Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węgiel koksowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Coking coal in the european green deal strategy
EN
Achieving climate neutrality in the EU economy by 2050 is a huge challenge to which all European Union plans and strategies have been submitted. Achieving the EU's climate and environmental goals requires, among other things, a profound transformation of the power sector, as well as decarbonisation and modernisation of energy-intensive industries such as steel production, for instance. !e European steel industry has to face the challenges of reducing carbon emissions; the evidence suggests that hydrogen will play a major role in the decarbonisation of the sector, provided cheap renewable energy is available on a large scale. However, in the near future, most of the steel produced in the EU will continue to be produced using the BF-BOF route, which requires a stable supply of coking coal. !e paper describes the structure of world steel production according to production technology and indicates the projects implemented by European companies, aimed at moving towards emission-free steel production. !e European Commission has recognised the key role of coking coal in the EU economy by placing it on the 2020 list of critical raw materials. !e list identifies those raw materials which need to be protected in the EU due to their high economic importance and high supply risk. !e paper presents the results of the criticality assessment for coking coal included in the fourth technical review, which qualified it for the third time as a material to be kept on the list of critical raw materials.
PL
Osiągnięcie neutralności klimatycznej w gospodarce UE do 2050 r. jest ogromnym wyzwaniem, któremu poddano wszystkie plany i strategie Unii Europejskiej. Osiągnięcie unijnych celów klimatycznych i środowiskowych wymaga między innymi głębokiej transformacji sektora elektroenergetycznego, a także dekarbonizacji i modernizacji energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak np. hutnictwo. Europejski przemysł stalowy musi stawić czoła wyzwaniom związanym z redukcją emisji dwutlenku węgla; analizy sugerują, że wodór będzie odgrywał główną rolę w dekarbonizacji sektora, pod warunkiem, że na dużą skalę dostępna będzie tania energia odnawialna. Jednak w najbliższej przyszłości większość stali produkowanej w UE będzie nadal produkowana na drodze BF-BOF, co wymaga stabilnych dostaw węgla koksowego. W artykule opisano strukturę światowej produkcji stali według technologii produkcji oraz wskazano projekty realizowane przez firmy europejskie, zmierzające do przejścia na bezemisyjną produkcję stali. Komisja Europejska doceniła kluczową rolę węgla koksowego w gospodarce UE umieszczając go na liście surowców krytycznych 2020 roku. Lista identyfikuje te surowce, które należy chronić w UE ze względu na ich duże znaczenie gospodarcze i wysokie ryzyko dostaw. W artykule przedstawiono wyniki oceny krytyczności węgla koksowego zawartego w IV przeglądzie technicznym, ktory zakwalifikował go po raz trzeci jako materiał do umieszczenia na liście surowców krytycznych
PL
W artykule przedstawiony został stan aktualny w zakresie struktury produkcji zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Zebrane dane zostały przedstawione w układzie tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowany został również uproszczony blokowy schemat technologiczny zakładów wzbogacania węgla energetycznego i koksowego. W oparciu o przedstawione dane opisane zostały planowane potrzeby i trendy w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy. Przedstawiona została również lista niezbędnych do podjęcia prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie oraz wykaz głównych czynników determinujących rozwój technologiczny zakładów wzbogacania węgla kamiennego
EN
The article presents current state of the structure of hard coal enrichment plants in Poland, taking the capacity, the range of grain enrichment and the type of equipment used into account. This data were presented in a tabular format for each Polish Coal Company operating on the Polish market. The article was also present simplified: flow sheet of the steam and coking coal enrichment system. Based on the presented data, the planned needs and trends were described in terms of increasing production efficiency, minimizing water consumption and safety of work. A list of research and development works which must be undertaken were also presented as well as factors determining the technological development of the processing plants
EN
Ensuring access to a stable supply of a number of raw materials has become a serious challenge for domestic and regional economies with limited production, the EU economy alike. Reliable and unconstrained access to certain raw materials is an ever more serious concern. In order to tackle this challenge, the European Commission has established a list of Critical Raw Materials (CRMs) for the EU, which is regularly reviewed and updated. In its Communication COM(217) 490 final of September 13, 2017, the European Commission presented an updated list of 27 critical raw materials for the EU as a result of a third assessment based on a refined methodology developed by the Commission. Economic Importance (EI) and Supply Risk (SR) have remained the two main parameters to determine the criticality of a given raw material. The list of critical raw materials for the EU includes raw materials that reach or exceed the thresholds for both parameters set by the European Commission. The only exception is coking coal (included in the list of critical raw materials for the first time in 2014) which, although not reaching the economic importance threshold, has been conditionally kept on the 2017 list for the sake of caution. Should it not fully meet this criterion, it will be withdrawn from the list during the next assessment.
