzystując zasadę sterowania multiskalarnego. Weryfikację przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym wprowadzając uszkodzenia takie jak: nieosiowe ustawienie maszyn i niewyważenie wału. Zaprezentowane wyniki analizy FFT potwierdziły przydatność opracowanego narzędzia diagnostycznego.
EN
The work presents a fault detection method for an induction motor drive system with inverter output filter. This approach make use of a load torque state observer, which complete structure is presented along with the used control structure. Moreover, the demonstrated drive system operates without rotor speed measurement in conjunction with the multiscalar control. The verification of the demonstrated idea was performed on an experimental test setup by introducing drive faults, e.g.: misalignment of the machine and unbalance of the drive shaft. Finally,an FFT analysis of the presented results confirmed the beneficial usability of the developed diagnostic tool.
5
Content available remote Sensorless step positioning of hydraulic linear actuator
EN
The paper presents a design, working principle and simulation of a sensorless position system whose hydraulic linear stepper actuator is controlled by a combination of single binary on/off valves. For dynamic modelling and digital simulation of stepper actuator, the bond graph method was used. Preliminary simulation tests were conducted to determine the dynamic characteristics and dynamic properties of the stepper actuator.
PL
W artykule przedstawiono projekt, zasadę działania i symulację bezczujnikowego układu pozycjonowana hydraulicznego liniowego aktuatora krokowego sterowanego kombinacją pojedynczych binarnych zaworów włączających/wyłączających. Do modelowania dynamicznego i symulacji cyfrowej aktuatora krokowego wykorzystano metodę grafów wiązań (bond graph). Przeprowadzono wstępne testy symulacyjne w celu określenia charakterystyk dynamicznych i właściwości dynamicznych aktuatora krokowego.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje rezultaty badań symulacyjnych adaptacyjnego obserwatora strumienia magnetycznego oraz prędkości kątowej maszyny asynchronicznej. Wykazano, że do realizacji praw adaptacyjnego odtwarzania zmiennych elektromagnetycznych maszyny asynchronicznej przy pomocy mikroprocesora niezbędne jest wykorzystanie metody Heun’a rozwiązywania równań różniczkowych. Wykazano również, że proponowane rozwiązanie pracuje poprawnie przy zastosowaniu metody odtwarzania napięcia wyjściowego falownika, przy uwzględnieniu czasów martwych. Przeprowadzono również symulacyjną analizę wrażliwości, która potwierdza, ze proponowany obserwator pracuje poprawnie w różnych stanach pracy układu napędowego.
EN
In this article a simulation tests of speed sensorless adaptive flux observer was presented. Was demonstrated, that implementation of adaptive laws for estimation of electromagnetic state variables of induction machine require use Heun’s method for solving differential equations. It was shown, that proposed solution works properly with inverter output voltage reproduction and dead time compensation. Simulation test include also sensitivity analysis. Results confirm that that proposed adaptive observer works properly in different machine states.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje ideę obserwatora adaptacyjnego strumienia magnetycznego oraz prędkości kątowej. Podstawą do sformułowania praw adaptacyjnego sterowania jest model matematyczny maszyny asynchronicznej w stacjonarnym układzie odniesienia αβ. Proponowane rozwiązanie, w którym wprowadzono dodatkowe zmienne stanu, oparte jest na wykorzystaniu tylko mierzalnych wielkości fizycznych takich jak napięcia stojana oraz prądy fazowe maszyny. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych potwierdzają rezultaty rozważań teoretycznych.
EN
In this article an idea of speed sensorlees adaptive flux observer was presented. The basis for determining adaptive laws was mathematical model of induction machine in stationary reference frame αβ. Proposed solution, with additional state variables, uses only measurable signals such as stator voltages and phase currents of induction motor. Presented simulation results confirm theoretical considerations.
PL
W artykule przedstawiono metodę bezczujnikowego sterowania przełączalnym silnikiem reluktancyjnym 3/2 wykorzystującym stojan silnika indukcyjnego. Zasilając uzwojenia napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz wyznaczono charakterystyki indukcyjności w funkcji kąta obrotu wirnika dla uzwojeń dwóch faz połączonych szeregowo. Na podstawie tych charakterystyk określono moment załączania i wyłączania poszczególnych faz. Przedstawiono sposób wyznaczania kąta położenia wirnika na podstawie pomiaru napięcia zasilania i napięcia indukowanego na uzwojeniu. Zaprezentowano charakterystyki prądowe i napięciowe podczas pracy silnika.
