Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi, które określone są w normie PN-EN 13791. Zasady te są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu, określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article presents new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing, which are specified in the PN-EN 13791 standard. These rules are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
Artykuł przedstawia pomijanie bądź uwzględnianie powierzchni kondygnacji zajętej przez ściany działowe przy obliczaniu powierzchni użytkowej lokalu zależy od rodzaju tych ścian. Podstawowym kryterium w tym zakresie – co wynika z postanowień normalizacyjnych – jest zakwalifikowanie ścian jako konstrukcji stałej bądź traktowanie ich jako ścian nadających się do ewentualnego demontażu i ponownego ustawienia bez wykonywania robót budowlanych.
EN
The article presents the omission or inclusion of floor area occupied by partition walls in the calculation of the usable area of the premises depends on the type of these walls. The basic criterion in this regard as is apparent from the standardization provisions, is to classification of partition walls as a permanent structure or to treat them as walls suitable for possible dismantling and re-installation without carrying out the building operations.
PL
W artykule przedstawiono szacunkowe zestawienia wyników analiz zagrożeń, awarii i katastrof, jakie wystąpiły na terenie Polski w ostatnich 50 latach. Wyniki zestawiono w zależności od charakteru obiektów, technologii wykonania, rodzaju uszkodzeń lub zniszczeń, rodzaju elementów i ich funkcji w konstrukcjach oraz rodzaju materiałów. Wskazano również przyczyny techniczne powstawania zagrożeń, awarii i katastrof wynikające z błędów projektowych i wykonawstwa. Wnioski z analiz powinny stanowić podstawy do innowacyjnych rozwiązań w pracach badawczo-wdrożeniowych.
EN
The paper presents the estimated results of the analyzes risk of failure and building damage that occurred in Poland in the last 50 years. The results were compiled depending on the nature of the objects, technology of execution, the type of damage or destruction, the type elements and their functions in the structures and the type of materials. The technical reasons of risk of failure and building damage resulting from design and execution errors were also indicated. Conclusions from the analyzes should constitute the basis for innovative solutions in research and implementation works.
4
Content available remote Zagrzybienie elementów budynków
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
Elewacje z okładzinami kamiennymi przyklejanymi do ścian niewątpliwie należą do grupy najstarszych systemów wykończenia ścian zewnętrznych. Na systemy te składają się: okładziny kamienne, łączniki mechaniczne i zaprawy klejowe. Systemy te były często stosowane w Polsce na budynkach reprezentacyjnych w minionych epokach, często objętych opieką konserwatorów zabytków. Niestety czas, oddziaływania środowiskowe i antropogeniczne niekorzystnie wpływają na tego typu elewacje. Awarie omawianych systemów (ze względu na masę okładzin kamiennych) mogą powodować bardzo groźne skutki. Główne przyczyny awarii tych typów elewacji związane są z zaniedbaniami użytkowymi. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen stanu technicznego tych elewacji. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen elewacji z okładzin kamiennych oraz podstawowe zakresy czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie i badawcze pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych z wymaganymi dokładnościami.
EN
The system consists of: stone cladding, mechanical fasteners, adhesive mortars. These systems were often used in Poland on representative buildings from bygone eras, often under the care of the conservator. Unfortunately, time, environmental and anthropogenic impacts adversely affect this type of elevation. Failures of the discussed systems (due to the mass of stone cladding) can have very serious consequences. The main cause of failure of this type of systems is related to negligence in use. Minimizing the risk of failure is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of periodic assessments of stone facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems with the required accuracy.
PL
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article describes new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article describes new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
W artykule omówiono normalizacyjne (zgodne z PN-ISO 9836) zasady obliczania powierzchni zabudowy z podaniem szeregu przykładów. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że powierzchnia zabudowy jest parametrem związanym z charakterystyką budynku i nie powinna być bezpośrednio łączona ze wskaźnikiem określającym procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki, gdyż kryteria ich obliczania są całkowicie odrębne.