PL
Zapewnienie dostępu do stabilnej podaży szeregu surowców stało się poważnym wyzwaniem dla gospodarek krajowych i regionalnych o ograniczonej produkcji, podobnie jak gospodarki UE. Niezawodny i nieograniczony dostęp do niektórych surowców stanowi coraz poważniejszy problem. Aby sprostać temu wyzwaniu, KE opracowała listę surowców krytycznych (CRM) dla UE, która jest regularnie weryfikowana i aktualizowana. W komunikacie COM (217) 490 wersja ostateczna z 13.09.2017 r. KE przedstawiła zaktualizowany wykaz 27 kluczowych surowców dla UE w wyniku trzeciej oceny opartej na dopracowanej metodologii opracowanej przez Komisję. Znaczenie ekonomiczne (EI) i ryzyko podaży (SR) pozostały dwoma głównymi parametrami określającymi krytyczność danego surowca. Lista surowców krytycznych dla UE obejmuje surowce, które osiągają lub przekraczają progi dla obu parametrów określonych przez KE. Jedynym wyjątkiem jest węgiel koksowy (po raz pierwszy zawarty na liście surowców krytycznych w 2014 r.), który, choć nie osiąga progu znaczenia ekonomicznego, został warunkowo umieszczony na liście z 2017 r. W artykule omówiono najważniejsze zmiany metodologii zastosowanej w trzecim przeglądzie i ich wpływ na ocenę krytyczności węgla koksowego. Przedstawia strukturę geograficzną światowej produkcji i zużycia węgla koksowego, a także stopień, w jakim UE jest uzależniona od importu węgla koksowego. Surowce, nawet jeśli nie są klasyfikowane jako surowce krytyczne, są niezbędne dla gospodarki europejskiej, ponieważ znajdują się na początku łańcuchów wartości w produkcji. Ich dostępność może się szybko zmieniać ze względu na zmiany w przepływach handlowych lub polityce handlowej, co ujawnia ogólną potrzebę dywersyfikacji podaży.
EN
The paper presents the correlation between the CRI (Coke Reactivity Index), CSR (Coke Strength after Reaction) and the remaining 36 quality parameters of coking coal from the Pniówek deposit (SW part of the USCB). The test results were obtained for a region of fundamental importance to the Polish reserves of coking coal, characterized by highly variable coalification and quality parameters. The tests related to the determination of relationships of the CRI and CSR indices to other parameters were based on 25 channel samples acquired from active workings. The characteristics of the variability of the CRI and CSR indices were analyzed using statistical methods. The dependencies between the CRI and CSR indices and the parameters having an impact on their values were determined using linear correlation. An attempt was also made to determine the correlations between the concerned parameters using the multiple correlation method. The obtained results have been presented and compared to the results of globally conducted experiments in the form of charts presented by (North et al. 2018b). No clear dependence of the CRI and CSR indices was exhibited in case of most of the analyzed quality parameters, which is supported by low correlation coefficients of r < 0.5. The statistical analysis exhibited only 9 cases of correlation between CRI and CSR with other quality parameters, where the correlation coefficient was r ≥ 0.5, that is: Hta, Na2O, Al2O3 and SiO2, Mn3O4, daa and dra. This confirms the different characteristics of coal from the studied area, exhibited multiple times, that should be related to the specific coalification process, especially the occurrence of thermal metamorphism.
PL
W artykule przedstawiono zależności korelacyjne pomiędzy wskaźnikami koksowniczymi CRI (Coke Reactivity Index) i CSR (Coke Strength after Reaction) a pozostałymi 35 parametrami jakości węgli koksowych w złożu Pniówek (SW część GZW). Wyniki badań uzyskano w obszarze o podstawowym znaczeniu dla polskiej bazy zasobowej węgli koksowych, która charakteryzuje się znaczną zmiennością jakości i uwęglenia. Badania związane z określaniem związków i powiązań wskaźników CRI i CSR z innymi parametrami, oparto na podstawie 25 próbek bruzdowych pobranych z czynnych wyrobisk górniczych. Charakterystykę zmian wartości wskaźników CRI i CSR analizowano z użyciem metod statystycznych. Zależności pomiędzy wskaźnikami CRI i CSR a parametrami mającymi wpływ na kształtowanie się ich wartości określono z użyciem korelacji prostoliniowej. Próbowano również określić współzależności pomiędzy analizowanymi parametrami metodą korelacji wielorakiej. Uzyskane wyniki przedstawiono na tle doświadczeń światowych zestawionych w postaci wykresów zaprezentowanych przez (North i in. 2018b). Wykazano brak wyraźnej zależności wskaźników CRI oraz CSR od większości analizowanych parametrów jakościowych o czym świadczą niskie wartości współczynników korelacji r < 0,5. Analiza statystyczna wykazała jedynie 9 przypadków korelacji CRI i CSR z pozostałymi parametrami jakościowymi, dla których wartość współczynnika korelacji r ≥ 0,5, tj.: Hta, Na2O, Al2O3 i SiO2, Mn3O4, dra i daa. Potwierdza to wielokrotnie wykazywaną odmienność węgli z obszaru badań, którą należy wiązać ze specyficznym przebiegiem procesów uwęglenia, a szczególnie z oddziaływaniem metamorfizmu termalnego.
PL
W okresie ostatnich dwóch lat ceny węgla koksowego były najbardziej niestabilne wśród głównych towarów masowych. Po stronie podaży najważniejszym czynnikiem determinującym ruch cen węgla były problemy pogodowe wpływające na eksport węgla z Australii (Queensland), gdzie koncentruje się produkcja najlepszych jakościowo węgli koksowych. Po stronie popytowej istotnym czynnikiem jest rosnąca na rynku rola Chin, które, będąc największym światowym producentem i konsumentem węgli metalurgicznych, stały się również jego największym importerem. Dominujący, około 75% udział Chin w światowym rynku spot powoduje, że stopień ich aktywności wpływa na okresowe spadki lub wzrosty cen w handlu międzynarodowym, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stały się ważnymi wskaźnikami do monitorowania tendencji rynkowych i wyznaczania poziomów negocjowanych benchmarków. Wyjątkowa niestabilność na rynku doprowadziła w połowie 2017 r. do zmiany kwartalnego mechanizmu ustalania cen dla kontraktowych ładunków węgla hard premium na stosowanie formuły, która zakłada wycenę ich kwartalnych wolumenów na podstawie średniej z koszyka indeksów cen spotowych. Odzwierciedla to szerszy trend zmieniającego się rynku, wraz z rosnącą aktywnością rynku spot. W artykule opisano bieżącą sytuację na międzynarodowym rynku węgla koksowego oraz przedstawiono krótkoterminowe prognozy cen węgla koksowego hard premium (PHCC LV), które są punktem odniesienia dla ustalania cen pozostałych typów węgli metalurgicznych (hard standard, semi-soft, PCI).