EN
The paper deals the method of sensorless control of switched reluctance motor 3/2 with stator of the induction motor. The measurements of inductance characteristics as a function of rotor rotation angle for two phases connected in series using alternating current 50Hz source were determined. Based on the characteristics of inductance, the moment of switching on and off of phases was determined. The method of determining the angle of the rotor position based on the measurement of the supply voltage and the voltage induced on the winding was presented. Current and voltage characteristics during motor operation are presented.
EN
Due to the star connection of the windings, the impact of the third harmonic which does not exist in three-phase permanent magnet synchronous motor (PMSM) cannot be ignored in five-phase PMSM. So the conventional sensorless control methods for three-phase PMSM cannot be applied for five-phase PMSM directly. To achieve the sensorless control for five-phase PMSM, an iterative sliding mode observer (ISMO) is proposed with the consideration of the third harmonic impact. First, a sliding mode observer (SMO) is designed based on the fivephase PMSM model with the third harmonic to reduce the chattering and obtain the equivalent signal of the back electromotive force (EMF). Then, an adaptive back EMF observer is built to estimate the motor speed and rotor position, which eliminates the low-pass filter and phase compensation module and improves the estimation accuracy. Meanwhile, by iteratively using the SMO in one current sampling period to adjust the sliding mode gains, the sliding mode chattering and estimation errors of motor speed and rotor position are further reduced. Besides, the stability of the SMO and the adaptive back EMF observer are demonstrated in detail by Lyapunov stability criteria. Experiment results verify the effectiveness of the proposed observer for sensorless control of five-phase PMSM.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne symptomów asymetrii wirnika silnika indukcyjnego klatkowego wynikającej z uszkodzenia. Uwzględniono współczesne struktury układów sterowania napędami o zmiennej prędkości kątowej wału, sterowania z pomiarem prędkości kątowej wału oraz sterowania bezczujnikowego. Wyniki przeprowadzonych badań znajdują zastosowanie w diagnostyce układu napędowego. Wybór sygnału diagnostycznego istotnie wpływa na możliwości detekcji uszkodzenia we wczesnej fazie rozwoju lub przy ograniczonym obciążeniu silnika. Przedstawiono badania wrażliwości zmiennych stanu oraz zmiennych sterujących na asymetrię wirnika.
EN
The paper presents experimental verification of sensorless controlled induction motor rotor drive asymmetry in Results of this study are dedicated for implementation in the real-time automated diagnostic system of the variable speed IM drive. State and control variables sensitivity to the asymmetry symptoms are presented. The most sensitive state and control system variables are recommended for rotor asymmetry diagnosis.
PL
W referacie zaproponowano zastosowanie obserwatora ATO (ang. Angle Tracking Observer) do poprawy dokładności odtwarzania położenia kątowego wirnika silnika PMSM (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor) za pomocą estymatora fizykalnego. Opracowano dedykowaną, uproszczoną strukturę ATO. Zaproponowano procedurę doboru nastaw wzmocnień obserwatora w oparciu o model symulacyjny. Skuteczność działania ATO potwierdzono badaniami eksperymentalnymi.
EN
The paper proposes the use of Angle Tracking Observer (ATO) to improve accuracy of estimating permanent magnet synchronous motor (PMSM) angular position using saliency-based method. A designated structure of ATO was developed. A procedure to select ATO gains based on simulation was proposed. Effectiveness of the approach was proven by the results of experimental investigation.
12
Content available remote Sterowanie multiskalarne pięciofazową maszyną indukcyjną
PL
Zastosowanie przekształcenia układu współrzędnych fazowych na układ ortogonalny dla pięciofazowego silnika indukcyjnego o uzwojeniach skupionych prowadzi do wystąpienia w modelu matematycznym dwóch par składowych alfa-beta wektorów wirujących w dwóch nieruchomych układach współrzędnych. Pierwszy układ współrzędnych odpowiada zmiennym pierwszej harmonicznej, drugi – zmiennym trzeciej harmonicznej. Dla każdego układu występuje oddzielny zbiór parametrów maszyny a składowe wektora wirującego w jednym układzie współrzędnych nie oddziałują na pochodne składowych w drugim układzie. Zastosowanie nieliniowej transformacji pozwala uzyskać dwa modele multiskalarne, oddzielnie dla każdego z układów współrzędnych. W referacie zaproponowano sterowanie multiskalarne pozwalające na wymuszanie zadanej amplitudy i fazy trzeciej harmonicznej strumienia wirnika zwiększając tym samym wykorzystanie materiału konstrukcyjnego maszyny.