EN
The article discusses the standard rules (in accordance with PN-ISO 9836) for calculating the area of the built-up area with a number of examples. Particular attention is paid to the fact that the built-up area is a parameter associated with the characteristics of the building and should not be directly combined with the index determining the percentage of biologically active land in the area of the plot, because the criteria for their calculation are completely separate.
PL
W artykule przedstawiono konsekwencje kwalifikacji obiektów budowlanych, definiowanych w ustawie Prawo budowlane w zakresie budynek/budowla, przy określaniu należności podatkowych od nieruchomości, wskazanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podano również wybrane interpretacje tego zagadnienia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednoznaczne i spójne rozwiązanie problemu ma istotne znaczenie dla organów podatkowych oraz właścicieli obiektów budowlanych (podatników), których obciążenia podatkowe zostały określone na podstawie jednej lub drugiej kwalifikacji.
EN
The article presents the consequences of the qualification of construction objects, as defined in the Construction Law in the scope of building/structure, when determining the real estate tax liability, indicated in the Act on Local Taxes and Fees. Selected interpretations of this issue in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland and the Supreme Administrative Court are also given. An unambiguous and consistent solution of the problem is important for tax authorities and owners of buildings (taxpayers) whose tax burden was determined on the basis of one or the other qualification.
PL
Konieczność oszczędności energii spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Spełnienie tych wymagań w przypadku zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wiąże się z koniecznością wzmacniania połączeń warstw fakturowych z warstwami elewacyjnymi. W artykule przedstawiono nowe regulacje wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotyczących zwłaszcza budynków wielkopłytowych.
EN
The need to save energy has increased the requirements for thermal insulation of building partitions. Meeting these requirements in the case of external three-layer walls in large-panel buildings is associated with the need to strengthen the connections of the construction and facade layers. The article presents new regulations introduced in the amended Act on supporting thermo-modernization and renovation, especially regarding large-panel buildings.
12
Content available Ewolucja budownictwa prefabrykowanego w Polsce
PL
Autorzy artykułu uważają, że w dobie, gdzie czas realizacji inwestycji jest wielkością krytyczną oraz wobec rosnących kosztów prowadzenia robót przy jednocześnie odczuwalnym braku wykwalifikowanej siły roboczej, dostrzegane są pozytywne cechy prefabrykacji. Wznoszenie obiektów budowlanych z przygotowanych fabrycznie elementów (płaskich lub przestrzennych) o wysokiej jakości i funkcjonalności ma wiele zalet i dlatego też technologia ta jest coraz częściej wybierana zarówno przez inwestorów, jak też i przez wykonawców. Budowa obiektów prefabrykowanych jest bardzo przewidywalna w zakresie terminów i kosztów.
EN
The article discusses the fact that in the era where time of investment implementation constitutes a critical value and where increasing costs of works are accompanied by a perceptible shortage of skilled labour force, positive aspects of prefabrication are recognized. Erecting buildings from factory-prepared (flat or spatial) elements of high quality and functionality exhibits numerous advantages, therefore this technology is more and more often chosen both by investors and contractors. The construction of prefabricated facilities is very predictable in terms of time limits and costs.
PL
W artykule przedstawiono nową technikę wznoszenia murów z wykorzystaniem kleju murarskiego poliuretanowego. Opisano zalety tej techniki wznoszenia murów na przykładzie realizowanych budynków mieszkalnych.
EN
The article presents a new technique of erecting walls using polyurethane masonry glue. The advantages of this wall construction technique are described on the example of implemented residential buildings.