EN
Over the past two years, coking coal prices have been the most volatile among major bulk commodities. On the supply side, the most important factor determining the movement of coal prices were weather problems affecting the exports of coal from Australia (Queensland), where the production of the best quality coking coals is concentrated. On the demand side, an important factor is the growing role of China on the market, which, being the world’s largest producer and consumer of metallurgical coal, has also become its largest importer. The dominant, about 75% share of China in the global spot market has resulted in their level of activity influencing the periodic price decreases or increases in international trade and prices based on CFR China (along with Australian FOB prices) have become important indicators to monitor market trends and determine levels of negotiated benchmarks. The exceptional volatility on the market led to a change in the quarterly price fixing mechanism for hard-load hard coal contractors in mid–2017 to apply a formula that assumes the valuation of their quarterly volumes based on the average of the basket of spot price indices. This reflects the broader trend of the evolving market, with growing spot market activity. The article describes the current situation on the international coking coal market and presents short-term forecasts for hard coking hard coal prices (PHCC LV), which are a reference point for fixing prices of other types of metallurgical coal (hard standard, semi-soft, PCI).
PL
W ostatnim dziesięcioleciu rosnące zapotrzebowanie na importowany węgiel ze strony odbiorców (głównie azjatyckich) zbiegało się z ograniczeniami podaży ze strony głównych dostawców. Na ciąg zdarzeń określanych, jako tzw. siła wyższa, złożyło się wiele zdarzeń w krajach eksporterów, w tym głównie ograniczenia produkcji w wyniku cyklonów i powodzi w Australii (w stanie Queensland – największym światowym regionie wydobycia węgli koksowych typu hard). Zachwianie równowagi między popytem i podażą powoduje, że ceny surowców podlegają cyklicznym zmianom, jednak w ostatnich latach częstotliwość i dynamika tych zmian na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych (hard, semi-soft, PCI) była niezwykle wysoka. Wiodącą rolę w tych zdarzeniach odegrały Chiny, będące największym światowym producentem i konsumentem węgli koksowych. Działania polityczne władz chińskich odnośnie ich krajowego górnictwa oraz branży hutniczej i przemysłu koksochemicznego sprawiły, że od 2013 r. kraj ten zdetronizował Japonię i zyskał pozycję światowego lidera w imporcie węgli metalurgicznych. Wzrost znaczenia Chin w handlu węglem spowodował, że rynek stawał się coraz bardziej dwubiegunowy, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stały się ważnymi wskaźnikami do monitorowania tendencji rynkowych i wyznaczania poziomów negocjowanych benchmarków. W artykule opisano ścieżkę zmian mechanizmu cenowego w handlu węglem metalurgicznym na tle uwarunkowań rynkowych, generujących te zmiany.
EN
Over the past decade, the growing demand for imported coal from consumers (mainly Asian) coincided with supply constraints on the part of major suppliers. The sequence of events is referred to as force majeure. There were many events in the exporting countries, mainly including the cyclone and floods in Australia (Queensland, the world’s largest hard coking coal mining region). Imbalance between supply and demand causes commodity prices to be subject to cyclical changes, but in recent years the frequency and dynamics of these changes in the international metallurgical market (hard coking coal, semi-soft coking coal, PCI coal) has been extremely high. China, the world’s largest producer and consumer of coking coal, played a leading role in these events. Political action by the Chinese authorities regarding their domestic mining and metallurgical industries and the coke-chemical industry has made the country dethrone Japan since 2013 and has become a global leader in metallurgical coal imports. The rise of China’s importance in coal trading has become an important benchmark for monitoring market trends and benchmarking benchmarks. The market has become more bipolar and CFR China’s prices (in addition to Australia’s FOB prices). The paper describes the path of pricing mechanism changes in international trade contracts for metallurgical coal, against the background of market conditions that generate these changes.
PL
W artykule przedstawiony zostanie stan aktualny w zakresie struktury produkcji zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Dane te zostaną podane w układzie tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowane zostaną również uproszczone blokowe schematy technologiczne zakładów: wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 20 (10) mm, wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 0,1 (0,5) mm, wzbogacania węgla energetycznego w pełnym zakresie uziarnienia oraz wzbogacania węgli koksowych. W oparciu przedstawione dane opi-sane zostaną planowane potrzeby i trendy w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy.
EN
The article presents the current status in the scope of the production structure of hard coal enrichment plants in Poland, taking into account the efficiency, grain size of enriched run-of-mine and the type of equipment used. These data will be presented in a tabular format for each Polish Coal Company operating on the Polish market. Simplified technological schemes of coal preparation plants will also be presented: enrichment of steam coal with a grain size above 20 (10) mm, enrichment of steam coal with a grain size above 0.1 (0.5) mm, enrichment of steam coal in the full graining range and enrichment of coking coals in the full graining range. Based on the presented data, the planned needs and trends in the scope of increasing production efficiency, minimizing water consumption and work safety will be described.