EN
The application of the transformation of phase coordinate system into orthogonal coordinate system to the five phase induction motor with concentrated windings results in mathematical model of the two pairs of alpha-beta components of two vectors rotating in a stationary frame. The first coordinate system corresponds to the third harmonic variables while the second coordinate system corresponds to the third harmonic variables. For each coordinate system there exist a separate set of machine parameters. The components of the vector rotating in one coordinate system do not affect the component derivatives of the vector rotating in the second coordinate system. The application of the nonlinear transformation allows for obtaining two multiscalar models, separately for each of the coordinate systems. The paper proposes novel multiscalar control that allow forcing the command magnitude and phase of third harmonic rotor flux thereby increasing the utilization of the construction material of the five phase machine.
13
EN
In this paper, a study of sensorless field oriented control applied to surface-mount permanent-magnet synchronous motor is presented, the motor has been described in a stationary two-axes reference frame (α,β), to overcome the uncertainties the internal, measurement noises, the non zero initial rotor position and the dynamic nonlinearity of PMSM, the extended kalman filter (EKF) is used as a robust observer. The speed and rotor position estimation of PMSM drive are obtained through an EKF algorithm, by simply measurement of the stator line voltages and currents. Good state estimation with EKF observer is proved by the simulation results.
PL
Artykuł poświęcony jest bezczujnikowemu sterowaniu silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. Jako odporny obserwator jest użyty filtr Kalmana. Prędkość I pozycja wirnika są określane na podstawie algorytmu filtru przez pomiar napięcia I prądu stojanas.
14
Content available remote A fan for solid-fuel furnaces
EN
The paper presents a fan with DC brushless motor used to circulate air in the combustion chamber of a solid-fuel furnace. A way of constructing the permanent magnet motor using much less steel and copper than present motors has been shown. Thanks to the use of sensorless control, the control system of the motor is simple and allows for continuous speed control. It consumes much less energy than previous designs. The motor and control system can be applied in other fans.
PL
W pracy pokazano wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do nadmuchu powietrza do komory spalania w piecu na paliwa stałe. Pokazano konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. Dzięki zastosowaniu sterowania bezczujnikowego układ sterowania silnika jest prosty i umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej. Nowy wentylator zużywa znacznie mniej energii niż wentylatory stosowane dotychczas. Taki silnik i układ sterowania może być stosowany w wentylatorach o innym przeznaczeniu.
15
Content available Wentylator do pieca na paliwa stałe
PL
W pracy przedstawiono wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do nadmuchu powietrza do komory spalania w piecu na paliwa stałe. Pokazano konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. Dzięki zastosowaniu sterowania bezczujnikowego układ sterowania silnika jest prosty i umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej. Nowy wentylator zużywa znacznie mniej energii niż wentylatory stosowane dotychczas. Taki silnik i układ sterowania może być stosowany także w wentylatorach o innym przeznaczeniu.
EN
The paper presents the fan with DC brushless motor used to circulate an air in the combustion chamber of the furnace. The construction of the permanent magnet motor having much less of the steel and copper than present motors has been shown. The new motor allows for continuous speed control and consumes much less energy. It can be applied in other fans.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne symptomów asymetrii wirnika silnika indukcyjnego klatkowego wynikającej z uszkodzenia. Uwzględniono współczesne struktury układów sterowania napędami o zmiennej prędkości kątowej wału, sterowania z pomiarem prędkości kątowej wału oraz sterowania bezczujnikowego. Wyniki przeprowadzonych badań znajdują zastosowanie w diagnostyce układu napędowego. Wybór sygnału diagnostycznego istotnie wpływa na możliwości detekcji uszkodzenia we wczesnej fazie rozwoju lub przy ograniczonym obciążeniu silnika. Przedstawiono badania wrażliwości zmiennych stanu oraz zmiennych sterujących na asymetrię wirnika.