PL
W artykule przedstawiono założenia nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków, ukierunkowane na spełnienie aktualnych wymagań technicznych. Na konieczność podjętych działań wskazuje w szczególności Raport z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009-2016, przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dokument Budownictwo wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym [9], opracowany na podstawie wieloletniej działalności Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz m.in. pracy statutowej Ocena bezpieczeństwa i trwałości budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi [10], prowadzonej w latach 2016-2018. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę badań in situ budynków wielkopłytowych zwrócono uwagę m.in. na zasadność naprawy i wzmocnienia zewnętrznych ścian trójwarstwowych – rekomendacja ITB stanowiła jedną z podstaw podjętej inicjatywy ustawodawczej. Beneficjentami nowelizacji ustawy w większości są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które z uwagi na ograniczone środki budżetowe nie są w stanie samodzielnie (bez wsparcia centralnego) rozwiązać problemu termomodernizacji oraz remontów znajdujących się w ich zasobach budynków wzniesionych w technologiach wielkopłytowych.
EN
The publication presents the assumptions to the amendment to the Act on supporting thermo-modernization and renovation of buildings to meet current technical requirements. The beneficiaries of this Act are mostly housing communities and cooperatives, whose resources include buildings constructed in large-panel technologies. The need to amend the Act is indicated, in particular, in the "Report on the review of the functioning of the Act on supporting thermo-modernization and renovation in the years 2009 ÷ 2016", prepared in 2017 by the Ministry of Infrastructure and Construction (Polish: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) and the document "Large-panel construction. Report on the technical condition ” [7] published in 2019 by the Instytut Techniki Budowlanej (ITB), in which attention was paid to the legitimacy of repairing and strengthening external three-layer walls.
PL
W referacie przedstawiono wymagania prawne dotyczące projektowania i wykonywania obiektów energetycznych, a także wyniki analiz wieloletnich zbiorów danych o awariach i katastrofach budowlanych.
EN
The paper presents legal requirements for the design and construction of power facilities, as well as the results of analyzes of long-term data sets on construction accidents and disasters.
PL
Elewacje wentylowane niewątpliwie należą do grupy najczęściej stosowanych systemów elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Na system ten składają się: podkonstrukcja (ruszt), izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina. Wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii. Często ich przyczyny związane są nie tylko z pomyłkami projektowymi lub wykonawczymi, ale z zaniedbaniami podczas użytkowania. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii elewacji wentylowanych jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen tych elewacji budynków. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych oraz podstawowy zakres czynności pozwalających określać ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades belong to the group of the most frequently used facade systems in modern construction. The system consists of: substructure (grate), thermal insulation, ventilation gap and cladding. Along with the increase in the area of the completed facades, the number of their failures also increased. Often the causes of breakdowns are associated not only with design mistakes, but also with negligence during use. Minimizing the risk of failure of ventilated facades is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of conducting periodic assessments of ventilated facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
Płyty warstwowe są szeroko stosowane we współczesnym budownictwie przemysłowym, rolniczym i ogólnym (budynki magazynowe, handlowe, biurowe). Mają one kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków (przede wszystkim ogniowe), właściwości termoizolacyjne, szczelność (wodoszczelność, przepuszczalność powietrza) czy parametry akustyczne. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych nie wymagają drogich zabiegów konserwacyjnych, jednak ich zaniedbania techniczne mogą prowadzić do takich negatywnych skutków, jak: zmniejszenie efektywności energetycznej budynków, doprowadzenie do nieodwracalnych uszkodzeń płyt warstwowych, a także do poważnych uszkodzeń konstrukcji nośnych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań oraz ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego i analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawową aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli okresowych koniecznych do rzetelnych i wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji budynków. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tego typu ścian oraz określono przyczyny ich występowania.
EN
Sandwich wall panels. Sandwich panels are widely used in modern industrial, agricultural and civil construction (warehouse, commercial and office buildings). They have a key impact on the safety of building use (primarily fire safety), thermal insulation properties of the building, its tightness (water tightness, air permeability), acoustic parameters. The walls made of sandwich panels are inexpensive, are uncomplicated to use, but technical negligence of these elements may have very negative effects: reduce of energy efficiency, increase the costs of using the building, increase the renovation costs. The article presents the rules for assessing the conditions of sandwich panels. Based on the expert assessment, control protocols, the expertise of basic tools and periodic inspection modes, required for a reliable assessment and assessment of the facade condition. The basic damage of this type of fragment was also presented and the reasons for their occurrence were indicated.