8
Content available Rynki surowców metalurgicznych
PL
W artykule krótko scharakteryzowano światowe rynki podstawowych surowców do produkcji stali, tj. rudy żelaza i węgla koksowego. Przedstawiono bieżącą sytuację na rynku stali oraz jej wpływ na rozwój rynków surowców i prognozy cen w handlu międzynarodowym. Słabe perspektywy wzrostu dla światowej gospodarki są kluczowym powodem słabości większości cen surowców przemysłowych. Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Chinach oraz jego możliwy wpływ na wielkość popytu na surowce, a w konsekwencji na ich ceny, budzi ogromny niepokój. Szczególnie dotyczy to surowców w przypadku których udział Chin w globalnym zużyciu jest bardzo znaczny. Dla rynków surowców hutniczych (rudy żelaza, koksu, węgla koksowego) sytuacja sektora stalowego w Chinach, które odpowiadają za połowę światowej produkcji stali surowej, jest ważnym wskaźnikiem dla prognozowania przyszłej koniunktury, zwłaszcza że kraj ten jest największym światowym importerem rudy żelaza oraz węgli koksowych. Spowolnienie gospodarki Chin jest m.in. efektem polityki rządu mającej na celu zmianę modelu gospodarczego z opierającego się na inwestycjach i produkcji do opartego na konsumpcji wewnętrznej i usługach. Mimo że Chiny notują obecnie najwolniejszy od 25 lat wzrost własnej gospodarki to nadal pozostaną ważną siłą napędzającą globalny wzrost gospodarczy.
EN
The article briefly characterizes global markets for basic raw materials for steel production, i.e. iron ore and coking coal. The current situation on the steel market is presented as well as its impact on the development of commodity markets, and forecasts of prices in international trade. Weak growth prospects for the global economy are a key reason for the weakness of most of the prices of industrial raw materials. The slowdown of economic growth in China and its possible impact on the demand for raw materials and consequently their prices, raises great concern. This is particularly true in the case of raw materials that China is a very significant consumer of on a global scale. For the metallurgical raw materials markets (iron ore, coke, coking coal) the situation of the steel sector in China, which accounts for half of world crude steel production, is an important indicator for forecasting the future economic situation, especially since the country is the world’s largest importer of iron ore and coking coal. The slowdown in China’s economy include the effect of government policies aimed at changing the economic model based on investment and production to one based on domestic consumption and services. Although China currently records the slowest growth of its economy in 25 years, it will remain a major driving force for global economic growth.
9
Content available remote Current state, Improvements and Latest Trends in Coal Preparation in Poland
EN
The article presents information on the occurrence of hard coal in Poland. Two coal basins are described, in which underground coal mining is currently taking place: the Lublin Coal Basin (LZW) and the Upper Silesian Coal Basin (GZW). For these two coal basins, general information is given concerning geo- logical resources and their structure, as well as the types and average quality properties of the extracted coal. The paper also presents data on the production, structure and sale data for Polish Coal Industry in 2011-2015, washed production and number of coal preparation plant with capacity and type of circuit. It also presents a list of significant changes in coal preparation plants in the past three years in terms of: technological, environmental and economic. The article also contains a list of necessary improvements in the area: technology, efficiency, productivity, safety, and water consumption. Also presented the last trends in the enrichment of coal On the background of this information some issues of hard coal preparation in Poland are presented. Technological layouts of typical preparation plants are shown (in Poland, different technological systems are used for preparation of steam coal and coking coal). Beneficiation of large, medium and fine coal is discussed.
PL
W artykule przedstawione zostały informacje o występowaniu węgla kamiennego w Polsce. Omówione zostały dwa zagłębia węglowe, w których obecnie prowadzona jest eksploatacja podziemna węgla kamiennego: Lubelskie Zagłębie Węglowe (LZW) i Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW). Dla tych zagłębi węglowych zaprezentowane zostały dane o obszarze, budowie geologicznej oraz o typach i średnich parametrach jakościowych eksploatowanych węgli (zawartość popiołu, zawartość siarki, wartość opałowa itp.). W artykule przedstawiono również dane odnośnie produkcji, struktury oraz wielkości sprzedaży węgla kamiennego w Polsce w latach 2011-2015, a także wielkości produkcji poddanej wzbogacaniu oraz ilości zakładów przeróbki węgla z informacja o wydajności i rodzaju zastosowanych urządzeń. Zaprezentowano także wykaz istotnych zmian w zakładach przeróbki węgla w okresie ostatnich trzech lat z podziałem na technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne. W artykule zamieszczono również wykaz niezbędnych do wdrożenia udoskonaleń w obszarze: rozwiązań technologicznych, efektywności, produktywności, bezpieczeństwa oraz zużycia Na tym tle przedstawiono również problemy związane z przeróbką węgla kamiennego w Polsce. Opisane zostały schematy technologiczne typowych zakładów przeróbczych (w Polsce funkcjonują różne układy technologiczne wzbogacania węgla energetycznego i koksowego). Omówiono wzbogacanie węgli grubych, średnich i drobnych.
10
Content available Propozycja polskiej klasyfikacji węgli koksowych
PL
W artykule scharakteryzowano kryteria doboru parametrów klasyfikacyjnych węgla kamiennego. Przedstawiono propozycję klasyfikacji węgla wg typów. Zaproponowano następujące parametry jakościowe węgla dla jego klasyfikacji wg typów: zawartość części lotnych Vdaf, wskaźnik średniej refleksyjności witrynitu R, wskaźnik wolnego wydymania FSI. Wykazano różnice w zaklasyfikowaniu węgla według aktualnej klasyfikacji oraz nowej propozycji.