EN
The paper presents experimental verification of squirrel-cage induction motor rotor asymmetry symptoms resulting from broken rotor bars. Up-to-date variable speed drives control system topologies are investigated including measurementbased and sensorless control. Results of this study are dedicated for implementation in the real-time automated diagnostic system of the variable speed IM drive. State and control variables sensitivity to the asymmetry symptoms are presented. The most sensitive state and control system variables selection is recommended in selected control system topologies for asymmetry diagnosis.
17
Content available Energy- saving fan
EN
The paper presents a fan with DC brushless motor used to circulate air in the combustion chamber of a solid-fuel furnace. A way of constructing the permanent magnet motor using much less steel and copper than present motors has been shown. Thanks to the use of sensorless control, the control system of the motor is simple and allows continuous speed control. The fan with a new motor consumes much less energy than the one with three-phase asynchronous motor. The motor and control system can be applied in other fans.
PL
W pracy pokazano nowy napęd z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do wentylatora używanego w nadmuchu powietrza w ekstruderze do produkcji butelek PET. W dotychczas stosowanych w tych urządzeniach wentylatorach używano trójfazowych silników asynchronicznych małej mocy. Ze względu na dużą liczbę używanych wentylatorów – do 40 sztuk w jednym ekstruderze, pobór energii przez wentylatory jest znaczny. Z tego względu zdecydowano się na opracowanie nowej konstrukcji napędu wentylatora o zmniejszonym poborze energii. Opracowany napęd składa się z bezszczotkowego silnika prądu stałego oraz z energoelektronicznego układu sterowania pracą silnika. W artykule pokazano konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. W silniku nie ma czujników położenia wirnika i dlatego w układzie sterowania wykorzystano procedurę określania położenia wirnika na podstawie pomiaru napięcia w punkcie neutralnym uzwojenia. Dzięki zastosowaniu sterowania bezczujnikowego zmniejszono liczbę połączeń układu sterowania z silnikiem. Zastosowanie w układzie sterowania specjalizowanego procesora uprościło ten układ i umożliwiło płynną regulację prędkości obrotowej. Wentylator z nowym układem napędowym zużywa znacznie mniej energii niż wentylator z asynchronicznym silnikiem trójfazowym stosowanym dotychczas. Opracowany silnik i układ sterowania może być również stosowany w wentylatorach o innym przeznaczeniu.
PL
W artykule opisano projekt neuronowego estymatora położenia wirnika silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM). Opisana metoda estymacji położenia stanowi rozwinięcie metody PIPCRM. Nowością w stosunku do oryginalnej wersji, jest zastosowanie do wyznaczania położenia wirnika, jednokierunkowej sztucznej sieci neuronowej. W artykule zawarto opis sposobu doboru optymalnej konfiguracji sieci oraz narzędzia, jakie wykorzystano do tego celu. Poprawność działania zaproponowanej metody została zweryfikowana w laboratoryjnym układzie napędowym z silnikiem PMSM.
EN
The paper presents the design of the neural estimator of the rotor position for permanent magnet synchronous motor (PMSM). Presented method bases on sensorless PIPCRM idea. However a different way of position calculation is proposed. Now it is based on an artificial neural network. The paper includes a description of the optimal configuration of the neural network selection and the tools that were used for this purpose. Proposed estimation algorithm has been verified in the laboratory system with the PMSM motor.
19
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych nad układem sterowania napędem z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym (SRM) bez mechanicznego czujnika położenia wirnika. Sygnał położenia wirnika wytwarzany jest na podstawie bieżącego pomiaru indukcyjności uzwojenia maszyny, dokonywanego przez analizę kształtu chwilowej wartości prądu fazowego maszyny. Przedstawiono ideę pomiaru, realizację praktyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych, dotyczących pracy napędu SRM realizującego proponowany sposób sterowania.
EN
The paper shows research results and laboratory tests of sensorless controlled SRM drive system, in which the commutation angle of rotor is calculated on the base of phase current analysis. The idea of measure, practical realization of control and comparison of laboratory test results are presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję poprawy właściwości dynamicznych metody sterowania bezczujnikowego bazującej na napięciach międzyfazowych. Ponadto przedstawiono propozycję realizacji. Oprócz tego w skrócie scharakteryzowano metodę sterowania bezczujnikowego bazującą na napięciach międzyfazowych.
EN
The paper presents the concept of improving the dynamic properties of the sensorless control method based on line-to-line voltages. The proposal of realization was also presented. Additionally, sensorless control method based on lint-to-line voltages was briefly characterized.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.