EN
Curtain walls are more and more often used in contemporary construction, giving buildings lightness, elegance and modernity. In addition to the aesthetic functions, they have a key impact on the safety and comfort of building use. Neglecting curtain walls may have a negative impact on the technical condition of the building structure elements and on the safety level of the use of the building. The article describes the principles of periodic tests and assessments of the technical condition of curtain walls. Based on many years of expert experience, building inspection protocol analyzes. The authors presented the basic tools and procedures for persons carrying out periodic inspections necessary for a reliable and credible assessment of the technical condition of the facade. The article presents the basic damage to the curtain walls and indicates the reasons for their occurrence.
PL
Ściany osłonowe są coraz częściej stosowane we współczesnym budownictwie, nadają budynkom lekkości, elegancji i nowoczesności. Oprócz funkcji estetycznych mają istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania budynków. Zaniedbania tych ścian mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny elementów konstrukcji budynków, a także na poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego ścian osłonowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania kontroli okresowych, konieczne do rzetelnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego elewacji. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tych ścian oraz wskazano przyczyny ich występowania.
PL
Złożone systemy ocieplania ścian ETICS należą do najbardziej rozpowszechnionych systemów elewacyjnych we współczesnym polskim budownictwie. Są one masowo stosowane ze względu na bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, walory estetyczne, a także relatywnie niską cenę. Poprawnie zaprojektowany i wykonany system elewacyjny poddawany regularnym konserwacjom pozwala na długoletnią bezawaryjną eksploatację elewacji. Dlatego bardzo istotne jest objęcie takich systemów elewacyjnych monitoringiem pozwalającym na wczesne wykrycie uszkodzeń i zachodzących zmian. Przedmiotem artykułu są zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego elewacji wykonanych w systemach ETICS. Na podstawie wieloletnich doświadczeń eksperckich, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania podczas kontroli okresowych, niezbędne do wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji. Przedstawiono podstawowe typy uszkodzeń omawianych systemów elewacyjnych oraz wskazano przyczyny ich występowania.
EN
External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) belong to the most common facade systems in contemporary Polish construction. They are used on a large scale due to very good thermal insulation properties, aesthetic values, as well as a relatively low price. A properly designed and constructed facade system subject to regular maintenance allows for long-term trouble-free operation of the facade. That is why it is very important to cover the façade system with monitoring, allowing for early detection of damage and occurring changes. The subject of the article are the rules for conducting periodic tests and assessments of the technical condition of facades made in ETICS systems. On the basis of many years of expert experience, as well as analyzes of building control protocols, basic tools and procedures for periodic inspections necessary for reliable assessment of the technical condition of the facade were presented. The basic types of damages of the discussed façade systems are presented and the reasons for their occurrence are indicated.
PL
Tynki elewacyjne oprócz funkcji estetycznych mają istotny wpływ na trwałość zewnętrznych elementów budynku narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Brak prawidłowej konserwacji tynków może mieć negatywny wpływ na stan techniczny elementów konstrukcji budynku oraz na poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego. Przedmiotem artykułu są zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego elewacji wykonanych z tynków zwykłych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania podczas kontroli okresowych niezbędne do rzetelnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego elewacji. Przedstawiono podstawowe typy uszkodzeń tynków oraz wskazano przyczyny ich występowania.
EN
In addition to aesthetic functions, facade plasters have a significant impact on the durability of external building components exposed to weather conditions. Not carrying out proper plaster maintenance may have a negative impact on the technical condition of building construction elements and the level of safety of use of the building. The article describes the rules for conducting periodic tests and assessments of the technical condition of facades made of ordinary plasters. Based on many years of expert experience, analysis of building control protocols presented the basic tools and procedure for periodic inspections necessary for a reliable and credible assessment of the technical condition of the facade. The article presents the basic types of plaster damage and indicates the reasons for their occurrence.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.