EN
This paper describes the selection criteria for the classification parameters of coal. A proposal of classification by type of coal has been presented. The following quality parameters of coal for its classification by type has been proposed: volatile matter content Vdaf, vitrinite mean random reflectance R, free swelling index FSI. The differences in the classifying of coal according to the current classification and a new proposal was also discused.
11
Content available Węgiel koksowy surowcem krytycznym w UE
PL
Komisja Europejska opublikowała w maju 2014 r. Komunikat (COM(2014) 297 final) w sprawie przeglądu wykazu surowców krytycznych dla Unii Europejskiej i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców. Dwadzieścia surowców wymienionych w dokumencie ma znaczenie krytyczne, ponieważ ryzyko związane z brakiem podaży oraz jego skutki dla gospodarki krajów Unii Europejskiej są większe niż w przypadku innych surowców. Wpisanie węgla koksowego na listę surowców krytycznych świadczy o jego istotnym znaczeniu dla gospodarki krajów członkowskich. Dla europejskiego przemysłu stalowego ważna jest gwarancja stabilnych dostaw swoich podstawowych surowców na konkurencyjnych warunkach. UE (28) jest historycznie znaczącym importerem węgla koksowego, najważniejszego obok rudy żelaza surowca dla przemysłu stalowego. W artykule omówiono czynniki określające krytyczność węgla koksowego. Scharakteryzowano strukturę geograficzną światowej produkcji i zużycia węgla koksowego, stopień uzależnienia krajów UE od importu oraz wptyw sytuacji rynkowej na zmienność cen w handlu tym surowcem.
EN
In May 2014, the European Commission published the Communication (COM (2014) 297 final) on the review of the list of critical raw materials for the European Union and the implementation of the RMI. Twenty raw materials listed in the document are critical because the risks associated with a lack of supply and its impact on the economies of the European Union are higher than for other raw materials. Placing coking coal on the list of critical raw materials prove its importance for the economy of the member countries. For the European steel industry it is important to guarantee stable supplies of its key raw materials at competitive conditions. The EU (28) is a historically significant importer of coking coal, which the most important raw material for the steel industry aside from iron ore. The article discusses the factors determining the criticality of coking coal. It also characterizes the geographical structure of world production and consumption of coking coal, the degree of dependence of EU countries on imports and the impact of market conditions on the price volatility in the trading of this raw material.
EN
The characteristics of variation of the CRI (Coke Reactivity Index) and CSR ( Coke Strength after Reaction) indices as well as the variation of the petrographic composition of coking coal in the Pniówek deposit (SW part of the Upper Silesian Coal Basin) have been presented. The area in which the research results have been obtained has a fundamental meaning to the Polish coking coal reserves, which are characterized by high variation both in quality and coalification. So far, no research related to the determination of the CRI and CSR variation in deposits that would be based on pillar samples collected from active workings has been performed for the Polish coking coal deposits. The samples have been obtained from 6 coal seams (Załęże Beds, a part of Mudstone Series-Westphalian A), at depths between –500 and –700 m.a.s.l. The variation of CRI and CSR values has been presented both along the depth of the deposit (vertically) as well as isolines maps (horizontal variations). The relationships between the CRI and CSR index values and the parameters which are fundamental for their values, that is the R vitrinite reflectance and the petrographic composition (content of the Vtmmf vitrinite, Lmmf liptinite, and Immf inertinite macerals) have been analyzed. The examined coking coal of the Pniówek coal mine is characterized by the following values of the analyzed parameters: CRI = 19.9-60.8% (mean of 33.4%), CSR = 24.4-65.3% (mean of 49.5%), R = 0.98-1.14% (mean of 1.08%), Vtmmf = 60-81% (mean of 74%), Lmmf = 4-11% (mean of 7%), Immf = 13-31% (mean of 19%). The analysis of the variation of the coal quality parameters has not indicated evident and distinct vertical variation tendencies. When considered together with the horizontal variation in the E-W direction, in the view of the tectonics of the deposit (strike, dip, course of the main faults), it indicated a relation between the quality parameters and the direction of bed dips. In the deposit of the Pniówek coal mine, presence of coals of various quality has been confirmed. In the east, at greater depths, less coalified coal characterized by lower CRI values and higher CSR values is present. Such coal has a lesser vitrinite content and a high inertinite content. In the western direction (opposite to the dip direction), higher coalified coals, with higher CRI values and lower CSR values occur-these coals have a high content of vitrinite and low part of inertinite. Inversion of coalification has been demonstrated, as the smaller the depth the lower the reflectance of the coal should be, whereas the case in the Pniówek coal mine is the opposite. Such inversion may be related, as it has been demonstrated numerous times, to the occurrence of thermal metamorphism which modified the regional structure of coalification. No evident relationship of CSR and CRI values and the petrographic content of coal has been found, which is exhibited by low values of correlation indices. High content of inertinite in the samples characterized by relatively low values of CRI, relatively high CSR values and the lowest reflectance, however, draws attention. This runs against expectations, as usually the coal with better coking properties is characterized by the lowest content of inertinite macerals. The explanation of this relation requires further research on the inertinite macerals, especially the typically inert macerals (that is fusinite, micrinite and sclerotinite). The found relationship between the CSR and CRI values does not deviate from the data provided in literature from around the world. The correlation of the CSR index and the Pniówek coal mine vitrinite reflectance, however, is only partially consistent with the results relating to other coals. This confirms the difference of the coal in the examined area, which was exhibited many times and which should be connected to a very specific course of the coalification processes, especially the effect of thermal metamorphism.
PL
Przedstawiono charakterystykę zmian wskaźników koksowniczych CRI (coke reactivity index) i CSR ( coke strength after reaction) oraz składu petrograficznego węgli koksowych w złożu Pniówek (SW część GZW). Wyniki badań uzyskano w obszarze o podstawowym znaczeniu dla polskiej bazy zasobowej węgli koksowych, która charakteryzuje się znaczną zmiennością jakości i uwęglenia. Badania związane z określaniem zmienności wartości wskaźników CRI i CSR w przestrzeni złożowej, na podstawie próbek bruzdowych pobranych z czynnych wyrobisk górniczych, nie były dotychczas podejmowane w polskich złożach węgli koksowych. Próbki do badań pobrano z 6 pokładów warstw załęskich (Westphalian A) wchodzących w skład Serii Mułowcowej GZW, z przedziału głębokościowego od –500 do –700 m npm. Przedstawiono zmiany wartości wskaźników CRI i CSR zarówno z głębokością złoża (wertykalnie) jak i mapy izolinii (zmiany horyzontalne). Przeanalizowano zależności pomiędzy wartościami wskaźników CRI i CSR a zasadniczymi parametrami wpływającymi na ich wartości tj. refleksyjnością witrynitu R oraz składem petrograficznym (zawartość macerałów grupy witrynitu Vtmmf, liptynitu Lmmf i inertynitu Immf). Badane węgle koksowe z KWK „Pniówek” charakteryzują się wartościami analizowanych parametrów: CRI = 19,9-60,8% (śr. 33,4%), CSR = 24,4-65,3% (śr. 49,5%), R = 0,98-1,14% (śr. 1,08%), Vtmmf = 60-81% (śr. 74%), Lmmf = 4-11% (śr. 7%), Immf = 13-31% (śr. 19%). Analiza zmian parametrów jakości węgla nie wykazała wyraźnych wertykalnych tendencji zmian. Rozpatrywana jednakże łącznie z analizą zmian horyzontalnych w kierunku E–W, na tle tektoniki złoża (rozciągłość, upad, przebieg głównych uskoków), wykazała związek parametrów jakościowych z kierunkiem upadu warstw. W złożu KWK „Pniówek” wykazano obecność populacji węgli różniących się jakością. Na wschodzie, na większych głębokościach, występują węgle niżej uwęglone, o niższych wartościach CRI oraz wyższych CSR, charakteryzujące się niską zawartością witrynitu i podwyższonym udziałem inertynitu. W kierunku na zachód (przeciwnym do upadu) pojawiają się węgle wyżej uwęglone, o wyższych wartościach CRI i niższych CSR, wysokowitrynitowe i o niskim udziale inertynitu. Wykazano inwersję uwęglenia bowiem w miarę zmniejszania się głębokości występowania pokładów powinny pojawiać się węgle o niższej refleksyjności, a nie odwrotnie jak to jest w złożu KWK „Pniówek”. Ta inwersja może mieć związek, jak to wielokrotnie wskazywano, z występowaniem metamorfizmu termalnego modyfikującego regionalny obraz uwęglenia. Wykazano brak wyraźnej zależności wskaźników CSR oraz CRI od składu petrograficznego węgli o czym świadczą niskie wartości współczynników korelacji. Zwraca uwagę wysoki udział inertynitu w próbkach charakteryzujących się względnie niskimi wartościami CRI, i względnie wysokimi wartościami CSR oraz najniższą refleksyjnością. Odbiega to od oczekiwań bowiem zazwyczaj węgle o lepszych własnościach koksowniczych charakteryzują się niższą zawartością macerałów grupy inertynitu. Wyjaśnienie tego związku wymaga dalszych badań macerałów grupy inertynitu, szczególnie udziału macerałów typowo inertnych (tj. fuzynitu, mikrynitu i sklerotynitu). Wykazana zależność wartości wskaźnika CSR od CRI nie odbiega od znanych z literatury światowej. Współzależność wartości wskaźnika CSR od zdolności odbicia światła witrynitu węgli z KWK „Pniowek” jest natomiast jedynie częściowo zgodna z wynikami badań innych węgli. Potwierdza to wielokrotnie wykazywaną odmienność węgli z obszaru badań, którą należy wiązać ze specyficznym przebiegiem procesów uwęglenia, szczególnie oddziaływaniem metamorfizmu termalnego.
PL
Zawartość fosforu w węglu jest bardzo ważnym parametrem jakości węgli stosowanych jako składniki mieszanek wsadowych przy produkcji koksu. Fosfor jest niepożądanym składnikiem zwłaszcza węgli koksowych, ponieważ podczas koksowania 98% fosforu przechodzi do koksu, a następnie w procesie wielkopiecowym do stali, powodując jej kruchość. W związku z tym jedyną możliwością obniżenia poziomu fosforu w mieszankach wsadowych jest dobór składników o niskiej zawartości tego pierwiastka. Istnieje wiele metod analitycznych wykorzystywanych do analizy zawartości fosforu w paliwach stałych. W pracy podjęto próbę porównania metody miareczkowej i metody spektrometrii emisyjnej. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano charakterystykę obu metod badawczych, obejmującą takie parametry statystyczne jak powtarzalność i odtwarzalność metody, granice oznaczalności, niepewności rozszerzone wyniku pomiaru oraz współczynnik zmienności dla metody miareczkowej i spektrometrycznej. W celu określenia dokładności metod, porównano uzyskane wyniki analiz z wartościami certyfikowanymi.
EN
The phosphorus content of the coal is a very important parameter used to evaluate the quality of coal utilized as a component of blends in the production of coke batch. Phosphorus is an undesirable component, particularly, of coking coals because during coking 98% of the phosphorus enters the coke, and then, in the blast furnace process, the steel making it fragile. Therefore, the only way to reduce the level of phosphorus in the compound is the selection of a batch of components having a low content of this element. There are many analytical methods used for the analysis of phosphorus in solid fuels. This paper attempts to compare titration and emission spectrometry methods. The obtained results allowed to develop characteristics of both research methods, including statistical parameters such as repeatability and reproducibility of the method, the limit of quantification, extended uncertainties of the measurement result as well as the coefficient of variation for titration and spectrometric methods. In order to determine the accuracy of the methods the obtained results of analyses were compared with the certified values.
PL
Rynek węgla koksowego charakteryzuje się dużą wrażliwością na zmiany otoczenia gospodarczego oraz cykle koniunkturalne w branży stalowej, będącej głównym użytkownikiem koksu, a więc i węgla koksowego. W artykule przedstawiono syntetyczne informacje o sytuacji na światowym rynku stali w roku 2013 oraz prognozy dotyczące rozwoju zapotrzebowania na wyroby stalowe w nadchodzących latach. Na tym tle przedstawiono ocenę sytuacji na międzynarodowym rynku węgla koksowego, informacje o wielkości handlu oraz zmianach cen w roku 2013. Zaprezentowano również projekcję rozwoju popytu i podaży przez głównych importerów i eksporterów węgla koksowego w pięcioletniej perspektywie oraz prognozy średnich rocznych cen kontraktowych w tym okresie.
EN
The coke coal market is very vulnerable to the changes of economic situation and business cycles in the steel industry, which is the major user of coke and consequently the coke coal. This paper presents a summary on the situation on the global steel industry market in 2013 as well as the prognoses of increase in demand for steel products n the forthcoming years. Thus, the situation on the global coke coal market was presented, information on trade size analyzed and changes in prices in 2013 assessed. The author also presents the prognosis of demand and supply development created by major importers and exporters of coke coal in a five-years forecast as well as the prognosis of the average yearly contract prices in this period.
PL
Górnictwo węgla kamiennego ze względu na wysokie koszty stałe jest bardzo wrażliwe na zmiany cen węgla. Trwający od połowy 2011 r. spadkowy trend cen na światowym rynku węgli metalurgicznych sprawia, że w cenach bieżących znaczna część węgla sprzedawana jest poniżej kosztów produkcji, a koncerny notują straty na działalności górniczej. Udział Polski w światowym handlu węglem koksowym jest niewielki, jednak o cenach nie decydują krajowe koszty produkcji, ale sytuacja rynkowa. W artykule porównano dynamikę zmian cen krajowego węgla koksowego na tle cen węgli w handlu międzynarodowym. Przedstawiono aktualną sytuację na międzynarodowym rynku węgli koksowych oraz prognozy kształtowania się cen w nadchodzących latach. Utrzymująca się nadpodaż węgli przy umiarkowanym popycie ze strony głównych importerów nie stwarza warunków do szybkiego odbicia się cen węgli. Mocna korelacja cen krajowego węgla koksowego z cenami węgli na rynku międzynarodowym wskazuje, że – w przypadku sprawdzenia się prognoz – również rok 2015 może być bardzo trudny dla polskich producentów węgla.
EN
Coal mining, due to high fixed costs, is very sensitive to changes in coal prices. Since mid-2011, there has been an ongoing downward trend of prices in the global market for metallurgical coals, which make up a significant part of the coal sold at current prices; this coal is being sold below the cost of production with companies recording losses. Poland’s share in the global coking coal trade is small, and the prices are not determined by the national cost of production but by the internationalmarket situation. This article compares the dynamics of domestic coking coal prices in light of coal prices in international trade, presenting the current situation in the international market as well as forecasts of prices in the coming years. The continuing oversupply of coal under conditions of moderate demand from major importers is not encouraging the conditions for a rapid rebound in coal prices. A strong correlation of domestic coking coal prices with the prices of coal in the international market indicates that – if the forecast were to come true – the year 2015 could be very difficult for Polish coal producers.
PL
Rynek węgla koksowego i koksu boryka się z konsekwencjami osłabienia sektora stalowego i spowolnienia gospodarczego, zwłaszcza w Unii Europejskiej, gdzie przy obecnym popycie na stal występuje strukturalna nadpodaż mocy produkcyjnych w wielkości ok. 20-30 %. Niższa niż rok temu produkcja wielkopiecowa generuje mniejszy popyt na surowce do produkcji stali w naszym regionie. Sytuację niezależnych producentów koksu poprawiają pewne ograniczenia po stronie podażowej, np. wyłączenia baterii koksowniczych we Włoszech oraz zapowiedzi zamknięcia przestarzałych baterii w Chinach o łącznej mocy produkcyjnej ponad 16 mln ton koksu rocznie. W obecnych warunkach rynkowych ceny węgla koksowego i koksu notują niskie poziomy przy silnej konkurencji. Wysoka jest podaż węgli koksowych na globalnym rynku, zarówno australijskich, jak i amerykańskich, a na rynek koksu powrócili dostawcy z Chin, gdzie od tego roku zniesiono wszelkie bariery eksportowe, w tym 40 % cło oraz licencje eksportowe na koks. Brak pożądanej stabilizacji na rynku wymusza coraz krótsze kontraktacje i większy udział dostaw spotowych w ogólnym wolumenie transakcji handlowych. Długoterminowe prognozy dla rynku węgla koksowego i koksu są jednak pozytywne. Eurofer prognozuje odbicie w sektorze stalowym w Unii Europejskiej w przyszłym roku, co daje nadzieję również na silniejszy popyt na rynku węgla koksowego i koksu.
EN
Market of coking coal and coke is struggling with the consequences of the weakening of the steel sector and the economic slowdown, especially in the European Union, where with the current demand for steel a structural oversupply of production capacity occurs of approx. 20-30 %. Lower than a year ago production of blast furnace generates less demand for raw materials for steel production in our region. The situation of independent coke producers is improved by certain restrictions on the supply side, such as some shutdowns of coke oven batteries in Italy and the announced closures of outdated batteries in China with a total production capacity of over 16 million tons of coke per year. In the current market conditions, prices of coking coal and coke record low levels with strong competition. There is a high supply of coking coal both Australian and American on the global market and the suppliers from China returned to the coke market, where all export barriers have been abolished this year in China, including 40 % of the duties and export licences for coke. The lack of desirable stabilization on the market enforces increasingly shorter contracting and larger share of spot supplies in the overall volume of commercial transactions. However long-term forecasts of coking coal and coke market are positive. Eurofer forecasts the growth in the steel sector in the European Union next year, which gives hope also for stronger market demand for coking coal and coke.
PL
Jednym z ważniejszych zjawisk zachodzących w trakcie procesu koksowania jest uplastycznianie się węgla. Następstwem tego zjawiska jest spiekanie i tworzenie się produktu końcowego - koksu. Nierozwiązalnie z tym procesem łączy się zjawisko generowania ciśnienia wewnątrz złoża uplastyczniających się ziaren węglowych. Ciśnienie to wpływa na poprawę właściwości mechanicznych tworzącego się koksu. Zjawisko to jednak stwarza równocześnie niebezpieczeństwo deformacji, a nawet zniszczenia ściany komory baterii koksowniczej. W artykule uporządkowano terminologię związaną z ciśnieniem powstającym w trakcie procesu koksowania. Zaprezentowano również czynniki wpływające istotnie na generowanie ciśnienia koksowania w aspekcie nowej laboratoryjnej metody oznaczania ciśnienia rozprężania.
EN
One of the most important phenomena occurring during the coking process is coal plasticizing. Consequence of this phenomenon is caking and formation of the final product - coke. It is inextricably connected with the phenomenon of pressure generation inside bed of plasticizing coal grains. The generated pressure improves the mechanical properties of the produced coke. This phenomenon, however, creates at the same, time a danger of deformation and even destruction of the chamber wall of coke oven battery. The presents an orderly manner article order terminology related to pressure developing during coking process. There are also presented factors significantly affecting the coking pressure generation in terms of a new laboratory method for determination of expansion pressure.
PL
W sytuacji zapotrzebowania na węgiel koksowy produkowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. i przy obecnej wielkości bazy zasobowej trwają poszukiwania możliwości eksploatacji pokładów o miąższości od 1,0 m do 1,5 m, które stanowią znaczący udział w bazie zasobowej kopalń JSW S.A.
PL
Całokształt dwudziestoletnich działań produkcyjnych, handlowych, inwestycyjnych i rozwojowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ukierunkowany był na utrzymanie w długim horyzoncie czasowym pozycji lidera na krajowym rynku węgla koksowego. Historia funkcjonowania JSW SA to okres diametralnych zmian restrukturyzacyjnych, które doprowadziły Spółkę do debiutu giełdowego 6 lipca 2011 roku. Konsekwentna polityka inwestycyjna umożliwia Spółce w wieloletniej perspektywie produkować wysokiej jakości węgiel koksowy typu 35 do zaspokajania potrzeb koksownictwa, co czyni ją solidnym partnerem na rynku węgla koksowego.
EN
The whole period of twenty years of production, trade, investment and development activities of Jastrzębie Coal Company SA was focused on maintaining for the long-term of leadership position on the domestic coking coal market. The history of functioning of JSW SA is the period of fundamental restructuring changes that have led the company to debut on Stock Exchange on July 6, 2011. Consistent investment policy allows the Company to produce high-quality coking coal type 35 in the long term to meet the needs of coking industry, which makes it a reliable partner on the coking coal market.
20
Content available remote Właściwości substancji mineralnej węgli energetycznych i koksowych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę substancji mineralnej zawartej w polskich węglach stosowanych do celów energetycznych oraz w polskich i zagranicznych węglach koksowych. Ocenę wpływu zawartości i składu chemicznego substancji mineralnej na użytkowanie węgla w procesach spalania i pirolizy (odgazowania) oparto na bazie analizy udziału masowego i właściwości fizykochemicznych popiołu otrzymanego z badanych węgli.
EN
This paper presents the characteristics of mineral matter contained both in steam coals in Poland and coking coals in Poland and abroad. The evaluation of the content and chemical composition impact of the mineral matter on coal application in combustion and pyrolysis (carbonization) processes is based on the analysis of mass fraction as well as the physical and chemical properties of the ash obtained from the tested coals.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.